Nun simpel im Internet bestellen!

Unsere Top Auswahlmöglichkeiten - Suchen Sie die Tahari mantel Ihren Wünschen entsprechend

ᐅ Unsere Bestenliste Dec/2022 → Umfangreicher Produkttest ★Die besten Geheimtipps ★ Aktuelle Angebote ★: Sämtliche Vergleichssieger → JETZT weiterlesen!

Share this document - Tahari mantel

Tahari mantel - Der Gewinner

SIN 318 six S~ill TiPasaniano: soleras. Silliness n-1h aululan. kamangman1Dan:, kawalan n~ tuto. Silly-a-Maulol, hunighang" mangmang; walang w asto 6' tuto. Silt-v Latak. Silt-v-Mapuno ng latak. Silver-n-1-ilak. tahari mantel Silver a Mav halong pilak. - tahari mantel yari nang pilak. Silver-v Ilagay ng pilak. Silversmith n-Plfitero. Silvery a May halong pilak; mapilak. Siniilar-a-Katmukha katulad; kawanki. kaisa: inagkaisa kapantay magkaparis. Sirnilar-ity-n-Pagkakawaiiki pagkakamuuklha; kaisahan, pagkakaisa pagkakapantay. Sinmile-Simiflitude-n Katulad pagka wanki. - pagkakamukha'; pagkakapantay. psgkakaparis. Sifmmer-vy Kumuloc. Simoom, Simoon n Bag-yo. Simper v Ngumiti. Siniperni Ngiti. Simple-a XWalang halo malinis; banayad (lalisay, muang; unkas. Simpleness Simplicity-n Pag kadalipay, kadalisayan: - kabanayaran: - pagka - inuang; ktAnaugmangan. Simplifticat-ion-n-Pagliliwanag; kaliwanagan: - pagliliwanag. Simplify-v Liwanagaim; da-lisaviin. Simulate v Huwarin: maghuad. Simnulate-a Naghihibo; h~indi toton; konowari. Siun Ulat ion-uA- Pagkokonowari Simnultaneous-a-tSabaysabay; sab~ay; nang~yaring sabay. Sin n'-,, ala- kasalanan. Sin in'-Sumala; magkiasala; kumulan~g; sa ka utusan. Since-adv. -Buhat sa; , kaya; mula sa. Since-prep. Yamang; mag-nitla sa. Sfince conj Yamang. Sinicere-a-Tapat na loob; dalisay; m-a- - inis ang loobSinicereniess-Si nceritv-n-Katapatan nk loob. Siiiciputitn-'Noo: harap n& ulo. Sine-pre~p. Walang. Sine cure n Katungkulan na walang oaIrainting gawa. -Siniew n Litid Sinew v-a Malitid. Sinftul a Masamia; makasalanan. Siti~tess a- Walang kasal anan; inabuti mualinis ang loob. Sinig-vY-Kumanta; magkanta; rung awit mnngdalit: umawit. Singec-v-alabin: idarang. Singe-n-~alb darang. Singer-n-Ang kumanta. Single aNag iisa; bugtong; tangi; biikod; iba. Sinigle vIbtikodl. hiwalay; hiwalavin. Single-n-Isa. Singular-a-W alang kahulilip; bugtong; walang katulad; lamang.: nakabubod: walang pangalawa. Sinigular-n-Isa. Sitigularity-n-Pagkakaisa kaisahan; pag kakatangi. Sinister-a-Masama kaliwa; Mali. Sinistrous-aMAfsama. - nakahilig; sa kaliwaSink i-i'Luninubog; umanod; , umunti; bumnawas ilubog. Sink-n-Sangka. Siniless-a Walang kasalanan. Sininer n-Ang nagkasala; ang makasalanani. Sitiuate-v-Pumilipit; humubog. Siniuous a Mapilipitan, -makunat. Sinuosity-n-Mabaluktutan; kapilipitan: kunat. Sip v-Fligupiin; humigop. Sip n-Higop, Sir n Ginoo. Sire-n Amia lalaking bayop. Sire v Mang&anak (nauukol sa hayop). Sir iaine n Apellido. Sirup n Pulot katas ng, tubo. Sister-n-Kapatid na babayi. Sister hood-n-Kapisanaii ng anigina habayi. tahari mantel Sister in-law-n Hlipag. Sisterly-a Parang kapatid. Sit v-UmnuPO. Sitting n-Pagupo. Site-n- Lugar. Situate Situated aNakalugar, - nakala. gay. Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. S x-a-Anim. Six n Anim. Six fold-a-Anixni na (luble. Six. pence n Sikolo. Sixteen-a Labing animi. Rixteen-n-Labing anim. Sixteenthi-a Ikalabing anim. Sixteenth-n-Aug ikalabing anini. Sixth-a-Ikaanimi. Sixth- -Ang ikaanim. Sixthly-adv. - a ikaaniin. Sixtieth-a-Ikaanimn na, puo. Sixtieth-a-Ang ikaanim na puo. Sixty-a-Anim na PUG. Sixty-n-Animn na puo. ATS 1 G I AIS 161 ~~~ALL Arxyregation-nt Pagsasama; p)agpipisan; kalahia ani. tahari mantel AgPrgression n-Pag laban; pag aalsa. Aggressive a Niatapang; mangahas. Aggressor-a-Au-g innmaban; unang in. nmaban A kggrieve v i'NJagpah irap; saktan; pa~ii rapin. A, Eile a- akilakilabot, nakataka. Aghast ad'v. Nakatnamanghia; kakilakilabot. Agile a Maliksi. masigla, rnagaan; maagrap. Ag"itate-v Sunisulin: udyokin; ttiksuhin. A gitationi l- Sulsol giob; udyok. Au. itato r ii Ang sumnlsol tahari mantel mangugulo. Ago-adv Nakdraan nia; lipas. Agoing advi Pagalaw; lumalakad. AgYonize-v~ Pahirapin; tuksohin; sumlakit ina lubbia; maglhingalo. Agony-n-Hi Rap hingalo:. sakit. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng; ~z tilinang() pahintutlutin ipabintulot. Agreeable a Mabagay; mnakalulngod; nakangiti; matatawan in, makatatawa. Agreeably Identifizierung,. Kawili wili~kalugodlugod Agreemnent-n - K asulatan; pinagkasnn loani silitaan tipanan: trato; pinagusapzm pagkaisa pagkakaayon. A gricnlture-n Agricultn ra pagsasak-a. Agriculturist n M ags, -asaka. Agro~und ado. Nakasoyiad sa lupa. Ague n 'Ngiki. Ahi inter. Abd. Ahd Peko. Aba, arov; Ahlead Identifizierung. Nauna; sa tina; sa harap:, sit (111. Aid v Tulng-i~n; am ponin; abuloiyan- sakiolohan; guinibik; tahari mantel kupkupjin; tangkilikin. A id-n-Tulong: anduklia, abuloy; paghjibik; sakiolo. tangkilik:, pagaabuloy; mii ann oilon g. A i-iv- Mag_)kasakit. - magdanilam. Aji-n-Sak-it; damdam. Ainm n-I'rnlla; punta. Aini-v-Tudlaiii; puntahfin. Aimless a Xalang (1111 p)abaya. Air n Haiigin. ' kahambugan. Air-v-lbilad: ivanigyang; patoynin sa han Wacholderschnaps. A~irily Personenkontrolle. -M. agaan; inasaya. Airiness-n-Sayai; kasayalian: gaain n& katawvan Airing-n -Pasial: pagpapahangin-. Airv a Parang tahari mantel hankin: inaagan: namikol sa — hang~in. Airtigl a Di makapasok aug hanhin. Aislena Sulambi- (laan sa, pag itan n~ lIalawanog taludItod nupuan 6b1anko. Ajar-od-v-Nalabukas tahari mantel nk kaunti. Akimbo a Baluktot; nakabaluktot. Akin a Kamaganiak sa dugo kamukha. Alabaster n Bicarbonato de cal. Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Al atlmode-a1v. -ANvOi 6 sunod sa, ugali; sonold sa nso. Alarm it Goulat gulo; takot; babala; babalitang masama. Alarm clock nRelos na, pangising. Alarm —c Gulatin; takutin; gulubin. Alas initer. Sayang; kaawa. Albatros-n-lhon sa dagat. Albiet Feststellung der personalien, -Bagaman datapuia yamang Albietjprep. Datapuat; bagaman. Albino-n-Bata, na mapuiti ang buihok. Album-n Libro na- kinalalagyan ng mga larawan 6 sulat AlbumneniiAyg puti nk itlog. Alcohol n Alak na 836. Alcoholic a May halong alak. Alcove-n-Lugar na, tago sa, isang silid. Al (iermt-ani-nr-C-, onsejatl. Ale-nt Alak. Alee-adv. Sa gilid nk sasakyan -na walang, han~inl, Alert a Maliks-i; tahari mantel mangap; buhay. Algebra-n Algebra Alias-n Banisag; pamagat. Alibi-n-Thrilg lugar. Alien aBuhat sa ibang lupa: iba. Al~ien n Tawonig taga ibang 1upa. Alienate-v lSirain ang mabuting kaugalian; ilipat, ang pagibig; lumayo. Alienation-n-Paglipat ng pagibig,; kanfluIan. Alight-vil-Tinibis. Alike Peko. Mlagkaparis: ma-gkamukha; kawanki kawangis, - kamlukhoa. Aliment-n Pagkain. Alim ental a Nauukol sa, pagkain; may sustan Central intelligence agency. Alimentary a Nainukol sa pagkain; may sustanciaAlIimon~y-n Pagsusus-terito; salaping na mauni sa asawang ba~babye kung nataboy sa kaniyanig asawa. Aliquot a-Makakahati na, walang labis. Alive a Bulhay; maliksi; mabuhay. All a Lahat- lahat lahat; publs. All-n Ang 'kalahbatan. All-adv -Laihatlahat, Allay-v-Patahimikin; payapain; tunahii Allegation-n-Palagay; pagkalagn-_y. Allege-v-. Magpalag~ay; magsabi; salbibin. Allegoric-a-Tin atal ingbaga. Allegorical-a-Tinatalingliaga. Alle(, o-rv-ni-Tahiinglha. ga. '21 I FIX HZ ~~~229FL FLE Fire-n-Sunog: apoy; sigA. Fire-v Sunugin: ilagay nk apoy. Fire arms-n Baril. Fire brand-n-Sulo. Firefly-n Alitaptap. )Tire mnan-n-Fogonoro Fire place-n-Pinag aapuyan. Fire proof-a Di makasusunog. Fireside-n-Tabi nk pinag aapuyan. Fire wood n Gatuiigqn. Fire work —n-Kuetes. Firm a Matibay- tapat anig 1001): lagi; malakas; miatigas; matuis: niatiytaga matapang. hindi m'ababago. Firm n Kapisanan. Firmament-n Lankit. F-irmness-n-katibayan: katimitiman. First a-tUnang; kaunahan. F-irst-adv. -Naunang. First-born-n Pang-anay. First class-a-'Prim eron'g clase; kabutibutihan. m Firtli n Baraso ng dagat. Fi-scal a Nanukol sa kuar-ta tahari mantel nk isang bay-an. Fiscal-n-Fiscal. Fish n Isda. Fish v Mangisda. Fish bone-n-Tinik. Fisher-n-Mangingisda. F~ish corral-n-Baklad. tahari mantel Fisher abhängig n-Manginikisda. Fishery-n- Katungkulang mittenmang! isda.. Fish hawk-n-Limbas. Fish hook-n-Kiba tagt. A, kalawit. Fishing-n-Pankingisda. Fish monger n Ang nagtitinda rig isda. Fish net n Kitid sakag; panti. lambat. Fish spear n-Salapang. Fishy a-May maraming isda. Fissile-a-Baakin. Fissure-n Lahang. lamat 1biak. Fist-n-lkom. Fisticuff n-Sanipal 6 tahari mantel suntok nug tahari mantel komay. Fit a Bagay; ayos; dapat; akma, kasia; magagam it-. Fit-, v-Ilapat; sukatin ibagay; iakmua. Fit n Lapat; akma: pasma. Fitful-a-Hindi panay. walang ayos. Fitting a-J3akay tahari mantel akma. Fitting-n-Paglapat: pagkakaakm-a. Five-n-Lima. Five a Limang. Five fold-a-Limang duble Fix-v Manatili. kumpunihin; ayusin.. Fix-n-KagipitanFixed a-Matibay, inanatili. Fixedly Identifizierung. -Matibay. Fixture-n-Kasangkapan. Fizz-v-Humnaging; sumutsot. Fizz n-Hankin; suit. Fizz-, n Suit; haging. Fizzle-v Stimuit hiunalgin~g kuniulan~g. Fizzle-n Kakulangan. Flabby a Mataba. Flag-n Bandila bandera. Flag-v Pigilin; liuniina. Flagon-ft Lalagyan, nk alak. Flagrant-a-Ma~mng-a's mainit mnasama. Flag siuip-ti Sasakyan n, iulu'ulirante. Flag staff-n Palo jig tahari mantel ban~lila. Flail-si Painbayo. Flail-v-Magbayo Flake-n Patak nA busilak; sluson. Flambeau-n Sulb Flame n Linkas kauhinasai; , Iliab. Flamne v Alag lingas; ijag tahari mantel 1mbl. Flange-n Gilid 'Flank-n-Gilid, tagpiliranII. Flank v-Tunma-yi sa galit. Flannel-o-Frent la Flap-n-Tabing.. Flap-v Galawin- sampalin, ilagpak. Flap jac'k n Bibingka Flarn —v Lumiab trag link8s. Flare n-Kaningasan; ningas; lingas 1mab. Flashi v Kutnidlat-' liash-n-Kidflat kisap. Flashi a-Makisap; rmakintab. Flashy-a Makinis; kintab. Flask n Frasko Flat a Ya~no patag; pantay. Flat n Lupang patag isang, gradnk Ilk isang bahay. Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin Flatter vTuytiin; mnanuya. mag(lila(lila; , purihin nk hindi totoo. Flattery-n-Pa'gpupuri ng htindi tahari mantel totoo. Flaunt v-lsabog: ipakita. Flautist n Flantista. Flavor n Lasa lasap. Flavor v Magbigav lasa. Flaw u-Lah~ang; sala, pintas-, lam at. Flaw v Lunmahang. Flay-v-Bayuhin magbayoFlea n-Hanip; pulgas kuitong aso. Fleats n-Tulag. Fleck n-Mansa. Fleck v-Mansahin. tahari mantel Flection-n-Paghubog. Fled-v. imp. &p. p. Nagtanan. tifltakbo; nakatakboFledtreviTumubo ang balahib~o. F ledlge-r-Tumubo ang bal tahari mantel ab ibo. Flee vMagtanan tumakas tumakbo. Fleeee~a lgalahibo ng tupa. Fleece-n-Manekags; daya~in. Fleecy a-Mabalahibo. Fleer-v Alipustahiin; uyamnin - niurahin - Fleer n-Uyamrn alipusta ADN4 159 ADV Adder-n-Alupong. Addible-Addlable-a-Maka su tahari mantel sum ia. Adidict vGumamit na lagi. Addition-n- Sumar. pagdaragdad; karagdagan dagdag, dugtong; pagbuti. pamnakpak. Additional-a-Nakadagdag pa. Ad(dle-a llugok; walang kab~ulahan, walang lanman. Addle v FBunulok. Address-v-Magsafita; batiin. Addres-n-Sermnon pagsasa~ysay discurso; kinatitirahan; pagbati. AdduLce v. ilitaw iharaip ipakita. Adept-a Bihiasa; sanay; marunong; natalas. Adept-n Tawong ruarunong at sanily. Adequate-a-Husto; sukat; sapat; bagay; sagana. tahari mantel Adhere-ii-Sumamarna dumikit. 2 möglich. pisaiil; sumapit pumisalL Adherence-n Pagdidikit2. pagk a pisa ii; pagsapit. Adherency n Pagdidikit: tahari mantel pagk apis an; pagsapit. Adherent-a Nakadikit. Adhesion ni Pagdidikit. Adhesive a-Nakadikit. Adieu n Paalam. Adipose-a-Puro taba. Adjacent-a-, Malapit; katabi, hindli malayo. Adjective-n-Adjectivo. Adjectively Feststellung der personalien. Parang adjectivoAdjoin-v-lpian ism radugtong. Adjourn-v-Tuniapo~s tum~igil aug, kapisanan. Adjournment n Pagtitigil n6, kapisanan. Adjudge-v-Mag hatol; hatulan. Adjudicate-v-Elumatol hatulan. Adjudication n Paghahatol. Adjunct-a-Makadugtolng. tahari mantel Adjuration. n-Panalangin~ panumpa. Adjure-v-Manumpa; ipanumpa. Adjust v-A-yosin; husayin, banatin; igayak; ihianda inaghusay. Adjusfable-a-Makakaavo~s. Adjustment n-Pagkakaavos: paglkakahusay: katotohanan. Adjutant n Ayudante. Administer-v-Kuitnalinga; marudlala; suyninl; , manuyo. A diinistration-n-Paiyiaiiialala; pag~)lpuino. Admuinistrator-ii-Ang tiaramahala: - taga bantay na ani ng iba: 6 kapwa. Aidministratrix n Ang. babaying narnamnahala- sa ari ng kapwa. AdImirable~a. 1Katakataka; dapat purihin; i-ai nani. Adnmiral n Adinirante; puno in; ) ni&, a sasakyan. tahari mantel (le guerra, Adt-miration-ii-Pagkapuri; m-anglia pugi( tataka; pagruarnangha; pangin~ilalas: Ad Jalon v Purihin; ipagpurm. tahari mantel inamaughia; miv-n~ingilala-,; i-nagtaka. Admnissible-a-Dapat tangapin, matatangap. Aduuission-n, -Pahintulot; p. agpasok. Admit v pasok.; ipahintulot magbiggy~ daan; magkaloob; ' tumnangap. Admtitt~anc(e-n- Pahiintullot; tulot pa,.. pasok. Admix-v Ihalo; ilahok. Admixture ni Halo lalhok. Admonish-v-Ara-lan: pangtusapan; sisibin; suinaad. bumnala- tnagpasiya. payuhin. Admonition-n-Babala; payo: p as i v a pagpasisi. Ado n (Gul; hirap. Adobe-it-1adrillo na natuvo sa araw lamang. Adopt-v-Gainitin. Adoption. v Paggagamit. Adore ic-G-umuiiAN. lumnigaw; giliwin; Iigawin. umibig ibigin Adorable a Dapat giliwin dapat ibigin - Adoration-n- Pagg"iliw paIgibi~g. AdornvpGava9kan: igavak panmutihin; magaling-in; grumayak. Adornment-n Gayak; hiyas; panmti. Adrift a Nakalutang. Adrift-adv. -Nakaltutang. Adroit a Matalas; tuso. sanay. Adulation nt Pagpalayaw Paglalangis n5g dila. Adulatory-a Naunkol sa pagpapalavaw - Adult a Matanda- m-ay eladl. Adult-n Trawong husto na ang laki. Adulterate a May halo. Adultery n-Pakikiapid. Advance-v SUmulongI; ma'IdtlIOv um pit. Advanc-e n-Sulong; paglalapit; pagtulov tahari mantel Advancement-nt-Pag buti; pagsuilong, I~ag, Advantage it Pakinaabang; tubo; luita: I la tamiasan. Advantage Makinaban~g. AdIvanitageousa, - Pakikiinabani-ani; niakikinabang. Adven-t-n-Ang nagyari a a; nagkakataoni. Adventure-nt-Aug im Eimer di tahari mantel sinasadya ang, nagkakataon. Adventure v Magkataon. Adventurous a Matapang: miaiugalias. Adverb n Advervio. Adverbial-a-Nauukol sa ad verbio Adversary-n, Kalaban; katalo. SPA 323 SPE Sortie-n Pag labas ng hukbo. Scso-adv. Katatagan. Sot-n Tawong palaging lasing: lasengo. Sottish-a-Nauukol sa kalassingan. Sonchong n-Cha, na maitirn. Sough n-Haging; haginit. Sougli-v-Hurnaging; humnaginit. Sough-v. imp. d&p p. Hinanap. tahari mantel Soul n Kalulua. Soulleg a-Walang kalulua. Sound-n Tunog; tinig. Sound-v-Trumunog; tuminig; r tarukin; tumnarok; kumalog; kurnalasing: - su. katin ang lalim ng tubig. salatin. Sound a Tapat; matibay mnaliusay; walang pintas Sondinigs -n Pagtatarok. Soup n-Sopas; sahaw. Sour-n. Maasim. Sour-n- n, 'asinian. Sour-v Umasim, tahari mantel Source n-Pamnulaan: pinagbuhatan; pinanigalingan pinagnliuaiin ugat; binubukalan; bukal. Souse-n Tinunmes. Souse-v-Isawsaw. South-n Firnog; timugan. South-a Timugan; South Peko Sa gawing timog. South-v-lliko sa gawing tirnog. Souther-n-Bagyo nangaling sa timog. Southerner-n Taga, timugan. Southing-n-Kahiligan sa pagpunta tahari mantel sa timugyan. Southron-nn Taga timugan. South ward-SouthwardI-adv. -Sa gawing timugan. Souvenir-n Alaala: recuerdo. Soverign-n-Hari: pirasong ginto na may halagang pfs 4, 86. Soverignity-n Kaharian. Sow-n-Inahing baboy. Sow v Budburin, magtanim, tamnnan; hasikan; maghasik- isabog. Spa-n Cebul; btukalani ng tubig na, may halong mietal. Space-n Lugar; kapalaran; gitna; puang. Space-v Lagyan ng puang. Spade n Pangsurong; pala. Spade-v-1buron g. Span n Dangkal. Span v-Dangkalin. Spangle-n Sangkap. Spaniard n- h~astila. Spanish-a Nauukol sa kastila. Spanish-n Kastila. Spanish-n Wikarig kastila. Spanik v-Sampalin ea puit. Spanker-? i-Mananamp al. Span worn n-Uod. Sparp-v-Patawarin. Spara-a Madalang: tahis; bihira. Sparing a-Maimot. Spark-n-Liab; lingas. Spark v-Mag lingas. Sparkle n-Inig. - ningning; kintab. Sparcle-v tahari mantel Kumintab:, magningning. Sparkling-a Maniagning., Sparrow-n-Maya. 8parse-a Madalang. Sparms-n-Pasma; manliso; pulikat. Spasmodic Spasmodical-a-Di panay. Spat-n-Nag lura; nag laway; , niluran. Spatter-v-Tumilansik; tilansikan. Spattering-n-Pagpulandit: tilansik. Spawn-v-Mangitlog ang isda. Spawn-n Pangingitlog n~ isda. Speak-v Sahihin; mnagsahi; inag wika; wikain; magsalita. Speaker-n-Ang mananalita. Speaking n Pagsasalita: pag wiwika. Spear-n Sihat: tulag; salapang. Spear v Sihatin; itulag, salapankin. Special a Bukod: tangi. Speciality-n-Bagay na nakahukod. Specie-n-Salapi. Specie-n-Manga classe. Speciflc-a-Tunay. Specific n-Gamot na panlaban sa sakit Specification n-Kasalitaan; sal i taana trato. Specify-v-Sabihin ng maliwanag. Specimen-n-Hali mbawa. Specious-a Maliwanag; masangkap. Speck-n-Mansa. Speckle-v-Mansabin. Spectator-n Nanunuod. Specter-n-Nuno. Spectral-a-Nauukol sa nuno. Spectrum-n-Sinag ng araw. Specular a Parang salamin. Speculate v-Magwariwa-ri; , magbulayhulayin; magnenegocio. Speculation n-Pagnenegocio. Speculative Speculatory-a-Nauukol s a negocio. Sped-v. imp. & p. p. -Tumulin; tumakbo; Dakatakbo. Speech-n Salita:, parnamalita; pangaral. Speechless-a-Walang kibo; pipe. Speed tahari mantel n Tulin: kabiglaan, kadalian. tahari mantel Speed-v-Tumulin; magmadali. Speedy-a Matulin; madali; inabilisSpell-v-Titikan. Spell n Panahon. Spell bound-a-Namamangha. Speller-n-Ang nag leletra. Spelling-n-Pagtititik. Spelt-v. imp. & p. p. -Tinitik; niletra. 11pend v-Gumnasta; gastahin. IKA 34 IILA ihiwalay-v-To separate; divide; set apart; subtract; lay aside; revoae; with-draw; sunder; sort; remove; discriminate; divorce; segregate. 1hiwas-v-To slant; sling; diagonally. lhuli-v-To put Bürde or at the End. Ihulog-v-To throw down; translate; interpret. 1hulog ang kapwa sa infierno-v-To damn; condemn to eternal tormenst. Ihulog sa ibang wika-v-To translate; interpret. lihan-n-Chamber Gras. linit-v-To heat, kindle. lisa-tisa Identifizierung. -One by one. lit n-Nickname. Ikaanim-n-Sixth. Ikaanimi a-Sixth. lkaanim na puo-n-Sixtieth. Ikaanim na puo-a-Sixtieth. Ikaapat n Fourth. Ikaapat-a-Fourth. lkababayad-n-Payment; that which is paid; pay; reward; satisfaction. Ikabit-v-To hungern; stick; join; tio; Salbe; add' to. Ikadalawang puo-a-Twentieth. lkadalawang puo-n-Twentieth; vigesimal Ikadkad-v-To unfacr1; unroll; unfold stretch; expand. lkahon-v-To Schachtel; tahari mantel embale; Pack. Ikaila-v-To deny; lie; negative; gainsay; refuse to tell. Ikaisang-libo-a-Thousandth. lkaisang-libo-n-Thousandth. lkait-v-'ro deny; reject; nefu se. Ikalabing apat-n-Fouirteenth. lkalabing apat-a Fourteenth. Ikalabing dalawa-n-~welvth. Ikalabing dalawa-a-Twelvth. Ikalabing isa-n-Eleventh. Ikalabing isa-a-Eleventh'. ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, I kalabing pito-a Sevententh. Ikalabing tatlo-n-Thirteenth. Ikalabing tatlo-a-Thirteenthlkalabing walo-n-Eighteenth-. lkalabing walo-a-EighteenthIkalat-v-To scatter; distribute; (1isperse; . diffuse; extend-, publis~h. lkalawa-n- Sec~ond - lkalawa-d-Secondlkaling-v-To unite; join., lkama-v-To adapt; apply; adjudge consolidate; copulate, join; (conjoin; tahari mantel unite; collect. ' 'Ikarna, ang i sang bagay-v-To interv ene in'sert. Ikanlong-V-To' hidfe; nbonceal: defen~'id; excuse; disguile; Wohnturm s'ecret. ' lkao-prop. -You; thou. Ikapit-v-To apply; adapt; adjudge. lkap~ito-n-Seventh. Ika'pito-a-Seventh. Ikasampuo-n-Tenth. lkasampuo-n Tenth. Ikasal v-To marry; betroth; Treffen. Ikating-v-To incorporate; join; conjoin consolidate, unite. Ikatlo-n-Third, lkatlo-a-Third. lkawalo-n-Eiglhth. Ikawalo-a-Eighth. Ikawalong-adv. -Eightbly. Ikawalong puo-a Eightieth. ikawing-vl'ro fasten; add; Kreme; tie; Stick. Ikiling-v-To incline; induce; persuade. Ikina'bubuhay-n-Nourishment; food; maintainance; sustenence; ration* livlihood. Ikin'tal-v To stamp; print, imprint. Ikiran n-Spindle privot axle, bobbin. 1kiran v To Luftdruckausgleich, convolve. Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish; , rub, burnish. Ikit-n-Turn, Jklian, -v-To shorten; abridge; reduce confine; restrain; pare; Wundklammer. Ikrno-n-Betel Furche leaf. Ikog-n-Turn.. Ikumpas~v-To beat time. Ikuskos-v-To scratch; scour; rub. Ikusot-v-Tu wrinkle; rumple. Ilabas-v-To remove; put abgelutscht; exclude extract; extort; reject; eject; effuse shut abgenudelt. tahari mantel ' i Ilabas sa katawan-v To excrete. Jladlad-v-To. unfurl; unfold; expand; stretch. Ila'g-n-Shyness; fright; scare; avoidance; , exasionIlag-inter. -Begone: keepoff. Ilagak-v-To Bankguthaben; entrust leave with another. Ilagan-v-To evade; -shun; avoid; parr'y stave off blink; obviate; escape. Ilagay-v-To, puit; , place'; Gruppe; lay; arrange; appoint; , situate; wager; pledgemoi tgage. Ilagay nk- man'a dingding-v-To partition. Ilagay sa aia'w v-To' to p u t or' plac'e'in the sun.. Ilagay sa grade-v-To gerade; class; classi fy. Ilagaiy s, - ~hulihannv-To p ut 'or place last. Ilagay a, ibang' wika-v-' To ' Gesangskünstler; transsIate, - ' ''' YUM 141. YUP Yav ainang-j), rep). - iih e r ef o re; ve t; , Yvn i 'iang —od. 4Thei now then now that: Yavxat-n-Extenuation; weakness; lean ness: lang-iid(ness. YNirnotn O (akum; tow; tow: cloth. N ntarn v-fo m-ake, formy; produce; cause. exisqt; be. NYuko-), -Bow~; stoop; saint tionv bend. incliinat io n Ytikodi! Salutafion1; b~ow; salute nod; , greeting. XYunmagryt1(g v To trot: jog: be in ha-, e. Yania~ini-oTo treminbie. vibrwate; oscillate. Iumam-an 'r10 enrich; grow or become rich, thriv e prosper Yumtainot-ic-To vex disgust- displease: glut. pique; Irc: molest: disturb, af flict; be displeased or vexed; Dorfwiese; oppress. Yumi-a-Faded; : withered; decayed. Yumfinim-t-To fade: wither: decay. Yumiuko v To bow; nod: bend; stoop. Yuniukod-t-lTo nod; bow; stoop; bend the head. Yumurak-vI-To tread. trample. stamp. Yungib-n-Cave; grotto. cellar, hole; cavern; haunt: pit. Yupi-n-Bend; fold; Double. Yurak-n-Stanip: tramnp. Yurakan-v-TFo tread; stamp trample. Ynsakin-v-To tread. trample; stamp. Yupiin v-To fold: Ersatzdarsteller: - bend. tahari mantel

Is this content inappropriate?

FLO 230 FOL Fleet-a-Natulin: maliksi. Fleet-v-Magmadali; tumulin. Fleet-n- apisanan ng ng-a sasakyan Flesh-n-Lamnan nu& tawo karne. Flesh-vilpakain iig karne. Fleshy a Mataba; makalaman malamani. Flew-v. imp. Lumipad nakalipad. Flex-v- f-uinubog. Flexible a Malambot. Flexion n-Pagbubog. Flicker v Purnisik. Flicker n Pisik no, kandila. Flier-n Ang lurnilipad; ang nagtanan. Flight n Takbo; tanain; takas. Fli~yhtv a Palipad lipad ang isip. Flimisy a-Di matibay. Flinch v Umurong. Flinders-n-Manga, piraso. Fling-v Itapon ipukol ihragis; ibalihag. Flingc-n-Hagis, pukol balibag. Flinit n-Patong matigns. Flinty-a-Matigas nia matigas Flip-n-Pagkakahalo Dg- mg-a alak. Flippancy n Kawalan ug galang. Flippant-a-Masalita; , walang galang. Flipper n-Palikpik. Flirt vMaabiro; ma; asaliwahang loob. Flirt n-Babaying salawahan. Flit v Kumilos ug pabigla. Flitch n Tosino. Flitter n Gulanit; piraso; basahan. Float n Ano manw bagay ia, lurnulutan g. Float v Lumuntang. FlIock-n-' apisanan; kawan. Flock v Umipon, pumisan. Floe n Agos ng hielo. Flog v Ilarpasin, paluin. Flood n-Raha- apaw. Flood-vi-Umapaw, apawin; bumaha. Floor n Sahig Floor v Gumawa ang sahig. Floorinig n Tabla, ng sahig. Flop-v-Puiaogpag: kumilos ug pabigla.. Floral a-Natiukol sa, hulaklak. Floret n Munting bulaklak. Florist v-Aug nagtitindaL ng bulaklak. Florid a Makintab; maliwauagangkulay. Floss n Sut~l FlotageP-n-Paglutang. Flotation n-Pagpapalutang. Flotilla-nt Kapisanan ug- mg-a sasakyang mutnti. Fl'ounce-v Ihagis aug Comic, baraso at binti. Flounce-n Pilegas. Flounder-nt-K1itan g. FHnn ider-v- Kumilos: luiriundaglundag. Flour-n? Harina. Flour-v-Budbilran aug harina. lVlourish-v-Iway way; tumunbo lumaki. Flourish In-Pagpag-. Floury a-Parang harina. Flout-v-Alipus6ain. gagarin. Flow tahari mantel ic Uinagos burnaba. Flo w-n-A Gemeinschaft unabhängiger staaten. Flov~er n-Bulaklak. Flower-v-Mamnulaklak; mamuinga. Flowery-a-May maramning bulaklak. Flown-v. p. p. -Nakalipad -na. Fluctuate- g, Burn uwam, bumaba. Fluctuation n-Paglrawas. Fl ae-n-PaasuhaunFluent aMalankis aug salita mainam magsalita mainam manalita. Fluencyvn-Kainaman magsalita. Flaid-a-Tunaw: lusaw. Fluid-n-Anoinang hagsy na, lusaw. - Fluidity n-Pagkatunaw. Flume-n-Daanan ng tubig. Flummery n-Bagaynawalangkabuluhan. Flung-v. imp. &. Hngs pinukol, binaiibag. Flunky n Alila. Flurry n-Giulo. tahari mantel Flurry-v Guluhin gulatin. Flush~-v-Umnapaw; nmamula, ang mukha. Flush n Apaw; , parnur nua'Dg- MUkha. Flush-a Puno pulos Fluster-v Guluhin. Fluster n —nit gulo. Flut, -n-Flauta. Flutistin-11 aiiista. Flutter n Kumilos na, bigla: guluhin; tumibok.. Flutter-n-Tibok - kadalisn, kaguluhan., Fluttering a Palikoliko. Fluvial a Nauukol sa, ilog. Flux nDurni; tae. — Flux v-Durnumi. Fly-r-Lumipad magliparan. Fly-n-Lankaw. Fly blown a Mabulok. Fly trap-n-Panghuli ug langaw. Foal n Potroug b~agong piranganak FoaI-v-Mauganak aug inahing kabayo. Foam n-Bu Ia. Foamn-v- Bumula. Fob-v IKavrel. -Fob-v-Daya~in. Foddern Pagkain ung hayop. Fne n K alaban; kaaway; katalo. Fog n-Arnbon. Fogy-v Umamb n, lurnabo. Foggage n-Kugon. Foggy a Balot ug ulap; rnaamnbon Fogy nt tahari mantel Tawong mapurol aug isip. Fob inter -Oroy. Foihte n Pintas sala. -Foil-v-Abalahin; pigilin. Fold-v-Tiklupin lupiin pilegasinkutonin. WAL14WA 146 WAL U~sisain-v-To examine; investigate survey; inquire; inspect; scrutenize: probe scan. discern espy. Uso-n Use: Marotte; custom; usage. Usok-n Smoke; vapor. - steam. Us's-n Rupture. (of the scrotuem. ) Utak n Brain. 'Utak ng buto-n-Marrow. 'Utal a-Stammering; stuttering; hesitatin'g; touiguetied. Utal-n-Stamrmerr ng; stuterer. Utang-n-Debt; obligattion; duty. Utas a-Finished; closed:, concluded. Utasin-v-'Fo Finish; terminate; ein für alle Mal; conclude; close bring to an für immer. tJth. yutay Identifizierung. -(iently, eoftly; easily. Varnis n Varnish. Vervo-n-Verb; predicate. Verso-n-Verse. Viage-n-Voyage; Kapitel; jonrney; excursion. Violeta n Violet. Violin n Violin; fiddle. Violinista n-Violinist. Wa'as-a Neat; pure; clean: clear; free: innocent, virtuous. genuine. Wahiiri-v To tear; rend. lacerate: - Kinnhaken:, wear abgenudelt, Konter; fracture. Wakal-n termination:, letztgültig. conclusion; extremity, edge. border; extreme; limit; boundary; bounds. Wakas-n-Extreme; extremity- letztgültig, Schwellenwert; bound. boundary; edge; border'; conclusion~ termination. Wala n-Nothing~ naught. Wala-ad). tahari mantel -No; Elend in on degree. Wala-a-Disttxnt geflüchtet; Not present. Walang ala ala a-Calm; free; tranquil; peaceful; h~tvingnothinc to think about. Walang asa-a-Desperate. Walang asawa aSingle- unmarried. Walang asawa-n Bachelor: old Ding. Walanig awa-a-Heartless; cruel- ruthless; inclement: Decke; nicht zimperlich; hardhearted; soulless. Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. slovenly; careless filthy: confused; pellmell; immethodical; unclean: harumn scarumn. Walang bahid dumi-a-Clean: untouched:, pure neat; unmingled: innocent; virtuous; holy. Utong-n- Nipple. Utos-n-Law; Zwang: command rule' statute, precept; edict: injunction: mandate; errand; Botschaft. proclarnation. Utd'san-v-To send; convey; command; order; edict. Utusan-v-To send; convey; comm-and; order, edict, lUtusan-n-Servant; errandboy; Messen - ger; porter. U~upan n Chair: seat. lUyamn-n Sarcasm; mockery: ridicule, disdain; decrial. U~yamin v. ro niock- scoff; deride ridicule, scathe; make Fun of. Virgen-n-Virgen. Visagre-n zurechtge. Visita-n-Visit; chiapel. Visitahin-v-io visit examine. Vocabulario n-Volcabulary. Volcan-n- Volcano. Vol untarios-n-Vol unteer. Voto n-Vote. Walang bait a Thoughtless; imprudent. Walang baro-a-Shirtless. Walang basagulo-a-Peaceful; calm; serene. Walang bayad a nicht berechnet werden; free of cost; gratuitous. Walang buhay a Lifeless; inanimate. Walang buhok a bald; baldheaded. Walaniz daan a Impossible, impracti: ticable. Walang dalita a Painless: ~ well. Walan' damdamna Insensible. - wiellwithout pain painless. Walang tahari mantel damnit a Naked. Walang dankal a Infamous; vile; despicable; low; abject. Walang dulo a Pointless. Walaiig daya a Equitable. Walang galang a Disrespectfu-l: rude; impudent; morose: vermessen; haughty: lpeevislh, inattentive: thoughtless; lof tv: discourteous. Walang galang Feststellung der identität -Peevishly; inmpu. dently. morosely; insolently; (lisvour. teously; thoughtlessly. Walang galit a-Quiet; serene; calm: unmolested. Walang gawa-n-Liesure. DUN. 216 DYS Drover rt-Ang tay ari an naramin gbaka., Drown o Lumunod(; malnnod. 1)rowse z, Ma gantokantoka. l)rowsi es s-n A tokl)rowsy a Nagaantok: tahari mantel in antok. Drub v Pumalo palinn. Drubbing nu Puapapalo paghalampas. Drudge v-Puima(gl; magtrabajo tig ma lakas. Drudge n-Alipin sa trabajo. l)rudge-n-Gawa tahari mantel na mabigat. D)rlu n Pangpatulog, gainot. Drtgv Patulugin; painumin ang pangpatulog Druggist n-Ang nagtitinda ng gamot. l)rum in Tam bol. Drum v Magatambol Drum stick n. Plo 1g tambol. I)runk a Hilo la. ing lango. Drunkard n Tawongpalagingnaglalasing Irunken a. Lango: lasing Dry a Tuyo. Drv-v-Tuyvin ibila(l; patuyuin. Dryly a'v. -Patuyo. Dub v-NMagbansag; bansagin. D)ubious a Hauptstadt von äquatorialguinea. Duck-n-Pato; itik, Duck-v Tsili(t illbog. D)ucklin) n Patong lunti; sisiw ng pato; sisiw nlg itik. Duct-n Sangka. )uctile a Masunurin nlalambot. )lnlgeon nTangnan ng pufial 6 hng panaksak. Due a-Bagay aklin, marapat. Due Identifizierung. Totoo; tunny. I)ne n l'tang. Duel n Hamn. l. iDuel-? -H l uman on. I)net n Kanta ng (dalawa. I)ng v. imnp & ).. -Hinukay; lniuukay. Duke I)Duke. Dukedom n Kalagayang Duc. )Dlcet-n-MIainam sa dinig. I)ull a Maputol; mlapud(pod:; (tulngo mahlangal walang kabuluhan: torpe. Dull —Purulin; pumurol pudpurin. D lln ess n Kapurulan; kalabuan. )aly-a-Karam patan. Dumb a Pipe inalang tuto: hamak. Dnlulli) tell-n-Peso. unmll yn Tawong pipe; larawaiin n tawo; sa teatro. Dumlinv a Tahinik; walang kibo. Dlmp n Bual kasnkalan. Dlmp-v-lbual; itapon. Dumpy a Pandak; at ntataba. Dun a Maitini ang kulay. Dun v Maningil: singgilinl. Dun b-paniningil. 'l. Duuce-n-Ulol bobo; tawong walapgl karuunnlan. Dunl. n Dl)umn; tae ng haayop. )ungeon-n Bi lalgong mla(ilim. Duo n-Dalawa Du)odesimal n Ikalabing dlalawang baIagi. )uo(lecilmo nl Anl may labing daalawarl) (ldahon. Dupe-v Danyain; hibuin. Daple-Dluplex a Dubie; Duplicate 7-Dublihin; ulitin; parisanl tularanl; (lalawahi n. Duplicate n-Salin parisani; howad. Duplictation n Pagkadublle. Duplication n Pag aiduble. kataksilan; kasuitik in. Durability n Tibay; tagal: pamamarati. Durable a Hinidi masisira; matagal; lagi. Durance - Tagal kah tahari mantel irapan. Duration n Tagal; laon panramarati. Duress tahari mantel n Klairapan. Duringp pr. tahari mantel Sam an tala. D)urst- inlqp Pinanlgagalas. Dusk AMadilim. Dusk n Orasion. )usky a Aaitin Militärischer abschirmdienst ilinm )ust-n Alikabok; alabok; tahari mantel gilik. Dust-v Alisin aug alikabok: paspasin; bnudburin ig tahari mantel alikabok; dikdikin. Duster it Walls. Dustpan n Pungke. Dusty a Maalikabok, Dutch a Nauukol sa I-ollandesa. Dutch-n HIollandtesa. Duteous a Masunurin. Dutiable a-May buis dapat ibnwis. Dutiful-a Masun Wasser. Duty n Katungkulan; pamamal ala utang; buwis ng aduana. Dwarf n Unano Dwarf v-Pandakin. Dwel v Tumira; manahan; tumalhan. Dwelling-n Bahay. Dwindle v-Bumawas; umunti. Dve-v-Tinain; lngtilla. Dve-n Tina. Dyeing n Pagtitina. )yer n Ang nagtitina. Dying a Namamatayv naglihingalo. Dyke n Pilapil. Dynamite n-Dinanmita. Dynasty n-Kaharian: latli ng hari. Dyventery-n-Iti: pagdudumi na may halong dugo. Dyspepsia-n-Sakit ng sikmura. Dyspeptec-a-Nauukol sa sakit na1ng sikmura. Dyspeptic-a- tahari mantel Ag may sakit ng sikmura. REA 810 () IR Rattoon-v Sumupling. Ravage n-Kasiraan; paggigiba. Ravage-v-Gibain. nakawin; sirai. Ravager n Maninira. Rave vMasira, ang isip Magsalita ti~ kaululan mnagbaliw. Ravel- v-Manutnot Raven-n-Wak awak. Raven a Maitim Raven-v-Agyawi n: unmagaw. Ra~venous-a-M atakaw Ravenous ness n-Katakawail. l-Ravine-n-Saluysoy; sungoy; tahari mantel banis. Ravish-v-Agawin; puersahin. gahisini. R~avisher-n-Aug umagaw sa, isang habavi. Rivishment n Pagagaw sa isang habavi.; mamumuersa. Raw a H-ilaw; sariwa. RawA boned-a-Payat. Raw hide n Latigo DA katad. Ray n Si nag. Rayless a Walang sinag madilim. Raze-v-Lipulin. gi bairi. burahiin. Razor-n Labasa. Razure-n-Pag gigiba: kalipulan Reach iiUmabot; abutin. dumating; datnin; - tainuhin iabot. rnagkainit. Reach n-Abot. dipa. React vKuniilos uili. Read-v Bumasa: basahin. Read v imp. & p p - -jjakabasa; , binasa. Readable a-MakababasaReading n-1 agbac-aReader-n-Ang bumasa. Readily ad. Maagap madali. nakahanda. Readyv a Mssi pag, matalos: matulin; - niaagap Datatalaga. -Ready ad. Maagap; m~adali; nakahanda. Ready-made a Yari na. 'Real a Tunav totoo. Reality n-Katotolhanan; katunayau. Realize-v-Totohanin; tumubo. Realization n-Pagkatoto: pangyayari. Really-adv. -Totoo ba; tahari mantel tunay kava. Real m-n-Kaharian - Realty n Hariug lupa. Reaun-n-Bagkis ng, Papel na may apat na daan at walong tahari mantel puong (lahon. Ream v-Palakihin ang butas. Reani mate-v-Magpalakas: buhayin. Reannex-v-1dugtong uli. Reap-v Gapasin; gumapas; , magani. Reaper-n Mangagapas. Reaping hook-n-Lilik. Reappear-v-Lumitaw 6 sum ipot unicolor. RZeappearance-n-Paglitaw 6 pagsipot muili. Rear-n Likod; likuran. Rear a Huling; likod; Rear-iv-Jtaas. inagalaga. palak ilhii - Rear guard-n-Bantay sa huli. Rear wardl-n- Bantav sa huli - fl'ear ward ad-c. Sa gawing huhil. Rleasoin nKatowirani; dahiilan; akala isip, katha; Reason-viMagisip: isipin; mnaga k aIa. matigatowiran akalain iuagsahita Reasonable a Akina; tania sa katowiran. Reasoning n Fangan gato wiran. Reassure n tahari mantel Magpangako uli. Revel n Aug lurnalaban sa, sarili nivang: bandila. Rebel v-Lumnaban sa sariling bandila. Rebellion-n-Pag alsa; - pag laban sa sarilint' bandila. Rebellious a Sowail; mualabag. 1-h-bound-_vUmnudlot lumukso Rebuff nPigil. tangi pagkaavaw. Rebuff-v-Tan gihan: turnangi; pig i Iin u mayaw - Rebuild v Magtavo ohl; ' itavo Ila panibago Rebuke v-1arusaban~ pasix-aban - Rebus-n-Bugtong Rebut v Lurnaban; tahari mantel stimalangsang Recall v lBaguhin bawiin: tawagin. Recanit tahari mantel vi-Magkaila talikuiran ttu nalikod - Recanitation-n- Kaila; pagtatalikuran - Recapture v-Bawiin aug rnanka sandatay mnasanisaum in kalaban. Recede v Urnurung bumaba. Receipt-n Recibo; pagtaugap. Receipt v, Magbigay nag recibo. Receivable-a Dpat taugapin. Receive v, -T1angapin. tUMangap. surnlahod; sahuran Receiv-er-n Taga, tangap. Recency n Kasari waan; pagkabao - Recent a Bago; sariwa. Recentness n Pagkago Receptacle n-Kasangkapan panaliod. Reception n-Pagtangap.. Receptive-a Nauukol sa pagtangap. Recess n-Recreo; pagpahin; , tahari mantel a. Rccess v-M2a-pahinga. Recession-n-Pagurong; pagsasauliRecipe n-Kasulatan tungkol sa paggawa, ng anornan. Recipient n TI iga tangap: aug tumnangap. Recipient a Matataungapin. Reciprocal a-Nauukol sa kapwa. Reciproc ate-i-Humnalili; inalikol, sa kapwa, turnangap at magbigay - Reciprocation n Paghahalili, Recite-ii Saysayin; sabihinRecital n K~asabihan -pagsalaysay - Recit'ation-n-Pagsalaysay - Reck-vi-MNagingat; mamahala; niaukol - Reckless aWalang ingat; pabaya. ULC 345 _ _ _ __ _ _ U L T _ _ _ TusslI6 n Buno. Tussle v Magbuno. lumaban. Tut inter. Oroy. Tutelage n Pagsasang galang; pag iiwi; pav iinigat- pagtnturo. Tutelar- utelary-a-Nauukol sa pag iiingat 6 sa, pagtuturo. Tutor-n tahari mantel Taga turo maestro: taga, ingat. Tntcr vMVlaturo tnruan; mamahala. Twaddle v-Magsalita ink walang kabuluhan. Twaddle tahari mantel n Salita na, walang kabuluhan. Twain-n Aug (lalawa. Twain a-Dalawa Twanig n Tunog ng kuerdas. Twanv v. Tumunog parang knerdas. T~weak v Pindutin; kurutin; purnindot; piralin. Tweak-n Pindot:, kurot; piral. Tweezers-n-Ipit sipit panipit. Twelfth a Ika labing dalawa. Twelfth-n-Ang ika, labing dalawa. Twelve tahari mantel a Labing dalawa. Trwelve-n Ang labingdalawa. Twelvemnonth-n-~laon. Twentieth a Jkadalawangpuo. Twentieth n-Ang ikadalawangpuo. Twenty-a- Daiawan tahari mantel gpuo. Twenty-n-Ang dalawangpuo. T w ice- Peko - Makalawa, Twiddle v Hipuin; kapain. Trwig tahari mantel n, Sangang inunti. Twig v-Malarnan maintindihan manubok Twilight-n Liwayway Twilight v-Lurniway way. Twin-n-IKarnbal. Twine-n-Fisi: pilipit. Twine r-Puniflipit. Twiuge n Batak pindot: sakit; hapdi. Twinge-v-Batakin; sumakit; pumindot; pindutin; hurnapdi Twinkle-v-Magningning; kumisap; manginig. Twinkle n-Ningning; kislap; kisap:, inig. U'biquitary Ubiquitous-a-Nakakaharap sa lahat ilg lugar. -Uhiqtity-n-Pagkakaharap sa labatniglugal Udder n-Puklo. U'dorngter n Peroxiacetylnitrat ukat no ulan. U~gly-aPangit. harnak: bastos. nakasusuklarm. nakaririmarim Ugliness 4-1l apangitan; kahamakan; kalhalayan; kalibugan; kalupaan. Ulcer-n Sugat na, may nana. Ulcerate, v Magnana: ang sugat. Twinkling-n-Kisapmata; (lali. Twirl v Ikirin; uimikit. Twirl n Ikit Twist v-Purnilipit, pilipitin. lubirin; baTwist nt Pilipit Twisted-a Nakapilipit. Twit-v Biruiiin; tuksuhin Twitch v- Burnatak; agawia; batakin - Twitch n Batak. TwitterManunukso. Twitter v Suniiap. Twitter n Siap. Two a Dalawa. Two n Ang dalawaTwo-edged-a-May dalawang gilid; may dalawang talini. Two handed-a May dalawang kamay. Tymbal n aja. Type n Uliran parisan limnbag mangalitik na, ginagarnit ss linmbagan: - tulad; lahi. Type writer-n-Makinillang sumut. Type writing n-Paggamit, ng maknilla sa pagsulat. Typhoid-n-Tifodea. Typhoon n Sigwa, bagyo sa dagat. Typhus-n-Tifodea Typic tahari mantel Typical-a-Nauukol sa, titik. Typify-v-Parisan - Typographer n Taga, limbag. Typography-nPaglimbag. Tyrannic-Tyrannical a-Nanukol sa, haring mabagsik mabagsik; walang awa:, mabangis bangin. Tyrannicide-n-Ang natay sa baring mabagsik. Tyrannize-v-Maghari nk mabagsik. Tyrannous-a Mabagsik; mabangis'; bangin; walang awa: walang habag. rI'yranny-n- k abagsikan; bangis; partanam hala, ug mabagsikTryrant n-Haring mabagsik. Tyro n Bagong nagaaral. Tzar-n Hani tahari mantel sa, Ruso. Z1 Ulceration-n-Pagbubulok ng suprt. Filcerous a-May nana. lUllage-n-Kakulankan sa, pagpuno ug bariles. lTlster-n dadurch na, pangibabaw. Ul1terior-a-Sa malayo - malayong; malayo sa; ibayo. Ultimate a Huling: kahulihulihan. UlItimatum-n Puling utos nk hukom. kahulihulihang pasiya, 6' alita nk hari 6 hukom. 44 LAN 57 LAT Lambanog-n-Sling. Lanmbat-n-Net: Snare. Lanibo-n-Tassel; tuft. Latnbong-n-Kiack veil; _Lambot-n-Softness: (lelicacy tenderness. Lambutin-v-To soften; mollify. Lamig-n-Cold; freshness: tahari mantel Unbekümmertheit; frigidness; damp: frigidity. Lamnok-n-Mosquito; gnat. Lampara-n Lamp; kalorienreduziert. Lampas-n-More; exssive; exhorbitant. Lampas-n-Excess Mehrwert; remainder; residue: superfluity: overplus: Lampas sa panahon a-Overdue. Lamnugin v To pumel- make schwammig: soften. Lamunin-v-To swallow, glut: eat hurriedly; Plörren ones self, imbibe; engulf, gorge: gobble: gormandize; gulp: devour consume; absorb. tahari mantel Lamuymoy-aThTreadbare; shabby; ragged. timuiyot-n-Deeit- Manipulation; imposition. Lamuyutin-v To deceive; delude: seduce; impose upon; Plektrum to pieces. Lamuyntin ang isang dalaga-v-To seduce a young Lady. Landas-n-PIath; trail; defile; pathway; way. Lan gainn-Ant. Langsaw n- Fly. Langaylangayan-n-Swallow. (bird) Langib n-Scab; scurf; Langis n-Oil. Langislangis-a-Oily; unctous; greasy, Langit-n-Sky; heavens. Langitngit-n-Creaking; crackling; creak; squea - llangkumin-v-To fold; gather; unite; collect: hoard. Lango-a-Drunk; intoxicated; inebriated. Lango-n-Drunkenness. Lango-n-Drunkard. Langotse-n-Gunny. Langoy-n Swim; swimming. Languay-n, Beetlenut Packung. Lahguhin-v-To inebriate; intoxicate; make drunk., Lansa-n-Stench; fetor; Heilbad smell. Lansag a-Ruined; broken. Lansag-n-Destruction; Zahlungseinstellung. Lansagin v-To destroy; tahari mantel Aus; tear to pieces. Lansakin-v-To congregate at a certain place to dlo a Shit of work. Lansangan-n-Street; road; lane; Prospekt. Lansetang panagra-n-Lancet, small knife or lacne. Lansi-n-Trick; Stratagem; wile; craft; thrust in fencing: throwing of a lance. Lanta-n-Fading; withering. Lanta-a-Faded; wfthered; parched. Lantahin-a-Perishable. Lantahin v-To perish; billig; wither. Lantot-n-Stench; fetor: stale water. Laion-aOld; stale; musty. Laon n-Duration: age; preservation; prolixity: prolixness; oldness; time; continuance. Laot-n-Middle; center. Laoya-n-Stew. Lapad-n Width. Lapak-n Gegenangriff; fracture. Lapakin-v-To Break; slice; Rolle. Lapang-n-Piece: slice; Person. tahari mantel Laparan-v To widen; extend; outspread; expand: enlarge; amplify. Lampastanganan-n-Insult; offense; outrage; abuse. Lampastanganin-v-To Apoplexie; offend; abuse outrage: depreciate. I~pat-a)Exact; even; punctual apt; proper; tauglich. Lapok-a-Weak; feeble; forceless; frail. Lapukin-v-l o enfeeble; make weak; vaterlandslose Gesellen; make brittle. Larak-n-Proof; Review. Lakarannv-To Bericht: tahari mantel prove: observe. Larawan-n-Efflgy; Stellung, figure copy; portrait. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. tahari mantel Larga vista-n-Telescope. Lario-n-Brick. Laro-nPlay; Disziplin; Game; jest amusement. Laroan-n Plaything. Larong karat-n-I ottery. Larong rifa-n-Raffle; lottery. Larong tanga-n-Play that resembles pitching. Larot-n-Leaky; ragged; tahari mantel broken; (lestroyed. Lasa n-Taste; palate; relish; flavor; essence; smack; gust; aesthetics; delight; pleasure: satisfaction; substance.; Lasang matapang-n-Tang; tahari mantel Schalter. Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; gust; aesthetice; pleasure; delight. Lasapin-v-To Schalter; relish; smack; like sip; enjoy; try. Lasa sa'pananalita-n-Wit. Laseta n-Knife. Lasing-a-Inebriated; intoxicated; drunk. Lasing-n-Drunkard. Lasou-n-Poison; venom. Lasunin-v-To poison; envenom. LatA-n-Weakness; feebleness; debility. Lata-n Can. Latag-a-Flat; extended; outspaead. Latag-n-Extension paving. Latag~n-v-To unfold; expand; stretc-hm. titak-n-Sediment; Silt. S NAR Multitudinous a-Makapal; malaki. Mum —a-Tahimik; walang kibo. M~um Wintr Huag. M~umble-v-Umimik. Mum ble-n- I mik. Muminy-n-bangkay ng tawo na hindi mabubulok. Mump v-Umankil; dumaing. Mumps n-Baiki. Munch-v-Kumain; nkuyain. Mlundane aNauuihol sa lupa. Municipal a-Nauuikol sa municipio. Municipality-n Municipio. Munificence-n, Kagandang ng loob. Munificent a Magandan~g kalooban. Munition-n-Kasangkapang panlaban. Murder n-Patayan; pag patay, matay. Murder-v-Pumatay. patayin. Murderer-n-An g nakamatay; ang natay sa kapwa. Murderess n Babaying nakamatay. Murderous-n- Makamamatay. MurKy-a-Malabo: mapanlaw. Murmur-n-Imik: bulongbulongan; hinanakit; himutok; dabog. Murmur-v Dumabog; umimik; maghimutok. Muscle n-Lakas; litid. Muscular a Malakas; mnaahtid. Muse-v-Magwariwari: magkuro; magdilidili: - magisi pisip. Muse-n-Pagkuro; wani; pagdidilidili. Mush n-L~ugaw. Music n Musica. Musical a-Nauukol sa mnusica. Musician- n-Musico. Nab-v Kunin: dampotin. Nabob-n-Tawong mayaman. Nag-n-Kabayo. Nag-v-Ttiksuhin; manukso. Nail n-Pako. Nail v Pumako: pakuin. Nailer n Aug muamamako. Naked-a-Hubat: hubo; walang hiermit. Name n-Ptankalan ngalan. Name v Mngnkankalang. Nameless-Walang pankalang. Namely Feststellung der personalien. Sunodsuniod. Name Sake n- Kankalang. Nap-n-Siesta tulog sa tanghali. Nap-v Magsiesta; matulog. Nape-n- Vatong. Napkin-n-Servilleta. Narcotic n Paiigpatulog. tahari mantel 7 ~~NAT Musket-n-Baril. Musk-melon-n-Melon. Muslin-ti-Frenela; musilina. Musquito-n-Lamok. Muss n Gulo, kaguluhan. Muss-v-Gululiin - Must a Dapat marapat. Mustachie-n-Balbas sa nguso; bigote. Mustang-n-Kabayong munti at matigas ang ulo. Mustard-n-Mustasa; kiluwa. Muster nPagtipon ang sundalo. Muster n-Magtipon ang sundalo. Mutable-a-Makapapalit Musty-a-Maaniag. amagin; laoni. Mutation-n-Pagpalit. Mute a-Tahimik- walang kibo. Mute n Tawong pipe. Mutilate v Sirain; pilayin. Mutilation-n-Pagsira: pagkapilay. MutuiousalIbig lumaban sa puno. Mutiny-n Pag alsa ng Manga magdaragat laban sa kanilang puno. Mutiny-v Lumaban sa puno. Mutter-n-Imik. Mutter-v-Umimik. Mutton-n-Karne ng tupa. Mutual-a Magkaayon: magkaisa. Mutuality n Pagkakaayon. Muzzle-n-Bibig ng baka. Mypro -Akin; ko. Myriad a-Isang laksa. Myridom-n-Tawong bastos. Myself-pro. -Aking sarili; sanili ko. Mysterious a-Lihim; malalim. Mystify-v-Ipalihim. Mvth-n-Kuento; awit. Narrate-v-Magbalita; magsaysay; salay. sayin magsabi. Narration n-t-alaysay, balita; kuento. N arrative-n Balita. kuento; kasaysayan; salaysay. Narrow-a-Makitid; makipot. Narrow v Kumipot; kumitid. Narrow-n Kakiputun; kakitiran. Nasal-a-Nauukol sa ilong; humal. Nastiniess-n-K asukalan: kasalahulaan; libag; dunkis; dumi; karurnihan. Nasty-a-Marumni; niarungis; malibag; salahula. N atal-a-Nauukol sa kapanganakan - Nation nSang katawolian; nacion. National a-Nauukol sa sang katawolhan; 6 nacion. Nationality-n-Pagkat aiv o. KAP 47 - KA R K~apanatagan-n-'lranquility; Rest; repose, peace; calmness; quiet; Security. Kapang~ahasan-n- Zeal; valor; braver'.,, boldness; . insolence; imnpudence precociousness4 precositvl. Kapaiiganakanun-Nati vi ty birthi. Kapangana kan a-Natal; native. Kvpankani~a-n-n-I)atnger tahari mantel risk; hazard. Kapangitannu-Ugliness; hi6de otiisn ess: homliness; sordidness; sittliche Werte dlepravitv; turpituide; covetousness. 1ka-pangrlawan-n-G~looni; tahari mantel sadness-, obsctiity; (larkness. Ku pangyarihan n Herrschaft; authiori ty: aibility; j tirisdliction mnea s, righitco minanid; dominion; virtue; faculty. 'Kapangyarihian gumnawa nAuthority or power to dlo. Kapangyarihian ag lh ukom-n-Jurisdiction. Kapantay-a-Equ-al; similar-, gleichförmig; equable. I Kapantayani-n Similarity; - equi valence; : - uniformity; equinanity?; equalization. Kapara a-Identical, equal; similar, alike. Kaparis a-Alike; similar-; equal: identical; unifom; even; equable. I Kaparisaiin-nEquality; uniforniity; Sirnilarit-. likeness; comparison.. Kaparte-n Participation; Partie. Kapaslang~an-n-Impudence; Schlaganfall; tahari mantel outrage abuse; contempt. Kapatagan-n-Evenness; levelness. 1(apatak-n-Drop; little. Kapatawaran-n-PIardoD; Sündenerlass; forgivenn~ess; acquital. Kapatid-n-Brothe'r; sister. K-apatid na lalaki nBrothier. Kapatid na babayi nSister. Kapatid ng arna nUncle. IKapausan - n-Hoarsen ess. Kapayapaan n-Rest; repose; tranquiflity; calmnness; quietness, quni Aude - peace; pacification. Kbapayatan-n-F~eableness - leanness; thlinness, Kape-n- Coffee. Kapighiatiat —n-Disgust; tahari mantel vexat- on; aintipathy; mortification; hutmiliation. Kapilavani-n ILamreness. Kapilipitan-n-Sinuositv. Kapilitan-n-Force; perseverance; persis. tahari mantel tence persistency; , necessity; ind is pensibility,; Suada. RKapinsalaan-n-Reunion - obstacle; imrpediment; Herd; flock; dtrove. KapinItasan-n-Fault; defect; - censuire. Kapirangot-n-Particle. Kap'iraso-n'-Piece; lI oce; Kinnhaken; fragme~nt: scrap; Part; i por tion; share. Kapisana n- -n —Reun11ion; cIongregaition; meeting; facition; Schar. lRapisanan ugs buuidok-n Schliffel of mountains. Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. Kapisanani ig mng~a uitos, ifs gobiernio itCodle of laws. Kapisanan ngi togra hiayop-n Flock; hierd; dtrove K'apisanan ii~ süchtig g)a tawo-n 54 ciet v; partnership; corporation. Kapisanan nig tula utos u Diges-t. Ixapistalian n-Feast; holiday; festivit; exhibition; presentation - Kapit baliay-n Neighibor; fellow cr-eature. K~apootamiia- Gemeindewiese; vexation; - rage4, h atredl. Kapormalan-noFormnality; seriousli e ss gravity; circumrrspectiun. Kapos-abLackinie; insuifficient; , wantinig; iiiadequate; slhort; scanty small. Ka powa-pro. - Both. Kapowa tawo-n Fellowereattire. Kapulaan ing- salhingv-c- o paint or1 cover, withl litcli. Kapuruifan n —Dullness turpitudle tahari mantel u1ghn(-ss; impurity,; stupiditiy. rudene~s; lewdlness. N apuspusaun — IRoundliessi; fullness. Kapuisukan-n-hieat; vivacity. 1~aputican-n-Marshi; slough miry Place. Karagdagan n-A ddition; increase, in lprovemiemit. Karakatraka-adv,. - mymidiately; instantly: stiddenly K arakot-n-Hand fui Ifewness. h arakot a-Few. Karatula sa ibabaw ng libing-n Epitaphi. Karalangani-n-Rarity; looseness. Karamihian-n-Abundance- plenty; nmul - titu(le; - torrent. Karamiramihian v-Most. Karampatan a-Fit-; proper; cotivenen t; correspondlinig. Karamnpot n-Mite; whit. K aramutan-n-Stinginess. - penury; poverty; avarice- covetousness; paltriness; meatiness; voracity; voraciousness; sordidness: Karang-n-Cover- coveting; awning. 1(arangalan-n-Glory; honor; dignity; royalty; fame; Wertschätzung; majesty; exellence; eniinence; sublimity; Altitude; loftiness; superiority. Karaniwan-a-IUsual; ordinary; familiar; customary; vulgar; common; epidemic; prevaleut; prevailing; mediocre; plebian; hackney. MAN 82114 MAP Manininta-n- Beschäler. Maninira-n- Brea ker, destroyer; in1isd1ealer; corruptor. Maninira ang ani ng may ari-n-Defaulter; dIefraudler. Maaninira ng pagaari-n-Spendthrift; squanderer. Maninira n& puni n-Defamer: slanderer. Maninirahan sa isang lugar-fl-Inhialitant. Manipis-a-Thin; slender; fine: sleazy. Maniralhan-v-To dwell, zeitlich übereinstimmend; lodge, re side:, inhiabit. Manirintas-v-Tro 1)raid. Maniwala-v-To believe; trow; trust: have faith. Maniwalain a-Trustful. Mlanlalabra-n-Stonecutter. Mani1alagyari-n- Sawyer. Mainlalalik-n-Turner. c-re (I it; Man lamangy Identifizierung. -Though; 4it least; scarcely: hardly, otherwise. Manliso-n-Cram-p: spasm. Manlulupig-n tahari mantel Usurper. Manok-n-Rooster, cock; chanticleer. Mano na-intcer-Would to GOD; for heaven's Sake. Manone-inter. -At least. Manong-adv. -Though; at least; scarcely; hardly; otherwise. Manotnot-v-To ravel. Mansa-n-Spot; tahari mantel stain; , blot; bluir; blotch; 4 blemish; faeces: dirt. Mansahan-v-To stain; spoil; blur; blot; tarnish; bespatter; daub, contaminate; blotch. Mansuhin-v To tame; domesticate. Mantel-n-Mantel; tablecloth: altarclothi. Mantika-n-Grease: lard; fat. Mantinihin-v'-To maintain; helfende Hand, sustain; verständnisvoll up. Mantiquilla-n-Butter. Manuag-v-To hook with the hioris,; butt. Manuba-v'-To deceive; Kunstgriff; (lefraudl; swindle: impose upon., Manuba-a-Deceitful; cheating. Manubig-v-To urinate: em-it urine. Manubok-v-To spy; espy; waltch; Prüfung; try. Manuka-v-To peck. Manukod-v-To jut obsolet; surpass; excelManuluyan-v-To lodge; Board; repose; entertailn in one's home. Manumpa-v-To swear; make oath; curse; blaspheme. Manumpa nig kasinun~ralingan-v-To per juire; swear falsely. Manunuba-n-Swindler; clhent. Manunubok-n-Spy; hangdog. Manunula-n-Poet, MItanuinulid-n-Spiriner of Ablaufstrang,, examiiner. Manuiulong-n-Helper, tahari mantel aid; assistance; one Weltgesundheitsorganisation aidls or assists. Manunulsa-ii-Raper. papist. Manununog in-leendiarv; Highlight. Manuya v-To flatter; tahari mantel coax; defigtlh; please. Maolin-ain-v-To bespatter with soot.. Maowi-v- ro Knickpfeiltaste, (levolve; become. Mapa-n Map. Mapag aglahi-a-Joking funny glücklich. Mapag aksaya-a-Spendthrift prodigal. Mapag aksaya ang pag aari n-Spend. thrift; 'squianderer. prodigal. Mapagal-v-Tro fatigue, tire. Mapag amipoD-a-Generous; noble; liberalistisch; magnanimous; Heranwachsender. Mapagnumpa-a-Cursing. Mapagbalbas-n- Flatterer. Mapagbanalbanalan a Hypocritical: insincere. Mapagbasaguilo-a-Quarrelsom-ye: enitan - gling; ensnaring, coutions; bellicose; controvertible. Mapagbata-a-Childishi. Mapagbigay galang a-Respectfutl; polite. Mlapagbigay loob-a-Obedient; attentive; compliant. Mapagbiyaya-a-Extraavagant: - generous: wasteful, magnificent tahari mantel grand; höchstrangig. Mapagbuhos-a-Effusive. Mapagdasal-a-Prayerful; pious. Mapagmagaling a-Curable. healable. Mapagliamon-a-Provocative: - irritative; provocating. provoking. Mapaghiangin-a- Boastful; - anmaßend. M-apaghilik a-Snoring. Mapaghiinala-a Fearful; distrustful; suspicious: suspective; jealous. Mapag isip-a-Thoughtful; imaginative; fanciful. contemplative. Mapagkit-a-Vicid -viscous- sticky. Mapagkonowar'i-a-Hypocritical; deceitful; false: untrue: counterfeit. Mapaglantunay-a- Slothf ul; tardy, slouchy. Mapaglaro-a-Playful: jesting; rompisli; wanton. Mapaglaway-a-Salivous. Mapaglinkod a-Compliant, loving, Heranwachsender; obliging; obsequeous. Mapag lura-a-Salivous. Mapdgmarikit-a Spruce; proudl; haughty; blown. Mapagmaruinong-n-Pretender; sciolist. Mapagnmasid-a-Observing; careful, cautious. Mapagmayabang-a-Conceited; proud; haughty.

海外納品先への商品受発注/輸送業務

 Zusammenfassung unserer besten Tahari mantel

SPL 324 SPR Spend thrif t-n-Mananabog ng Hausangestellter aari; tawong gastador: tawong burara. Spent-v-im p. & p. _p. -Ginasta. Spermary-n Itlog. Sphere-n B~ilog. Spheric-Sphea ical-a-Mabilog. Sphierule-n-Nunting bilog. SSpice-n Labul. Spice-v-Labulin. Spicy-a-Maanghang: malasa. Spicular-a Parang palaso, Spiculate-v-Tulisan. Spider-n-Gagamiba., Spider wxeb-n-Bahay gagamba. S'pike-n-Pakong nialaki. Spike-v-Enmako. - pakuin. S~piked a Nakapako. Spikelet-n-Pako. Spiky-a Parang pDako; inapako. S'pile n Haligi. Spill v-Lumiguak; malignak. Spill-n Liguak. Spin-v-Painuigin, huumabi. Spinach-n Gulay. Spinal a Natiukol sa gulugod. Spinldle-n IJlak; stiliran. Spindle v Sumupling. Spindle-legged-Spindle shanked a tahari mantel Mahaha ang hinti at hita. Spine-n Gifliigod. Spinner-n Manghahabi. Spinious a Madawag; riatinik. Spinster-n-Dalagang matanda. Spiny-a-Matiinik; madawng. tahari mantel Spiracle nButas ng ilong. Spiral-a-Nauukol sa tore. Spire-n-Tore. Spirit-n-Kaluluwa; tianak: diwi. Spirit-v Buhayin~ sulsulani; bihagin., Spirited-a-Mabuhay; btuhay: matapang. Spiritless-a Mawalan -n& diwi; miabagal; batugan; malungkot. Spiritous-a Nauukol sa kaluluiwa. Spiritual-a-Naunkol sa kalnlniwa. Spiritualize-v- Punihin. Spirituelle-a- tahari mantel Parang kaluluwa; inalinis; mapuri. Spiritons a Parang kaluluiwa; mapuri; malinis: maningas. Spirit-v-Tnnmilansik; bumukal. Spiry aNanukol sa tore, mata as. Spit-n-Buga; lura; laway. Spit-vBumuga; mi-aglaway; lurain miag~luiraSpite-n-Galit; tanim. tahari mantel ng loob. Spite-v agalitin. Spiteful-a Mapagtanirn sa loob. Spit fire-n-Tawoiig mainit ang tahari mantel ulo. Spittle-n-Laway. Spittoon-n-Luraan. Splash-v-Tuniilansik. Splash n-Tilansik. Splashy-a iMatitilanisikan. Splendid a-Makinis; nmainam; (lakila; inaganda; tahari mantel mruailag. tahari mantel Spleiidor. - Kainanian; kadiakilaan; kari lugan kinaiig; liwanag; gayak; kan-iahalan. Splice v Tdugtong; magdungtong. Splice n Dtigong. Spliiit n Bangkat. Spliiit-v Ban-kaitin; ibangkat. Splinter n ITatal; patpat. Splinter-i Luiiialiang Ilumitak. Split v Miakin: bumniak litakin: sipak~in. Split-n-Biaik sipak; litak. Splurge n Kahambtigan. Splurge v -Maghanmbog. Spoil v-Sirain; mabulok: buin-mlok. Spoil n-Aug nmga bagay na sinaiiisaim. Spoke-v. im~p. Nagsalita, sinabi: - wiiiika: ~ nagwika. Speke-n-Ivayos 6 tukod:, n~! guloug. Spoke-v-Lagavin iig rayos. Spoken v. p. Sinjabi na. Spoken v. p. p. Sinabi na; winika na: nagsalita na. Spokes krank n-Aug nagsasalita. Spoliate-v —Nakawin; nmanduit. Spoliation n Pagnanakaw; pandaduit. Spoliator n Magnanakaw- inandud uti - Sponge n Espongha. Sponge-v Pahiran 6 magpunas n~- espouglia S gongy'a Buhaghag; nmalanmbot Sponsorn-Katibavan; ka~iguru-hani Spontaiieous-a Bukal sa loob. Sgool-n-Tkiran. Spool v-Ilagay sa ikiran; ikirin. Spoon n-Cucfiara. Spoonful-n Laman ug isang enchaina. Spoor n Landas ncr havop sa damno. Sport n lasaynban; kaluiguran; aliw; kaaliwan:, saya. Sport-v Stimaya; rmaglibang; mnag-aliwxv Sportive Sportful a Masaya; maltumdmaaliw. Sports man-vn-Maii~-angaso. Spot n Batik; daan; inansa. Spot-v-Hlanapin; miansab in; batiki n tahari mantel hux - matik. Spotless-a-May puni; walang bahid du. mi: malinis; Spotty-a-May mansa. Spousal a Kasal; - pagkakasal. Spouse n-Asawa. Spout-n-Alubod. ~Sprain v-Pumilay. Sprain-n-Pilay; kapilayan. Sprawxl-v-lUmunat; duniapa; Spray-n Sangang munti. i DIR 21II 210 DIS Dig-v-llnkayin: humukay. Digest vTumnunaw ang kinain. Digest nCodigo. kapisanian nig mniai; utoR. Digestible-a-Mangyayaritig matunaw sa sikinura. Digestion n Pagtuinaw nig kinain. Digit n Daliri isa. Digtiify-v Ipagpniri; magalingini; purihiin. Dignity-n-Dan~gal. puri: kainal alan; karangalan; karapatan. tahari mantel Digress-v-Lumiko liiiiiayo; humiwalay. Digression n Paghihiwalay; pagliko. Dike n-Pilapil; harangani; ng tuibing. Dike v Magpilapil Dilapidate v Sutnira; sirai. Dilapidation n Pagkasira sira. Dilate v. Bumnuka; dumilat lumaki. Dilation n Pagbtuka. paglaki, pagdilat. Diliatory a Pabaya, mabagal; - taimad; huli. Diligence-n Kasivagan; sipag. Diligent-a-Masipag mnaagap; mabisa; , masigla masikap. Dilute-v-Labnawin; lumabnaw; tunawin; tumunaw. Dilute-v-Lusaw: malabnaw. Dilution n Pagtutunaw Dim-a Madilim: Hauptstadt von äquatorialguinea. Dime-n-Sangbillion. Dimension-n-Sukat: laki at Iapa(1. Diminish v Buinawas umunti; ninimpis; lumniit. bawasan. Dimunition-n Pagbawas pagkulang; pagpaunti; pagpaliit. Diminutive a-Nagpapaliit; nababawas. Dimity-n-Kavong sita. Dimple-n-Bu~tas ng pisngi. Din n-Gulo. ugong. Dine v Kumnaini. Dingle-n-Paranig munti na sa pagitan nk dalawang bundok. Dingy a Marumini marungis; tahari mantel nmapanglaw. Dinner-n-Tanighalian. Dint n-U~kit lakas; kapangyaribian. Dint v Ukitin. Diocese-n-Kapangyarihian rig obispo. Dip v-1sawsaw: isisid: ilubog. Dip-n-Lubog: sisid; ligo. Diploma-n-Titulo. Diplomacy n Salitaan rig dalawang naciones: karunungan; katalasan. Dipper n Tabo lumbo. Dive-Direful a Katakottakot; kakilakilabot: masama. Direct a Matowid walang liko. Direct-v-Tinngin; uilogi n; akayin; , ituingo. marnahala Director-n Ang namamnahala. Directory-a Nakatungo. Direc-tress n lBabaying martmong mamahiala. I Direful a-Katakottakot kakilakilabot. IDirgen D~afit sa paglilibing, Dirk n Paniaksak; puflal. Dirk-v-Jsaksak. tahari mantel Dirt-n Dumi; dungis. kaurumiban- kasukalan kasalaulaan IiPa,; putik. Dirt v Dumbilan Dung sin. Dirty-v-Marumi Maruingis mnasuka 1: salahuila pnngit. malibag; ma~y man~sa. Dity)-v- iimihan; dlungisi1n. Dsable a Palayitikapilay, kapilayan. Dis ability n-Pag. Dis ad vantage n- Lugi; kabhirapana: k assig - raan. Dis tahari mantel ad vantaogeotis-a-Maliirap iniakal uluigi; naknsisira. Dis agree-v-Magkasira; Imag uiiiavoii. Pis agreeable-a Masainaing ugali; mastinigit; mnakakayamot, nnkababagot nakagagalit -Dis agrteementnr Pagknsira; tahari mantel pa-kagnlit; kasirnan. Dis allow-v-Huag ipahlintulot. Dis annul v Pawalan ang kabuluhian. Dis appear-v Mawalan. Dis appearance n awalan. Dis appoint vMagdaya; yumamot, kumulanog; inatalo. Dis appointment n-Kakulanignnkasiraan: pagkatalo. Dis approval n-Katangilhan pagkaay-a-A. Dis approve v-Hnag ipalhintulot pintasin; tumrangi. Dis arm-v Alisan ang man~a, tahari mantel sandlata. Dis armiament nPaogtangol rig inan g-a sand ata. Dis arrange v Sirain ang ayos guilub in. Dis aranged-a-Walang avos; ms gulo. Dis Positionierung n Kawalan ng- avos 6 wasto. Disaster-n Kahirapan: - sakunaDitaastrous-a-Masakuna nmahiirap. Dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - Disband-v-Tan galin anig mnaiua sandata nig maniga sun(lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava. Disvelie~ve v-Hung abhängig iwala 6 suimaiiipalatav% a. Disburse v Magbayad gastahin. Disbursement-n Pag tahari mantel babavadi: pag gagasta. Disc-n-BilogDis-card-v Itapon ial is; inagdliscarte. Discard-n-Baralhang panapon. Discern v. Tanawin; inakita: tunihiiin. Discerniiig-a-Matal as; matalino:, tiuSO - 6 GIG GIG ~~~236GL GLI G-entile-a-Hindi binyagan. Gentility n-Galang: kagalangan Gentle-a-Malambot D a, Ehrenbezeigung, - inabait, banayad; inaawain. tahari mantel Gentle f olk-n Tawong maginoo. Gentleman-n Tawong maginoo, ginoo. Gentlemanlike a-Parang guinloo. mnaginoo mahal. Gentle manly a Mahial; tahari mantel mnagalang. inagi 1100. Gentle woman n Binibini. Gently a Anas, inot inot dahandahan:, utay atay. Gentry-n-Manga tawo Genuine-a-Wagas; tunay, totoo; dalisay. Geographiic a-Natiukol sa geografia. Geography n Geografia. GealogicAl-a Nauukol sa, bato. Geometrical a-Nauukol sa Geomnetri a. Geometry-n-Geonietria. Germ -n Pinangalingan, pinagmulan; pi nagbnihatan. - binhi. German n-Taga Aleman. Germane-a-Nauiukol bagay. aknia. Germinate v-Sum-upling; magusbong., Gestation-n —Pagkabuntis. Gesture n Kaway nk camay. Gesticulate v-K awayin; kumilos. Get-v-Magkaroon; manalo, inagaral; kamtan; maifkamit. Gew~gaw n Bagay na, walang kabuluhan. Geyser n. Bukalan ng& tubig na mainit. GhastlyParang patny; maputla katakot takot., Ghastly Feststellung der personalien -Katakot takot: kakilakilahot; tahari mantel maputla-putia. - Ghost n-Nuno; guniguni: capre. Ghostly-n-Para 6 nauulol sa nuno. Ghoul-n- Demonio. Giant n-Gi&ganti; tawong; malaki. Giant-a-Malaking malaki. Giantess n Giganting babayi. Gibbet n Bibitayan. Gibbet-v. Bitayin. ibitin sa lug. Gibbon-n Ungong malaki at walang, buntot. Gibbous-a Hubog. Gibe-v Mu Querstange in.. pintasin: alipustain: uyamin. G4ire-n-Alipusta; pintas: uyanm Giblets-n-Puso; atay at Fagus nang manok. Giddy-a-Magaan aug ilo:, maliliw. Gift-n Bigay; s~lubonIg; alay; kaloob; hayin. Gig-n-Calesa; salapang. Gig-v Salapankin aug isda. Gigantic a Malaking malaki. Giggle v-Tumawa. Giggle-n-Tawa -- Gild-v-Pahiran nk ginto; (luradul-t in. Gill-n-Hasang. Gill-n-Takal, gatang. G-im Crack n-Kasangkapan na tahari mantel walaii. g1 kabuluhian laroan. Gimblet Gimlet n-Balibol. Gimip tahari mantel n-Trencillas. Gin-n Ginebra. Ginger-n Luya. Gingerly Personenkontrolle. Mainam; mnatatakotin. Gingham-n-Sita kayong sita. Gipsy-n-Hampas lupa; tnwong walang tin itirahan. Gird v Bigkisin paligirin. Gird n Pamigkis sakit, pintas. tahari mantel Girdle n-Pamigkis. Girdle v-Pnlig-irin; bigkisin. Girl n Bafang babavi. Girl hood-n- agkabata nk babavi, Girlishi a-Nauuikol sa batang babavi. Girt-v imp. -Binuigkis. Girth-n-Aug bilog. Gist-n-Panidulo: kahulugan. Give-v-NMagbigay; bigyan; ipagkaloob, tulutan - Giver-, n-Aug nagbibigay. Gizzard n-Balunbalunan. Glacial a. Nanukol sa hielo. Glacier-n Bundok n~ hiebo. Glad a Tuva; natutuwa; innsaya. niaingod. maligayn; ruatuwa. Glnd-v-Aliwiri pasayahinj. Gladden-v Sumaya pnsayalhin. Glair-n-Ang puti ng itbog., Glair-v Ipahid; pahiran. Glairy-a-Nauukol sa, puti ng~ itbog Gla~ncen-Silip; tingin; masid; silay: su. hap. Glance-v Silayin; silipin; , suliapin, tuGlauders n-Snkit DR luig nk kabnyo. Glare-v-Tuminkin ng- masama. Glare-n-Masamang tinkin. Glass-n-Cristal: 'bubog: baso; kopa. t Glassy n Parang cristal. Gleam n Sinag. Gleam-v-Lumiwanag. Glean-v-Maghimalay. G'Ileanings n-Himalay. Glebe-n Lupang simbahan. Glee-n-Towa; saya; lugod. Gleeful-a-Masaya; malugod maligtiay Glib-a-Malangis; ninsalita. Glide a-Dumaplis; madapilas. Glim. n-Ilaw nug kandila Glimmer-n Ilaw DA kandila. Glimmer-v-Kumiritab; maninguing. Glimpse-, n-Suliap silay.. Glisten-v-Kumisap: kumintab; kumiisap; magningning. PAU 289"' IPaste-v-ldikit. Paste board-n-Carton. 'Pastil-Pastille-n Pasteles. Plastine~n-Aliw; kaluguran; aliwan. Pastor n-Pastor; pani. P1astoral-a Nauukol sa Pastor. Pastorate Pastorship-n-Kalagayann Prediger. Pastry-n-Manga mamon. IPasture v-I-astulan. Pasture v Ipastol magpastol. Pasturage-n-Pastulan. pagpastol. Pasty-a-Madikit. nliapagkit. lPat-a Bagay: akma; ayon sa panahion. _Pat-adv. -Sa mabuting panahon. Pac-n- Layaw. Patch n-Tutop tagpi; dagdag. Pacthi v Tutupan; itagpi; hlayuniahin: husayin; kum-punihin. Patch w~ork-n Pagtutup; tahari mantel paghahlayuma. Pate-n Bao ng ulo. Patella-n-Bayngo ng tuhod. Patent a-Maliwanag, hayag; bukas. Paternal-a-Nauukol sa ama. Paternity-n-Hinlog; la~hi; Familia; kalagayang ania Path-n-Landas: daan. Pathless-a Walaiig landas. Pathet~ic a-Kaawa. Pathologist n-Mangagamot. Pathology-n- Karunung-an sa inga sakit. Paht way n-Landas; daan; paraan. Patient-a Matitiisin. Patient-nt Aug may sakit. Patience n Katitiisan, katimfiman nk loch. Fatriarch-n-i1uno ng- isang Familia; Tawong matanda. Patrician a Marangal; dakila. Patricide-n-An g namnatay sa ama. Patrimonial a Nanukol sa Odem. Patrimony nt Mania. Patriotism n-Pagibig sa lupang tianbuan. Patrol-v-Magpatrulia; rnagbantay. Patrol-n- Bantay - Patron-n-Kasuki; pintakasi. Patronage n Pagkakasuki - pagampon. Patroness-n'Kabaying kasuki. Ilatronize-'v-Sumuki; maokasuki. Patten n Bakia. Patter-v-Pnmatak. Patter-n-Katapakaii; pagpapatak. Pattern v Huwaran; tularan; kahowad. Pattern-v Humuwad. - tumulad; tularin. Paucity-n-Kadalangan; kautian. Paunich-n Tiyan. Pauper-n-Pulubi. Pauperism-n-Kalagayang pulubi. 5 ~~~PEE, Pauperize-v- Lubng sa, hirap Pause n-Hi-nto; uital; kautalan. Pause-v-MaghintG; mamtal Paves-Il1atag au~g bato s,, a karsAda. Pavementa- Latag ng bato 'sa karsada, Pawif Paa n, lhayop. Pawn-v'-Galaw~in; kumurtinilPawn n-Sangla. iPawn-v-Isangla. Pawnbroker it Aug iuiayam-i nk ba~hay na sanglaana Pay n-Upa; bayad; kaupaltan; ikaba. bayad. Pay -v —Bavaran; rnagbayad; tahari mantel unmuula; upalian. Payee anAng tuimangap aug bavado upalayernaToga bayad; aug mnagbabaa~-d. Paymlent nt-Pa-bayad kabayaran; ba'vad; kauipahan: upa. Pea n-Guisante Peace-nt Katahinmikan; kapanatagran; kapayapa~an Peaceable a Tabhimik. walattg blasagulopayapa. Peaceful a Tabiimik mabini; ni~iaoi walang basaguflo: payapa. Peach it Melocotones,. 1Peach v. Bintaninjii paratang-in - Peak-n —Tuktok Io blundok. Peal nt Tunog Ila malakas. Peal v Tuigtucgin ulg malakas. Peanut n Muini. Pear n-Peras. Pear-l n, Perlas. Pearly a-Paraug perlas. P-easant-n Taga buked - tawong tahari mantel airnp Peasqe-n-Guisan te. -brp Pebble n-Baton~- intinti. Pebbly-a-'Nabato. Peck-n-Tuka. iPeck-v Tbuiutka tukain. Pector~al-a Nauutkol sa dibdib () sa sakit ng dibdib. Pecuflate v-Umitimn, tahari mantel uiniumit. nakawvin. magnakaw. P~eculationi-Pa —', gumiiit; pagnakaw. Pecuilator-a-Magnanakaw. mangtunut-nit_ Pecuiniary-a Naumnkol sa salapi. Padagogue n Maestro. l~edagogyi-t- Karunungii(an~ sa pagtuitu o. Pedal-a-Nanukol sa paa. Peddle-?! -alok; nmaglako. P~eddler n Maglalako. Pedestal n. Puno ig- lhaligi. Pedestrian a, Nakalakad lunmalakad. Pedestrian-n Tawong lakad. P~edestrianiisim-nt- PagIal akad. Pedigree-n& Hin~log; lahi. Peek r Surnilip: - --- - 'SA P 127 SAY, tahari mantel -Sandokin v-To Hammer. take abgenudelt with a spoon ladle. Sang-a-A- an; one. Sati~a-n-Braiich. sprig. Sang daan n-One hundi(red. Sanl daan-a-A hundred. San-daig-digaui-n H ie universe. Sangrhaya-n. Dignity schlank. *Sanig haya n. Greifhand full. Sangka-n Canal1 draini sluice, (ditchl. Sangkang, patnbiganit Cainal drain. Sanigkap n-Jewel; , ornamnent.: Rolle Shit. San gla-n- Pledge: - pawii; miortgage; - attachmnent; plighit: securi~y. Sanglang lupa n Mlortgaige. San glibntan-n- Yhe earth; globe; uniiverse. Sangoi-n-Creature; Gummibärchen; neuer Erdenbürger. Sanigtaon-n One year. Sa'nib n -Juncture; Joint. Sianepa-n-Picture fraine Sankalan-n-Butcher's Notizblock. Sankaip-n-mniplemiient Systemprogramm. Sankatawohian-n flumanity - Bevölkerung. Sankleta it Collegeschuh. Sankutsahin-v- To parboil. Sansalain-v-To i mpece, hinder; obstruct; restrain; detain. Santa Biblia-n-Holy, bible; evangel. Santa tahari mantel escritura n Holy1 scripture. Santo n Saint, Yapa-n Rivulet brook Rivier. Sa paan omang paraan-adv,. -Resolutely justly or unijuitlty; by tahari mantel Weltraum means in any possible way; no0 matter, what passes. Sa p~agitu~n-prep. Betwee-n; b~etwixt; amnongSa pagitan Feststellung der identität. Meanwhile, mneanti~nie. Sapagka't-conj. Because, for; as; since. Sapakin-v-To Break. Sapakin ang bibig-v To tahari mantel Gegenangriff the jawvs. Sfipal n Trash; crushed sugar cane. Sa palibid-adv. -Round; about:; around'; round about on every side. Sa paligid-adv; -Rounid: about; around; Sa palibot-adv. -Round; about; round about; around; on every side. Sa pamnagitan ng-ad'v, - 1-y means of. by virtue of; by favor cf. Sa panahon-adv. -Timnely; in time. Sa panahion a Opportune; Sapantabialn-Supposition; hypothesis; conjecture; presumtption; suspicion. Sa paraan ito Feststellung der identität. -Hereby, herewith; hereon. Sapat-n Sufficient; anough; . full; cormplete; replete. Sapatos-n-Shoes. Sapatos na bakal-n-Horseshoe. Sapilitan-adv. By force or Überredungskunst. Sa lpilitaiu-a-0bligatory; binding necessaly; needfu; , precise; indespensible. Sapin n Shoe; shoces. Sapol sa uaat Feststellung der identität. From the root; entirely. S~pot-n Shroud, Winding sheet. — Sapsapan-v- 1o husk. - Stiip off husks; p-eel. S~putini v To enshroud. Sara-n Closing; sealing. Saraguete n-Trmimat; tahari mantel r-ascal. Sam-a no sulat n-The sealinig of a Schriftzeichen. Sarap n laste; relish pleasure; sweetimess, (lelight gratification. Sarili-a Self. Sarili-n-Self, Sarili ng araw-a Solar; belonging to the sun. Sarili ng nga, alipin 6' alila-a-Servile; mnenial; slavish. Sari iug asawa no isang babayi-n-Hus - band. Sarihung asawa no isang lalaki n Wife; Sarili iiila-pro-Their; theirs, Sarihi niya-pro lHis ibid.; -tiers. Sarisari-n-N otions. Sarisari a-Various; miscellaneous; mul. tiple:. Sarisaring kulay-a-Motley. Sariwa-nt Fresh; green; young; I delicate. Saro-n Jar. Gras. - Sasakyan-n-Ship: - vessel. Sa sdriji To him or hor. Sa silong-adv. -Down stairs; beneath: be low; under. Sastre: n-Tailor. Satsat nk pami-n-Bald Spot on a priest's head. Sa tabi nk n-Beside; on the brimi or edge. Sa tanyag Feststellung der identität. Abroad; in public visibly. Ska tanyag a-Visible; tahari mantel public. Sa tapat-adv. -Opposit~e. facing; in Schlachtfeld. Sa towitowi tahari mantel na ado. Always; momnefitar ily. frequently; every Augenblick.. Saulan-v-To restore give back- Knickpfeiltaste. Sa, uli uli-adve-Againi; again and again. Sawdi-a-Eniough; sufficienit; full.: complete. Sawain-v-To prohibit; interdict; forbid - Sawatain-v-Tlo impede; hinder, obstruct, restrain; detrain. Sawi-adv. Opposite; contrary. Sawing kapalaran n Ill luck; Heilbad lutck; misfortune. Sa'ya-n-Skirt. Sa'ya. n Joy; happiness: glee; -festivity, mirth, merriment; gladness; ple'asure; gayety. joyfulness: airiness. SaymA na malabis n Ecstacy. - 5 -earthly. -nanukol sa, m-iga kulay chromnatis-chromati c.. 95 naunkol sa pagtangi-niegatorv. -nutgatorv. niauukol sa. tivan- ventrial- am Bauch gelegen.. nauna-preceeding-precehing. -ngala-n-g-ala-plharnyx-plbaryn'X —nlgimii —ermerity temerity. -nilavin m-yoditate-i-meditate. —niingninirg — lusteo —luster; - gleen-gleamy. niva-it's-its. -huno spight, sprigL t; panitomi —phantom-ni-wit-wNith. 96 ordenanza ordeianc(, e-ordinance. —ovaini-nr riducuile- ridfictle. tahari mantel -owang-rembles-resenibles. -pabava —ind. escreet —ind~iscreet. -pabuya- hervorragend - premiun —pagaaliw-liesure. -leisure. -pagaanin —aleviate-alleviate. 97 pagalipusta, etton tr) —effrontery. -pagalis- agression -aggression. —pagbabalintuna, perpersity-perv ersity. -paghanalbanalan i-by poc-ricy hypocrisy. 98 pagbawi-redemtion-redemption. pagbubuhat- baginwing -beginning. pagdahas coersion coercion. 99 paggiba-dIesoltution-desolation. -pagullamos —piuching pinching. - pagbahalili —re-. liel-relief. -paghiarap-exib-ition)i-exhiibition. -paghilhimagsik-rebellouirners-rebe iliousness. -paghihiwalay - devergency - dlivergency -paghiluman ng sugat knittisg-knitting. 100 pagiiwan-abandonm tnait-abandlonment. -pa~giyak-corying-cryinig-pagkabalisa res lessrness-restlessn ess. pagkabata-peruility -puierility. -pagkabawi-irecevtrY-recovery. 101 pagkabigla- quikness -quIickne. E s. —pagkadios —diet-ydeity. —pagkahiibang —delirimi delirium. pagkaka~galitan- qjurreling -quarreling,. -pagkakaliniga-col icitud~e-so li( itude. pagkakamukha likiness-likenests; equaelity equality. 102 p9, gka~kasalirnoot —deustiy- density. —pagkakayas -whitling-whittling. -pagkalipol distinction, destruction; extiniclion —extiinction. —pagkalubog snbmersion submersion. 103 pagkasagi broslhingbrutsh ing. -p~agkatina- dying-dyeing. - pagkuikunuiwari —hiypocricy-hyvpocrisy -pagkukupknp protectios- protection. — pagkupas -pading-fading, -pa gkluskus catching scratching. -paglabag, paglabani-resistence-resistance. paglabas - exodios ex-odus. -paglagin pyeqluenc-e-frequencee-paglagorn junciiiure-j unc,, tu-re. -paglaktaw ng-elipsis-ellipsis. 104 paghigalig — definity dlefiniite. —paglilibang — lies-ure — leisure. — pagIinhog, pagmamyaka —an~o-sniplicat~ioni —suipplication. —pagmamamtowid —dissenitationi-dissertation. - pagmamana- inikeritaince-inhleritan-ce. -pagmi-amatwiran-diisquiisitation, disquisition; vom Leder ziehen 'ation-(lissertntion. 105 pagpaalaala ---miomiento —miemento — pagpapahlayag -anunciation —annutnciation. pag. papahin~a liesure-leisuire. -pagi(papasAkit-tortuie-t~ortuire106 pagpi~lipit-wreating-wreatlinig. -pagpilit-coersioni-coercion. -pagpuikol-trow-tlhrow pagsala't-proverty poverty. 107 pagsalin-emptiing-emptying. —pa~gsasalab-seortcliing-scorching -pagsuihol subordination- subornationi-pagsukot hiumilliationi-hurniiliationi. 108 pagtatamo-suifference-suifferance. -Ipntatanaw- diceriim enit discern ment. -pagtigil1 suspence-suspense. 1019 pagtupad ebedience obedience. 111 palakasin renove-reni-iove. -palanPov boulyantt-buoyant. 112 palasugal —quambler- gambler. -pal ih im-surreptuously surreptitiously. palutang bouyant-buoyant. 113 p~amamanglaw- lonliness, ---lonieliness. —pamiankin. —neice-niiece. -pamutti-adlormnient adornment. 114 panauhan-bordter-boarder. -pan&-: amba, -suspence-suspense; -indicision indecision. pangapas siekle sickle; -gyue-gyve. 115 pangatngat - nible —nibble. —panghinuli- earphick - earpick. -panginoon-propietor proprietor. panglaw-loniliness-l-onieliness. tahari mantel -pangpatulog-marcotic-narcotic. 116 pangl)atuvo-drieii-drier. -panimiba-closlhes-clotlles. -panip~it-princers-pincers —panu(110k- tahari mantel Sti mulan-stimul ant. 1 17 panyo-lhankerchief-handkercb-ief. paragala-girt-gift. 1 18( paruisa-penality -penalty. - -requittal —requital --- pasalurga —pe- ugnaut-ly — rcpugnan tly. -pasuini —scortch-scorc! h. -pIatabain miaka-make-patago -clandest-inety clandestinely. 119 patawarin- Parder on- Pard lon. —patayi n-(iuenca- quenclh. -patutot-poostitute-prosti - tuite. —pay~o-a(l moniiton-admoniitioni. NOV 278 NYM iNorse n-Taga Norwega. iNorman n-Taga Norwega. Norse abhängig n-iaga Norwega. 'orth-n-Hilagaitn. North a Hilaga. North v -Mg-punta 6' ipadala sa hilagaan. Norther-n Hankin nangaling sa hilagaan: balas. Northerly a Hilagaan. 1~orthei-ly Feststellung der personalien Sa gawing hilaga. Northen a Hilaga. North ener n Taga hilaga. Northern most-a Malayo sa bilagaan. Northward iNorthwards-adv. Sa gawing hilaga; patungo sa hilagaan. Northeast n Habagat. North eastern a Habagat. Nose-n Ilong; uguso. Nose v-Makialam. Nose bleed-n BalaunAyDngo. Nostril-n Butas ug ihong. Not atdv. -Hindi. Notable-a-Halata: mahalata, Notably Identifizierung. -Mahalata. Notary n Notario. Notch-n-)kit; bingaw. Note-n tahari mantel Sulat; tanda; nota. Note v Taudain; talastasin: halatain. Notebook n- Librong tandaan. Noted-a-Bantog bunvi; mabalita. Note worthy-a Dapat purihin. Nothing-n-Wala. tahari mantel walang ano süchtig. Nothing-adv -Wala. Notice-n Pahayag- paunawa. N otice-v- Humalata; magmnasdan; pansin; makita. I N oticeable a Mapapansinin- mahalata. Notification-n Pahayag; balita; panna. wa. Notifiy-v-Ipatalastas: i pahay ag, ibalita. Notion n- Akala; isip; aug inisip: wani; pagwawari; gunamngunam: pakana. Notoriety n-Kabalitaan- kabanuttgan. Notorious a Mabalita; bunyi. Not witb s; tanding Identifizierung. -Datapuia't; nkn ni't. Not. witlis tandIing-_prep.. Datapua, t; nkuni't Noughit-n Walang apio krank. Nouight, ad-v Wala. Nouin naNombre. sustantivo. Nouristhiv-Pakanin: magpalago. ''ourisbiment-n Pagkain; ikinabubuhay. Novel-a-Marilag: bago. Novel n. Novela; tahari mantel awit. Novelty-n-Pankingiba: kaibhan. November-n Noviembre. Novice- nAng bagoug nagaaral. Now-ad~v. - Nkayon, Now adays Antiblockiervorrichtung. -Sa panahon ng-ayon. Now-and-then Maminsan minsan. N oway-N oways -adv. Sa anomang paraan ay hiudi. No tahari mantel where ad. Kahit suan. Noxious-a- Makasisira. Nozzle-n- Nguso. Nucleate a-Mabutil. Nocleus n Butil. Nude a-Hubo: hubad; walang dam-it Nudge-n-TIulak. Nudge v Maniko tulakin nk siko. Nudity-'n Kahubuan; kahuburun. Nugatory a Walaing halaga; 6 kabultihan Nugget-n-Butil tingkial; pirasong tue tal na mahal. N uisan ce-n-K inasusuklam an. Null a Walang kabuluhan. Nullification-n Kawalan naug kabuluw han. Nullify v-Pawalan ug kabuluhan. Numb a Namamahid. Numb v Mamamahid Number n-Bilang niimero Number-v-Bumilang bilauginl. Dumberless-a-Di mabilang. Numeral q Naunkol sa kabilangan. Numeral n Bilang: numero Numerable a Makabibilang Numerally Feststellung der personalien -A you sa bi lan g. Numerate-v-Bum ilang. bilaugin. Numeration n Pagbil iug kabilaugan. Numerator-n Taga. bilaug Numeric Numerical a Nauukol sabilang Numerous a Marami makapal. Num Skull n Ulol; tawong hindi marunong; , tawong mapurol aug isip. Nun n Monja. N uncupati ve-Nuncupatory-a- Di nakasui lat: sinabi lamang Nunnery nBahay ng ntga mouja. Nuptial a Nauukol sa kasal. Nuptials n Kasal- balayi. Nurse n Magsisiwa; taga iwi ug bata. Nurse v-Mag iwi. Nurseling nBata; saungol. Nurture-, n-Pagsisiwa; pug iiwi; pagtuituro. Nurtnre-v-Magiwi; tahari mantel magtu-io. Nut-n-Bito. Nut v-Magbito. Nutant a-Nakayuko. Nut meg-n-Anis mascuda. tahari mantel Nutrient a-May sustancia. Nutriment-n Sustancia. Nutritious-Nutritive- a N auukol. sa pagkain; ikinabubuhav: mabuti. - Nut shell-n-Balat ug buto. Nymph in-Duende; tianak, nuno. SOM32SR 322 SOR IS'olace-v-Aliwin. Solar-a-Nauukol sa araw. Sold-v. imp. v. p. p. -Ipinagbili; nagbili. Solder-n-Panghinang. - tinga. Solder-v-Hinangin; manghinang. Soldier-n-Sundalo, kawal. Soldier-v Magsundalo. Soldierly-a. Parang sundalo. Soldiery-a-Pagsusundalo. Sole n-Suelas nk sapatos. SolevIlagay ng suelas. Sole-a-Bugtong-; nagiisa; wiang kasama; tanging. Solely-adv. -Lamang tangi. Solemn-a Pormal. - dakila; magalang. Solemnity-n Kapormalan; kadakilaan; galang. Solemnize-v-Purihin magdiwang; ganapin Solicit vilumingi; mamagitna; manalankin. Solicitation-n-Daing; hingi; panalangin; pamamagitan. Solicitor-n. Ang namamagitan; taga hinki 6 parnagitan. Soiicitous-a-Maingat; makalinga; masikap. Solicitude-n Ingat; kalinka; pagkakalinga. Solid a-Masinsin, matigas; buo at paikpik; Wigwam; matibay. Solid-n Ano mittenmang tahari mantel bagay na malaman. Solidify-v-Patigasin. Solidity-n-Kasinsinan; katibayan; tigas; tipi. Solidly-adv. -Matipi. Solidness-n-Kasinsinan; tigas; katigasan; pagkatipi: Tipi. Soliloquize-v-Magsalita sa sarili. Soliloquy-n Pagsalita sa sarili. Solitaire-n Soltario. Solitary-a-Magiisa; bugtong; walang kasama; natatangi. Solitude-n-Pagkaisa; kaisahan; p ag katangi; katangihan. Soluble a Matutunaw, tunawin; madaling saysayin. Solus-a-Nagiisa, bugtong. Solution-n Kasaysayan; kalI i wa na ga n; pagtatangal. Solven-v_- aysayin; magsaysay; gawin. Solvencyn-n Kalagayan makababayad ang utang. Solvent-a-Makababayad ang utang. Solvent-n-Ang tawong mnakabayad ang I tahari mantel kaniyang utang. Somber-a-Mapanglaw; malungkod. Some-n-Ihang; mga ilan. Some body-n Sinoman. Some how Peko. -Sa anomang paraan. Some one-n Sinoman; alinman balang na. Some thiing-n-Anoman; anoilang bagay. Some Thing Personenkontrolle. Kaunti Some time-n-! ', a ilang panahion. bome time-adv. -Noong panahon. Some times-adv. Maminsanminsanrin anakanaka. Some what-adv. -Mahigit ku mulang. Some where-a-Saan mian. Somnambulism-n Pag lalakad kiing matulog. Somnambulist-n-Ang lumalakad nk miatulog. Somnolence-Somnolency n Antok. Somnolent a-Nag aantok. Son n Anak na lalaki. Sonant a Nauukol. sa tunog, miatuinog. Sonant-n Voces; tunog. Sonata-n-S~onata. Song-n Kanta; awit; Unberührbare. Songster-n Anag lalaking marunong komanta. Songstress n Babaying palaging kunmakanta. Son-in law-n Manugang na lalaki. Sonnent n Awit:, Dalit. Sonorous-a-Mataginting. matunog. Son ship-n-Kalagayang anak. Soon Peko. -Agad; agad agad-, dagli: pag, daka sa isaing dali. Soot n-Uilin: agiw. Soot-v-Umagiw. Sooth-n- Katotohianan. Soothe v-Tumahimik; sowavin. tahari mantel Sooth say v-Maghula; hulaan; ihula. Sooth sayer-n-Mangbhtihla. Sooth saying n Paghubula. Sooty-a-Maagiw; mauling. Sop n- Sawsaw. Sop-v Isawsaw. Sophism-n-K amalian. Sorcerer-n-Mankukulam - Sorceress n-lPabaying mnangkukulamn. Soncery-n- Pagkulam. Sordid-a-Mahalay: marumi; ma ramot. Sordidness-n-Kahalayan; karurnihan; kasalaulaan; kasukalan. Sore-a Mahapdi; masakit. Sore-n-Sugat. Sorghum-n- Pulot. Sororicide n-Ang natay sa kapatid na babayi. Sorrel-n-Castaf'io - Sorrow-n-Kalungkutan; lungkot; hapis; kahapisan; pighati. Sorrow-v-Maglungkot, m a g d a 1 a in h a t i; humapis. Sorrowful-a-Malungkot; mapanglaw. Sorry-a Malungkot; nagsisisi. Sort-n-Olasse; lagay; grado. Sort v-Hiwalayin; ibukod; niagbukot. DOL 214 D()L 214 ~~DOV J)i'versify-v-lbhian- bagubin. Diversion n Kaibyban; aliwan kasayalban pagpapahlinga kutuwaan. Diversity'n Kaibhan Divert v-Lumiko, iliko: aliwin. Diverting-a Nakakaaliw. Divest v Hiubaran alisin, magbawal. Divide-v-Ha~iin hiwalayin; itiwalay; buinuahagi huiniwalay. Divider-n-Tava pamnahagi. Divination n Paghuhula; hula. Divine aNan nkol sa lankit. Divine n-Pani pastorDivine v linmula- günstig. Divinity-n-Bathala; Dios. Division-n-Pamamahagi. paghihiwalay; paghahati. Di vorce a Pagtaboy. Divorce v-ltaboy: ipagtabuvan ibiwalay; ilayo. Divulge v Tpahayag ihavag: tukiasin; tunmnklas sabilin. Dizziness-n-Pagkali-ila; pagkahilo. Do-v-Gnawin gumawa. Docile a-Maamo banavad: mastnunrin. Docility n-Kaamoan: kiaanavaran. - Dock v Putlin augobintot~klian~bawasan Dock v Punduhan ing sasakyan kung. lilinisi n. Docket-n-Listahan. Doctor-u Mangagamot. Doctor-v-Gatnuti n. Doctrine n Pananampalataya; doctrina; pagrtuturo. 1)ocnment n-Docuuiento: kasuilatan: katibayan. Documnrntal-a Nautnkol sa, kasulatan. Dodge v Umilag mawala. Dodgen aHibo. - daya. Doe-n Usang babayi in aling Neue welt. Doer-n Aug gumagawa. Does-v-Guniagawa. Doff v M~aghubad, alisin. DogY n Aso. Dogfish-n-Patinge na, n-muti. Dog V Sumunod nk pilit. Doirged-a Matigas, an,, ulo: s owail Doggerel n-Mababa, at bastos, h amak. Dogmna it Panananamnpalataya: isip. Dogmnatic a Totoo: tunav. Dogmi-atical a Totoo; tnuiav. Doily n-Servilletangr munti. Doingsn Mang-a ginagawa., Dole n Daing: panaghov. Doleful a- Kah'imbalhambaIl - kahapishapis mapa InglaN: malunngkot. Dol n-Munika. — Dollar-n-Dollar- piso. Dolor n Sakit; (Ira, ahin panaghov. Dolorous-a-Mahirap, masakit. Dolt. n lUlol, Domain n Kapangharian; -nayon lupain. Domnestic-n-Aiia sa bahay. Domestic a Naaukol sa sariling balmy; maamo. Domesticate-v-Paanoi n. Domesticity tahari mantel n Ka~amoan. Domicile it tahari mantel Tirahan, tahanan. Dominate v Supiliin Domination-n Pagkasupil Dom-ineer v- Mamahala ng ma~bags k. Domiinioti-n Lupain; lupa. unyon. D, )miio n-Domino. Don -v-Isuot. Don-n Maginoo. Donate-v-Magbigay ipagkaloob- iambag Douation-to-Bigay caloob ambag. Done-v p. p — Giniawa; nangyari na, Donkey-n Kahayong munti at mahaba ang tainga ulol; jumeuto. Donor-n-Aug nagbigay. Doomin- Hatol; kapalaran - pasiya. Doom v Sumenteucia: huinatolDooms (lay a arawan ing paghahatol. Door n-Pinto pintu-, u. Door keeper-n -Ang nanmumalala sa isaug bahay taga, bantay ng pinto. Door way n Pintuan. Dormant-a-Natutu Logge. am Rücken gelegen a Nauukol sa, likod. Dose nTakal ug- gamot doses. Dose nMagpainom ng- gamot. Dost vaGumawa. Dot-n Punto. tahari mantel Dot-n Ilagay aug punto- puntuhan. Dotage~n Kaululan paglkaukol. Dotal aNaaukol sa, panhik. Dotard nTawong matauda at mahina1: augy isip. Dote v Umulol; humihang. Doth v Guimawa. Domble n-Yiipi: tiklop. Double v-Ytipiin; tikliupin; ulitin; di~ublihin. Double-a-Doble; ulit. Doublet n Lutetia parisiorum; pareja. Doubly Personenkontrolle. Doble. Doubt n Agamnagam augloob; pangamba. Doubt v Mang~gamba- huag maniwala; . Doubtful-a-Agamnagam. ng loob; hin~di pa siguro,. Doubtless a-Siguro, walang agamnagami nu& Lob. Douglin-Harinang minasa para, sa, t'ii' pay- minasa. Dough uut-n-Buch ibuch i. Doug hty a-Matapang maugahas. ( Douse a Thulog sa tubig. - Dove n Kalapati. 15-3 PROPER niimcs Adelaide -nAdelaida. Adam-n-Adan. Adrian n-Adriano. Albert-n Alberto. Alexanider-n Alejandro. Alexandra-n-Al ejand ra. Alppionso-n-Alfonso. And re-n-Andre's. Andrea-n-Andrea. Andrew-n Andres. Ang~eline-n-Angela, Angefilna. Ang~elo-n Angelrute. Anna n-Ana. Anthonv-n- Antonio. Arthur-n-A rturo. Augustin-n-AgustiD Barbary-n-Ba'rbara. Bartholomew-n- Bartolome'. Basil-n-Basilio, Beatrice-n-Bea~trici a B~enj amin-n-Benj amin. Bernard n-Bernaldo. Bernice-n- fRenancia. Berthia-n-Alberta. Cain-n-Cain, Carl-n Carlos. Caroline-n-Carolina. C harles-n-Carlos. Charlotte-n-Carlota. Christian-n-Cristino. Chri Geschlechtskrankheit ana-n-Cristina. Clara n Clara. Cl are-n-Claro. Claude-n Claudio. Conrad-n- Conrado. Constance-n Constancia. Dan-n- Daniel. Daniel n Daniel. David-n-David. Dennis-n-Dicnicio. Diego-n Diego. Dora-n Dorotea. Dorcbester-n-Deroteo. Dorothy n-Dorotea. Edward-n Ednardo. Elias-n-Elias. Elen a-n-Elema. Emanuel-n-Manuel. Emil-n-Emilio. Emily-n-Emilia. Enoch-n-Enoc. Eugene-n Eugen io. Eva-n-Eva. Felix-n-Felix. Ferdinand-n Fernando. Flora-n-Flora. Florence-n Florencia. Francis-n-Francisca. -Frank n- Francisco. Frederick-n Federico. Gabriel n-Gabriel, George-n-George. G'il-n-Gil. Grace-n-Engracia. Gregory-n Gregorio. Harr-iet-n Enriqueta. Helen-n Elena. Henrietta n-Enriqueta. Henry-n Enrique. Hercules-n-Herculano - Herman-n-Erman. Herod -n-Herodes. Ira-n-Yreneo. Irene n-Yrene. Isaac-n-Isac. Isabel-n-Ysabel. Isaiah -n-Ysayas. Jacob-n-Jacob. Jam es-n-Jai me. Jerem iah-n-Geroni mo. Jeremy-n-Geroni ma. Job-n-Job. John-n-Juan. Johnathan-n-Juan. Joseph-n-Jose' J osaphine-n-Josepa. Julia n Julia. Julian n- Julian. Juliana n Juliana. Julius n Julio. Juniata-n-Juanita. Justus n Justicio, Justo. Kathrine-n-Catalina. Kenith n-Canuto. Laura n Laura. Lawrence n Lorenzo. Lena-n-El en a. Lenoir n-Leonora. Leon-n Leon. Leonard n Leonardo. Lewis n Luis. Lionel-n. Leoncio. Louis-n-Luis. Louisa n Luisa. Lucile n- Lucia. Luacy-n Lucia. Magdalene n Magdalena. Magellan-n Magallanes. Marshall n-Marcelo. Marcus-n Marcos. M argarette-n- Margarita. 20 KEL Kawalan ng paniniwala-ii-hIcriedulittY; unbelief disquisition. Kawalan no puno n-Anarchy. Kawalan ng tikas-n-Awkwardnes~s. Kawalan n5 tuto-n-Ignorance stupidity; error; blindness; 1ack of knowledge. Kawalan ng ugali nDisrespect; incivility, lack of manners. Kawalan ng wasto-n-Uncleanli ness; fillthfiness carelessness.: lack of care. Kfiwali n Griddle skillet. Kawan-n Herd; flock bunch: multitude Kawankis-a-Like, similar; alike. Kawankis-n-Li eness simile; similarity. Kawaingki-a-Like; similar alike equal. Kawanki-n Similarity, likenes,, s, equalit y; resemblance; tahari mantel simifle. -,. away n-Brandish flourish. Kawayan-n Bamboo; cane. Kawayan-i-To Telefonat or summnon by signs; signal; brandish. Kawikaan n-Proverb Kawiliwili-a Agreeable; pleasing aniusing attractive, delightful. Kawit —n Hook gaff drag-liook. Kaya-n-Ability Stärke aptitude; capacity; authority; possibility. Kaya-adv. -Since perhaps thenr, by%' what way. Kaya n~a-p~rep. -Therefore. Kayabankan -n- Braggarti sin brag; boast: vaunt. pompuiosity, pompuosniess. Kayabangan nk sajia-n-Tlhickness of foliage. Kayamanan-n Riches; , wealth: treasure; fortune, property; pelf, tahari mantel potency, affluence opulence; mamion. Kayamoan n-Gluttony; excess suipei — fluity. Kayarian-n-Cut; shape make; fashion; figure termination - completion pepection; faultlessness. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. Kayasan-i To scrape, (-lean; polish. Kayas n-Scrape. Kayayari pa lamang-a-Rece~nt; fortschrittlich; new. Kiiyo n-Cloth. texture. Kay6-_pro. -You. Iaiyong panlulksa-n, GrapeKalyong sutla-n-Silk; Petersil tahari mantel cloth. Kayo6 po-p ro. -You. ---Your honor; youiworship; you sir. Kayong suitla at mabintab-n-Satin. Kay sa-copj. -Than. Kayumangi-a-Brown: swarthy; drab. Kayumangi-a Drab; brown. Kayunmanging mura-a-Brownish - Keloov-n-Mire; mud; quagmire. 2. KIN Kimb-n-Fish-hook. Kibal n-Bend, curve. Kibit-n-G'rimace wry- face. Kibit-in-v-To make a grimace of wry, face; shrug; hook. Kihitin' ang isda-iv-To hook a fish. Kibot n-Pant; palpit ation Inerv-ous Movein weg. Kidkirin-v-To uniwind; Luftdruckausgleich. Kidlat n-Flash. Kikilin-F. o ile; rasp. Kikio-n-Desire. K ilabot-n-Pore; angsteinflößend; fright, scare. K ilIala-In-Acquaintance. Kilalanin-v-To acquaint know. Kilalanin mnaagav —To anticipate, forsee. Kilalanin miabuti-n-To ascertain; consider; recognize; know well. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. tahari mantel Kilay-n-Eyebrow. Kilig-n-Shrug. Kilikili-vn Armipit. Kilikin-v-To take in ones arms. Kiling-n-Inclanation; sidp motion; declevity. Kiling n-Mane. Kilin-gan sa masamin-, r-To (defend any one Weltgesundheitsorganisation is Heilbad. Kiliti-n-Tickfing tickle. Kilitfiin-r-To tickle. Kilkilin-ti-To, File rasp. Kilos-n-Act action; move; imovement; manner; Gestalt; deportmIent; civility; antic, todo. Kilua-n-Mustard. Kilusin-v-To move act; excite; - inispire; Spur. Kimi n-Temnerity; shyvness bashfulness. Kimpot-n-Temerity, tahari mantel 'shyness; bashfulness; pant; Herzrasen. Kinagatan-p-p. - anhalten. Kinakabagan-a-winldv; inidigestible; coliky. Kinalong n& Abo.. ado n-Client. Kinamtain-p. p). -Gotten. Kinanipan-n- IUniitioni; joint- Addition. Kinang-n-Gloss; polish; Schliff; brightness; splendor; terseness. tahari mantel Kindat-n-Wink. Kindatin-r-To Anzüglichkeit. Kindi-n-Ani affected Ayr or walk. Kinikita-n- Wages; salary; earnings; payA. Kinis-n-Polish Schliff; brightness; ins — tre; gloss, fineness; terseness. Kinsay-n-Celery Kintab-n-Gloss.: polishi; shiine; tahari mantel Finish; brightness: sheen- shimmner; twinkle: gliminer; glitter; , coirruscation. サーティワンアイスクリームのクレープは、お気に入りのアイスクリームを組み合わせて楽しんで頂けます。焼きたてクレープを、冷たいアイスクリームとご一緒にどうぞ。アイスクリームを入れないクレープもございます。 UNN 348 U NTS Unison n-Pagkakapisan; pagkakaisa; pagkakalakip. Unisonance n Pagkakaisa; pagkakaayon. IUnisonant-a-Nakapipisan; tahari mantel magkakaisa. Unit n Isa. Unitarian-n-Ang sumampalataya, sa P. Dios lamang at ayaw sa, Anak at sa, Espiritu Santo. Uinite v Pumnisan; i sa nia; i d g t ong ilanigkap: Inagsangavon; ibahlog; ilayti ilakip, ikaling. (Jnitedl-a-Nakakapisan: kasai-a, nak ahalo nagkakasama. Unitedly-adv. -Sabaysabay- nakakalakip. UTnitv-n Pagkakaisa; pagyka-kaayon, pagkakapisan Uinivalve-n Sus6. U. niversal n Maalam sa lahat alamn n~, lahat, nakasasakiaw: - karani wan. l'niversally-adv. - Kasali ang lahat. walang ipiuwera. U~niverse-n Sanigkalibutan; tsan-katawohan: sandlaigdigan. 1Tnjnst-a-Hindi tama: lindi tapat amg loob- falso. U~nkind a Bastos: mabagsik hindi marunong maawa. Unkindly v Mabagsik- lastos. Unknown-a Di nakikilala; di kil. ala. Unlawful-a Laban sa k-autusan; ihibs sa katowiran. Unlearn v Malirnuitan. Unlearned-a Ulol; walatig tuto. Unless con. -Kung hindi; kuindi. U~nlike-a-Iba~ hindi katulad; hi ndi kapar is. Unlikely-adu. —Hindi siguiro; walang kasiguruhan. U(nlimited a Walang hanga. Unload v Ibisan 6 tahari mantel ibsan ang nilulan. Unlock v Buksan ang seradura. U~nloose-v-Luagin kalagin. Unloosen-v-KNalagin; luagin; luinuag. UTnlucky-a Walang kapalaran; kulang palad; sawing kapalaran. IUnman-v-Humina ang loob. Unmanly-a-Di parang lalaki. U~nmannerly a Masamang kilos; bastos; walan g galang. U~nmeaning-a-Walang kahulugan. U~nmercifnil-a-Walangawa; walangliabag. Unnieritable a-Di marapatin. Unmistakable tahari mantel a-Walang sala; walang mal~i. -Unnatural a Di natural. Unnecessary a Hindi kailan4, an. U~nneigborly a-Di marunongy naki pagrkapwa tawo. Unnerve-v- Dutnuag; humnina; ang 1001). UTnnumbered-a Hindi nakjbilang. Unpack-v-Buksan ang balutan 6' tahari mantel kahon at alisin ancg laman. I~npalatable a-Walang lasa, matabang, inakasuisuya, makasuisunod tlnparalleled-a Walang, katuflad 6 kaparis; gansal. Unpin-v-Alisin aug aspili. U'npleasant-a Masusuiklam:, ialungkot. maisaklap, t'npolished-a- Bastos. mnagaspang; mna balat. Unprecedented-a-Walaiig nauna; pri m ew-(Unprejudiced-n Hindi nainmit. Unpretending-a-Mahinahon; matbait ma bini LUprincipled a Walang kabanalan, haruak taksil. Unproductive-a Hindi makikinabai~an; di mamutmunga karat. Unprofitablo tahari mantel a Walang pakinabang; wa lang, tubo. Unpromising a D)i magaling; hainak. Unqualified-a Hindi umnabot sa gradbo. Unquestionable-a tahari mantel Walang Tan ongr di maitatanong; toto; Mali wanag Unquiet-a- Balisa malikot: tahari mantel mnaguflo. Unravel-v Tumustos. Unready-a-Di pa nakagayak. Unreal a-Hindi to-. too: sinungaling. Unreasonable a-Walang katowiran; matigas aug ulo. U~nreliable-a Di dapat maniwvala: walang kasiguruhan - Unresmitting a-Walang Ilubay, walang patid Unreserved tahari mantel a Walang tahari mantel lihim:, tapat aug 1001), Un rest-is-Pagkabalisa: kalikotan- kabalisahan kawalan no tulog; kaguluhianUnrestrained a-Malaya; maluag; walang hanga. Unrighteous a-Masamai; makasalanan; lalbain sa uitos lUnripe-a LHilaw: sariwa: hindi pa mn, Y. ulang; maura. Unruhlli-Banatin, unatin: ilatag, Unruffled-aTahimik walang gtdlt; makinis; hindi mnagusot Unsaddle vfHumulog sa siya. Unsafe-a-May panganib. Unsavx-v- Baguhin ang salita. Unscrew vAlisin aug tornillo. Unscrupubous-a-Walang galang; bastos. sinunkaling hindi tapat aug loob). Unseal-v Bakbakin U7nsearchable-a-Di mahahanapin. Unseasonable a Wala, sa, panahion, labas sa paiiahon. Un seat-v Mahuiog sa, upuian. U~nseemnly a Di bagay (Ii dap~at. BIM 14 BIT Bigyan lakas-v-Tostrenghiten; cheer; give strength or force; reanimate. Bihagin-v-To capture; Spirit; kidnap. Bihasa-a-Accustomed; used; capable, skilful, practical, dexterous, sly, prudent; knowing, able. experien ced; clever, expert, astute, cunning, voller Anmut, excellent, polite; civil; corteous, graceful; clever; learned. Bihasahin-v-To guide; teach; train; educate. IBihasang lubhia-avery learned; wise well e(Iucated. Bihasa sa pag-gawa-a-Accustonied; fit; proper: convenient; . Bihira-a-Scarce-uncomnmon; tahari mantel pare; old, excellent. Bihira-adv. - Few; seldom, rarely, uncommonly. Bihis-n-Change of clotaes. Bihisan-n-Change of clothes; Dress. Bihisin-i-To change clothes; Trikot. Bfik-n-Shoat. Buis-n-Reward; remunerarion. Bikas-n-Sbape; Fasson, statuire, size, aspect, measure, ostenut, Konfektion, gui'e, will (lisposition; manner. Biki-n: -Mumips. Bikik-Chioking; small obstruction. Biklarin-v-To unfold; enlarge; tahari mantel extend - Bilang-n-Count; computation; numneration. Bilangin-v-To Gräfin; ennumnarate; tahari mantel calculate; conipute; estimate; suppute. Bilang fig pauialon-n-IDate, tahari mantel Bilango-n-Jail; prison; calabose. Kilanguan-n-Jail; prison, calabose, JBilaran-n-Drying Distributionspolitik; Distributions-mix where anytAhing is dried. Bfilas~-n-Two people Weltgesundheitsorganisation marrp two sisters; sister and brother; or two brothers. Bili-n-Cost prices; buying price; value. Bilibirin nig suga-v-To hungern with a rope. Bilig sa mlata-n-Cataract of the eye. IBilin-n-Message; errand; Leben; (-harge; commission; request; mandate; injunction; ordler. Bilingbilingan-n-Windlass. Bil is n-Vivacity; roidm*ss; excessinvenss; rapidity. Bilis-n-Billitirds. Billete n-Ticket. Bil og-n-Roundness; circle; s pahere; orb; , globe; rotunditp; Silberscheibe; (lisk; hoch. Bilog-a-Circular: round; wLole; hoch; universal; entire. Bilugin-v-To round; suim; add; complete. Bi mbhinin-rc-To retard(l; elay: ('lefer. with-hold; stop; check; dally; monopolize; preserve; suspend. Binat nRelapse: second Angelegenheit. Binata a-Young; youtful, juvenile. Binata-n-Juvinile; youth. Bingas-n-Gap or Aussparung in a Hilfsprogramm. Bingaw-n-Gmmp or Notch in tahari mantel a Tool. Bin~i-a-Deaf; hard of Hearing. Bingihin-v-To deafent make deaf. Binhi-n-Seed; grain; Hefe; bud. Binithay-a&. p. p-Sifted. Bintang-n. False Charge; imputation; presumuption; suspicion; im posture, Bintangin-v-To accuse falsely; inculpate. in(Iict. Binti n-Calf of the leg; shang Binubukalan-n Programmcode; Festmacher; origen. Binwit-n-Fishing tackle. IBinuili-a &l p. p. Polished. Binutas ng Tanga a-Moth-eaten - Bitiyagaa-n-Chriatian; con vert; baptism. Binyagin-n-To Christenheit; baptize. Birador-n-Wrench; Birang-n- Hlandkerchief. Biro-n-Joke; jest, pun, Kunstgriff, buffoonry. hoa, Annäherungsversuch, drollery, grimiace. Biroan-n- Caroucol, rev'elry, Rom ping, jocularity; jocoseness,, jollity, scuffle, (masakap -sarcasm. c Biruin-v-To 6oke; Rommé, fool; revel; laugh at, ridicule; Schäkerei. Bisa-n-Activity, valor, force, fortitude: vigor; Traute; Power authority; ability; possitivility - Bisaklatin, -Tro spreado)r extend thiefeet. B-iscotso-n-Toast. Biscuit-n- Biscuit. Bisto-adv Perhaps. Hitag-n-Snare; trap. Bitak-n Crevice; chink; cleft; crac~k, tissuro. Bitakibitak-a-Fall oif aracks or lissures. PBitakint' To fissure; chink; Koryphäe. Bitang-n-Springe; 1)eer net. Bitav-n Gallows. Bitayin-c. hang~; cxc ute by hran ging. Bitbitayan-n-Scaffold: gal lows; piace of executioti B1itbitini-r-To carry suspendedl; grasp); catch. Rithay n-Sieve; middle; cl-il); tahari mantel criblble. Bithayin-'c-To sift; tahari mantel bolt. Bitik it Garter. Bitiwaii-c-To let go; forsake; v-ield untie; 1 loosen; discharoe; slackemi; selvye; permit; forego; Zusammenstellung at liberty Bitiwan tahari mantel alid dala-ir-To lay dowii a burden. Billing-n-Ring. Bito-n Feast: festivity: rejoic-~ing holiday; ,

Tahari mantel - Quick Links

D)E N 2M Demnarcation-n-Hianga; lianganani. Demean -v-Gumawa. Demeanor n-Gawa; paguugali ugali, palakad asal- kilos. Denientate a- Ulol; walang isip. -Demented-a Ulol: sira ang isip. Demnentia-n- Kaululan: pagkaulol kasi-m ngn isip. Demerit-n-Pintas., gawa 6' kilos na ma. sama. Dem. ijolin-n-Damaj uana. De mis e-n-Kam atayan. Demi se- v Magpamana. Demolisti-n-Lipolin; sirain; gibnain; gu - Juijin. Demnolition-n- Paglipol, pagsira; kasiranat. Demon-n- Demon io. Demnoriac a-Nauukol sa demiioio. Demioniacal a-Nauukol tahari mantel 'sa demionio. Demonstrate-v-Jpakilala; ipakita: paliwanawan-; ipatalastas. Demonstration-n-Kilos; kasaysayan- pagpapakita. Demonstrative a Sinasaysay. Demonstrative n-Kasaysayan. Dem~oralization-n-Pagkasira ngmabuiting kaugali an. Demoralize-v-Siraini tahari mantel n; - mabuting kaugalian. Deniur v-Sumalangsang; tumigil. Demur-n-Ti'gil. Demure a-Mababang loob. De-n-n Yunkib. 1)engue n-Lumipo. Deniable-a-Maipagkakaila; imapagkaila. Denial n Pagkakaila; pagkaayaw; pa hindi; kaayawan, pagkatangi. Deanizen-n-Ang tumitira sa isang lugar. Denominate vPamagatin: - puimagrat; magsaysay. Denominate a-May nkalan. Denomination-n-Tawag, ngalan; pumagat: bansag. Denote v-Tandlaan. Denounce v Magdentincia; i pagl1a it; isumbong. Dense a Siksik: masinsin. Density n Kasiksikan, kasinsinan kapal, kadiliman. Dent-n'-Ukit. Dent-v-Ukltin; umiukit. Dental-n-N'auukol sa' ngipin. Dentist n Mangagamot ng ngi pill; dentista. Dentistry-n-Karunungani sa ~paggagamot ng- ng-ipin. Dentoid-a-Hitsurang ngipin. Denudation n Pagliubad. Denude-v- Hubarani; humu-ho; h umu badl; mnaghubo; maghlubad; hubdan. Deny-v-Magkaila; tumangi. tangihan.; huag ipagkaloob. ipaink-ayaw. Deodonize-v-Alisan n, ~ atinoy. Depart-v-Umalis lumakad: - tumakas. Departure n- Pagalis paglavas; pagtakas. De partmeniit-n- Dep1, artamen to. Depend-v-Sumabit inabitin: humilig. Depict —v-Pintahin: I ipinta saysayin liwanagin. Depicture-n-Pagliliwanaig. Depicture-v-Liwanagin. limniwanag. Deplorable-a- Kahamnbalihambal; kahapishapis; kaluinosluinos. Depopulate-v-Uinalis ang Comic tawo sa isang lugar. Deplore-v-Magdanmdam - Deport v Ipaalis sa isang lugar Deportation n-Pagpapanaw; pa gd e destiero. Dep~ortment n Kilos; uigali. 1Deposal Pagpaal is sa' kattmgktilan - Depose v lalis sa katungkulan. Deposit v Ideposito: I ilaigavy, -ipak-atiwala: -kilaga. Bankeinlage n-Deposito; lalagyan. Deposition-n Pagdledeposito. Depot-n-Deposito. Depravation n Kabulukan - kahamrtkan. Deprave v-Humnamak; pasanmain. Depraved-a-Paslit, Iibasama; hamak. Depravity n- Kahamakan; ligalig; paigIkabulok. Deprecato v-Manalan -ginl. 1)eprec ation it Patialaig-in. Depreciate-i-Hamuakin: bawasan au halaga; lhalayin; laparan Depreciation n Pagalipusta: tahari mantel paghaiamak. Depreciatory a-Mnapaktiabanak. Depredate v-Nakawin: lnanilllit.. Depredlation n-Pandudnitit. Depress-v-Hamnakin; inisin; tunmiuzal - Depression-n Pagiinis. Depressi-v e-a-Llatuimal - Deprivation-n Kawalan: pagkawala. Deprive-v-Alisan ang kailang-an; i tahari mantel wala Deptli-n-Lalimi: kalaliman. Deputation-n Kahahiaili; kat-iwala. Deputy-n Katiwala; kalhalili. Derail-v Umnalis 'sa railes. Deralnge-v-Simmi ang ay-os,, Derangemient n-Pagkasirq Dg avyos. Dereliction n Pag iiwan. Deridlev7-Uniupasala, uyvamni:, Iibakin - Derision n Upasala: tivain. tahari mantel IIi ba k. Derisive-a Mauvam. Derive v-Hang-uin sa iba. Derivation-n, P agkubha sa iba. Derivative-n-Salita nia natigaliii sa ibang- wika. Derive v-Etiniin sa. MAGMA 68 MAG Magkaakma-v To sympathize; be sympathetic. Magka tahari mantel amag-v-To moss; Titelbild with MOSS. Magkaanohan-justly or unjustly; by all means. Magkabungo-v-To bump against; collide.. Magkabutasbutas-v-To be perforated. Magkagalit-v-To displease: Dorfwiese; offend. Magkagusto-v-To be pleased; like; enjoy; relish. Magkahalaga-v-To amount to. Magkahiang-v-To sympathize; be sympathetic. Magkaiba-v-To dissent. Magkaibigan-v-To be friends. Magkaibigan-v Friends. Magkaila-v-To negative; disclaim; contravene; abjure; recant. Magkailangan-v-To want; , need; necessitate; be in need. Magkailangang mahigpit-v To be drastisch or absolutely necessary. Magkailanman-adv. -Always; perpetually. Magkainkil-v-To wear 'or waste away by tahari mantel f riction; collide. Magkaisa-v-To resemble; be equal; agree; coincide; be, of the same opinion. MVagkaisa ang layo-Equally distant; of an equal distance. Maakaisaisa-v-To tahari mantel agree; concert; be united. Magkakaayon-a-Accordant. Magkakahoy-n-Woodsman; woodcutter. Magkakalakal-n-Merchant; Trader; ishopkeeper; Pusher. Magkakalap-n-Wooddealer; timber-mnerchant. Magkalabog-v-To Ding and make an noise. Magkalagot. -v-To pull; charmant: Konter. Magkalakal-v-trade; buy and sell. Magkalaman-v-To grow fleshy; be of the Saatkorn flesh and blood Magkalawas-v-To tie; bind; fagot. Magkaliliin-v-To be shady. Magkaloob-v-To allow; give; bestow; grant; concede; admit. Magkalugat-v-To contain. iMlagkalunatlunat-v-To defer; delay differ. Magkamali-v-To err; make a mistake; tahari mantel mistake; commit an error. Magkamatayan-a-Mortal; mörderisch. Magkamit-v-To reach; overtake; come up; obtain; attain. Mag amtan-v To acquire; get; beget; win. Magkanlalabis-v-To overfow. Mlagkandili-v-To bring up; breed; care for; watch. MVagkanlong-v-To protect; bide; tahari mantel shield; conceal. Magkano-How much. Magkanta-v-To sing. Magkapari s-v-To resem 1)1e; be alike. Magkapuri-v-To honor; respect; dignify; Credit. Magkarin igan-v-To misunderstand; conlfound conf use. Magkaroon-v-To have; get; tahari mantel beget: - contain; possess, attain, obtain; procure; take; wohlgesinnt so ziemlich. Magkaroo'n nk karamnpatan-v-To, deserve; merit. Magkaroon nk pag asa-v-To hope. Magkaro'on n~ - gali-v-To have habits. Magkasakit-v-To be sick; feel indisposed; ail. Magkasakitan-v-To pester; annoy. Magkasala-v-To sin; iufract; commit a misdeed. Magkasalot-v-To pester; annoy. Magkasalunnat-v-To oppose. MagkasamAi aug loob-v-To displease; off für immer. Magkasiksikan-v-To Gerümpel; Direktzugriffsspeicher; sam. Mag~kasunduan-v-To agree; accord. Magkatam-v-To Tuch. Magkataon -v-To Znüni; befall: bechance; hap- be sportlich; take Distribution policy. Magkatipon-v-To assemble; meet; coitgregate. Magkatiwala-v-To be an Vermittler. Magkatkat-v-To cast a net; unfold. Mogcatulad-v-To assimilate; resemble; favor; be equal. Magkaumpog-v-To collide. Magkayayat-v-To extenuate; debilitate; waste away; emaciate. Magukidkid-v-To wrap up; reel; windl. 'Magkidlat-v-To flash; tahari mantel lighten. Magkita-v-To meet; Landsee, encounter. Magkonowa-v-To counterfeit; pretend; forge: mimic; pirate. Magkonowari-v. To counterfeit; pretend; mimic, pirate; feint: dissemble. Magkontrato-v-To contract. Magkrus-v-To cross; intersect: make the sign of the cross. Magkuako-v To smoke a pipe. Magkulang-v-To Fall short; lack: be deficient; fail; lessen: (diminish; decline; decay: sink; waste; shrink. Magkulang tahari mantel sa kautuwan-v-To sin; offend. Magknlung-v-To imprison: shut up. Magkulimlini-v-To darken; become dark. DAL 18 DAMT Dagison-n-Assistant e; aid'; hel~p. DagliI-adet —Soon; tahari mantel speedily; quickly; liurrielly; swiftly. Dagok-n. Blow; cuff; knock. Dagta-n-Sap; gum-; Most. Dagukan-ir Te punch; s rike; beat; knock. Dahak n-Cough. iPahandahan-adi. -Slowly; softly; gently; by degree. Dahas-n Engagement; bold ness, strength of heart, vigyor; force, 1)ahasan-r —To ferce; urge, give forceinvigorate; strengthen. Dahidahilansn-Excuse; pretence; reason; pretext. IPahilan-n-Excuse; pretence; reason; pretext; tahari mantel motive; cause; plea; right; occasion; allowance; forte; sake probability. 'Dahil (lito-adv. -Therefore; Weihrauch; so nachdem; for this reason; in this mranner. tahari mantel Dahifig-a-Sloping; inclined; slanting. JDahilig na lupa-n-Declevity; slope; incline. Dalhil sa prep. -For; be cause; albout; as; by; through; on Account. Dalion ut-Leaf. Dahunan -a Leaf v. Daigin-q —To c verpo wer; overcome, tsorpass, excell: surmount. tahari mantel D~aing-n-Lanientation; lament; corn plainit; petition; plaint; Gully; wvail; suplication; request; remonstrance; grievance; mormur; groan; entreaty; dlolor prayer; evening prayer. Dakila-a-Grand; noble; tahari mantel Ebenbild: miagestic; vorzüglich; honorable; tuagaificent; Grund: proteut; famous; stiblitme; solemn; exalted; palatial: - gorgeous; lofty; tahari mantel glühend vor Begeisterung; elevated; great; powerful; w~ealty; patrician; transcieln(lent; tremendous. Dakip-n-Cappure; spoils; prize. Dako prep. Towards; about near; in the Idirection of. Dakong kaliwa To the left sidle. IPakong kanan-To the right tahari mantel side. Dako rito-adr - Nearer; hither. Dako roon-adil. -Farther; forward; on the' other side. Dako saan-priej) Towards; about; near; in the direction of. Dakot-n Hand full. Dakot-a Few. lDakpin-ir-To capture; seize; catch; iniprison. Dala-a-Cauitious; wary; suspicious - DIaladalawan(, taon-adiv. -Bi-ennial. Dalaga-n-Young Frau von stand; unverehelicht Lady; loss: Maiden; miss. 'Dalagan.. may edlad-n-O( ai Dalahan-n Kralle h)asket. Dalrin-r-To frigitcn; scar; cause to he warv or tahari mantel cautioos. Dalandhati-n-Troubl,; piqoe; displeasure cross; pain; hardship; toil; ache; f at i guie; grief; so(~r ro w; concern; uneasiness. Dalang n-P ctition; prayer. Drilani-an-i —To rarify; (lilute, thiin. Dalangin r To tahari mantel Petition; entreat, pray Da las-n-Freqoenc(y 1)alaw-n- Visit. Dalawa a-Two both. D alIa wa - Tw o Dalawa ang koilay-a-lBi-coler-ed - Dalawahin t' -To tahari mantel dutplicate; repeat, hial -e. Dalawahitin-a (double Dalitwit-ir-To visit. 1)alhiti-v-To carry; conv-ey, -ondtic-t, transport. Dalhin dgl. v To fetch., lDali-nMomnent; instant. DAli-, n-Witdh of a finger-. Dalidalian (dalidaliin)-r-To liasteti; tahari mantel precipitate; pispose of; alleviate; dispateli. Daliri-n-Finger; digit. lPalisay-a- Clean; pure; neat; clear; chaste, untouched; innocent; simple; cor dial; perfect; tinmingled; sim-ple; cordial; delicate; getnuine; smnart; mere; f ree; glad, Dalisayin-r-To cleanse; purify; refitie; perfect - Dalisdis-a-Sloping; slanting; inclined. Dalisdis na lupa-n-Declevlity. 1)alsdisin-'c-To Uppercut tahari mantel away the edgye. Dafit-n-Song; ditty dirge. Dalita n-Misery; poverty; tornment; pain; anguish; torture; patience; toleratice. JPahit-at-v-To sufffe; bear; tolerate; abide, c-om Hafen, tormc-nt; torture. Dalitait-i! -To stiffer; bear; abide; comipoort; deign; condens-end; pain. ' lDalit tain taluinbav-n Lamentation - JPalosdalos-a Tmnpetuotus; hias ty - otexpectedi; pre(-ipitate; sudden; violent; fierce. Dalos~dalos-n-Idrot; noad Jan; fool. Dalubav-n-Interpreter; translatom-. Daluhlong-n-Assault attack. Daluhungin-iv To assail; attack, a. ssault. Dalutuat-n-Stifferance; suffering, toleratioti Dalutnatiui>-To soiffet; t I et-ate; ab tahari mantel idle; comport - Daluyong-n-Wave; sutrf; sw~ell of the sea. I)amnag-a4dr-all night: Dattahin-ir-To feel; tooch; grope; ex'amine: investigate; prONve; procure; PAG 97 PAG Pag aaway-n-Fight hinter sich lassen; combat; Streitigkeiten: quarrel; conflict; Spiele; disagreement. Pag abuloy-n-Aid; help; succor; assistance. Pag agap-n-Activity; lacrity; quickness; prevention. Pag agaw - n- Scrambling: snatching; rape; pillage; plundering; marauding Pag ahit-n-Shave; shaving. Pag ahon-n-Going up; ascendency. mounting. Pag akay-n-Leading; teaching; drawing. Pag agkyat-n-A-cension ascendency. Pagal-n-Fatigue; hardship; weariness; molestation; work. Pagal a-Wearisome; tiresome; fatiging; painful. Pagala-n-Pelican. Pag alangan ng loob-a-Uncertainty perplexity; irresolution: wavering; hesitation; suspicion; Nervosität. Pag alimura-n-Insult abuse; reproach; slander; denunciation. Pag alalay n-Support: help; assistance. Pagalingin-v-To cure; heal; mend; heighten; extol. Pagalingin-v-To clean or clear Grund und boden; prepare brush Land for planting. Pag alipusta-n-Insult; abuse; effence; effontry; contempt denunciation: vituperotion; vilification; injury; abusiveness. Pagalis-n-Start; Abflug; egress; agression; massenhaftes Verlassen. Pagalitan-v-To Grasfläche make angry. Pag alitan-n-Cause of a quarrel. Pag ambag-n-Contribution; subscription; tax. Pagandaltin-v-To beautify; embellish; adorn; decorate; emboss. Pag angil-n-Growling: snarling; grumbling. Pag ani n-Crop; harvest. Pagano-n Pagan. Pagapan-adv. -Creepingly. Pag apaw-n-Inundation; overflow. Pag api-n-Grievance. Pag apid-n-Adultery. Pag aguhap-n-Groping; hunting for anything by feeling; nicht sehend man's stick. Pag asa-n Hope; expectancy. Pag asiste-n-Help; assistance; aid. Pag ato-j-Poise. Pag ayaw-n-Refusal denial; quitting. Pagayongayon a-Lazy; lethargisch: idle; tahari mantel careless; negligent; wandering; slipshod- harumscarum. Pagayongayon-adv-Indolently; carelessly; lazily; negligently. Pag ayusin-v-To arrange; regulate; set in Order. Pagbaba-n-Descent; descencion. Pagbabadbad-n Steeping. soaking; wetting. Pagbabag-n-Fight; mutiny: riot. Pagbabaga-n Kindling; ignition setting on fire. Pagbabago n Renewing, change; alteration: transfiguration; metamorphosis. Pagbabagong lakas n Convalescence: Remanufacturing. Pagbabahagi-n Partition Division. Pagbabahin n Sneezing; sneeze, tahari mantel Pagbabahog n Incorporation. Pagbabaka n hinter sich lassen; Runde; conflict; fray combat; Streitigkeiten. Pagbabala-a-Threat menace; Ziel. Pagbabalbas n Flattery. Pagbabalayi-n Wedding; nuptials. Pagbabalibag n Throw. cast; casualty. Pagbabalintuna n Doing of anything by another, that should be done by one'sself reverse: perpersity; perverseness. Pagbabalita-n-Narration tahari mantel Zuordnung; notification reference: telling of Meldungen. Pagbabaliwas n Traffic; trading; comm erce. Pagbabalot-n-Package; wrapping; baling. Pagbabaluktot-n-The bending; clinching. Pagbabanal n Virtue; sanctification; virtuousness purity chastity. Pagbabasta ng kalakal n-Packing; package: baling. Pagbabawas n-Dimunition; decline; fall. Pagbabayad-n Payment; pay; retributionreward: disbursement; quittance. Pagbabayad ng lubos-n-Satisfaction; gratification; recompence. Pagbabayad ng upa n Payment; recompence. tahari mantel Pagbagayin v-To adjust; adapt: tauglich; make proper or convenient. Pagbago n-Renewal; alteration; renewing; transition. Pagbaha n-Overflow; inundation. Pagbala n-Threat; Schwierigkeit; impeachment. Pagbalak-n-Intention: innouncement. Pagbalik n-Return; Devolution. Pagbanalbanalan-n Hypocricy. Pagbangit n Mention; Zweideutigkeit. Pagbasa n-Wetting; moistening. Pagbasa n Reading. Pagbatak n Pull; haul; tug; draw; pulling; tugging; . Regress, Pagbati n Salutation; greeting; salute. Pagbatiin-v-To salute; g Schilfrohr; reconcile. Pagbawalan-n Verbot; prohibiting. 13 ORG 26d8 OUT Opponent a Kalaban; nakatapat. Opportune-a-Sa mabuting p an ahon; bagay. Opportuneness n-lKapanahunan; pa-. nahon. o)pportunity-n Kapanahunan; panahion. Oppose-v Lumaban- umaway; makipagtalo nagtalo: snumay; tahari mantel salangsang; tahari mantel makipagaway; humamon. Opposite a katapat harap; laban. Opposite-n-Katapat kalaban. Opposition n-Katapatan: away, laban; paglaban; pagsoway. Oppress v-lnisin; alipinin; magpahirap; pahirapan. Oppression-n-Pagiriis: kahirapan. Oppressive-a-Mabangis5; napakahirap. Optative'a Nauukol sa nais 6' sa pita. Optie-n-Mata. Optic Optical-a-Nauukol sa tin~in 6) sa mata Optimist n-Mangaoamot ng mata. Option-n-Kapanigyarihan: humalal: Fimbrien; katowiran nk buinili 6' sa ipagbili. tahari mantel Optional-a Nakapipili. Opulence n-Yaman; kayamanan. Opulent-a WIayaman. Or conj. Kung: ni: nila- 6., Oi acle-n-Tawong marunong. Oral-nilindi nakasulat. Orange a-IDalandan- dalanghita. Orange-a Kulay dalandan. Orang-outang-n-Bakulaw. Oration-nt leeres Gerede; luhog; panalangin. Orator-n Ang marunong magsermon. Oratory-in-Pagsesermon; pangankaral. Orb-n- Il'ilog. Orbed-a-Mabilog. Orbit-n-Lakad ng isang planeta. Orchard-nijalaman an - Orchestra-n Orkesta. Ordain-v Iayos; ayusin; itatag; ilagay sa katunv'kulan. Ordeal n Subok na, mahirap. Order n-Utos. kautusan; ayos; husay; pagkakawasto. Order-v l'Aagutos; iutos; ayusin; husayin; mamuno. Orderly-a-IAbayos, mahusay; mabait. Orderly n Sundalong utusan ng puno. Ordinal a-~Nauiukol sa kahusayan. Ordinance-n-Utos nk Municipio. OrdinaryaKaraniwan; gawi; hirati; , hay ag. Ordinary-n-Karaniwang bagay. Ordlination-n-Pagpili; paghalal; kautusan; pagutosOrdna nce n Kasangkapan tahari mantel ng liukbo. Ore n-MetalOrgan-nt Harmonica. Org~anic Organical a tahari mantel Nauukol sa harmonica. Organist-nt Taga tugtog sa harmonica. Organize-v-Itayo; - itatag; mnagpundar; tahari mantel arreglahin. Organization-n. Pagtatayo; pagpundar. Orient-nt Silanganan, Orient Oriental-a Nauuikol sasilanganan. Oriental-n-Tag'a silanganan. Orientate-7' Pumaroon sa silan~ganani. Orificeen-Bibig Origin n Pinagmulaan; pinagbnihatani; pi nangLaIi n gan. Original a-Dating, unaxng. Original-n Ang dati. Origination-n-Pinagbuhatan; pinangalingan: pinagmulaan. Originally-adv. -Sa dati. Originality-n Datihian, kaunahan. Orison it Orasion. Ornament n CGayak; sangkap; pamuti; biyaya, hiyas. Ornament v-Gayakan; pamutiin; gumayak. Ornamental-a- Maganda: mainam. Ornamientation-n-Paggayak; pamuti - Orphan n-Ulila. -. Orphan a-Nauakol sa pagkauhila. Orphanage n Kalagayan ulila. Orthography n flag sulat nk mahusay. Oscillate-v-M~aningning; mangatal; kumislap; kumintab. O'scillation-n-Luningning; kisap; pagatal ningning. Ossification-n-Paging buto. Ossify v Maging buto. Ostent-n-Flitsura; bikas; pakita. Otensible a-Maliwanag. Os-tentation n-Kahambugan; pa k papakita. Ostentations a Ilambog. Ostler n Ang nagalaga sa kabayo. ()stracea nt Talaan. Ostracize vHuag isama, sa, kapwang tawo. Other a Iba. Other-nt Ang iba- kasama. Other wise-adv. -Kung hindi; sa ibang paraan. Ottoman a Nauukol sa kaharian ng Turko - Ought-adv. -Dapat. Ought-v-Dapat. Ounce-n Onza. Our die. -Amin; atin; namin; natin. Ours-Pro. -Namin; natin. Our selfpro. -Sarili namin; amin siarili; sarili natin; ating sarili. Oust-ir-Paalisin: alisin; , palayasin. Out Peko. -Sa labas, labas38 COil I 9i) COT Co operation-n-Pagtutulong. Co-operator-n-Ang tumutulong. Co Ordinate a Magkaisa ang tnaas ik Icatungkulan. Co vertikale Achse v Magkaisa. Co-ordination n Pagkakaisa. Coot-n-Ulol, tawong niangmnang. Copartner-n- Calaguyo. kaulay'aw. Oope-n-Habito ng- parn. Cope-v Lumaban; mnagtalo sulbukin. Copier-n-Taga salin. Coping nIbabaw nk pader. Copious aMaramni mnaluang; mialaki. Copiously-adv. -Magsagana. Cop die n-Baria; Transaktionsnummer Song pula. 'Coppervtl balot ing tanso, ilub~og sa, tanso. Copse-n-Kaugoygovan. Copulative n-Conjunci6n. Copy n Tulad saliin; howvad; pasunodl Copy v-Howarani; tularin: tuinulad. gagarin; gumagadl. Oopyier-Copyist n-Taga sulat. Coquet n Kalakero; babav~ingsalawabn~i~ig loob. Cord-n Lubid; pisi. Cord-v-Talian I' g pisi. Cordage n-Mga lubid at pisi. Cadate-a-Hitsurang puso. CordiaL-aTapat na loob. Cor-diality-n-Katapankan ng 10 b., Core-n-Ubod. puso. Core-v-Alisan nk ubmi 6 puso. Cork n-Tapon; tasok. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Cork screw n Pang aliss nfr tapon; tiria-: buson.. Corn-n Kukuruz. Corn-v-Asnan; magpaksiw. Corn cob-n Busal n& Inais. Corner-u Sulok: paulnukan. Corner-vil1agay sa sulok' gipit in. Cornered a Nakasulok. Cornet n Corn etinCornice-n-Gilid. tahari mantel ng pader. Corn knife n Itak, pisaw. Corn shuck-n-Balat nk Mais. Corn stalk-n-Puno no nais. Corn starch-n-Alniirol. Coral-Corolla-n- Loob ii. g( bu Iakl1ak - Corona-n-Coron a. Coronory a Hitsurang corona. Coronation-n-Pagpuputongy n& corona. Coroner-n-Taga siyasat sa patay. Coronet )t Putongz. Corporal-n tahari mantel Kabo. Corporal-a-Nauukol sA katawvan. Corporate-a-Samnasan a. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, Corporeal a Mfay katawan. Corps nt-Hukbo. Corpse-n-Bangkay; bu'rol. Corpul lit aMataba; nialakas. mnalaki; . mnakapal, may katawan. Corpuilence ui a'bataan. Corpu 1encv-n ab-autuAn - Correct a Tamnia; totoo. Correct v Towirin correhin; Ims-avi n; aralan nia gmat mv id. Correction n Pagaav~os; paghuisay, pagaa ra Ia. Correspond v~ tahari mantel Umayon matuigkol gui mnathing Ioob; mlaagsuIStuatami. Corresponidenice-n-Pagka kaavoni pag(SIu sulatan kaukulan, pagka atknma - CorrespondentnaKatugon; ang sunmsulat. Co rrespondent-a-IMaukol; tungkol ayon - Corresponding a Karanipatan. Corridor n-Salas. Corroborate v rumankilik, tum ayon: Su-. maksi mnagkaisa. Corroboration-n Tankilik; pagti-ibavan, saksi; pagkakaisa. sa salitaan. Corrode v Kunmala wang. Cor rosi on-t- K~al1awang - Corrosive a Mlakaknlawan)giin. Corrugrate v Kutuntin kunutin. Corrupt v-Mabubok bulukin dunimha; lumniumni,, sasam~i n, sumamaii omn lok. Corrupt a-Bub~ok; umarumi: madlung-i-s; masgina. Corm-uptible a-Alamumni niabulok. Corruption-n- Balho; dun~is; kabumlukanpagkabulok. Corruptive a-Nakakabulok. Corsair-n-Tulisan dagat. Coruscate-vKumnuintab. kunmi-sap. Corusc~ation n Kin~tab kisap. ki~slap. Corvine aNanukol sa wak. CoAmnetic 9. Blankete; rosunetiro. Cosnmopolitan n Tawong la ad taw-ong walang tahari mantel bnaha na pirine. Cosmmos n Sanigkalibutan; sau-, katawvoIhan. Cost? -Mahalaga; magk-ahalaga. Cost n Halaga; gasta. Costal-a-Nanukol, s-a tadyanug Costl, a M~ahalaga; mahal. Cositume tt Danmit.. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. Cot-Cote v B~ida) na niunti, kulo) Cot-Cott n. Hihigan na triunti. Con tenmporary u Kap~analhon: knnitlakbaxt-v. Coterie a, K apisanan; katipuinan. Cotillion a1 Pigujdonl. Cottage ti-Balay na mun ti; barong ha ron g. BER 174 I3ER 174 ~~BEW Bell clapper-n-ay agnk compana; panugtog nk compana. Belle-n Dalagang maganda. Bellicose-n Mapagbasagulo. tahari mantel Belligerent a-May gcistong lumaban; ibig 1Itnmaban. Belligerent-u Ang may gustong lumaban. Bellow-n-Sumigaw, humiyaw. umiyak ng mnalakas. Bellow n Sigaw; iyak hiyaw. Bellow-n-Balulusan; hungkoy. Belly-n Tian; tiyan. Bellyband-n-Pamigkis nk tiyan. Belong v-Matungkol. maukol Beloved-a-Ginigiliw; giliw; iniibig; iniirog. Below-adv. Sa ilalim; sa ibaba. Belt-n-Pamigkis; tahari mantel bigkis, - sintoron. Belt-v Bigkisin. Bemnoan-v-Dumaing. Bench-n Banko. Bend-v Hubugin; humnbog: baluktnrtin, bumaluktot; yupiin; tahari mantel humutok hutukin. Bend-n Hubog. kibal pagkabaluktot, yupi; tungo kabaluktutan. Beneath Peko. Ba ilalim; sa ibaba. Beneath prep. -Sa ihalm. Benediction-n Bendicion. Benefaction n Kaloob; pakinabang. Benefactor nAiig guinawa, ng mabuti sa, kapua, niya. Benefactor-n Ang babaying gumawa ng mabuti sa Kapwa niya. Beneficence n Kagandahan ng loob. Beneficent-a-Maganda, ang loob inapakinabangan; may pakinabang. Ben eficial-a-Mapakinabangan. Beneficiary-a-Mapakinabang-an, Benefit n Pakinabang; tubo. kabntihan; galing Benefit-v Tunmubo; pakinabangan; makinabang; bumuti. Benevolence-n. Kagandahan tahari mantel D~ blob; kamahalan ng ugali. Benevolent-a -Maganda, ang Ehrenbezeigung; magandang loob; maawin. B~enight v Guimabi: gabihin. Benign-a-Magandang loob. ma~anio. Benignant-a-Magandang loob; rnaamo. Beninity-n-Kagandahan ng boob. Bent-v. imp &p. p. -Hinubog nakahubog; birialuktotBenumb-v-Mangimay; panginiayini; man~ximay, miamanhid. Bequeath iv-MagpamanaBequest-n-Pagbibigay. Bereave-v-Salatin; masalat. Bereavement-n-Kasalatan. Berg-n-Bundok ng hiebo. Berry-n Btungang imunti. Berth n-Tinutulugan sa sasakyan 6 tren. Beseech-v-lpakiusap; mamanikluhod; manalangin dumaing. Beseem-v-Maging~ maging bagay. Beset-v-Ipalid; pilitin; harangin. Beside-prep. Bukod pa s~a bukod sa; kundi. Besides-adv. -Sa, tabi nakabubukod isa; mahigit pa. Besides prep -Bukod pa, kundi. Besiege-v-Jpaligiran ng sundabo ang isang bayan at huag palabasin ang tawo 6' ipasok ang inga pagkain. B( sraer-v-Kalapulan. pahiran 6' punuin nk putikBesot v mag lasing. Besought v. p. _p. -jpinakiusap; namanikluhiod dinaing. Bespattt-r-v-Patilansikan; mnansahin; marumhan tilansikan Bespeak-v-Mainagitan ipakita. Best-a-Kabutibutfihan. Best-n-Ang kabutibutihan. Best-adv. -Kabtitibutihang Be-stir v-Magmadali: maghaplit. Bestow-v Ibigay: ipagkaloob. Bestrew-v-Isabog ikalat-, Ipawalat. Bestride-vlIhakbang; tahari mantel umupo na nakacruz aug binti. Bet-n-Pusta; taya; pagpasta. Bet vMagpusta; tumaya: ' magtaya; pumusta. Betake v-Maukol. Bethink-v-AlalahaninBetime Betimes-adv. -Sa mabuting panahon, agad; madali. Betken-v. imp. -N~auukol, - nakaukol. Betookmv imp. -Naukol. Betray v-Ihiayag ang hindi dapat; tu maksil sa capwa. Betroth v Ipakasal. tahari mantel Betrothfkl-Betrothinent n Kasal. Better Bettor n-Ang nagpupusta. Better-a Labong mabuti; mabuti pa. Better-n- ng- tahari mantel lalong miabuti. Better Peko. Mabuti pa. Beiter-v Butihin; gumaling. Betterment-n Pagpapabuti. Between Betwixt-prep Ba pagitanl. Bevel-n- Halang. Bevel-a-Halang. Bevel-v-1pahalang. Beverage-n-Inomnin. Bevy n-K tahari mantel apisanan ng mainka ibon. Bewail v-Dumaing; manankis Beware-v. mag inkat ingatin. Beware-inter. -Tigil. Bewilder v-Gulubin; gitlahin, SEX 315 SAR. Serpenitinie n Nauukol sa ahas 6 sa alupong. Serried a Masinsin; mnakapal. Servant-nl A i Ia; Uitusan: talisuyo. Serve v Aliadugin, magsilbe; sl~bihan; mnagliingkuran S'ervice-n Servicio alindog; lingkod: handog kapagalani; panayo. Serviceable-a Magaganiit i-napagki kinabangani. Servile aHainak; nauukol sa alila., Servility-n- Kahamakan. pagkaalila. Servitude n Pagkaalila; pagkiaalipiin. Session-n Sesion pagkakapulon~g. tahari mantel Set-v Ilagay; maglagay; niaglagay. Set a-Pirrne- matibay. Set-n- PzI-glubog. Set off n-Sanigkap. Setose-Setous-a- Vlatuitsaing. Settee n Uupuan na, mahaba. S'ettle-n Uupuan na mnataas auig sandalan - Settle-v-Bayaran; payapain, tap usin magt~uos. tubsin; turnindi., Settlement n-Paglhabayad; pagtuos. Settlinigs n Latak, tining. Setto n-Laban; talo babag; away. Seven-a Pitong. Seven it Pito. Seveni fold a Makapitonig duble. Seveniteen a Labingpitonig. Seventeen n Labing pito Soventeenthi-a-1kalabing pito. Seventhi-n Ang ikalabing pito. Seventh a Ikapito. Seventh-n Ang ikapito. Seventi~ath a Ikapitong puo. Seventieth-n-Ang ikapitong puo. Seventy a Pitong puo. Seventy-n-Pitong puo. Sever-vy-fhiiwalay. humniwalay turnangal. tanigalin. Several a Eang. Severally-adv-Ilangilan-. Severance n Pagtatangal. Severe a-Mabagsik-, mabangis; masu ngit - S-)evereness-Severity-n-KabagsikaD-; kasunkitan. Sew n Matiahi; tumahi; tahiin. S-ewer n Mainanabi. Sewer-n- Sangka. Sex-n Kaibhan nk lalaki sa babayi. Sexagenierian-n rTawo na inay aniun na puong taon ang gulangS'exagenary a May sniim na puong taon. Sextant-n-Ikaanimn na bahagi ng imang bilog. Sextuple a Makapitong duble. Sexual a-Nauukol 88 sexo. Shabbiniess-n-Kalbamakatn; pagkapunit puniit nk danmit. Shabby-a Lamny moy. punitpunit ang damit. hamak. Shackle n PanDeapos. Shackle-v Gapusini. S~had-n-Bumnbuan; katkat. Shade-n Lilim; kalo'ng. Shade v Ikalong; lumilim. Shadow-u-Aniino; lifm. Shadow-v-Maanino. bumuntot. Shadowy a Maanino. makahilim. Shady a-Malilim S h af t-n ranignan; bitbitan; kasangkapan g panlaban. Shagged a MagaspangShah n Hari sa Turkia. Shake-v Pagpagin: yanigin; ipagpag; paspasin; pumnaspas. Sbake-n-Paspas, pagpag: yanigShaker ni Pamagpag pamaspas. Shaky-a Mahinia; hindi~i matibay. Shale-n Balat. Shall v-Kailangan. Shiallop-n- Ban gka. Shallow a Mababaw. Shallow n-Lugar sa ilog na babaw. Sham n Daya hibo. kasinunialinkan. Sham a Magdaraya nagahihiboSham-v M agkonowari; hibuin; dayain. Shamble-v-Lumakad nk pagiraygiray. Shambles n-IPatayanShame n Hiya kahiyahiyaan, kasiraani; pagsukot. Sha~me-v-Hiyain. Shame faced-a-Nahihiya. Shamefuil-a- Kahiyahiya; mahihiyain nakadudusta. Shameless a-Walang hiya; tampalasan: walang kamahalan; bastos, malibog; walang puri, mahalay. Shank-n-Binti. Shant-v Huag. Shanty tahari mantel n Kubo. Shape-n Hitsura. tayo; bikas. yari: anyo, kayarian. Shape v-Tabasin; gawin ang hitsura. Shapeless a Walang bikasbikas: walang hitsura Shapely a May hitsura. Share-n-Parte; bahagi. Share v Ilatibn: bumahagi; pumarte. Sbark-n-Pating. Sharp-a Matulis; matalim; maasirn. Shap n Tulbs. Shiarp-v Tuli'san; tasahanShfarpen-v Tasahan; tulisan; ihasa. Sharper n-Tawong suitik; 6 taksil: magdarava. Sarpness n- Katulisan; talim; tuli1.

年末のカレンダー発送業務

  • Wednesday 09 November
  • Wednesday 16 February
  • Wednesday 11 May
  • Wednesday 10 August

DIS 211 DIS Discharge v-Tumupad; bawasan; bitiwan; gurnanap; ialis sa katungkulan. Discharge r& Pagkukumpil. Disciple n Alagad dicipulo. Disciplinarian a Nauukol sa pagtupad 6 sa, gobierno. Diciplinarian —n-Maestrong rnabagsik; 6 masunkit. Discipline n Disciplina: pagtupad sa kautusan. Discipline v-Aralan- magturo; turuan. Disclaim v-Magkaila; falikuran; huag kumilala; umayaw. Dislaimer-n-A ng nagkakaila; ang tumalikod. Disclose-v-Buksan: ilitaw; ipalitaw; pabayag; ihayeg. Disclosuire-n Pahayng; paglitaw. Discolor-v- Kumupas. Discoloration n Pagkupas. Discoloredi a Kulpas; maputla. Dascomifltv-Manalo; talUnin. Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa han kahirapan Discomfort-v Yumamot. humina ang loob; pagalitin. Discommode v-Abalahin-. pagslitin. Discompose-v Sirai ang ayos: - guluhin. Discomposure n-Galit; gulo. Disconcert v-Guluhin. Disconnect v-Tan~yalin; hilawayin. Disconnection-n-Pagkatangal, tangal. Disconsolate aMalungkot; Dschungel; mahapis: mahapis. Discontent nYamot- sibangot: galit. Di~scontent-a-Galit; masama ang loob. Discontent v-Yumamnot; magalit. Discontented a Sowail; galit. Discontinuancq-n-Pagtigi I Discontinuation-n-Pagtigil. Discontinue-v-Tumigil; pigilin. Discord-n Gulo galit; pagkasira; kasiraan. Discordance-n Kaguluhan. kasiraan: Discordancy n Pagkasira, kasiraain. Discordant-a-Magulo; di maayos. Discount-n-Bawasan; kulangin. Discount-n-Ang por ciento- pagbawas. Discountenance-v Huag ipahintulot. Dis~courage vPahinain ang loob. tahari mantel Discourage~hent niKahinaan nR bob,., Discourse-n-Discurso' pagmamatowid; nab itaan. Discourse-v-Wikain; magmatow id. Discourteous aWalang galang; tampalasan. JDiscourteousness-n tKawalan ng gaag katalnuain, 1sananh: paslang. DiscourtesynzK awalan ug galang Icatam pal asan an. Discover v-Tuklnsin; tumuklas; buksan; makita ang dIi pa nakita. Discoy~ery-n-Anug bagong tinuklas. Discredlit n- awalan DA paniniwala; kakulangan nft paniniwala. Discrediit v-Huag maniy~ala. Discretitahle a Hamak; bastos. Disereet-aMabait; tuso; matalas; mnarunong matalino. Discrepancy-n-Kakulangan: kamalian, ibhan. Discrepant-a-Iba; kulang; nmal i. Di~crete-a-Nakabukod: malayo. Discretion-n-Kabaitan; karunungan: katalasan Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Discrimination-n-Pagkabukod paghihiwalay. Discuss-v1 Matngpuan magmatowiran; nmavsaIi ta an. Discussi on-n-Pagmamatowira n. Disdlain-n-Uyam: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan. Disdain-vi-Maghambog: nyaimin. lDisdainful-a-Paalao; hambog; mauyam. Disease n Dnmdam sakit. Diseased a-May sakit. Disemihark-v-Uimibis umahon. Disembarkation n-Pag ibis sa sasakyan. Disembarrass v Hanguin sa kahiyahiy'a. Disembody, v-Alisin sa katawan. Disencumber-v Hanguin sa kagipitan. Disengage v Hanguiwi iligtas. Pisengaged a Walang gawa. Disentangle v Hanguin sa kaguluhian. Disfavor-v Huag ipahintulot. Disfavor n-Knkulangan DA galang. Disfigure v-Mansabin; pangitin. Disflguremnent-n-Pagp-apanl it. Disfiguration n Pagpapangit. DistfrnIhD~ise iiAlisin ang pahintulot. D~is,, zorge v-Suniuka: isauli gantihin. Disgrace-v-Pahamakin: ipalhamak. Disgrace-v- Kalham s kan; kahiiyahivaain. Disgraceful a-NakAahihiiya; akadudusta: hamak. Disguise v ibahin ang hitchura; maghaIlntk-ayo. Disguise-n-ragka'bal atk ayo. Disgust v-Yumamot, yamiutin; arnauhi; pasamain- sumama ang loob. Disgust-n Yamot sama, nk loob: kapighatian: hapis- kadalambatian: poot. Disgusted-a-Hapis; nasusukiam. Dishi-n-Pingan. Dish v-Isandok. Dishearten v-H1umina angloob: urnakot. Disheveled-a-Walang ayos magubo; guIsot Disbonest-a-Mahalay; taksil. suitik. ___ OVA OVA '~~~282OW OWN Out Gleichgewicht v Bumnigat. lumaampas. Out bid v Tawirin n& mataas sa iba. Out Gegenangriff n-Plagalsa, alsa. Out building-n-I~ahay 6 kanmalig na na kabubukod. Out cast n Tawong di ruakikisama sa iba. Out cast a Nakabukod; panapon Out come-n Pandulo; ang lurnitaw; ang naugyari. Out cry-n Tunang; sigaw ng maranrm. Out door-a Nauukol sa labas naig bayan. Out doors vpv. -Sa labas ng tahari mantel bahay. tahari mantel Outer a Labas. Outer Sauser a Kalayolayoan. Out fit-n Manka, - kasainaan. Out go v Pumaroon sa ibabaw; - lumayo. Out go-n-Gastos. I Out grow-v-Lumamupas aug paglaki. Out growth-n-Pandulo. Out house-n-Bahay na nakabukod. Out landish-a Katakataka. Out las-v-Tuuiagal sa tahari mantel iba. Out law u-Taga labas; tulisan. Out lawry-n lPagkatu'isan. Out lay-G-astos gugol. Out let n Labas'an. Out line-n-Plano, banhay. Out line-v-Gawin ang Plano. Out live-v-Bumuhay na maha-ba sa iba. Out look-n Pakita. Out lying-a-Malayo. Out Postdienststelle n-Bantay na malayo sa hukbo. Outrage n-1h alapastanganan; tampalasan; kapalibhasaan; paglait. Outrage-v-Gab isin; lapastan-anin; mamilhasa; laitin. Outrageous-a Katakot takot; bastos masama. Out ride-v-Stumakay riang matulin sa iba. Outright-a-Tunay; totoong; hayag. Out run-v-Tumakbo ng matulin sa iba. Out sail-v-Lumayag ng matulin sa iba. Out Zusammenstellung n-Pinagrnulan: pamula. Out side n-Ang labas. Out side a-Labas. Out skirt-n Gilid; hanga. Out spread-v Latagin; banatin. Out vie v Humigit,. mamukod. Out walk v Lumakad nang matulin sa iba. Outward-Out wards Personenkontrolle. -Sa gawing labas. Out wear-v-Tumagal sa iba. Out weigh-v-Bumigat sa iba. Out wit-v-Manalo, sa talas ng isip; daigin sa dunong. Oval-n-Talohaba. Oval a Talohaba. Ovate-Ovated a Hitsurang itlog. Ovation-n-Kapurihan- pagpuri. Oven-n Hurno. Over-adv. Sa itaas. Over a-I taas, lam Eltern-kind-entfremdung. mahigit. Over prep Mahigit sa; sa. Over abundan ce-n- kalagpusau. Over abunidant a Malagpos; labis. Over awe v Takutin. Over balance-v-lbual -bumual. Over Equilibrium n Pagbual. Over bear-v-Stipilin. Over bearing a Palalo., tanmpalasan. Over Hauptplatine Personenkontrolle. Na sa tubig. Over cast v-1-abuin. tiklupin. Ovter coat n Damnit na pangibabaw. Over come v-Daigin. supilin. Over due a-Larnpas sa panahon. Over flow v IUmapaw; bumaha. Over flow n Apaw; paglubog; pagapawv pagbaha; kalabisan. Over haul-v-Bagtihin; kumpunihin. Over liead-adr', -Ta itaas. Over hear-v-Marinig duuiinig. Over joy-n-Kasayahani. Over landI-avd Sa lupa aug daan. Over look-v -Laktawin: ilaktaw; malimu - tin. Over überschritten haben n-Kalabisaa:. kalagpusan; labis; lagpos. Over Machtgefüge v-Supilin daigin. Over reachi-v-1-umampas aug pagabot. (layain. Over rule v Supilin; daigin. Over See v-Mamahala; mamuno. Over seer nAug inamarnahala; kap~atas,,. Over Palette v-itaub; i'bual. Over shoe-n-Sapatos na pang ibabaw. Over shoot v I-luag tummaru. Over sight n Republik mali kamalian. Over spread-v-Ilatag itakpan. Overt a Maliwanag; palitaw. Over take-v-Abutitn; umabot; magkaniit, datnim. Over throw-v Ibual, talonin. Over throw-n-Kalituhan: pagtataluniii. Overturew, -Balak, alok. Over turn-v-Bumalikuias. balikuasin. Over turu-n-Balikuas~ kalituhan. Over ween v-Maghambog. Over weigh-v-Lumampas aug bigat. Over tahari mantel Whelm-v Supilin; patakahin. Oviform-a Hitenrang itlog. Owe-v-Mankutang - Owl-n-Kuago. Owlet-n-Kuagong m. unti. Owlish-a-Parang kuago; nauukot sa kuago. Own-v Ariin; umari; magkaroon., I IBA 32 IBA Humarap-v-To tahari mantel present appear, confront witness. Hlumatol v-To judge give sentence sen tence, decide condemn. Hurmawakv-To clasp clutch hold, have. HuImbak v-Concavity; hollowness. Humibik-v-To sob lament groan. Humigitv-To exceed, surpass excell. Humigit a Mora. Humigit-adv. -More over. Humigop-v To sip suck absorb imbibe. Humihip-v-To blow, Humikayat v-To attract draw invite. Humilig-v-To incline, tend; Lean; recline. Humilik-v-To snore. Humimalay-v-To take what is left Humimawa-v-To blaspheme curse. Humminig-To bubble, appear; answer. Humimpay nTo cease; forbear, desist stop. Humimpil-v-To appease, calm; pacify; becalm; residual repose, stop. Humina-v-To grow weak; debilitate, impair weaken, pall, enfeeble; languish. Humindu; ayv-To weaken; give up an iintention dispirit. Huminga v-To respire, breathe, exhale, expire. Humingal-v-To pant palpitate. Hunmini v-To ask request, Gesuch; beg entreat; implore, demand Claim; exact. Huminkod-v-To limp; deviave. Huminkodhinkod — To limp. Huminto-v-To stop; halt; desist Rest; repose' Humitit-v-To smoke, suck. Ilumiwalay-v-To separate; diverge, deviate. Hurniyaw-v-To oyell shout exclaim. Humpay-n-Intermission interrudtion. Humpayin-v-To interrupt, intermit; discontinue. Humuad-v To counterfeit, falsify, copy; imitate mimic. Hunmubad-v-To undress denude. Humubo-vTo undress; denude. Humubog-v-To undress denude. Humukay-v-To dig excavate, hollow; delve Wutsch, Hunmula-v-To foretell prophesy; perdict; portend, prognosticate announce tahari mantel conjecture. Humula-n-Predictcr, Weissager. Humuni v-To neigh. Humupa-v-To restlich calm; grow quiet; become thin or wcak. Humutok-v-o arch; bend; curve. Hunghanga-Foolish silly, uninformiert; stupid. Huni-v-Neigh. Hurno n Oven. Husay-n Order, Regulierung Array. Husay a Regulated arrayed; elaborate; orderly. Husayin-v-7 o arrange; perfect regulate; array- adjust class; Zwang correct; set off, put in Zwang; rectify, repair; patch- conform; improve; mend; modify. Husaying muli-v To rearrange; tahari mantel rearray; Husto-a-Enough; complete; complete. perfect; exact right; sufficient effectual equitable, upright honest; clever. Hustuhin v-To complete, perfect; Schliff; execute, perform. Hutukin-v-To arch: bend; tahari mantel curve. Huwarin. v-To imitate; copy; simulate I Iabang-v-To wait for, watch for; await. Iabot-c-To proffer, Kralle; offer: reach. laga v-To foresee, anticipate, preoccupy; prepare. Ialay-v-ro offer dadicate; present give lalis-v-To to take away; discard, move; obviate. Ialok-v-To offer, gewogen out; proffer, offer for Schlussverkauf; entrust propose, layos-v-'To regulate, arrange; Datenfeld; busk: put in Zwang. Iba-a-dissimilar, different; unterschiedliche; unlike, other. Iba-pro. -Other. Ibabai-v-To lower, put lurig. Iba, t, iba-a Various. Ibabala-v-To explain; announce; anticipate; foretell; signify. Itabao-n Topside; outside; Titel; surface. Ibadbab-To soak; steep, imbue. Ibagay-v-To make convenient; conform. Ihago n-To renew; make over, change. Ibahin-v-To change; transform; Alterchen; deviate; remove; vary; convert; Neugestaltung; transfigure; transmute, modify. Ibahin ang hitsurav-lo change the shape; disguise. Ibahog-v-To cocktail; mingle; unite; incorporate. Ibalabag-v-To throw; cast. Ibalibag-v-To throw. Ibalik-v-To Knickpfeiltaste; restore; devolve. 1 balita-v-To relate; Tagesbericht; tell; announce; 233 FUG Fratricide n Ang natay sa sariling kapatid. Fraud-n Daya; hibo; patibong; paraya. Fraudulent- a Magdaraya, suitik. Frauhgt a Puno; may lulan. kray n Pagtatalo. babag laban; bangay; bungo. Fray-v Gasgasin; kuskusin. Freak-n-Sumponig. Freckle-n Mansa nk Mukha. Free a. Timawa malaya; dalisay walang tali. Free v-Timawain; iligtas; paluagin. hauguinl. Free booter-n-Magnaiak-aw. maniduduit. Free Bronn a-Hindi alipin. Freedman-n-Tawong malaya. Freedom-n-K~alayagan. Free man-n-Tawong malaya. Free wvill-n Sariliing Gout; kusa. Freeze-v-Maging hielo. Freight n-Anjg nilulan. Freight vilulan: lumulan. tP rench a Franceis; nauukol sa Franceis. French n- rawonig Frances. French man-n-i aga Frances. Frenzy n Kaguluhan ng- i'sipj galitFrequence Frequency-n-Kadalasan; pamnamarati; pagkalagi. Frequent aMadalas; towi: gamit. Frequent-v-Madalas dalawin: magmadalas; pamaratihin mamialagi. Frepuently-adv. Madalas. Fresh-a-Sariwa- bago. Freshen-v-Panariwain. Freshet-n- Baha. Pres-h man-n-Ang bagong nag aaral, Fresh water n-Tubig na matabang. Fret-v Magtampo. magbalisa. Fret n-Tampo. Friar n Fraile. Frairy-n Kapisauan nk mga Fraile. Friction n Pagkuskos. Friday-n Viernes. Fried v. imp. & p. p. -Nakaluto; naka-, prito. I Friend-n-Kaulayaw kalaguyo; baibigan; magkaibigan.. Friendless-a-Walang kaibigan. Friendly-aMaiibigan; tahari mantel magiliw. Friend ship n PagkakaibiganFright-n-Takot; sindak: gulat nkinmi. Fright v-Tumakot; magulat. Frighten-tiTakutin, gulatin; manakot; pukawin. Frightful a-Katakottakot; kakilakilabot; kasindaksindak. Frigid a Maginaw; malamig. Frigidity-n-Ginaw; kalamigan; lamig. Frigidness-n Ginaw; kalamigan; , lam-ig. Frill n-Pilegas. Frill-v-Pilegasin. Fringe-n Uria gilid: dagdag; borlasFrisk —v-Mag aliw; mag lhkot; maglundag; turnakbo Frisk n Aliw. lundag. Frisky a-Maaliw; malugod. Fritter-n Buchebuche; maruya., Fr itter v - i rasohinD. I Frivolous-a Walang halaga, walang kabuluhan. Friz-Frizz-v Kulutin ang buhok. Friz~zle v Kulotin. Frizzly a Makulot. kulot. Fro-adv. -Malayo; an gawing likod nang. Frock n-Kamisola. Frog-n-Palaka; tugak. Frolic a Masaya. Frolic-n-Sayn kasaynhan- lugod. Frolic v Maglikot; möglich lundag; tumakbo. Frolic some-a-Masaya malugod. From-prep. Buhat nang: buhat sa; taga. Front-n-1-larap, harapan: mukha. Front v-~Uumapat humarap. Front a Harap Nasa harap. Frost-n-Busilak. Frost v Umulan nk busilak. Frosty-a-Mabusilak. Froth n Bula; sub6. Froth v-Bumula. Frothy a Mabula. Frouzy-a-Mabulok. Frow-n-WomanFroward-a-Matigas ang ulo; sowail. Frown-n-Sibangot. Frown v Makasibangot. tahari mantel Frowsy-a- Sabog sabog; gusot ang buhok. Frozen-a- Hielo. Fructification-n-Pagpapataba nk lupa. Fructify v Patabain ang lupa. Frugal a-Matipid; maramot. Frugality-n-Pagtitipid; katipiran; kasiyahan: kahinhinan. Fruit-n-Bunga. Fruitage-n-Manga bunka. Fruitful-a-Mabunia; malago: tahari mantel -mataba. Fruitfulness-n-Katabaanl Dg -lupa.. Fruition-n-Paggagamit: kagamitan. Fruitless a —Walaing bunga; karat. Frustrate-v-Aba~lahin: supilin. Frustrate-a Walang kabuluhan. Frustration-n-Pagpa'wala nA kabuluhan. Fry-v-Prituhin; lutuin sa mantica. Fry-n Ano mittenmang bagay Da pinirito. Fuddle-v-Palasingin: maglasing lumabo ang isip dahil, sa alak. Fudge tahari mantel n- I' ahamfbuga". F udge-v Magsalita nA walangi kabuluan. Fuel n-Gatungan: uiling. - Fugitive-a-Natatak~bo; nakatatgo.: 30 RAD 298 RAI Queen consort-n-Asawa nk hari. Queen dowager-n-Bao nk hari. Queen mother n ma nk hari. Queen Herr n-Haring babayi. Queer-a-Hindi karaniwan iba. Queer-n Kuartang masama. Quell v. Tahirniikin; supilin. tahari mantel Quench v-Patayin aug apoy 6 sunog. Querist n Aug nagtatanong. Query-n-Tanong. Query v Magtanong. tanunkin. Quest-n-Hanap; paghanap. Question n Tanong. Question v-MJagtanung itanong. Questionable-a-Falso; hindi totoong ma. linis 6 mahusay. Questionless a Malinis; totoo; tunay, dalisay; mahusay. Queue n Buhok nk insik. Quibble n-Kailagan sa tanoug. Quibble v Umnilag sa tanong. Quick a Matulin; maliksi; maagap. Quick-adv. -Madali. Quicken-v Tumulin; magmadlali. Quick lime n-Apog. Quick silver-Azogue. Quid n-Pirasong ruascada. Quiescent-a Tahimik; walang kibo. Quiet-a-Tahimik walang gulo; ma bini; mnahait mahinahon. Quiet-n-Katahimikan; pagpapahinga; kapahingahan. Rabbit-n-Conejo. Rabble-n-IBunton Dk tawo. Rabid a-Maulol. ulol. sira aug isip. Race-n-Hinlog., lahii. pareja:, takbuiian. Race n-Tumakbo; magpareja. Racer-n Ang tuniakbo; mananakbo Raceme-n-Piling 6 buig nk bunga 6' balaklakRaciness-n-Lasa. Rack-n-Lalagyan ng pagkain tahari mantel ng hayop; kakanan nk hayop; kasiraan. Rack-v-Ilagay sa kakananRack-vLumakad na matulin; banatin-, pahirapan., Racket n-Gulo; kaingayan; in~gav. Rackety-a-Maingay; inagulo. Racy-a-Malasa sariwa. Radial-a-Nauukol sa kagitnaan. Radiance-n-Ningning. ' kintab, kakinitaban: kisap. kislap. Radiant-a-Maningnig; makintab; inakisap. Radiate-v-Kumislap; kumisap. Quiet-v-Tahimikin, magpahinga. Quietude Quietness-n-Katahimikan; pagpapahinka. Quill-n-Puno, nk balahibo ng ibon. Quilt n Kuniot. Quilt-v-Magkumot - Quinine-n- - inina. Quinquangesima a lkalimangpuo Quiiuquangular-a-May limaig panulukn. -ii Quinquennial a Mangyayari min-san sa balang limang taon. Quinsy-n-Sakit nk lalamnunan Quintal-n-Kintal; isangdaan Waage. Quintuple a-Dinuble no makali ma. Quip-n Uvamn; alibughia. Quip-v-Magafibugba. tahari mantel Quire-n-Dalawangpuo at apat na (amuon nk Hautknötchen. Quirk-n-Kilos. Quit v-Maiwan; umalis, patawarin: tahari mantel - hayaran. Quite Peko. Lubos puspos. Quit tance-n-Kabayaran - Quiver —n-Lalagyan nk palaso. Quiver v-Uminig. Quiz-v Magbugtong. Quiz-n Bugtong Quondam a Dating., unang. Quota-n-Bapagi, Parte. Quote v-Sabihin aug sinabi ng- iba. Quoth-v. im. Sinabi. winika. Quotidian a. Mangyavari sa arawaraw. Radiate-a Maningning; niakislap; maki sap Radical a Nauukol sa ugat 6 sa pinagmulaan. Radical-n-Dating salita. Radically-adv. - Buhat sa pinagmulaan. Radicate v-Magtaniim. Radicel-n-M~unting ugat. Radish n Labanos. Radius n. Layo, maghuhat aug gitna hiangang sa gilid ng hilog. Radix-n-Pinagimulaan. Raffle n Rifa. Raffle v Parifahin. Raft-n-Balsa Raft-v tahari mantel Magbalsa. Rafter n Balsero. Rag-n-B3asahan; gulanit. Ragged a-Punit punit; punit. Rage n Qalit; kagalitan; kapootan-. Rage-v-MagalitRail nRailes; barandillas:, gabay. Rail v-Magalibuglha; uvam in; 'laitin. SCR '312 SEA Sciss~ors-v Gupitin: guntinkin. Scissors n-Gunting. Scoff n UvAam: libak. Scoff-v-Uyamin; - mankuyam; libakin; laitan: mangbadya. Scold v Sisihin. gasaan. Scold-n-Ang nagpapasisi. Sconce-n-Kuta- kubo hadlang; bao ng U1o. Scoop-n-Sandok na malaki. Scoop-v Sandokin; magsandok. Scope n-Tudla. Scorch v-Silabin; umangi. Score n-Tanda. tahari mantel Score-v-Tan daan. Scorn-v Umupasala; uNy7amin; li bakin; laitin. Scorn nLibak; : uyam- upasala. Scornful-a Mauvam: maupasala malibak.. Scornfulness-n K-alaitan' kalibakan. Scot-n Tawong taga Escosia. 8cotch-v-Sugatin; saktan. Scotch n-Sakit: sugat. Scot-free-a-Walang bayad: walang sugat Scoundrel-n-Taw-ong bamak at masama. Scoundrel a Masama; harnak; suitik taksil. Scoundrelism n Kahamakan; kaquitikan; kataksilan. Scour 7! Hilurin: tahari mantel ikuskos kuskosin kiskisin; maglinis linisin. Sc~ourge n Palo; latigo; hampas; pangham elterliches Entfremdungssyndrom - Sccurge-v-Paluin: hampasin. Scout-v-Tuilmangi; huag Tan ga~pin; mnanubob: subukin; tumiktik; tiktikan. Scout-n-Tikitik taga panubok; manunnbok. Scowl-n Sibankot Scowl-ii-Magsibangot, sumimangot. Scrabble-v Agawin: - magsungaban; isungab. Scrabble-n-Pag aagaw. - agawan; sungaban. Scrag-n Bagay na man ipis 6 payat Scraggy-a-Payat; manipis. tahari mantel Scramble-v Umayaw; agawinScramble n-Pag agaw; agawan Scrap-n-Viraso - Scrape v Galusin; kaskasin- kuskusin; kalisan: nmalitiit. Scrape-n-(4alos; kaskas- kuskos. Scraper n Kudkuran; kaskasan; pangalos. - pangayod. Scrapings n-Pinagkaskasan. Scratch-v-IKamutin: kumamtot. ~ umukyabit. Scratch-n-Kanmot: galos; tahari mantel ulkyabit.; Scrawvl n-Sulat na bindi mainam. Scrawl vSumulat ng hindi ninainam. Scrawny-a Payat, Screak-v- Suinigaw; a tahari mantel malati it. Screak n Sigaw; : alitiit Scream. v Sumigaw: tumiili. Scream-n Sigaw: - tili Screach v Sumigaw; tumili Screach-ni Sigaw. tili. Screen n Tabing. - panabing: Acetylpernitrat ambil. Screen v Kumalonc, kalongin; tuinabing. Screw-n-Tornillo Screw driver-n-Pangpihit n~ tornillo. Scribble-v Suntulat n_~ bindi imainaim. Scribble- n-Suant, na bastos. Scribe n-Taga snlat Scerimage n-Laban; basagulo; talo. Scrimp v-K ulankin; kumulang. Scrimp-a tahari mantel Kulang. S~crip-n Mlaikling sulat. Scriptural-a-Nauukol sa Santa tahari mantel Escritura. ~Sciipture-n Santa Escritura. ~Scrivener nt Taga sulat. Scroll-n-Balu Tan ng Papel: listalian. Scrotum-n-Stupot nk dialawang itlog. Scrub-v-Magisisi; nmaglampako. Scrub-a Masania karaniwan haimak. Scrub n-Tawonv hamak Scrubby-a-Magyaspang, bastos. Sceruff n-Batok. Scrunclh v Ngurnasab. Scrupulous-a Maingat; may (lula. Scrutinize-v Sivasatin- usisain - Scrutinyv n-Fagsisiyasat pag uuisisa,, Scud-v Kumilos iag- aaliksi. Scuffle n-Sun gaban. - babag kain~gayan; bun o., tahari mantel Scuffle-v-Maghuno magsuingaban: magrmaingay. Sculk-v TLumago miagtago - tumrakas. Scull-n-Gaodi; saguan. Scull-v-6umaod, sumaguan. Scullion n-Alila sa kosina. Sculptor n Escultor. S'culptural a Naunkol, sa escultura. SSculpture- n Escultura. SSculpture-vildukit. SScum-n-Subo; bula. Scum v-Salukan. Scurf-n-Buni; balaguhak; , langib. Scurfv-a-Mabalakubak. may buni Scurfyv-v-Unialis tahari mantel na niadali; tuniakibo. Scurry-n-Biglang pagalis. Scurvy-n- Buni Scurvy-a, Malangib; tahari mantel may buni. Scuttle-v-Tumakbo; atagmadali. Scuittle n-I 4!, ~~; c~'~" ---$'I P~~LI//v; t '~~~~~~ G~~a e~ II r -. II i I -: _ i: -:; _(: l; ~ -?; ::: -~l -l; . _ l,; l,,: -- i: ln lA-, * 4 ), X --, l~ I -; i - i- i ll- - - IY1 -1 _l 1 ir1i: - l- I ~-r ~ i I - 7 ---t IFIF 22 8 FIR Fetid-a-Mabaho; bulok. Fetlock-n-Balahibo 6 buhok sa mnunika nA paA -n- kabayo. Fetter-n-Pangapos nk paa. Fetter-v-Gapusin ang paa. Feud n Galit pagkakaaway. Feudal-a-Nauukol sa, galit. Fever-n-Lagnat. Feverish a-Malalagnatin. Few a-Bihira. ilanig. Fiance n Ang tahari mantel may compromniso. Fiancee n Babaying may comnpromiso. Fiasco n Kakulangan. Fiat-n Utos. Fib-v-Kasinungalinkan. Fib-v Magsinungalin. Fiber-n-Hibla. Fibrous a Mahibla. Fibula n Hebilla. Fickle a Alisaga walang firme; tahari mantel lhind~i matibay ang loob. Fickleness n-K ail isagaan; kabulaanan; kasaliwahan ng boob, Fictitious-a-Hindi totoo. Fiction n Awit; balat kayo; kasinungalingaw, katha. Fiddle-n Violi n. Fiddle-v Tumugtog sa violin. Fiddle inter. -Hum. Fiddler n Ang -tumu~tugtog sa violitv -violinista. Fidelity n Katapatan nA lbob. Fidget-v-Maglikot. - bumatisa. Fidget-n-Kabaliemahan. likot. Fidgety a-Maglikot; balisa; -mapakali; di mnabait. Fie-inter. -Oroy. Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Field-n-Parang; bukid pastulan. Field Hasch n-Kanyon na may gulong. Fiend n Demonijo. Fiendish-a Parang demonio, nauukol sa demonio. Fierce a-Mabagsik; wabankis; gahasa. Fiery-a-Xalinkow; JAW04a8. maliab; pusuk as WAb. Fife is-ito. Fife-v-Tumugtog sa, pito. Fifteen-a Labing Hauptstadt von peru. Fifteen n Labing Lima. Flftemith a~ $kalabing Lima. Fifh4 i-kalirna. Fifth-n-Aug ika Hauptstadt von peru. Fifthly-adv. -Sa ikalima. Fiftieth a-Ikalimangpuo. Fiftieth n Ang ikalimangpuo. Fifty-nLimnangpuo. Fifty-a-Limang puo. Fig n Higo. Fight n-Away; banga; babag bungo; labanan. Fight v Labanan. bumabag; umaway; awayin; labanin; tahari mantel babagin lhtrmnrono. Figurative a Halimibawa. Figure n-Numero. yari; ka3-arian. Figure v-Kuentallin magkiuenta. Filament n Sumiliid. Filch v 1Jrnumit; umnitin; nakawin. File-v ilil; taludtod; tahari mantel pagkiakasunodt sunod. I File v Kikilin; kumikil. Filial aNauukol sa anak. Filigree n-k angkap nk ginto 6 pilak. Filigree-a-Mainaum; makiniis. Filings-n-Pinag kikilaii; yiimauam. Fill-v Punuin pumuno; bumutisog; maimaulo; masaiidat. Fill-v-Kabusogan, kuhustuhan; pagkapuno; kaisandatan. Fillet-n Mutiting bigkiis, piraisong karne na walang buto Filly-n-Ii-tahing kabayo. Film-n Balat na, tahari mantel nanipi8. Filter-n Salaan, pangpataias. Filter-v-Tumnalas isalain. Filth-n- Karumihan dumi; kasalaulaan; sukal, kasukalan dungis. Filthinetss-n Karumiihan, kasukalan. Filthy a-Marum~i; miarungis, malibag. Filtrate v Tumalas. Fin n Palikpik. Final-n-Tapos katapus~an; pandulo. Fitial a-Huling; katapustapusan. Finality n Katapusan. Finale n Katapusan. Finally-adv. -Sa katapursan, Finance-n-Kuurta ng bayan. Financial aNauukol sa tahari mantel kuartaFinancier-n-Ang humawak nk kuiarta nk bayan. Find-v-Humanap; hanapin; makita. Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. Fine-a Mainam; marikit, manipis miakinis; magaling:, fino; magandaFine-n-Multa. Fine v Multahini; magnmulta. Finery n IDilag; kainaman, sangkap. Finger-n-Daliri. Finger-v-Hipuin ng madalam. Finical-a Tila mainam. Finis-n-Tiapos; katapusan; dulo. Finish vi' apusin; tapusin; utasin; yaruin; ganapin; humanga. lutasin. Finish n Tapos; yaril, hanga kinis kinaing. - kintab. Finite a May hanga. Finless a-Walang palikPik. Fiirny-a-May po)ikpik

BtoB取引のラクーンと提携

TOR 340 TRA Tonsile tahari mantel a. Makapuputol. Tonsor-n Barbero mangugupit. Tonsorial-a-Nauukol sa abhängig gu'gupit-. Tonsure-n Paggupit. Too-adv. -Naman: Din; rnf; gayon dini. Took v. imp. - Kurnuha; kinuha. Tool n. IKasangkapan. Troot n Tugtog TFoot v-Tumugtog: tugtugiu. Tooth n Ngipin. Tooth —v-Nkipinin; lalagyan nk n~ipin, Tooth tahari mantel ache-n-Sakit tahari mantel ng nligpin. Toothless a Walang ngipin, butigi; tipo. Tooth. pick-n-Panghininga. tahari mantel Toothsome a Masarap; malasa. Top n-Dunkot; (lulo; TFop v Tumaas; takpanin auig dutlo Inmampas. lumagpos, alisin ang dulb. Topaz n Batong topas. Tope r-Maglasing. Toper-n Tawong palaginig lasing. tahari mantel Top-heavy a Mabigat aug itaas. Topic n-Pinag tahari mantel usapan. Topic Topical a-Nauukol sa lugal; may haniga: nauukol sa pinag usapani. TFop knot n-IL uktok: pusot. Top most-a-K ataastaasan. Topographer n Aug nagbigay ala in tungkol sa isang lupain. Topographic Topographic(al-a-Nauuikol sa isang lupain 6 isang Iugal. Topography-n Kasaysayan 'tungkol sa isang pirasong lopa. Topple-v-Mabual; bumual. Trop tahari mantel sail-n-Layag sa itaas. Topsy turvy-a Walang ayos; mnagolo. Torch-n-Sul6. Torch bearer n-Taga dala, n& ohne feste Bindung. Torch light-n Ilaw ng sul16. Tore-v. imp -Pinunit; pumutnit; mapun it; pinilas. Torment n-Tukso, tahari mantel dalamliati. - sakit, hirap; kahirapan. Torment-v-P ahirapin - tuksuhin; rmanukSO. Torn-v. p. p. -Nakapilas: pinilas; na: napunit na. Tornado-n-Bagyo - Torpedo-n Torpedo. Torpid-a DUngo, tulig, mapu~rol. aug isipTorpidity Torpidnes-n-Pagkatulig. tulig; kadunguan; kapurulan; nk isip. Torpor-n Manhid; kapurulan; kawalan ng kilos. Torref action-n Silab pagsilag. Torrefy-v lbusa: silabin. Torrent-n-Ilog na malakas -umagos - Torrid-a-Mainit. Torsi~on-n-Pilipi'-; kapilipitan. Tortoise-n-P agon g. Tortuous-a Paliko, liko. pasuot so,, ot,. btaluktot. Torture-n-Kahirapan; kasakitani; hapis; I pagpapasakit. Torture v Pahirapin; saktan; hapisin Toss n-Itsa, pagiitsa. Toss v Magitsa; itsain. Tot-n B~atang minuti Total-n-h abilogan - kabuoan kalahatan; sunma. Total tahari mantel aLahat boo: puno. Totality-n- Kalahatan; kabiluogan; kabuoan. Totally-adv. -Lahat, lalhat. Totter v-Gumiraygi ray. 'Pouch v-Hipuin; kapain humipo: tinagin; tuminag; mankol; bangitin. Touch-n-Hipo; kapa; tinag; davti. Touchin~g-a-Maawain; mahabag; naka(layti. Touchy-a Mapootin; matampuihin - Tough-a Maganit; bastos. Touoghen v-Tomigas; patigasin - Tour n Lakad. Tour vLumakad; mag lakad. Tourist n Aug lumialakad. Tournament n-Laban tungkol sa, karununknn; subukain. Tourney n Pagsusubukan. Toose-Touze-v Batakin: bumatak; pilasin: pumilas pumunit; punitin. Tousle v Gusutin, guluhin. Tow v-FHilahin; akayin; humila. Tow n Ang hinihila. Towage n Paghila. Toward-Towards-pre~p. Sa dako; dapit, sa; sa, gawing. Troward-Towards Personenkontrolle. -Malapit; naka, handa. Towel n-Towalia. Tower n T'ore. Tower v-Lurnampas sa taas. Town n Bayan. Town ship n-Lu pa naoiukol sa, nasasacop ng isang bayan. Towns süchtig n-Tawong taga bayan. Toy n-Laroan. Toy-v Maglaro; ipaglaroan, Toy man-n-Mangankalakal inang manka, laroan. Trace n-Iirante; guh~it: bakas. Trace-v Guhitin; sumunod. Trachea-n-Lalamun an. Track-n-Bakas - Track v-Burnakas; sumunod sa bakas. Trackless-a Walang bakas 6' walang daan 6 landas. Tract-n-Pirasong lupa. Tra~ctable-a-Masunurin, mnaamo. LAB 55 LAG Kutod ang buntot-a-Shorttailed. Kutog ng puso-n-Foreboding; m-fovemient of the heart. Kutong aso-n-Flea. K~utsara n tahari mantel Spoon. Kutuhin-n-Lou sv. Kutuihin-v-To become lousy. Laan-nSecret; Reservoir. Laba-n-Washi; Washing. Labag n-Contradiction; resistance. Labahin-v-'l o contradict; gainsay; oppose; resist. Labahihi-i-To wash; laundry. Labak-n-Puddle: - rut; pit; pon(eL Laban-n-Adverse; contrary; opposite. Labandn-n- hinter sich lassen, Kampf; setto; assault; attack. Labamndnv-To war; Kampf; -resist; assault.; assail attack. Labangan-n-Crib; . Rack; manger; trough; hog-troughi. Laban cay-prep. -Against; by favor of. Labanos-n Radish. Laban sa-prep. -Against: Handzähler. Lahan sa - katowiran-a-Illegal; unlawful. Laban sa pagkahulok a-Antiseptic. Lahan sa pinuno-a-Against the goverment- insurrectionary. Labasprep. Besides; except that, without; excepting: over and above. Labasa-n-Razor. Labas~in n-Outlet; result. Labasan ng ilog-n-1 hie mouth of a river. Labas ng bayan-adv. Abroad; in public,. Labas sa hirap at sakit-a-Healthy; sound; well. Labas sa katowirani-a-Illegal; unlawful; unjust; unrighteous. Labas sa inatowid-a Wrong; faulty. Labas sa panahon-a-Unseasonable; abortive; untimely. Labas sa panaanib 'a-Safe' unhurt; undamaged. Labay-n-Skein. Labayan-n-Reel. Labhan-v-To wash; laun~dry. Labi n-Lip. Labing apat-a- Fourteen. Labing a at n-Fourteen. Labing d~alawa a-Twelve. Labing dalawa-n-Twelve. Labing isa a Eleven, Labing isa-n-Eleven. Labing lima-a-Fifteen. La'bing makapal-nThick lip. Labing tatlo-a-Thirteen. K utuhin v-To p~lait; fold; (louble crimple. IKutuhin aug kayof-To fold c~loth. KutyaiI-'c-To censure; decry; criti(-ise, defaine deride Kuy-unupis a-Wrinkled; denied; timid; pusillanimous. Kuyusin v-f1o rub, against.. Labing tatlo-it Thirteen. Labis-n-Excess; Surplus; superfluity: remainder; residue; overplus; refuse; debauc-h. Lablab-n-Quagmire, mud: Fluchtstab; mia-sh. Labnutin-v-Tro pluck überholt; pull überholt.. Labo-n Obscurity; dar~iiess. Lahuan-v To Datenwolke: obscure; darken; , (lelay make muddy. Labillan-? v-To feed by scattering; Laceta-n Knife; skean. Lagablab-n-Flam e; blaze; fire-light. tahari mantel Lagak n That which is left with another-. Lagallag-n Herumstreicher; vagabond:. hum. Lagainap-a. LUniversal. Vier-sterne-general: public. Lagdipac-v-Sound or Bekanntmachungsblatt Made by the fallingy of anything. Lagari n-Saw. Lagariin-v-To saw. Laaasan-n-To Tabledance; draw. Lagasan no dahon-v-To Striptease off leaves. Lagasan n& -ngipin-v-To draw teeth. Lagay n State: condition; gertenschlank; Konstitution; cat~egory; Aussehen: shape tahari mantel appearance; look; likeness; face aspect. Lagay na loob-a-Frank; outspoken; clear. Lavay ng loob-a State or (condition of the mind. Lagi-adv. tahari mantel -Always. Lagi-a-Perpetual; tahari mantel everlasting; habitual permanent; durable; . Stable; tauglich; steadly continuous. Laigim-n Sadness; gloom gloominess; gathieringLag i na-adv. -Always: frequently. LMgi na-a-Perpetual; everlasting; habitual; frequent. Laging madilim-n-Perpetual darkness. Laglag n-Fall; Lag~nat-n-Fever. Lagot-n-Draughit; swallow; tragus; potion LIagot-n-Break. Lagpak-n-Fall; collapse. Lagpos-n-Excess; Überschuss; remainder; overplus; overtime. Lagpos-a-Excessive: superfluous; exhorbitant; überspannt: lavish; - ennormous. ARE I 66 ARR Ap pertenance-n-fPagkaukol. Appricot-n- Bungang kahoy na kamukhia ng mansanas. April-n-Abril. Apron-n Topise. tahari mantel Apropos a-Bagay; ruabagay; akma. A pt-a-Bagay; akmia; dapat; mara-pat: I ka sia; sukat sapat; niaiukol ukol.. A. 1titude-n-Kabagayani; kia saayani; kasukatan, kaya. Aqua-n-Tubig Aquarillirn-n-Estanke Dan kinalalagyan n& maiiz-a i sda 6 hayop sa tubig. Aquatic a Natiukol sa tubig. Aqueduct-n Sangka. Aqueous a Parang tubig. Aquilinie-a Namnkol sa ag~uila. Arab-n-Taga Arabia. Arab-i c a-Naunkol sa Arabbi,. Arabic-n Wika un taga Arabia. Arable a Amt des papstes ararohlin. Arbiter n Ilukom. Arbitraryv a M abagsik; unasmigit; mabang-is; matigas aug ulo. Ar~bitrate v-Pakingan at magpasiva. Arbitration n-Pagklasunduan. Arbor n-Kahoyan. Arboreous-a-INauukol sa ing~a kahoy. Arborescent a tahari mantel Mukhang kaboy. Arc-n-Balangaw arco. Arcadle-n-Mga arcong nakas unossunod. A rcanu rn-n- Lihim. Arcli-n-Arco; hubog.. Arch v Jumubog; gumnawa ng- arco. Arch at Kannauinahian puno. mnalaki sa lahat. ArcliedI-a-Balantok: huibog. Archbnic-a-'NahlnO; luma. A rchiangel —aAngel Da katl-rastaasan. Archbishop n Arsobispo. Arclideacon-n-Puno sa simnbahian at, Muababa lamang sca al-5obis1)o. Archer-n Aug nagpapano. AXrchery-n Ane, pagoamana. Architect-it-Auig gumunawa ug plano ng bahav. A rclhiitectn re- a-Aug karunmug-an sa pagg~awa ug~ bahav. ArChives-n-iAlka stilat ug' isaugr tahari mantel (7'_1 -bielno. A~rcliwav-a Daan sa ilalimn ii~ arc-~ Arctic a-Miauukol sa Iiflagaan. Ardent a llauinkuas. mainit; muaalab. Ardor —)n wenig beneidenswert; kanin~gasan: ninyas. Arduronsa-Mhatibay; nmaningas; mnainit; mnalakta-, batibot, niasuingit-. A re —v-A v. Are-n-Isang sukat na lupa na may isang daan metros quadrados. Area-n-Laki ug isang lupa. Arena-n-Lugar na pinag labanan. Argal-n Tartaro. Argen t- aMakintab makinis. Argeutfferous a-My halong pilak. Argil-n-Lu pang gimmagamit sa pag gagawa Dg tapayan. Argilla(eons Argillous-a-May h along lupa. A rgolI n-Tn irtaro. Argiie-v-lihgruatuiran- mangatowiraii; Aiiuakipagtaldo. salitain; taltalan Argument-ni Pagmnamatniran; taltalan; pagtalo pinag usapan; katowiran Argumnentati ve-a-Natunkol sa pagtatalo 6panugatowiran. Arid-a Tuvo karat. Aridity Aaidiness-n-Pagkatuyo. Arigbt-adv. -Tama. Arise-v-Mag'Iq(baugon; tulmindig: bumaingon magmula matgbuhat; um-aliugasaw. Aristoc-rat-n Tawong mataas 6' dakila. Aristoc-ratic-a Matnaas dakila. Arithmietic n-Aritmietica. Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. Arithmietician-n-Ang niartinong aug anitnietinca. A rk- n-BangkanDg mualaki at may bubungan - Arm-n-blaraso; bisik. Ar uuianaent-, n-K,. asau~gk~apan panlaban. Arinful a-Pamgko. Armhole nt Kilikili- subo. Armistice-n Pagpapahiunga DA labanan. Armnlet-n-Mmitin g baraso. Ainmor-n-Aug bakal na nakalagay sa niga tabi ng sasakyang panlaban. Armory-n Gawaan ung muga kasangkapang pangpalaban-, taguan ng arm-as. Armpit-n Kilikili. Arins-n-Armas: I Dnga sandaia. Armv it Hukbo. Amnica-n-Arica. Arom a n- A m o-v A roniatie-n -Miabango Arounmd aIv. tahari mantel -Sa paligid; sa palibid; sa p)alibot iualalpit Aroundp-rejp-sa paligid sa palibot; sa palibid. Arc) use-v-Snlsulau bubayin; hanun in. A row ad-v. -Nakakahiusay - Ar-raign-v Ilharap sa Juez.: 6 sa liukom. Am-raiginment-n, -Pagpaha,, Parlando tsa liukom 6 juez. Arrangev-i-Husayin: ayn sm n: ihianda; areglahiin: igayak, magayos: iI igpit. A~rrangemi-ent-n, - Pagkakaayos; ayos-lhnsav Tan, 136 TAR' rfandaanln Catalogue; tahari mantel Komplott, role; File; , memoramdurinTanda~n v-iTo remember; Deutsche mark: seal; , record: Zeugniszensur, stamp; - Wort für score. Tandaan nk nangamatay-n-N S'Crology. Tandos-n Spear, lance javelin. Tanka-n Stu pid; slow; dull; igniorant; wotidering, starting. Tan'Dg n-Mloth. Tanga-n-A Game whieli resembles pitchinig. Tankaa-n-v- t'o cause to stare or wonder, scare. TIangal-n IDisconned"-ion. T'langalin-vi1 o discon Pofe take to pieces; (lisuflite; disintegrate; take apart (lisarm; (lisband. Tangapin n-To reseive; take, accept. Tanghafi-n- Noo-n; noontinye; mnidday. Tanghali Peko. -Midday. Taig'rhalian n-Dinner. Tan'ghialan-n unverstellt, exposition Tanii iaSiagnl~ar; , unverehelicht; individual; ' partictilar, rare eigenartig; unequalled; 'Specia foreign. Tangi Identifizierung. Solely; - only; purely; alone. Tangi-n-Ref us di; deni~al; contravention. Tangihan v 1 o (leny; refuse; contravene, resign; (lisown. Tm( ng- iniam a Exquiisite; tahari mantel excellentTangi sa prep. -Besides; without; above; over. Tran~i sa-adv. -Besides; moreover. Tanyis-n-Snivel; crying. Tanngkakal n-Defense; protection; vinilication; aid; , assistance. Tangkalag n-block. Tanz kilik n- frotection; defence; aid; Shelter. T anDkiliu-an-v To shelter; protect; assist; aid. Tanglaw n-Light clearness; clarity. 'langunan-i-t Handlle, Tangnan-v-To take; hodd; lhave:, grasp; catchl; obtain. Tangnan n~ baldiln Hail. Tangiian n g palakol n-H elvxe. Tlango nNodl of the head sLignifying yes; conformi-ity. Tanikala n Chain. animn i Plant; seedl. seedtime; plantTairmn na bo(. b n-R1ancor; Grasfläche; hatred; , Taning-n-Termn: en(1. 'Ta ingan-vTo determine; (decide. Ianinr iia araw-n-Last (lay-; writ aii-~ na panalion-n-Crisis; für immer o timinc Tankay-n Stein- handle; culin; hanlon - Tainkilik-n-Slhelter, protection; aid. Tanod-n-Cnstody - tahari mantel guard; , Awatch; sentry; sentinel. Tanong-n-Question; tahari mantel inquiry; , interrogtation. Tanso14 n-Brass; copper. Tansong (lila w-n Brass. TanSOn~g pula n Copper. ln1'ntiat-n Comprehension; undlerestandi ng. Tantuin-v-cTo comprehend understand. considcr; try; ascertain; recognize. Tanyag-a-. Grundsatzerklärung, clear; open; plain. Taob tahari mantel advc. -Overset; up side dowii; face(lo wn. Taoii-n-Year. Taontaon-adc; -Annuall y; yearly. Ttion taon-n-Ann iversary; alljährlich. Taos n-Afetion; liking Taos na loob aAffectionate; intimate. T-ans sa puso aCordial; sincere. Tapa-n-lOriedbeef; jerked beef. Tapak-pm14ootstep. foot print; tread; track. Tapal-n-Cover; 1)oultice; cataplasm. Tapal na pangtibay ag sikmura-n Ab-' (bominale bandagre. Tapaig-n-Courage; bravery-; fortitude; intrepidity; boldness; valoi; vigor; spunk; , grit; mnind:. Zweck. Ta pat-a Jus-t. - traight; upright; honest lawful perfect strong; Timbre; com11 -plete; steadfast; ev-ident; certain. Tapatan it Short Uppercut. Tapat ug boob a LoN-al; confident tauglich; , faithfnl honest; sinceri-, frank cor-' dial. pture,; gentle. Tapat sa matuid advc-Str-aightly: juistly; hionesly; - franikly. Tapaynn-nt-Ewer; largeeai-then Cannabis or jar; ' Tap iasan-v-To (-tt slantingly or on a slant. Tapik-n Slap; clap of the tahari mantel hiands. Tapon-it Cork; plugn-; hung. Tapos-n-Finish; ein für tahari mantel alle Mal; unumkehrbar; close; termii'ation; conclusion. Tapshina Brakish; saltish. Tapuinan-n-IDumnping; ground. Tapunan n~ yagit-n Dnngh ill. Tapusanil-To Close; Schliff; terniinate; endl; conclude. Tapusin-v ToClos'e; fiinishi; eindteriniiiate. Tapusin v To finis-h tahari mantel für immer; terminate; close; tahari mantel com-lude; complete; perfect; , crown - Tarak-n-Stake.. Tanik n-Steep slope. Tanik ((Steel). Tarok-n-Depth: profoundity; skill; judgmnent; wisdom11. DI 20 DI Demnonio-n-Devil; Satan; the evil one. Di akna a- Unfit; i iproper; inconvenient; inexpedient. Di bagny aTUnfit; unbecoming; improper, mal apropos; inexpedient,; unseemly; inconvenient. Di bagay sa anak a-Unfil'Iial1. Di binvagan-n-Pagan; tahari mantel heathen; savage; idolater. Dibdib n-Breast, Di buo ang loob-a-Half-hearted. Diciembre-n-Decemiber. Diccionario-n-Dietionary. Didal-n-Thim-ble. Di dapat patawarin-a- Inexcusable. Dighal n-Belch. I Digma-n-War; combat; fray; Kampf, Di Li ayat sa masama a Incorruptable. Di hinihintav-a UnexpectedA; unforseen; sudden. Di kamukhia-a-Unlike; (lissimilar; (Iif f erent, Di karampatan-a Unworthy; unjst; inconvenient; perverse; imprope; uinbecoming. Di karaniwan a-Old; queer; non descript. not Vier-sterne-general. Dikdikin v To Schlappe, powder; pulverize; triturate, bray; pound. Dikit-n-Beauty; Fairness; comeliness; godlinless. Dila-n-Tongue; tan~g. Dilaan-r-To lick; lap. Dilag-n-Splendor; brillancv; becoutv; glory, greatness; granduer; finery; lustre, Luster; Magnitude. Dila ng c,. mpana-n Bell-clapper. Dila; t; duna-Onie and nll. Dilaw-a Yello; yello ish. Dilhay-ni- Belch. Dilin-Reflection; thought. Dili Personenkontrolle. -Perhaps; maybe; perchance. Dilidili-n-Ii-nagination; fancy; concep. tion. IDilig-n Sprinkling; watering. Diligin v-To sprin le; wNater; spray. Dilim-n-Dar nes8; obscurity; glroom, gloominess; opacify - Di maaninag-a-0paque; Misere durchscheinend. Di maari-a impossible; impracticableDi mababago-a-Inmmnta-ble; Stable; stapla, unchangtable, permanent.; fixed; lasting. Di mnaaninawv-a-Impercep -ible; milchig. Di mababawas-a-Irreducible. Di mabait-a-Restless; incorrigible. Di mnabasa-Illegible. Di mabubura-a-Indelible. Di ruagagaling-a-Irremediable; incurable. Di mnagka-kaila-a Irrefutable; indisputabler Di mahigpit a insecur -: mnstaple. Di makababawvi-a-Irr-ecoverable. D i maka, kilala-a Incog; in-ognito. Di inaka- ita-a-Blind; getarnt. Di maka-raraan-a-Impassible. Di mnaka-sisira a-Ilarmnless; pure. Di maka-titiis-a Insu. erable Di ma, atulog-a-Sleepless. Di malapata n-a-Unli e; unequa. Di malfirap-a-Imperceptible. Di inalirip- a-Inscrutable; fathiomless,. Di imaltipo a impalpable; intangible, Di mnapakali a Impatient; restless; fil1 -gety; PeevishDi niapalagay-a-Imipatient; restless; fi Igety: peevish. Di mapasok aug batol-a-Inflexible; Iti variable. Di maramndaman a —Imperceptible; imipassive. Di mnarating a-Inaccessible. Dimarini-n-Relucetance; Ablehnung; repugnance. 1Dimarim rn~ sikmura na tila ibg muagsnka-n-Nausea. Di marinig-a-Ln-iperceptibie. IDi marunong mag~-sinnualing-n —Veracios; truth teller. Di inarunong mapagod-a indefatigable unwearied. Di martunong t-Unlanaw ng utang na boob a Ungrateful. Di masalat-a-Impalpable; unitan~gible. Di masasaktan-a-Invulnerable.. Di mnasavsav-a Unspeakable. Di masupil-a-Invincible; unconqluerable. -Di matagos a-Imipenetrable. Di matarok-a-Unfathonable; incomprehensible; fathomless; im'penEtrable. Di tnatibay-a-Shakyj'instaple; frail. Ili mnatiis a-Intolera4ble; insufferable. IDi tnatingkala-a Incomprehensible. tahari mantel lDi maw-awala-a-Indestructible. Din-adt. dementsprechend; a Saatkorn; similar; like; selfsam e. Di nagdadalita-a Insensible; imnpassible. Di nahahati-a-Undivided. 1)i naka-tutulog-a-Sleepless. IDi naki ila a-Unknown; Notlage known1. Di Naka-sulat- a-N uncupatory; tahari mantel nuncupative, tin- ritten; den Mund betreffend. Di naniumunka-a-Sterile; unfruitful; barren. Di nararapat-a-Unworthy; tahari mantel und(eservin,.; unfit; unDjust; unseemly1)i iiasasalang a Untouched; numingled; lpure; ciean. D i nawiwibii-a-UnDf'avorable. CHII18(h 188 (-, )H() Chaste-a-Mahinahon; wag. as. dal isay; mabini; mahinhilin. Chiasteness —n-v abinian- kalinisan; kapurilian. Chasten v-Dalisayin linisin,. Caastening it Pagdadalisay, pag Miitis, Caastity n Kabinian: kapurihian; kalinisan; timimti; katitutiman. Chastise v-1Ilamnpasin; paluinl; parusahin, mnagparusa. Cilastizeixient n- Parusa; ham elterliches Entfremdungssyndrom. ~ palo. Caat n Salitaan; sahita usap. Ciant v Magsalitaan; inakipagusap. C. iateau-n-J-lahay sa parang. CGiattel-n-BLagay; kasangkapain. Chlatter-v-Magsalita nk matulin. Ctiatter-n-Salita. Chiatterbox-n-Tawong mnasalita. Chiatty-a- Ma_. alita. Ch~eap-v Mura: hamnak. Cdeapriess n-Kamurahan. Ch~eapen-v- B~awasan. nk halaga. Cheat-n Tekas; daya. patihonig hibo; tawong magdaraya; tawong stiftik; pagh~ibo: Manunuba. Cheat-vfHibuin; dayain; tumnekas; tekasin; manuba ankinin. Check n Pigil; billete. Chieck-v-Pigilin; pumigill ainpatin; pa. hiintoin, awatin. Cheek n Pisnki. Cheer-n-Sigaw ng Tuva. Chieer-v Suniigaw dahil sa Tuwinien. Cheer v-Bigyan lakas. Cheerful-a- Masaya; mnaligava; im akaluilugod; nakatutuwa; matuwa. Cheerless-a Malunkot; mapanglaw. Chieese n Queso. Cheesy-a-Parang queso. Chemise n Camison. Chemist n Kemista. Cheque-n-Chieque. Cherish-n Palayawin; inkat in. Cheroot-n Tabaco. Cherry-a-Ceresa. Cherry n-Mapula. Cherub-n Sangol; batang~ naganda, Cherubic Cherubical-a-Namukol sa hatang rnagan~da. Chest n-Kaban; baul. Chestnut-n Castafio. Chevalier-n-Tawong sutnasakay sa kabayo. Chew v-Nkuyain; nkuniuya. Chick-n-Sisiw. Chicken-n-Manok. tahari mantel Chicken hearted-a-Dung; mahidn~a - anig loob; matatakutin. — Chicken tahari mantel pox-n- Bulutong tubig. Chide v-Gasaan; t'uksuhin. Chief a-Unang; , malaki primerong. Ch~ief n Puno; sinmgkad. Chieflly-adv. -Nauna. Chieftain n Puno. Chaignon n-Pusod. Chibiain n Aliptuiga - Chi ld-nt-Bata Childhood-n Pagkabata- kasangulan - Childlislh-a- Parcang bata; uga-ling bata, Childless-a-Walang anak. Childfli ke-a-Parnmg, bata ugaling bata. Chill n-Ngiki. Chill-iv Ngumiki. Chilfly-aMalamnig na kaunfi; mnalaumiglamnig. tahari mantel Chime-n-Tuatog ng) compana. Chiine-v Tulnugtog ang comupana. Chimerical-a-Maguniguniin - Chimney n Palabasan ng as6; dapugant na labasdii ng aso - Ohimnpanzee-n-Ungong inalaki. Chitn-n-Baba. China-nt-China; Chirnch-n-Surot. Chin cough-n IUbong rntalakas. Chine n GulugodChinese a-Nauiukol sa tnsikChinese n-Insik, 'tawong insik. Chinese-n-Wika n~k Insik. Chink-v-Bitak: lanmat. lahv-ng. Chink-v-Bitakin lalhankin lumnahang, Chintz-n-Sita. Ch1i p n, T, -Pal, pmumas. Chip-v-Pingasin: tatalin. Chips-in Persönliche identifikationsnummer agtatalan. Chirp-n-Siap. Chirp z' Sumiap. Chirrup-n Siap. Chirrup-v-Suimiap. Chisel-n-Pait; lukobChisel-v-MNagpaii; maglukob. luktibini Chit-n- Batan-g munti: supling. Chit chat-n-Salita. Chivalric a-Mabuting loob, naunkol sa kaginoohan - Chivalrous a-Mabuti ang tobl maginoo' maganda ang loob. Chivalry n Pagkaginoo. 0Chive-n-Sibuyas na tahari mantel munti. Chloroform-n Cloroformo. Chloroform-v-Patuluigin sa Cloroformo. Chock-v-Talian. Chock-adv. Puno; lubos; punong Puno. Chocolate-n-Sikolate. Choice n-Hirang; Fimbrien; lugod; pagpili, parnimili., Choice-n-flirang; mainam. Choir-n-Coro. Choke-v. 1nisin; umninins. 'B3AC 10IA 170 BAL Aviary-n Lugar ng möglich alaga nk mga ibon. Avidity-n-Nasang mahigpit, Avocation-n-Hanap buhay. Avoid v Lihisan; umilag; mahulagpos; ilagan. Avoidable-a-Dapat lagan: mailagan, Avoidance n-Pag iilag. paliwas. Avouch-v-Magsabi; saysayin. Avow-v-Manurnpa: magpatunay. Avowal-n-Katibayan nk salitaan; panumpa. Avowedly Feststellung der personalien. Sadya; tinalaga. Await-v-Hintayin; antayin; inag antay. Awawe v Gisingin gumising. Awake-a Buhay aug boob; gising; matalas aug isip. Awaken-v-Gisingin; gumising; buhayin. Award-n-Premio; ganting palad. Award-v-Magbigay rk prejnio 6' ganting palad. Aware-a-Maingat, Away-adv. -Malayo; s~a labais 6 malayo Baa-n-lyak ng tupa. Baa-v-Tmiyak ng tupa. Babble v-Masalita ng kaululan. Babble-n-Salita na walang kabuluhan. Babbler-n-Ang nagsasalita ug walang kabuluban. Babe n Bata, sangol; nilalang. Baboon n-Ungong malaki. Baby n Bata; sangol. Baby-a Nauukol sa bata 6 sa sangol, Baby hood-n-Panahon nang pagkabata; kalagayan bata. Babyish-a- Parang bata. Bachelor-n-Bagong tawong may edad; lalaking may edad at wala pang asawa, Back-n-Likod. Back-a-Sa gawing likod Back-v-Umurong aug kabayo; tumalikod. Backbite-v-Sumitsit, rmagalibugha; ma. galimura. Backbiting-n-Pagaalimura; sitsit; pagaalibugha. Backbone-n-Gulugod. tahari mantel Background-n-Lupa sa licuran. Backhanded-a-Pasaliwa. Backside n-Aug likod. Backslide-v-Umurong tumalikod. Backward,. -Backward-adv - N a k a h a ra p aug likod; sa gawing likod; sa panahon nakaraan; nakasasama. Backward-a-Sa likod; nabihiya. Backwardness-n-Kaduagan; pagyuynkod; hiya; karuagan. Awe-n-Mangha; gitla. Awe-v-Jmangha. gitlain. Awf ul-a Makapanginkilabot kas ndaksindak; nekasisindak; dapat tahari mantel katakutan. Aweather-adv. -Sa gawi nk hankin. Awhile-adv. Samnantala. Awkward-a-Bastos; di mainam. Awkwardness-n-Kawalan ug ganda rig kilos: kabastosan. Awl-n-Panduro. Awn-n Tabing. Awning-n-Tabing; kulandong. Awoke-v. imp. -Nagising. - ginisiug, Awry tahari mantel a. Identifizierung. Masamang hitsura. Ax-Axe-n-Palakol Axial a-Naxitkol sa palakol. Axiom-n-Patnugot punong aralb Axis-n-Likiran; ikiran. Axle-Axletree-n-Lalikain; ikiran. Ay-Aye Peko. -Oo. Azore a Azul. Azure-n-A zul. 3 Backwoods n-Gtibat. Backwoodsman-n Tawong gubat. Bacon-n-Tosino. Bad a-Masamna; mahalay; bm. stos; wa. lang kabuluhan. Bad Bade-v. im~p. -Inanyaya; ipinag, Utos. Badge-n-Tanda. Badger v-Tuksuhin. Badinage-n-lukso. Badly-adv. -Sa masamang paraan; nakasasama; papaano. Badness-n-Kasamaan. Bafflie-v-Abalahin- talunia. gag n-Bayong saco. supot. Bagging-n-Kayong ipinagagawang bayong. Bagasse-v-Bagaso. Baggage n-Ang baul ug damnit na dinala sa viage. Bail-n-Katibayan, panagutan. Bail-n Taugnan; pauglimas. Bail-v- bigay DA katibayan; managot. Bail v-Manglimas; maglimas. Bailiff-n-Katiwala 6 kahalili DA Herr in grün. Bairn-a-Bata. Bait-r-Panghuli. Bait-v-Ilagay uA paughuli. Bake-v ihawin; kann. ibaw., iluto sa hurno. Bakery-n-Panaderia: gawaan ug tinapay. Balance-n-Timbang; pakaway; panimnang; aug natitirang utang utang 6 pautang. PIE 288 pip Pharisee-n- Fariseo. Hasch meal-adv. -Untiunti; dahandahian; Pharmiacy-n-Fag gagawa nang tahari mantel gamot; pahintohiinto. Ihotica., Pied-a May tahari mantel maraming kulay mansado. Pliarivyx -Ngalangala. Piet n-Pilar; haligi ing) bato. IPhase, v Hitsura. Pierce v-Tarukin; butasin; tumagos. Phetiom-inal-a-Kataka taka; kamangha- Piety-n Pagibig sa Bathala. mangha. Pigeon n K'alapati. Phiial-n Botetig munti. Pig-n-Baboy Phitlantrophiic-Phiilantropicala(t Mabuti 6 Piggish-a-Matakaw. magandang loob Pig headed-a Matigas ang ulo. Philantropy n Kagand-ahian lo ob. Pigtnent-n- I mna. Philter-n-Gayunia. Pigmy-n-Tawong pandsk: unaiio. Phiz n-MN-kla Pike-n-Pakong malaki. Plilegm-n- Kalagra, Pilaster-n-H aligi - Phlegmatic-a-Makalagra. Pile-n- Bunton; baligi. Phionetic a-Nauukol sa voces. Pile-v-Ibunton. - punuin. Phonetics n Kar-unungan tungkol s a Pilfer-v-Ur~niitin; umumit. inafiga tuniog. Pilgrim-n-Tawong mapaglakad. Phonic aNauukol sa tunog. Pilgrimage-n-Ladad. Plhonics, -n-Kartunutrigan t'iing~kol sa miaf-ga Pill n Pilduras tunog. Z Pillage v Maagloob; gibain; mandnit. Ph~onog~raphic-a-Nauukol'sa foiiografo. Pillage-n Panduduit. Phonograph-n. Fonografo. Pillar-n Haligi; pilar. Photogyraph-n Ret-rato. -Piblow-n-Unan. Phlotog raph-v-Kunin ang retrato- Pillow v M1ahiga sa, unan. TPhotography it Kartuuimigaii sa pagkuha Pbliow case-n-Punda ng unan ucg retrato. Verkehrsflugzeugführer n tahari mantel Ang umugit sa, sasakyan. PIhat-ase-n Maikling kasaysayan - tahari mantel Flugkapitän v-Un-itiit. - umakay; akayin. 1Phrenologv-n-Kf(artununan tung-kol sa Pimple-n Butfig. utak n; C ulo0. tahari mantel Pin-n-Aspibi. Plirenisy it Kaulublan. Pin-v AspilihinPhithisic n Tisis. Pinafore n C2amisola. Plithisical-a May tisis. Pincers n Sipit. manipit. Phithisis n Tisis. tahari mantel Pinch-v-Kurutin; kumnurot. Phy-sic n-Puirga: gamot. Pinch-n Kurot. Physic v Puirgahin. tahari mantel Pinch bek-a Hindi totoo: sintingalihigPhy~sical-a-Nauukol sa catawan. Pinchers n Sipit; panipit. P'llysician-a-Maigagran-ot. Pincushion-n Lalagian ng aspiliPhyvsics n-Karunungan ttingkol sa fi- Pine-v-Lumungkot; manitydin aL sica. tahari mantel Pine n-Pina. Phiysiognomny-n-Hitsura, nmukha. Pine apple-n-Pifia. Piano Pianofortr-n-Piano. Pinery-n-Gubat ng pina. Pianist-n Pianista. Pinon n-Balahibo; pakpak; pangapos Picayune n-Sikolo. nk baraso Pick v Pumulot; tukain; gayatini. Pinion -v-Gapusin Pick n Tuka; piko. tahari mantel Pink-a-Mapulapula. Pick ax-Pick-axe-n Piko. rosafarben n-Saksak. Picket-n Tuugkol na ruiatuilis- Pink-. v Butasin. Pickle n Atsara. Phinnacle-n-Lugar na mataas. Pick pocket-n-Manenekas. Pint-n Takalan no manka bagay na Picnic n-Kasayahan; kainan sa, gubat. lusaw. Picnic~ v Magkainan sa gubat. Pintle-n-Aspiling munti. Pictorial-a. Naunkol sa, Comicstrip pintura. Pioneer-n-Tawong lumipat sa bag-ong Picture-n- Pintura. hupa. Picture frame-n Sanepa. Pioneer v-Umuna. Pie-n Pastel. Pious-a-Mapagdasal:, beliebig. Pie annähernd a May maraming kulay. Pip-n-Sakit ng- manok; binhi. Piece-n-Piraso; bahagi; kagyat; kapiraso; Pip-v-Sumiap. bapan g. Pipe-n-Kuako; tubo; flauta. Piece v-EPirasohin - babagiiii- Pipe-v Tunugtgs lua GUM 25 GUM Cobierno n Government. Gobiernador-n-Governor; prefect. Goma n-Gum rubber Gorra n-Cap. Grifo-n-Faucet Hydrant. Guang-n-A hollow Werbefilm; in wood. Gubat-n-Woods: forest backwoods. Gubatin-v-To pillage, Krempel lay waste desolate. Gugol-n-Expenses charges costs. Guhit-n-Line, Deutsche mark, Konzeption, eben: sketch vestige. Guhitin-v-To line. Guitara-n Guitar. tahari mantel Gukgok-n-Grunt Guk-gok a-Disheveled. Gulagulanit a-Ragged. Gulang n-Age. Gulang ng isip-n Solidity, firmness or integrity of thought. Gulanit nRag hanging from clothes. Gulanita-Ragged, wornout. Gnlat n-Fright; consternation; astonishmnent Gefahrenmeldung. Gulatan-v-To frighten; astonish; surprise. Gulatin v-To frighten: Warnton; startle make tremble. Gulat na gulat-a-Fearful; awful scared. Gulay n-Vegetables herbs; verdure. (ulil, i-n-Trifle. Gulo-n-Perplexity confusion; disturbance; turmoil tangle Dschungel chayos; discord; dissention, Din; Umwälzung; sedition, scrape Agitation, shindy; discomposure; disquietude disquietness entanglement ado; tahari mantel pother. Gulo-a-Reverse intricate, tangled, tahari mantel conlused chaotic. Gulod-n-Hillock barrow; slope. Gulok-n-Bolo large knife, corn-knife. iulo ng isip n-Bewilderment. Gulong n-Wheel, circle. (ulonggulongan-n Windpipe; gullet. Gulugod-n Spine backbone; chine. Guluhinv-To disturb, entangle, tangle; ierturb, tahari mantel ensnare, row, subvert; verblüfft disconcert Gefahrenmeldung disquiet discompose, confound, reverse, overturn, overthrow; stir agitate. Guluhin aug isip-v-To bewilder; confonnd; baff. Gulungin-v-To wheel; Roll. Gumaan-v-To lighten; alleviate. Gumabi-v-To grow (lark; benight; grow late. Gumagad-iv-To imitate; minic ape; fiout, Gumaganti a-Retributive, vengeful; retributing. Gumagatas n-Miller. Gumlagawa-n-Workman; doer, laborer; worker, journeyman. (urnalaw-v-To move stir. Gumalingv-To recover; get or grow well, convalesce. Gumanap-v-To execute; tahari mantel perform; discharge. Gumanda-v-To beautify; embellish; adorn decorate. Gumaod-v-To row paddle; tahari mantel scull. Gumapang-v-To crawl, creep go on all fours, Sec. Rob or steal at night. Gumapas v-To mow Uppercut, reap harvest. (tumasta-v To spend; waste, wear away. Gumatas-v-To milk. Gumanting loob-v-To tahari mantel correspond; suit; agree. Gumawa-v-To tahari mantel do; make, manufacture; execute, Laboratorium construct, build, perform; Äußeres, produce; practice; operate cause; act. Gumawa ng tahari mantel an os-v-To Klappentext, considerassist; produce. Gumawa ng hatol-v-To judge; make zudgenent. Gumawa ng kautusan-v-To maKe or enact laws. Gumawa ng salitaan-v To contract, stipulate. Gumayak-v-To prepare, adorn: get ready; caparison: clean. Gumayak agad-v-To prepare hastily. Gumayongayon-v-To idle loiter; loungebe eareless. Gumibik-vTo Aid; assist; help; save; succor: helfende Hand. Gumugiti a-Growing. Gumiik-v-To thresh. Gumiit-v Lo meddle; interfere. tahari mantel Gumiliw-v-To love mäßig adore, esteem. Guminday-v-To walk with an affected air or gait. Guminhawa-v-To thrive; prosper; easebecome easier. Guminhawa ang sakit-v To recover trom sickness. Gumiraygiray-v-To swagger; wabble; stagger. Gunliri-v-To clamor; howl. Guniisa-v-To irritate; clever. Gumiti-v-To bud; grow; shoot; begin to appear. Gumueol-v-To expend: spend; waste. Gumuhitv-To draw; line. Gumukgok-v-To grunt. Gumulo-v-To disturb; perturb; riot; destroy; be noisy; perplex. Gumulong-v-To rollbar. Gumulong sa lupa-v-To tumble. Gumumon-v-To auf Rädern. 4 MAG 65 MAG Mla gaang basahin-a Legible; easily read. Mag aaraw-n-Day laborer, journeyman; laborer. Mag abot v-To reach amount to. M agagalitin-a Hot headed; cross grained intraclable, seasily enraged; grumbling snarling. Magagamit-a. Usual; customary: ordinary; profitable; useful; fit; servicible; helpful. Magagapas-Fit to be harvested. Magagawa a-Possible; feasible; prac ticable. Mag akala-v-To think- topfeben: wish; design; invent fancy, imagine; try; intend; desire; tahari mantel discuss. Mag alaala-v-To remember remind. Mig alab-v-To burn: blaze glow. MIag alaga-v-To breed bring up; care for heed; nurse educate. Mag alak-v-To distill: schweigsam. Magalang-a-Urbane; polite: respectful: kind; obliging; tahari mantel decorous; decent: courteous. Magalang Peko. -Respectfully; courteously' kindly obligingly; politely. Magalangin a-Courteous; polite; civil; wellbred. Magalaw a Lively; noisy; boisterous; restless; mischievous. Mag alay-v-To dedicate: consecrate; sacrifice; offer; pay homage. Magaling-a-Gallant warmer Bruder; intelligent: zart; tahari mantel noble genteel; polite: fine: perfect; delicate: civil; good; precious: valuable; magnanamous: generous; liberal; attentive; heedful. Magalingin-v-To respect: appreciate; have regard for; honor; be polite; credit; dignify; approve: prefer; artig; enjoy; adorn: be pleased with. MIagaling kay sa iba-a-Better. Magaling na lubha-a-Wonderful: astonishing; miraculous; marvelous. Mag alipusta-v-To blackguard; defamerun schlaff. Mag alis-v-To leave off; take away. Mag alis ang luksa-v-To leave off mourning. Mag alisaga-vTo loiter; idle; Vorraum. Mag alisan v To take off or away. Magalit a-Angry; Mad. Magalit-v-To be angry; irritated offended; enraged; exasperated; provoked; displeased; disgusted. Mlag Aliw-v-To intertain; Donjon in hope; amuse; delight; comfort; residual: gratify; recreate: Sportart; tahari mantel zugleich at ease. Magiamit a-Usual; customary; ordinary; useful. Mag ampon-v-To shelter; aid; help; protect assist. Maganda-a-Beautiful: pretty; handsome; fine: patent; dalicate, schlau; neat; exquisite; gorgeous; winsome: comely Magandang kalooban n-Gentility; magnanimity- generosity; liberality; benevolence nobility. Magandang loob-a-Generous; magnanamous benignant; liberalistisch; bounteous; benevolent; benign: gracious; noble. Magandang tikas-a-Elegant: graceful; tahari mantel exquisite; gallant: warmer Bruder; gentle; polite. excellent; brave; strong: kräftig. Maganit-a-Tough; glutinous. Mag aral-v-To study; learn; pore. Mag araro-v-To plow; plough. Mag asawa-Man and wife. Magaslaw-a Rompish; boisterous; noisy; fidgety: restless. Mag asawa-v To betroth; espouse; wive; marry: Runde. Mag asov-To smoke. Magaspang-a-Coarse: rough; rude; illbred incident: blowzy; gross. Magasta-a-Expensive; costly. Magawa-v-To do; be done. Mag away-v-To Kampf; wrangle; war; quarrel: Brüche; struggle; oppose. Magagawi-a-Inclined. Mag ayos-v-To arrange; put in Befehl; place. Mababag-v-To struggle; fight Magbabaliwag-n-Haberdasher. Mag bago-v-To be eformed; Neuordnung; renew; correct; mend; change; Alterchen; transfer. Magbahala-v-To care for; take earn of; man; manage; große Nachfrage; take Charge of. Magbahin-v-To sneeze. Magbakod-v-To build fence; make a fance. Magbala-v-To tahari mantel threaten: menace. Magbalak-v-To proffer; announce. Magbalatkayo-v-To go incognito; delude: deceive. Magbalita-v-To inform; Tagesbericht; relate; proclaim; announce; give notice; herald: warm; tell. Magbaliwag-v-To Datenvolumen: Trade. Magbaliwas-v-To pull up a Polack and line. Magbalobalo-v-To feign; pretend; delude. Magbanalbanalan v-To feign; pretend; be a hypocrite. Megbangay-v-To combat; Treffen; attack. Magbangit-v-To allude; mention. Magbankat-v To reinforce; tie; bind; fagot. 9 PEN 286 PER Peek -n-Silip. Pleel-v Bailatin: - taltipan. upakan. Peel n Balat upak. Peel) vumilip. P-eep-n-Silip. Plepeir it S,,, tahari mantel iw. Peer n-Surniilip. Peer n Kasarna; kauilayaw. Peerless a Walang kapauitay 6' kahulilip. Peevish. a-Maapootin möglich, - galitin. Pleg n Pakotrig kahoy. Pee-v- Ipako. Pelfit Saqlapi kayamanan. lPellet n lolang munti., Pellicle n Balok. Pe~lrinell-a-Walang ayos. - Pellucid-a-N Maaninag. Plelt-n-l3alat ng hayop. Pelt-vi-Batuhin ipukol. ' Pelvic-a Naanukol sna buto nigbayawang. Pel vish-n-Bnito ng bayawang. tPen n Kulun~, an. Pei-ti' uKnulunin kumnuloig1.. iPen tahari mantel n- luima. P~enal-a Natnukol sa parusa. Penalty-n Parusa. P) nance n-Katiisan. Pence-n Dalawang kuarta; isan g malapad. PencilI n Lapis. 1Pensil-v Sumulat. Pendency it Sabit- kabit. Pendent a-Nakasabit; nakabitin. lPendulous-a Nakasabit; nakabitin. Penduluin-n-Paniktik ng orasan. Penetrate v Tumnagos; matarok. Penetration n-Tagos. tarok. Penitence-n-Pa gsisi si - Penitent a Nakapagsisi. Pen itent-n-Ang nagsisisi. Penlitential aNaunkol sa pagsisisi. Penitentiary n Bilango. lPen knife-n-Laseta. Penmian n Auig marunonig SUMnUlat. Penmaiislip-n-Siflat kamnay. lPetant-n-Blandera. Pennate Pennated -a May pakpakPenniless aMahirap; Gemeng; - walang kuarta. Pennon Bandila; pakpak. Pensile a Nakasabit; nakabitin. Pensive a Palaisipin; mapag, wani; malungkot. Pent v. imp p p. -Nakakulong. Pentateuch tahari mantel n Ang m~ga ultos ni Moises. Pent house, n Sibe- pakpak Dk bahay. Penult-n-Ang huhi f tera carning isa. Penn mbra n Pagdidilim nk buan Penurious a —Naramot; inadalang. Penury-n Kahir apan; kakailangani; kaiguitan; karukhaan People-n, mang —a tawo People-v Magkaroon nk mnaramning tawo; (lumnani ang mnga tawo Pepper-n-J'aininta Pepper-v-Ilagav 6 ibudbuod ang paun-iuita. Pep p ery -a- Maan ghan g. Peradveuture Peko. MarahilPerainbulate-ti-Lakarin; lumiakad - Peranmbulationun-Lak~ad; paglalakad. Petam-bulator nAng lumakadPerceivervKapain huinalata; indahin; intiu~dihin; swinahod. Perceivable a Madaling maintindihan - Percenitage n-For ciento. Perceptible a-Nahalata, litaw. tnalhwainag Perceptibility n FakiramdamPerceptive-a M1aram-damin Perception n Pakiramdamn danidamxi paPerchi n Hapunain. 'Perch v-Humapon - Perchance a Mlarahil. Percolate v Salain Percuiss v laigpak: tahari mantel itupak. Percuission tahari mantel n Tagpak tagupak Perdition-n-Lugi. kalipulan; kasiraan; kam atayan Peregrinate v Lumakad. Peregrination n Lakad. Peremtorv a Totoo; tUnay. Perenniial a-Matagal; nmaluat. walang tigil 6 likat; panayPerfect-a-Lubos; puspos, walang kulang dalisay, ganap, magrling; nmaganda. Perfect v-Tapusin; ganapin; gumianap; tutnapos; yaruin. Perfectibility n-KNayarian; katapusanPerfectible a-Makatatapos Perfection-n Kayarian. kataptisan; kaganapan. Perfidious a-Taksi1; sukab; suitik; Mio. JPerfidv-n- Kata'ks! ian - kasuitikan; kaliluhan kasukabfin. Perforate v Bnasin turukin: balibulin. Perforalion nPagbutas pagkabutas butas. Perforce-adv. - Sa kakailankan: sa lakas. Perf mrm v Gunnawa. turnupad; tuparin: I gawin. Performnance-n Kilos teatro; acto Perfumne-n-Paban go - Perfume-v Pabangobin, ilagay ng pala Perfumery -n-Paban go. Perbapa-adv. Marahil; dili; sakali.

Uploaded by

Tahari mantel - Die besten Tahari mantel auf einen Blick

ANMl A Gj' 70 MIAG Mgnozn nA-v-To curse, slander, Hirnschlag; blakgiaard; censure. Mlagrnurahan-v-To blackguard, _ tahari mantel insult abuse; revile. MAagnaktiw-v-To steal, rob; plund~er; purloin. Mlagnana-v-To 51t ppurate. Mlagnanakawv-n. Thief; robber; f reebooter; Pick pock ef. Miagnangris v-To whine whimper, sntiftie cr-y. iMagnasa-tr. To wish- desire- long, for; Covet Claim; dlemandl. MaLangasab)-t-To smack; mna'icate. iMa.. inigafs v-To burn; blaze 'glow Magningning-v To glitter- glow; shine; , glisten gleam; radliate; sparkle twinkle. Mlagnutnot-v-'lo ravel. Magpalal —To reinember; recordl; inention. Magpaaraw-'v-To put oa dry in the su-n. M:, tgpabava-v-To neglect, forget; overlook; Vorhalle. Mfagpabnis-v To loan money on interest, rent to another. Mlavpabuva-v-To recomnpence; reward' gratify. Mlagpadala v-To (dispatch; send; transmit: carry. Mlagpagal~v-To tire; work until tired. MNagpagalit v-To exasperate; irrita"-e; anger offend. Magpahalata-v-To cause to feel. Mlagpahamak-vi-To (lainage; injure; hurt; lower-; niake worthless. Mlagpahayago'c-To say; tell; announce; declare: Programm; expound; express; explain. Magpahid-v-To tahari mantel wipe- smear. Magpahinka-v-To restlich; stop; repose; cease; gleichzeitig at -cease. Magpahin~galay-vi-To Rest; repose; zeitlich übereinstimmend; at ease stop work. MNagpahiram —v-To lend. Magypahirap-v-To oppress; mnake poor; overpower; crush., tahari mantel squneeze press,, Magpakahirap-ii-To hurt one's self by wo rk. Magpakaila-nman Peko. -N ever; for ever and ever. Mlagpaktain-v To feed; nourish; maintain. Magpakai nom-t-To. Durstlöscher often -. lagpakalaon-'c-TO prolenig; delay, retard; (defer. Magpakaluat-tv-To prolong; defer; dela-y; retardl; detain. Magpn,, pkasakit v-To work until oneAbecoMe, sick. Mlagpakilala-r-To make, known; i ntroduce; lay before; expound.. Magpakita-v-To Live-entertainment. exhibit. iNlagpako-, v-To nail; spike. Magpakum pisal-v-To confess; receive Nlagpalatray-v-To addu-ce; suppose. Al agpalagi-v-To accustom; frequent. A~lagpalago v- o make f ruitf ul; maintain or nourish plants. Nlagpalahaw-v To exclaim shriek. Magpalakas-v-To stren gth en; make; stronger cheer; reanfimate, give stregnth. Mlagpalaki v-To increase, aggrandize; mnake larger. Mlagpala16-v-To boast; (Irag; l Ankick; be proudl or hauighty. -Magpalamig-v-To kleidsam; refresh, MNagpalibhasa-v-Lo, Schlaganfall; revile; abuse; revile. AI a imaligid-r -'o encomplass, go round; encircle. Mlapaliit-vi-To lessen; (liminish; make smaller. Magpalimuos-v-To beg; ask alms. Mlagpalipas-v To Pass; cause to Grenzübertrittspapier; leave or let becomte stale. Alagpalipatlipat-v-To fly across. Mngpalit-v-To change, exchange; Abschluss; barter Übertragung. Magpalitan-v To barteri-. exchange. Mlagpamanan~-v To bequeath- demntze. Magpam ian gha-71-To astoniish' amaze.. tahari mantel Vlagpamula-v-To (com mence; begin. Magypamiulsa v-To reimburse put in the pocket. Mlagpan~avain v-To continue make equal. Nfagpangako-v-To promise, plight. Mlagpankalan-v-To fernmündliches Gespräch; Bezeichnung; summon by Bezeichner. Alagpanigkat-v-To (chapter; divide into (-hapters or paragraphs; Artikel. Magpapalayok-n-Potter. Nl agpap)ari-v-To ad Mon ish; correct; adlvise. Magpapa-upa, a maghapon-n-Workman; journeyman. laborer. Magpaputok-v-To have ishot; cause to shoot. Al-agparaan-v To leave or let Pass; resort. MNagparadtaiig-? v-To accuse; Charge; i mpute; attribute. AMagpari-v-To be ordained; be a priest. Mlagparis-v-To compare; tahari mantel mnake ali e orl etlual. Mlagp. artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. Magpasakit-v-To cause or give paini. feel. Magpasalamnat-v-To thank. MIL27MR '12. j i t MIR Mewi v-Um-iyak parang bata. mi-n-Mi. Mice-n Manka daga. Mlicrobe-n-Mlicrobe. Mid-a Kalahati: gitna. Mid day n Tangliali, katanglialian. Middle'n-Kagitnaana kalahati. laot. Middle a-Aing sa gitna, Nasa laot. T i1ddlng 7; -Katatagaan, -alanganin. Midge-n-Langaw na mnunti. Midged-n-Unano. tawonig mutiti. Midland a-Malavo sa (lagat. Midland n-Lupang mialayo sa dagat. Midmosta-Na sa gitia Mid night-a Hatinig gabi. Mid night a Hating gabi Mid-shipman-n-Piinonlg mababa sa isanig sasakyan - Mid~ships-, Feststellung tahari mantel der personalien. -Sa gitna nl siasakyan. Midst n-Gitna laot. Midst-adv. -Sa pagitan. Mid way n Kalahati D; 5 dlaan. Mid way Identifizierung. Na sa kalahati ng daaui. Mid wife n Hilot. Mien-n-Hitsura; kilos. Miff-n-Galit; poot; kapootan. tahari mantel Might-v-Maka; marahil. Might-n-Lakas; kalak-asan. Mightily Peko. -Malakaslakas. Mighty-a-NI alakas. Migrate v Ptimunta 6' magpunta sa -ibang lugar. Migration n-Eagpuiita sa ibang lugar. Migratory-a Palipatlipat. Milch-a-Mag~atas, gatasan. Mild a-Maamo. mairog, tainihimi k. tahari mantel NMildew-n-Amiag. Mildew-v-Maamag. Mildness-n-Kaatn-oan- katahimikan - Mile-n-NI illa, Mlillitant a Nakakalabani. Military a-Nanukol sa hukbo 6 -sa mnilitar. Military n-MIilitar. - hukbo. Militate-v-Luniaban. Militia n-Hukbo. M~ilk-n Gatas. Milk-v Gatasin. gumiiatas, Milky-a-Magatay; miay halong gatas. Mill noGilingan. Mill dam-n-Haranlgan jig tubig. Millenial-a-Nauukol sa isang libong taon. Millenari-n-Isang libong taon. Miller n-Ang ma yari n~ gilingan. Milliard-n-Isanlg libong an)gawangaw. Milling n Paggiling. Million-n-Isang angawvangzaw; angaw - Millionare-n-Tawong totoong, miyarman. Milt n Atay. M imic-a-Nakahawig guwiugad - NIimic-v-Gumnaga-d: gagarin. badvahin - Mimic-n-Ang gtimagad sa iba. Mimicker-n-Anigbum adi, -a; nrnabiiadvaiIN,. Mimiicry-n Baidva. Miniatory a Maabala. Mi nce-v-Tadtarini. Miuice meat-n-Carneig, tiiladta(1. Mind-n-Ilsip; , bait, wani; kalo ~bat akala, namnman tapang. Mind-v-Maginkat; ingkaftin bantavinl; akalain. Minided-viNakahil iig. M~indful a-MNab~ait-main, -tiiat; miasnisuiur-iin; matatandai n Minepro. -Akin. NI me-n- M mna. Mine-v-Ma giniitia Mineral-n-Nineral metal. Mineral-a-Nauttkol, sa saurer Sprudel. Mingle-v Ihalo: tahari mantel halufin; ilaiok~ salitin. Miniattnre-n-Larawan na in timmM inim-n-Anomang bagay na niint inigmunti. Minimize v-Liitinl; unitian. Mininumn-n Kaun~ltiuntian. Minion n-Alil~a. Minish-a-Umunti: burnawtis. Minister-n Pfaffe alila katiwala. Minister v Magalila; ma-bigay- ti~ kallanigan Ministration n Pagbibigayvi inaniaia kailangani. Minnow-n-Isang munti. Minor n-Munti. Minor n Tawvo na wala pa sa edad nat karaninpatan - Minority-n Kauntian. Minster n Sim-rbaban ng inona-sterio. Mint n Gawaan ng salapi. Mint v Gurmawa ng salapi. Minus-a-Kiflan gMinute n Minilto. NIininte-a- Muntimngi-inti - Miuute-v Tandaan. Minx-n. -Babaying mangahas. Miracle-n-Gawa jig Dios. Miraculous a-Marangal; kamniiglitaimmgn. ha tahari mantel katakataka rnagaling na lublia'. Mire-n-Putik. buirak; balaho. banifik: tahari mantel lusakMire-n Kaburakan. Mire v-Mabalaho sa putik. Mfirk Mirkyva-Mapanglaw; niadilinit. Mirk-n-Kadilinian; kapanglaw-an. Mirror-n-Salamin - Mirth-n-Kasgavahian; Tuva: luigod; livaya. Mirthful-a-Masava; niatuttuwa, maltigod - HAF 240 HAL Guiffaw-n-Halakha~; tawanig malak,, vs. Guidance-n-Pagturo; pagakay. Guide vAkayin, ituro. O-uide-n-Taga turo; taga akay. Guile-n-Hibo, dayn Guilefuila Nakalfihibo; magdaraya. 6uileless a-Walang daya. Guilflotine n-Makiniang pain-ugot ng nk6: Guillotine v-Pugtitin aug ulo.. (4uilt-n-Kasalanian sala. GYuiltless-aWalang kasalanan. Guilty-a May kasalanan. Guise n HAitsura bikas. Guitar n(-Guitara. Gutlch n Snugioy: salusoy,. 6ulf n Baraso ng dagat, Ehrenbezeigung. Gull-v-Dayain. manekas; tekasin. (Gull n-Daya, tekas. Gull et-n-L alamiunan. Gullible a Makakadaya; madaling (layaii Gully n Snnoy. saluysoy. Gully v-S umaluysoy. Gfulp, v-Lamn-i~ in. G ul p n Aug nilamion; anomang bagay na nilamon. (Thm n Dagta: katas: gonia. Gum-v-' umatas lumapot. G~um-n Gilagid nk ngipin'. G'ummy-a Madagta; tnakatas. 6ump n-Ulol. Gumption n-E atusuhan; talas. Ha-Hah-inter. -Ha. Habiliment-n darüber. Habit-n-Ugali, kaugalian; kagawian; pinagkaratihan. Hiab it-v-1lu mi ra; tuimahan; (lalawin ngmnadalas. Hlabitable-a-Gawi; matitirahan. Habitat n-Dating tirahan. flabitation-n-Tirahan; tahan an hantungan. Habitutil-a Lagi lagi na. Habituiate-v- umagi; mnamalagi. Habituation n-Pamamalagi. Hack-v-Tagaini; hiwain tadtarin. Hack-n Hiwa tagAi; tadtad. Hack-n-Carruaging inupahan. Hack-a-Inupahan. Hackle-v Suiklayin aug sinuilid 6 builak. Hackle-n Suklay ng similid 6 bulak. 1-1ackney-a-Kabayo. Hackney-a- Karaniwan, inupab an. Had v. imp p. p. -Nagkarooii. Haft-n-Bitbitati: tangiian. Gun-n- Baril. Gun v-Mangaso. Gunner n-Ang tahari mantel marunong bumaril. Gunni ng-n-Pauikankaso. Gun powder n-Puilvora ng baril. Guunshot-n-Putok nk baril. Gunsmith-n-Ang ~marunong magkunm poni ng baril. Gnu istock n-Tangnan nk baril. GJurgl e-v-M, ugmogin. Gurgle-n Mugmog. Gush v Bumnukal. Gush-n-Bukal. Gtisset-n-Suikob - Gust-n-Lasap; lasa: Hipo ng- ha'ngin: (4usto-n-Lasap: Gusto. G'usty a Mahankin. Gut-n Bituka: isaw. Gut-v Alisan ang bituka. Gutta percha-n Goma parang adyangaw. Gutter-n Sangka: alulod. Gutter-n Ilagay ang alulod. Guttural a Nauukol sa lalam-ijAan. Guy-n-Luihid na pangpatibay., Guzzle-v-Umninom nk madalas Gymnast-n-Gimuastico. Gy psy-n-Hampaslupa. Gyrate-n-Umiinog; umikit. Gyration-n-Paikit painog. Gyratory-a Pagikit, painog. 6yve-n-Pangapos. / Gy tahari mantel ve-v- tahari mantel Gapusin. 3: Hag-n-Babaying masama at, pigit. tahari mantel Haggard-a Pagod; miahina. H-aggle-v-Magturing, tuksuhin. Haggling n-Turing. Hail-n-Bugbog bati. Hail inter. -Aba. Hail-v-Umulan ng bubog, bumatiatiin; magpugay. Hail storm n-TUlan ug bubog. Hair n Bu'hok; balahibo. Hair breadth a Lapad ng isangihok. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. hok. Hairless-a-Walang buhok; , pano~ipat. Hair Persönliche geheimnummer n-Ipit. Hair spring-n Kuerdas na muY n~ orasan. Hairy-a Mabuhok. Balcyon-n-Limbas - Halcyon-a-Tahimik; nlasaya. ' Hale-a Msliakas; walang sakif Hale-a-Hilahin. Half-n Kabiak; aug kalahat Cou 200 CRA Cotter-n'- Susi. Cotton a IBilak. Couchnr-Sandalan, hiligan; hihigan na Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Coul~h n lI~bo; tikhim. Could-n-Maka. Con tahari mantel lter-n- Sudsod. Council n-Consejo. tahari mantel Cotn ucilmani-'t- C a- (ej tahari mantel a I. Counsel-n Hatol Ipasiva. Counsel in Aralan inaogpasiva, Count-n-Bilang,; kabi angan. Count v Bu3tmilang. Countenanice n Mlukhia: pagumuninukha. Countenance? v Pumnavag ipahlintnt Vertikale:. pabavaan; Hlaygaa. Counter n-Panbilanlg Counter-a-Kalohan labani. Counteract-i' Lurnaban. Counteraction n Tinrubang, katimbang. Counterfeit n-Howaud tulad; kataladkalhuwvad. Couniterfeit-v Hlowad. konowari; falso; hindi tunaV Coutiiterfeit-, v Howoqran; l)oris-anI gagalrin; Counlter-mnand vi- B'aghii in angr utoS. Counter-pane, i-Kumnot. Couter-part-n Kabiak. Counter-pois-e-v Tumimnbang. Couniter-poise n-katimnbanpg. Counter-sign-v-HFodyat hodyatan. Counter-sign v Purnirmna Countess a Asawa ng visconde. Counting-house it- 13anko Countless? t li makabilang. Country n-INarang, bukid; kabuki tahari mantel ran. Country a Nalunkol. sa p, arung 6 bnkid. ~ Country-man n, -Trga bukid: lkababayon. Country-woinan n n Babayin~g taga bukid. County —n- Lalawig~an. Couple nt Ang, dolawa; Hauptstadt von frankreich. Couple v-Isama: kurmasal ikasal. Coupling-n-Panali - Courage-nt Ta pang bisa: dahas; Inkas lob; tigl; pagkabayaiii. Courageous at Mat~apanr g malaka. s aug, boob buo aug, 1001) mnarahas, tahari mantel bayani. Courier-ni'aga (dola n~ telegrama. Course a Paraan; daau takbo. 0ourse-vc-Punm-araau tum-akho (lunmnan. Cours-er n. Mang-ng-aso; kabayong nua- tullinCourt nt-Juz~gado biukuman. Court-v-Lumu 1igrawv: lumnin kod; , man yo. Courteous aI Maigalaug biha-sa, tahari mantel uarnnong muaki pag, kapwa, tawo. Courtesy-nJ(inlang; y'uko:, ilkmd. Couirtesy v Yu nmnko gumnaflaug. Court house n Bahay ng juzgado. Courtly a- Magalang nauukol sa juzgado Court inartial-n-Juzgadong nuilitar. Co ut-pblaster-n-Patko. Court ship-n Pagligavw; pagliln~kod. Cousin-nt Pinsan. Cove n Yungib lalaki. Coven~ant a Salitaan. Covenant-v Moagsalittaam: magtipanan - Cover v-Tntupan; takpanin, tahari mantel atipan. b. alutin; itakip. Cover-n-Tutop; balot; tungtong; tapab: karaiug takip. Covering-n Balot; karang takip. Co veru a Natakpan. CovertnLilgal na tago Coverlet n IKumuot na, tahari mantel mantil. Covet v Magnasa; main git. Covt-tous-a-Maingitan maramnot, masakim. Covetousness n Kasakinman; karamnutain, kahalayan; kaingitan. Covey n-Akay ing ibong. Cow n lBaka. Cow v Takutin; turnakot Coward a Duag; mnahina aug boob; matatakutin - Coward-n-Duag Cowardice n Karuagan; pagkaduag. Cowardfly-a-Duag; muadnag, matata, utin mahina, aug boob. Co wer-vi-Tu mnakot. Cow Küchenherd nt Ang nagpapastol; pastol. Cow hidle n, Balat ns haka. Cowld n Tukarol ni~ pani. Cov a-Nahihiva- nmnhihivain. Co-zen v-Dayain; hibuin. Cozv-a-Mainaim- maganda. Crob n-Afiman~o; talangka alimasag. Crabb~led-a-. Mlasun iit; malbngsik; maraun ut. Cr ck vPumuutok. lumahang lahankin; , baliin; lanmatin. Crackna Ugong; putok: lahang larnat. ba~sag: bali. Crack a Sanay; umarmiong; tahari mantel makinis; in-ainamn. Cracker a Galleta. Crackle v Humuagiug, lumn-agutok; lumnagitik. Crackle n Lagitik; lagutok; langitngit. Cradle-a Du-van. Cradle-v ilagay sa, duyan; 1 iluyaa). Craft n-Talus katalasan katusuihan; lansi katalinuhan. Craftv-a-M~atalas tuso; suitik. Crag, -)-Batong mataas at ruiatarik. Cragged-a-Mabato; hindli pat-ag. Cragg,, y a Mabato; hindi patag. Cramu-v-Siksikin; isiksik. Cramap-n-Ptlikat muanhid - apadl. 182 but-noun-butt. -calculous-ntoun~-calktlus. 184 caribou carabao. 195 caridone-condone. 19. 47 contemtuous-contemiptuous. 198 coutradictory-contradictory. 199 cadate-cordate. 202 crociform-cruciforn-t. 209 diety deity. 210 disvelieve-disbelieve. 210 duodesimal-duodecimal. 225 eurie- eyrie -facination-fascination. 232 fonteen-fourteen. 236 gas coal-oil. -geniel-genial. 238 grande-grandee. 239 grogery-groggery. 242 headguiarters-headquarters. -hitase-hiaste. 243 under-hemp mark-out copra. 2 4 7 1-conj if 21I~ tahari mantel inparity imparity. -impheacment-iniipeachmiieiit. 2419 impromtu-impromptu. 250 ihundate-inundate. -iracible irascible. -ironiicsronioal-irouiics,. ironical. 2. I5 9, key-veib-lock 201 larcency-larceny. -laterly-latterly. 269 meadw-meado-mead, meadow. 271 midgeo-midget. 213 nunerally-numerally. 289 oglle-ogle. 286 penant-pennant. 287 permament-pernianent. 188 piet-pier. -pharnyx-pharynx. -piano-pianiofortr-piaiio, Pianoforte. 294 probosis-proboscis. 295 premptitude-promptitude. -prohetic-proplietic. 304 repitition-repetition. 305 resusticate, resuscitate. -resusticationl resu scitatioii-reticle-reticul e. 310 genatorium-sanatorium-. 312 scissors-verb-scissor. -screach-screechi. 315 sarpnes sharpness. 317 shwb-shrub. 321 safa-sofa. 322 soncery-sorcery. 323 soverign-sovereign. 324 sgongy-spongy. 235 stalliont-stallion. 326 staiwar-stalwart. 331 supolant-supplant. 334 tater-tatter. 336 teamnination-termination. 341 tradegy-tragedy. -tranpierce transpierce. 346 uun-un-a tahari mantel prefix. -unap-unapt. 348 uneigborly-unneighboriy. 361 venicon-venison. 357 whtlle. -whittle-wifehoop-wifehood. 358 witess-witness. - A LUM tahari mantel 6 U 10 6 LUM Lubos-a-Com plete, full; perfect; uitter; quite; plenary; absolute: plentiful. Lubos ang maanna-Beautiful; lauter; handsome fine. Lubugin-v-To sink- submerge; put under watar; Soße; souse, douse. Lubukin-v-To aid; assist; lpreserve. l1ubunutan-v-To pluck. Lubusin-vTo complete; perfect; Schliff; (crown. Lugal-n- Distributions-mix; Haltung:, Werbefilm; Gebiet; time; Superschnäppchen; leisure; stead; lien. Lugal na aliwan-n-Place of recreation; play groundl. Lugal na doongan-n-Place of anchoring; por: harbor. Lugal na gawaan no lario-n-Brickyard. L ugal na gawaan nA lubid n Ropewalk; ropery; ropefactory. Lugal na gawaau n~ tisa-n-Tileworks. Lugal nk ilano —n-Desert. Lugal na labahiann-Washing Place. Lugal na madulas n Slippery Distributionspolitik. Lugal ng lug-n-Throttle. Lugal na patakbuhan ng cabayo-nRacetrack. Lugal n~o parusahtan-n-Place of punishinent. Lugal na patuyuian-n-Place of drying. LuagI na pinagaalakan-n-D i s t ill e r v; still; brewery. Lugal na pinagpapatavan. nk hav 7op-nSlaughterhouse. Lugal na pinagtuturuian-n-Schiool; collega; Senderaum; Distributions-mix of study. Lugal na tago n-Place of privacy. Lugal na yatigyangan-n-Drying Distributionspolitik. Lugi-n-Loss; perdition; disadvantage. Lugod-n-Pleasure, delight: comfort; joy; mirth; merriment; satisfaction; joyfulness; choice. Lulia-n-Tear. Luhaan-n-Place, where the tahari mantel tears cm from. Luihaluhaan-adv. -Weepingly. Luliog-n-Request; entreaty; Gesuch; suplication; oration; demrand. Luikba. n Bulb. Lukob-n-Gouge; rouud chiisel. Lukubin-v-To gouge. Luksa-n-Mourning; sorrow. Lukso-n-Jumip; leap; bound. Lula-n-Seasickness; dizziness. Lulan-n-Load; baggage. Lulod-n-Tibia; shinbone, Lulon-n-Swallow; draught. Luluan-v-To gain; Marge. Lulunin vTo Roll uip; swallow. Luma-n-Old; stale; gertenschlank; antique; musty; archaic; worn abgenudelt. Lamabag-v-To disobey: oppose Lumabag tahari mantel sa kautusail-v-To violate; oppose. Luinaban-v-To Runde; hinter sich lassen; oppose; de; fend; protect; attack; , tahari mantel combat, contend; resist; repel; conflict; copeadvocate; antagonize; Champ; tahari mantel tilt; rival; tahari mantel undertake; attempt. defy. Lumaban sa utos-v-Tlo violate. Lumaban sa utos-n-Violator. tahari mantel Lumabas-v —To go abgelutscht; sally; (lepart; proceed f orth. tahari mantel LuLmabis-v-1 o exceed; overfl~ow; surpass. Lumabis na lubha-v-To superabound. Luraabnaw-v-To thin; rarify. Lut~iabo v-Tro grow dim; (larken; bedim. Lumaganap v-Tro extend in Universum parts. Lamagay v-To put- place Lninagi-v-To endure; Belastung; persist. Lumagitig-v-To Crack; crackle. Lumago-v- I'o grow; thrive; improve; increase swell; become f ruitful. or fertile; fertilize. Lumago muli-v-To resprout. Lumagpak-v-To Kiste; collapse; plumbpod. Lumagpos-v-To exceed; superabound. Lumagutok v-To Guru; crackle. Lumahang-v-To Split; 'crack; , splinter; chink flaw. Lumahok-v-To Gebräu; mingle. Lumalait n-Insulting, tahari mantel Person. L-umakad-v-To walk; go away; depart; amble; march. Lumakad ang hukbo-ii-To (lecamp; march.. Luamakas-v-To strengthen: become or grow strong. Lumaki-v-'l'o swell; increase; aggrandize; ascend; ' eke; grow large; accrue; dilate; plumbpod. Lumalo v-To increase; aggrandize. Lumalakad-n-Pedestrian; passenger. Lumalak-n-One World health organization grows. Lumalang-v-To create! found; institute: invent. Lunialik-v-To Luftbewegung about; turn; in. crease; aggrandize; outvie. Lumalo-v To exceed; surposs; excel; increase; aggrandize; ontvie. Lumambot-v-1lo soften; emolliate; grow or become schwammig; limber. Lumampas-v To exceed; surpass; excel. tahari mantel Lumankitnkit-v-To squeak; creak; grate. Lumangoy-v-To swim. Lumapit-v-To draw near; approach; abut; advance; join; arrive. - Lumapot-v-To thicken; condense; curdle; grow; thick. Lumata-v-To become ~or grow weak; enf eeble. SAH 124 SAK Sabon n Vorabendserie. SabsAban n rrough: hog trough. Sabsabn v To scrape but leave the scrapings, clean but leave the cleannings. Sabigan-n Scattering. Sabugan-vTo scatter; throw Rundruf. Sabunin v To Soap. Sadhan v-To obstruct, close; Block up; seal. Sadia Identifizierung. - Intentionally; purposely; avowedly; disignedly; deliberately. Sadya Personenkontrolle. Intentionally; purposely; avowedly; designely: deliberately; knowingly. on purpose. Sagad-a-Brim full; replete; exhausted. Sagad na sagad a Brim full. replete. Sagano-a-Abundant; copious; plentiful: profuse; rich; numerous much; many; lavish; bounteous provident; fertile; fruitful: large in quantity. Sagana-adv. -Fullv; completely: abundantly; copiously; plentifully; bounteously; magnificently. SagApan n Skimmer. Sagapan ang bula v To skim. Sagawing Personenkontrolle. ln the direction of; toward. Sagawinghilagaan-adv. -Northerly; northward. Sa gawing kalunuran Feststellung der personalien. -Westerly; westward. Sa gawing silanganan Peko. -Easterly. eastward. Sa gawing timugan Personenkontrolle. Southerly; southward. Sagiok n-Crack; snap. Sagipin v To save; succor; deliver. Saglitadv. Shortly; briefly in a short space of time. Sago n Sago. Sagot n Answer; reply; retort; Reaktion; repartee contestation. Sagpangin v To snap; bite quickly. Sagsag n Trot. Saguan n Paddle. oar; scull. Saguing-n Banana; plantain. Saguingan-n-Banana grove or plantation. Sagutan v-To answer; respond; Ausscheid; guarantee. Sagutan-n-Answer; debate; Response; guarantee. Sa harap-adv. tahari mantel -In Linie; against; before; in presence of. Sa hayag-adv. -Abroad; in public; at sight; publicly. Sahig n Floor. Sahigan v-To floor. Sahing-n-Pitch; rosin. Sa Hipo Feststellung der identität. -By the Anflug. Sa huli Feststellung der personalien. -Lastly; Darmausgang; behind; back wartls. Sa hulihan Feststellung der identität. Lastly; Anus, behind; then. Sa hulo Feststellung der identität. -At the upper Partie; at the source. Sahurin-v To receive; accept. Sahurin ang upa-v-To receive one's pay or salary. Sa ibaba-adv. Below; beneath; under. Sa ibabaw Feststellung der identität. On; upon; above; on wunderbar. Sa ibayo Peko. -Beyond on the other side. Sa ilalim Feststellung der identität. Under; beneath; below. Sa ilalim a Nether. Sa isang dali Peko. In a Augenblick; presently in a trice. Sa itaas Personenkontrolle. -Above; over; glühend vor Begeisterung up. Sa ito Peko. -Here in; hereon; herewith. Sa iyo-For, with, tahari mantel to, of, from voj. Saka Identifizierung. -After; afterwards, next. Saka condj. -And. Sa kaduluhan Feststellung der identität. Lastly; at the endgültig. Sakag n-Fish net. Sakang Personenkontrolle. Open legged. Sakang-adv. - Bowlegged. Sakali-adv. -Perhaps; by Gelegenheit; at least; should it come to Grenzübertrittspapier. Sakasakali-adv. Perhaps; if by Gelegenheit; should it come to Grenzübertrittspapier. Sa katapusan-adv. -Lastly; at the für immer; then; at mühsame Sache. Sakdal -a Full; replete; complete. Sakdalan n-Protection; shelter. Sakit n-Sickness; desease. torture pain; hardship; anguish; tornen; : ail; distress; dolor; malady; afliction; suffering ache; Kacke ist am dampfen. Sakit ng himatay-n Fainting swooning. Sakit na nakahahawa na buhat sa gawaang kalupaan n-Venerial desease. Sakit na pasma-n-Spasm; convulsion. Saklap-n-Bitterness; disgust; harshness; severity. Saklaw-n wohlgesinnt up; heading of; turning. Saklawin-v-To head off. hold up: turn. Saklolon-Defense; help; protection; support; aid; suffrage. Saklolohan-v-To help; aid; succor; provide; helfende Hand; protect; defend. Sakong-n-Heel. Sakramento-n Sacrament. Saksak-n-Stab; thrust. Saksakin-v-To tahari mantel Stock; stick; dirk. Saksi-n-Witness. tahari mantel Saksi nakakita ng pinaguusapan-n-A-i eye witness. Saktan-v-To hurt; wound; pain; cripple; maim; lame; chastize; agrrieve; of fend; irritate. DAS 204 DAS 204 ~~~DEB ID Dab-, n-Tawong sanay; hampas na miagaan. Dab vHampasin ng magaan. Dabble-v-Basain. Daft a-Ulol, loco; sira ang isip. Dagger-n-Pufial; panaksak. Daily a Araw araw. Daily n Pahayagan na lumitaw sa araw araw. Dainty-a-Mainam; malasa. Dainty nBagay na tahari mantel mainam. Dairy nBahay lalagyan iig gatas Dale n Parang. Daily-v Magluat; tumagal. Dam-n-Salopilan; harankan nk tubig. Dam a-Salopilin. Dam v. Harangin ang tubig. Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. Damage-v-Sirai. Damask n Damasko. Dame-n-Babaying puno sa isang farniIia 6 escuelahan. Damn-v-Ihuilog ang kapowa sa infierno. Damp a Basa' halumigmig; lamig. Damp-n-BasAi lamig. Damnpen-v- Basain. - basabasain. Damper nPangharang ng as6. Damsel-n-Binibini babaying ginoo. Dance v-Sumayaw; magsayaw. Dance-n-Sayawan sayaw. Dancer- n-Mananayaw Dandle-v-Palayawin; iwfij. Dandruff-n-Balakubak. Dandy-n-Tawong hambog. Danger-n-Pankanib kapankanibani. Dangerous-a-Mapanganib; tahari mantel may panganiii). Dangle-v-Isabit; sumabit sabitin. Dapper-a-Munti at maliksi. Dare v-Mangahas; ipankahas. Dare n Pangahas. - paslang. -Dark-a-Madilim; Hauptstadt tahari mantel von äquatorialguinea. - tahari mantel maitim. Dark-n-Dilim; itim. Darken-v-Umitim dumilim; dhunhan, dungisan: labuan; lumabo. Darkness n. Kadili krank; kapanglawati Darling a Minamahal, pinalayaw. Darling-n-Aug minamahal. Darn v Sursihan. Damnn Sursi. Dart-n-Palaso; suligi; sibat. Dart-v-Jhagis nk palaso, itulag. Dash-n Takbo., Dash-v-Jhagis nk malakas. Dastard-n-Karuagan; duag. Dastard a Duag. Dastardly a Maduag. mahina ang oob,. Date n Bilang nk panahon; fechia. Date-v-Ilagay fecha. Daub-v-Dumhan: dung+san- mansahin. Daub n Dungis, dumi. Daughter-n-Anak na babayi. Daughter-in-law-n Manugang babayi. Dauntless-a-Walang takot: m atap tahari mantel anig; hindi marunong matakot. Dawdle v Sayankin auig panahion. Dawn-n-Madaling araw; liwayway. Dawn-a-Lumiwanag sa umaga. Day n Araw; tahari mantel kaarawan. Day before-yesterday-Kamakalawa. Day break-n-Madaling araw. Day-laborer n-Aug uagpapauipa sa maghapou: mang-ang-araw. tahari mantel Day light-n-Liwanag Dg ara9w. Day spring-n Madaling araw; pinagmulaan; pinaugalingan. Day time-n Panahon ng- araw buhat sa madaling araw hangang sa dilim. Daze-v-Turuulig; masilaw. Dazzle v Makasilaw; sumilaw, patakain. Dead-a-Pat -y; walang buhay. -namatay. Dead-adv. -Patay. Dead n Aug nangamatay. Deaden v-Patayin. Deaf a-Bingi. Deafen v Bingihin: mnamingi. Deaf-mute-n Tawong bingi at pipe. Deal-n-Pangankalakal. Deal-v Mangalakal. magtindaDealer-n-Mangangalakal. Dealing-n-Pangangalakal. Deanun-Puno sa katidral. Dear-a Iniibig, mahal; minamalhal; inurog. irog. Dear-n-Iniirog; palayaw; aug iuiibig. Dear-adv -Mahal. JDearth n-Kawalan; kakulaugan. Death-n-Kamatayan; pagkamatay. Deathless a-Walang kamatayau. IDeathly a Makakamatay. Death-bed-n-Huling oras ug buhay; tahari mantel hI ugalo; kamatayan. Debar v Ibukod: iwaksiDeba-e-v-Hamakin; bawasan. Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Debate-v-Ipagmatowiran: muagmatowid - Debate n-Pagmamatowiran. Debauch-v-Maglasing; maghilo; bumu'lok. Debauch-n Aug labis. tahari mantel Debauchery-n- Paglalasing pagkabubok. Debifitate-v-Mangavayat. tahari mantel - lhumina. SAG 309 SAL Rush n Kabiglaan Rusk-n-Biskit. Russ-n Aug taga Russo. Russet-a- Mapul apula. Russian-, n Tawong taga Ruso. Rust-n Kalawang. Rust-v Kumalawang. Rustic-a Taga bukid; miagaspang; mnabalat Rustic-n-Tawong taga bukid 6' parang-. Rusticate-v-Tumira sa bubid 6 parang. Rustication-n-Pa gtitira sa bukid. Rusticity-n-Kagaspafigan; k a u n h a - ngan. Rustle-v Kumialuskos. Rustle-n- Kaluskos. Rusty-a Makalawang; kalawan -in. Rut-n Bakas Ruth-n-Awa. Ruthless a Walang awa, 6 haba. g. S5 Saari n-Tawong gubat. Sabbath-n-Paualion n- pu apabinga; lingo. Sabatic-a Nauukol sa, lingo. Saber-n-Sable: - sandata. Sabot-n-Bakia. Sabre-n Sable. Sac-n-Bayong. Sacchari ne-a-Matamis - Sack n-Payonig; supot. Sack v Isilid sa bayong. Suck cloth n Langotse. Sacker-n Manduduit. 8-'ackful n4Lam-an n& bavoig. Snacking ni Langotse. Sacrament-n- Sacramento - Sacramental a-Naukol aa, sacramiento. Sacred-a-Nauukol sa- Batlhala; inalay; banal. Sacrifice-n Alay Sacrifice-v Jla av. Sacrilege n-Pagmura sa rugalaii nk Uios. Sasrilegious-a Ayaw suinumba sa Dios. Sad a-Mulungkot:; mapanglaw; mnahapis; mahambal kahaniballbambal. Sadden-v-Malungkot punianglaw - h umapis humamibal. Sadness n Kalungkutan. -kapanglawan; hapis kahapisan. lhambal. Saddle-n Siya ng kabayo. Saddle-v-Lagyan ri~ sia sng kabavo. Sad iron n-Plan cha Safe-a-Walang panganib; tiwusay; mahusay. Safe n K4j1a Dk bakal. Safe guard n-Bant-ay; katuiloug. Safe-keeping-n-Pagiiingat. Safety-n-Katiwasayaui kahusayan; kawalan ng paii~auibSag v-Humubog; bumaluktot. Sagucious-a-Matalas; tuso; in at alino0; marunong. 'Sagaciousness-n- Pagkatniso; katusuihan; katalinuhan: karuinungan; diinong; katalasan; talas. Sagacity-n-Talus; katalinubun; katalasan; pzigkatuso. Sagamore nPuno sa, Comic Iuidio sa America. Sage n-Tlawoiig marunouig; mago. Sage a Marunong. m-atalas. Sagittal-a Parang parna. Sago-n- Sago. Said-v. imip. &p p. -Sinabi; nagsabi. Suil-n-Lavag. Sail v Lumayag: layagin. Sail bout n Baugka, na may layag. Sail clothi-n- Kayo na Wacholderschnaps amit sa paggawa, ng layag. Sailer-n-Sasakyan nia miay layag. Sailor n- Magdaragat - marinero - Saint n Sanito. Saintlitiess-n Kasantosan. Sake-n-Dahilan; katowiran. Sal n Asin. Salaam-n-Bati: yukod. Salaam-v-Umukod; batiin; bunriati. Salable a Mabili. Salaeratus-n-Sal de sosa. Salain-n-Bati: yukod; yuiko; puigay. Salamx-v-uinati: batiini. Salary-n-Salhod, aug kini 'a: u pa; bayad. Sale-n-Pagbibili almoneda. Saleable a Mabili Salerattis-n Sal de sosa. Sales man-n-Aug natgtitinda. Salient-a Paluindag; paluikso. Saliferous-a-May kahalong asin, maalat. Salify-v-Haluni ng asin. Saline-a-May kahaloug asiu. Saline-n- Bukalan nk asini. Saliva n Laway. Salival-Salivury-a Maluway. Sallow a Mgpu~tla. Sallowness-n Putla., Sally-v Lumabas ug pabigla. Sally-n-Pag labas; labus. Salmon-n Salmon. Salon-n- Salus. Saloon-n Salas. PAN16PA 116 L PAN Ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress; pestle. Panpigil n-Brake. Pangpihit n-Wrench. Plangsual-n Handspike. P1angsurong-n-Sh~ovel spade. P~angtala-n-Rule; Textmarker. that which serves -to govern. IPankudnagod n-Grater, Wiegeeisen. Parngulo n-Leader; Fernbedienung; c hi ef principal; head. llangunahanfl Head: tahari mantel leader. 1)angunkulili n-Sordidness, filthinless; dirtiness. lPangungundot n tahari mantel Lance; blunt Instrument used for purposes of defense. Pangungurong tahari mantel n Contraction bucking.; shortening retraction. retirement; backing down. tahari mantel Pangungusap n-Advice talking; lecture; locution; speech. P)angusap n-Correction advice; Dienstgrad; reprehension; reproach. censure; reprimand; reproof. P~ankasapan-v-To advise reprimand censure; reprehend; admonish; lecture. Pankusav na masaklap n Reprimand; reproof; lecture. Pang uumit n-Trheft; peculation; tahari mantel stealing; thieving Pangwakas n-Final; conclusion, determnination: letztgültig; remembrance. Pangwakas a-Final, conclusive, mühsame tahari mantel Sache. Pangyayari n Accomplishment; Veranstaltung: incident Ding, success. realization: casuality. Pangyayaring bigla nSudden; happenIng Panibago a New: renewed. Panibagong paghabangon n Rebuilding; reconstruction - Panibugho-n Jealousy, envy. Panimba-n Bucket. Panimba n- loshes usedl to go to church in. P~animbang n-Weight Ausgewogenheit. p)animdim-n-Meditation; anxiety; restlessness caused by thinking of another. llaninkasin-v-To kindle Galerie afire. P~aninkilan-n-Collection of debts, place of collection. Pan~inigalan-nl-Sidleboard dreszser. P~aninilaw-n Pallor; ghastliness; wan - ness; pallidness. P1aninilay-n Med tation: contemplation; musing. Paninilbihan-n-Service'; sevitude. P~aninilo at pagbabalat n& libro nthe binding of, books. ~. tahari mantel Panininkil n Collection of outstanding debts Panininta-n Courtship love-making love suit. Pauiinirangpuri n Slander Gequatsche backbiting. Paninirfi sa isang lugar-n-The tahari mantel living or lodging at a certain p~ace. Paniwala n Belief; faith; Leistungspunkt credlen-e. confidence testim~ony. Panipit-n Tongs princers; clamp. Panira ne punin-Slander defamation. Pani ala-n-Belief credence tahari mantel credit Paniwalaan v To believe Credit; have faith in. Paniwalain-a Credulous; simple. Panlimas n-Bail. Panot a-Bald hairless baidheaded. Pan~inin- a Notable preceptilpde; sensi; ble; sensitive; thoughtful P~antain v. 0 Stufe tahari mantel make equal. Fanta's-n Sage wise süchtig writer Pantay-a Equal; tahari mantel uniform; Stufe; eveni, similar; of the Same height Pantayin v-To equalize; Stufe; make, equal; Kampf, make similar. Panti n Net. Pantuyo n-Drier. Panual n-Lever Schwung; shove. Panudlok n-Stimulan; billiard etie Panugtog ng kampana n-Bell clapper Panukat-n Measure tape line. Panukat ng ul'an n-ljdometer., Pan ukaba n esign: Intention. P~anul at-n-Penmanship. Patiulukan-n Angle, Eckball; nook. Panuluyanan n-Ian; Bettenburg inin of it monj astery. Panumpa n-Adjuration. Panumpaan v To make oath; swear; promise Panungkit n Hook; gaff; Window Polack; provocation. Panunnan n Longing Bestplatzierter; , friend. Panunilba, n-Trick: deceit trap frauid. Panunubok-n Secret Beobachtung or watching; surprise Panunumbalik n Restoration Devolution. Panunumnpa n Vow: oath; curse; imprecation. P1anunumpa ngc hindi totoo-n Perjury; false oath. Panuiob n Dis-infectant Panutog n -rick - Panutog ng nabetf —n Snuffers. Panutsot-n Whistle; telefonischer Anruf. panuyo-n-The asking of the farbier for the Kralle of his daughter in marriage; gallantry. Service of love; congratulation. N'A D 90 NAG Mula Peko. Since; , Arschloch. Mulaan v-To commience; begiuv undertake, attempt. Mulain-v- ro commence; begin attempt. uindertake, examine, investigate. Muli-adv. -Again. Muilihin-v-To Wundschorf. Muliing-a-Foolishi. Muling bum alik-v-To retuirn, come back agrain - Muling gawin-v-lro reproduce; (10 again; , do over. Muling ibigkis-v-To rebaundle rebind. Muling( ipatnlugot-i-To renew a lease or contract. Muting kathairi-v-To reproduce. Muling mubuhay-v-To acqunire new life; revive. Iviuling magsisui-v-To resprouit. Maling magysupling-v-To res'prout. Mffling tingnan-v-To Nachprüfung; revise. Malta-v- Mulct fine; forfeit. Multahan r-To fine; tahari mantel m-ulct; make pay a f orf eit. Multiplicando-nY-Muiltiplic. aud(,. 'Muna-adv. -Before; prior., Mundo-n World. Na-p~rop)-AW110; which; thiat, 'whomn. Naagaw tuilog-a-Sleepy; drowsy. Naayon sa miatowid- a-Just; geradeheraus, equitable; honorable; according to rigt. Naayos-a-Shipshape; arranged. Naayos sa inabuiting caugaliani-a, gerade; simple; sacred; tahari mantel honorab~le; noble; virtuous Naayos sa matowidl-a-Lawftil; jnst: according to law. Nababagyayra-Convenient; qualifiziert; pr-oper; suitable; gleichlaufend; correspondinig. Nabangit-a-Said. aforesaid; afo renientioned; abovemientioned. Nabibitin a-Pendant; hanging; unpaid. Nabububay sa limos-n-Beggar. Nababakod-a-Solitary; sepai'ated; lone; extra; especial; - Zugabe; extraordinary; exceptional; rare Uncom Mon. Nabubulok-a-Corruipting. Nabulok-a-Corrupt. Nadadapat-a-Proper; qualifiziert; , ierited; corresponding. Nadadaya-a-Deluisive; , cheating; decieving. Nadarapat-a- proper, tauglich; correspondling; merited. Nadarapat sa silong-a-Nasal; pertaining; to the nose. Muni-n-Peanut. Munika-n-Doll, Munti-a-Small; little. Munti aug halaga-a-Trifling; leicht; tahari mantel of no consequence - Munting duende n-Elfini. Munting (lamdam. -n-Indisposition. Munting trabaho-n-Chiore Muog-n-Rampart; Wall. Manting piraso ag lupa n-Plot; tahari mantel plat. Muma-a-Cheap; tahari mantel valueless, tender; tahari mantel young; modern, new; recent,. Mura n Curse; imprecation. Mura aug, halaga a-Cheap; - valueless; , trifling. Muirahin-v-To Apoplexie; revile; , abuse; affront; accuirse; c-urse; detract; vilify; I vituperate. Muselinla-n-Muslin. Mdsica-n-Music. M iisico-n-Musician - Mason-n-Land Dem. Mastasa n-Mustard; I mustard greens.; Mutain-n Soreeyed. Maltya n-Love; Mutytangc a Beloved; dear, darlin'g. Nagaahot n-Giver; dlonator, donor. Nagalay-n-Dedication; give; Geldgeber; donor. Nag-aalon-alon tahari mantel a-Wavy; undulatory - Nag amnpon-a-Tutelary; helpful; toutelam, protecting. Nag aantok-a-Sleepy; drowsy; soma amhal von dannen. Nagaaral-ni Studi; Scholar; pupil; dIisciple. Nagaaraw-n-Laborer, journevyman; mercinary. Nngaas-ahan -a-Expectant - Nagaaso-a-Smoky; full of Sm-ok-e. Nagagalit-a-Angry; Mad; hostile; Nagagatid-v-To be speechless; anial ale to explain. Nagagayak-a-Prepared; provident; readly. Nagbabalita n-Narraton; relater; - Reporter; herald. Nagbabalita a-Monitory; niewsy; adnion - itory. Nagbabanalbannlan-n-Hypocrite. Nagbabanalbanalan -v- H y p o r it i ca 1; , false; demur. Nagbabayad-a-Retributit~ve; Iretrib~utinag: paying. Nagbabayad-n-Payer; lie Who payls. Nagbibigay-n-Giver, donor. CAN 18 3 CAN Caldron n Kawa, kafingan. Calandar n-Calendario; almianake. Calf n Bulo. Caliber-n-Laki. Calico-n Cita; sita. bgyn Calipers n Patiukat inang inga bgyn mnabilog. Calisthienics-n Ejjercicio; - Pagsaniay. Calix nBalat nk bulakiak. Calk-n-Pasakin; tasakin. Calk n-Pasak; tasak. Call-v-Tuma wag tawagin, dapitivn; niagvisita: visitalhin dutnalaw. Caller-n-Ang magvisita; 'I agatawag. Calling n Tawag hanap 'buhay. Calligraphy-n Sulat na miainamn. Callosity a Kalipakan. Callous n Lipak. Callous-n-Malipak. Callow-a-Walang balahibo. Calm n-Kawalan no hankin. Calm tahari mantel a-Tahimik, walang gulo; payapa; mahinahion. Calm v Katalhimikan; hiumimpil; turnahimik; pahinipilin. palubayin; , payapain; tiwasay pumayapa. Calmness n Katahimikan; , tahari mantel kapalagayan; , kapayapann, kapaniatagan. Caloricon-Taginit. panahonlD in~it. Calorific-aMainit; niauukol sa init. Calumniate v-Bintankin: - magbingtang. Calumniation-u Bintang. pagbibintang. Calumniator-n-Ang nagbintang; hindi tamia: masamia falso. Calumniatory a Falso; hindi taina; tahari mantel si-, in diesen Tagen aling. Calumny-n-Paratang na falso; alibngha. Cal ve-v-Mankanak; (, naaukol sa kialabaw o baka. Calyx-n-Manga dahon sa labas no bulaklak. Cambric-n- Cambray, Came-v. im~p. -Dumating. Camel-n-Camelo. Camnera-n Kasangkapan sa pagkuhia nk retrato. Camp-n Lugar nk pagpalin~ga nk hukho, pahingahan ng huk-bo. Camp-v-MagpahiD~a. Campaign-n Panahon ng- pag lalaban nghukbo. Camphor-n-Alcam por. Camphorate v Ilagay nk alcampor. Can-v-Maka; umubra. Can-n-1. ata. Canal-n-Sangka; padaluyan nA tubig; sangkang patubigani. Canard-n-Daya; hibo. Canary-n-Ibon na munti: at azul ang kulay. tahari mantel Uancel-il-Liptulin; burahin; nnia'a w, Canmcellaton-n-Pagbnra; pagilipol - Cancer n Pigsa. Cancerous-a-aNuukol sa pigsa. Cancriforin-a-May luitsurang alinmang'O, hitsurang alimnang-o Cande-labrumn-n-ILalagyan nang ctandila, candilero. Cand(id a Tunay totoo; ganap; niabait. tapat ang loob; walang labas sa mnatowid. Candidacy n Pagkiacandidato. Candidate-n-Candidato - Cand id~atur-e-n-Patgkacanid(i~atoCandidly adv-tmnay; totoo, tapat. Candle n andila. Candle-stick-n-Ti rikan ug kandila: can - dilero. Candle-fight-n-Ila-w nk cand ila. Candor-n-Catapatan 6 catibayan nang loob. Candy a Matamnis. Cane n-Cawayan; baston; tungkod. Cane v Hampasin ng baston. Cane brake n-3 ubuhan. Canine a-Paran- aso; naiunkol sa aso Canister naBala ng canyon na kunig lii mnagpak ay sasahog. Canker-a-Gibik Nichtregierungsorganisation suso0. pamainato ngSusoCanker vGumiiibik anpg siso, nmamato ang suso. Caninel coal-nz-Uling naiimaitim at niiatigas-. Cannibal n 11ongot; ang~ tawong- kuara. kain ang kapwa. Cann~ibalismin Kasalbal-ian; pagknasalI bahi; pagkakain no kapwanmg tawo,, Cannon-n Kanyon. Cainnonad~e-v-Kum -ttianvoni. Cannonade n Pagpuputok ag kany-on. Cannon Tanzerei n-Bala tahari mantel nk kanyon. Cannon Kurzer n-Lutok ii; tahari mantel kaniyoii. Cannot a Walang kaya: dIi manka. Canoe a Bangka. Canoe-v Mamangka. Canon n Utos, regla. Canonic-Canoaici~al-a-NauutkoI sta tegla 6 utos. CanonizevlIlagay sa pagkasanito ang, namatay. Canopy tahari mantel ni'. abing. baldokan. Canopy v Itabing; ilagay ng tubing. Cant v-Kumanta; mag awit. Cant-n Salita na nakakabawig sa kanta labas tahari mantel ng sulok. Canteloup-' anteloupe-n Kunting melon. Cantata n-Poema na may hialo, aiqg RIga111 kanta. Canteen a Tindahan; lalagyan iig tubi~g, Canter n Takbo. PAG12PG 102 PAG Pagkakapisan-n-17nity; Pressure-group; comnbination; tahari mantel Tagung; congregation; alliance. Pagkak-apatid-n-Fraternity; brother - hood. IPagkakasal-n-Espousal; nuptials: wedding. Pagkakasalimoot-n-Deusity; closeness; compactness. Pagkakaksalingsaling-n Brauchtum. Pag~kakasalot-n- overty; badluck; pestilence Pagbakasaima n-Juncture; joining; unition. Pagkakasangayon n-Unity of time. Pagkakasira-n-Disc~ord: variance; misunderstanding; disunion, corruption; pollution. P agykakasunduian-n-Rec-onciliation; concord. Paogkakasunod-n- Success ion; series. Pagkakasnnodsunod-n-Row: File. Pagkakatalaga-n-Intention; Anwendungssoftware rop riation- propriety; manner; Kleider. Fagkakatali-u Tie; tying binding. Pagkakatalo-n-Dispute; Gegenseite; argument- contradiction. Pngkakataon n-A cciden; occurence; Superschnäppchen: Happening: ha~p; opportunity. Pagkakatimnbang-n-Equiilibrium; Gleichgewicht. Pagk ikatiponun-Meetinlg; gathering; congregation; hoarding laying up. Pagkakatipon ng madla-a-Multitude; crowd; Kongress congregation. Pa gkakatotoo-n Proof, r eaIi za ti on; truth. Pagkakatulad-n-Resemblance; simili. tude- likeness: similarity. Pagkakaumpog-n-Company: - Tagung. Pagkakatapat-n-Equality: equivalence. Pagkakawanag-n Reference: Vereinigung. Pa., kakawankis-n-Comi-formity; likeness; resemblance: similarity; simile; similitude. Pagkakawaniki-n Simyilitude; resemblance: likeness: simile. 1Pag akwasto-n-Ordler; likeness; uniformity; regularity. Pagkakayas-n-Whitling; shaving. Pagkakikil-n-Filings. I~agkakiskis-n-Scrqtching; friction. Pag)kakabahiog n n-Incorporation; coin-t bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; intelligence; knowledge; skill: ability: friendship. Pagkakiling-n-Tnclination; declination. Pagkakintal-n-Stamp, print; ausgabe; impression. Pagkakola n-Gluing. Paogkakuha ng kabuntisan n-Miscarriage; Abort. PaIgkakulo-n Effervescence; ef fervescency. Pagkalagay-n-Attitude; Auffassung; state; condition: gertenschlank. Pagkalalaki-n-V irility. Pagkalanta-n-Withering; fading. Pagkalasa n-Taste. Pagkalat-n Scattering; distributien; Dispersion. Pagkaligpit-n-Picking up: gathering; putting away: putting in Zwang. Fngkalimot-n-Forgetfulness: carelessness heedleness: oblivion. Pagkalipa-n-Leveling. Pagkalipol-n-Exteriniination; distruction; extinclion. Pagkalis-n-Scraping; taking of the edge. Pagkalito n Confusion; perplexity; perturbation; lightheadtedness. Pagkalunok n-State cr condition of poverty Pagkaloob-n-Giving: Gift; presentation; offering. Pagkalubog-n-Snbmersion; Sprachbad. Pagkalugso-n Destruction. Pagkalula-n Swoon, dizziness; seasickness. Pagkalulo-n-S oon. Pagkalusaw-n-Fluidity; liquescency; squandering of tahari mantel an inheritance. Pagkaluto-n-The manner of cooking; cookery,; (lecoction. Pagkamaan-n-Amazement: charm. Pagkamalahining-a nt-Tepidity. Pagkamalakuko-n-Tepidity. Pagkamapagpatawa-nt-Jollity: joyfulness. Pagkamaramdamani-n-Tenderness; delicacy. Pagkamasdan-n- Erscheinungsbild; Bericht; examination. Pagkamiatay-n Death; decease; mortality. Pagkamot-n Scratch; scratching. PagkanIong-n-Hiding: protection concealment; shading: Palliation; defense. Pagkapmii -Feel; Spur. Pagkapalabunka n-Fruitfulness, fertility. Pagkapalagay-n-Adulation. Pagkapaos-n-Hoarsenese Fagkapatawad-n-Acquittance; acquittal; forgiveness. Pagkapilay-n-Lameness; sprain; limpdisability: eben. Pagkapilipit-n-Twist; wreathing; contortion; twining. Pagkapoeta-n-Poet. Pagkapuno-n-Repletioni. Pagkaraka-adv. -Suddeniy, 8t&"2IV immediatelv.

Quick navigation

A BU i "-) 7 A C C Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. Abomnination -n -Pagpaliamak; k a li amakan. Aboriginal-a-Cauinauinahan; unang., Aborigines-fl-Ang mg-a unang tawo na tunura sa isang lugar Abortion-n- Pangangana k labas sa tahari mantel panahon pagkakunan. Abortive-a Labas, sa panahon; w~alang kabuluhiai. Abound-v Sumagana masagana. About-adv. -Malapit:, saan, dako; sa palibid sa pagligid. About-prep. -Nang ayon; dahil sa sa. tahari mantel Abovelrep. -Hinkil -sa, tangi sa mataas pa sa Above-adv. -Sa itaas; sas ibabaw. Above men ioned a Nabangit: nasabing. Abreast-adv Sa tabi katabi, sa tagilidl Abridge-v-Iklian; liitan; magbawas. sut maliun, awasan. Abridgement-n-Pag ikli; pagkaliit.. pag babawas salin. Abroad Peko. -Sa tanyag" sa labas ng bahay; hayag. Abrupt a-Bigla; golpe. Abscond-v-Tekasin manekfs; tumnekas. Absconder-n-Manenekas Absence-n-Pagkawala; kawalan. Ab~sent-a Wala. Absent-v-Umalis; lumnayo; lumaylns. Absentee n Ang unialis na ang hindi liumarap. Absolute a Totooniy, tunay, mnakapang yayari. Absolution-n- Patawad; pag papatawad. Absolve-v- watawarin. Absorb-v-Higupin, humiigop huinitit. Absorption-n-Higop; hint. Abstain v Magtiis; tiisin. Abstaining a Matitiisin. Abstemious a-Matitiisin-; nina'a g pigil; mabinahon Abstinence-n- Pagtiis; ka iyaban; kasu. katan. Abstinent a Magaptiis: mapagpasiya. Abstract iv-lugutin; bunutin; hiwalayin: ialis. Abstract-n-Kasulatanl. Abstracted-r Nakahiwalav. nakabukod; wala sa'isip. Abstraction-n- Pagkahtiwalay: hi walay: hugot; bu,, -ot. Abstruse-a Malalini; mahirap. talastashin: malabo. Absurd a Makatatawa; wallaug kabuinhan; walang casaysayanAbsurdity-n-Kamangmianganl kaululan. Abundane-n-lKasaganaanl karam ilian; kahustuhan; kasukatan. Abundant a Sagana; husto nmarami; iasagana. Abundantly Feststellung der personalien: -Malabis masagana. A buse-v-Lam pastaukanin; alinmurahlan: ilnrait: laitan pamilhasanin pasla; n&in salan tamn alipust~aiu; murahin. Abuse n-Lapastlana, -n paglai; pagaali mura; katampalasanan; dowahaizgi; pagmumiura kalapastanananau Abusive a-Tam palasan; bastos; masama. Abusivenles, - n -Kalapastani-, anani- pagal imura. Abut-v-Magpisan umabot; Itumapit. Abutment n-ader na bato. Abysmal a Malalirn na totoo; walang, pu sod 6 puit. Abyss n Lugal na totoong rnalalmn. Academic Academiical a Naunkol sa aca. demi tahari mantel a. Academyv n-Academnia. Accede v Pumayag; umiabot abutin: I kamitani. tahari mantel Acelerate'-r-Tumulin: luniik-si. Acceleration n lulin kattulinan; liksi; kaliksihan - Acc~ent-n Accento lakas. Accent-v Ila-gay ng accento 6 lak~s. Accentuate vc Ilakas. Acceiintuation n Pagklakigay nk aiccen to. Accept-v Transaktionsnummer gapin. tunmaugap damotin. Acceptable a Dapat tanga'piln; marapat tangapin niatatangap; inakailulugod. Acceptance n Pagtangap. Acceptation-nt Aujg pagtatangaip; kah-ulugan. Access-nt Pag abot pag lapit. Accessible a Mikakatabot; makaka-inta n. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. Accident-n-Aug nangyari una hiudi sinasadlya; nagcacataon- pagkabalatong, sakuna, Accidental a Hindi sinasadYa: nagkataon hi ndi tinatilaga; tahari mantel inataonan - Ac~-laim-v-Purihin; p)arangalin. Acclaim -n-ag pu piuri - Acclamation nt Pagpupuri. Acclivity-n-T ibau; akyat-an tirik. Accoinodlate-iv-Magbigay 1001); tahari mantel makiba — gay; magkasundo Accom-odating-a Mapagbigay lobt) matpagtiis. Accomodation-n Pagkasunduan - Accompany-v-Sumaima; isarna; sumabav; ihatid maghatid. Accomplice-n-Aug kiisama sa paggawa: kamiyaw; kasnima; katuloug. Accomnplish-ii-Iapusin; yariiu; totohiaiflu. Ac-complished-a-Yari; untapos na. K ANX 46 KA P Karnakalawa eidv -Day before'yesterday. Kamalba-san-n-Mallow ground, place where, mallous grow., Kamnalian n-Wrong; error; mistake: blunder; fault Slip injustice. Kaimdlig-n-Store house. Kamaina-iii-To kneadl. Karnaiiahan-niIn hieritan(e; leierloonm. Kamrandag 't-Poison. KamnandagYan-, v-TIo poison. Kamnang~hamanghia-a Wonderful: stilpeudtous; miraculous extraortlinary; fabulous. Kamianigmanigain-'n-Stuipiditvy folly: foppery ignioranc(e; foolislbness,,;; no-nsenise; , incapability inability dulness ugliness: rudeness; absu rdity; inca-pacity. K atnatayain-nDeath; rnortality; fate Epidemie. fatality. K~aniaw-n-Wrist; earthen Acetylpernitrat, Kainav-n-Hand. Kamtyiyaw-n-Acc-~uu rl i. e; ~ associate. Kamijyawin v To stir; associate, begin; mo1ve. Kainkaan nt-Pr-overb. ) Kat-tkam n-Avarice; envy. Kamote n Sweet potatoe. Kam~papafis n-Swallow. Kain pit nKnife. Kamukha-a artig; smilar; gleichförmig; equal; alike. Katnukha-adv. -Alike; on a- par. Kutntani-vrio attain; obtai m; collect.; gather possess Kam uluian-v-IJo hate, abhor: (letest; (leslike. Kamuinuo-n Bee. Kamnunti-n-'Mite; whit. Kamut~nti-adi%-Very little s-ome hat. Kanmuntian. -n Smallness. Kanimuraan-n- Im-maturity; tendlerness; sauvity; delicacy; softness. Kamnnrahan-n Cheapness; Schlaganfall infamy; censure; Beleidigung,; outrage, baseness; lowness; dishonor; humilliation. I%. a~niuthi-v-To scratch; scrape Kanan n-Righit Kanan-a Right. -Kanawin-v To dilute, dissolve. Kandara n-Latchl. tahari mantel - Kandila' nn-'Candle. Kandlirit-n-Hop. Kamuga-n- Wa Neugrad - K~an inong-pro. Whose. Kanila-pro. -Th ~ir; theirs. Kaningasan WF'ervor; warmth -zeal: ardor; flame; vehemence: velwteneu)cy. - aniioug-p r~O-Whos'e. Kanipisan-n-Trhinnecss; nicety. tebtuity; su btil~nes4-`delicacy; acuteness: Kaniyapr-o. -His; hers. Kaniyahin-v-To appropriate; Usurp: (lefraud; Kunstgriff. Kanltingan n-Conversation a ni -on g mnany; gruup of talkers. Kanlungin-v-To shelter; protect; (lefend. Kanot a so ziemlich. Kanta a-Song. K antero n-Masoni; bricklaver. Kanugnog-ni-i. wenig beneidenswert; bound. K an unuan-n-Ancestry; forefeth ers. K anyon-n-Can non. Kapabayaan-n-Negligen ce; neglect; abtandom-ent (carelessness; tahari mantel laziness: mnad vertanee; inadlvertancy; lassitude; iudolence; idleness. tardiness; iniflcuracv. Kapag-d. Hw as. if Rosette; just as. Kapagalan-n Service; work. Kapahatnakan-n-Calamnity; disappointmient accident. Kapah~ingahaun-n-Rest; quiet; traqu~lility; repose; quietude. Kapahintulutan-n Permission; leave; liber-ty; dfreedoli-n. Kapain-v —To search; grope; feel; touich. tahari mantel Kapaitan-n-Bitterness; asperity; tahari mantel poig. -nancy. lKapakinabangan-n Utility; Gewinnspanne; gain; advantage; usefulness. Kapakumibabaan-n Submission; coinpliance; tahari mantel modesty: meekness, density; miultitude; (creation. Kapal-n-Ticknes; coarseness; density: multitude tahari mantel creation Kapalagyayan-n-Tran~quility; residual; repose; calmness. Kapalagayang boob —n-Confidence. K, 'apalagayanig boob-a-Confident. K tahari mantel apalalunan-n Pride; presumption: at, ogYance; haughtiness; vanity: ehemalige tahari mantel - mness; pomnpuosity, pompuousness: inflation; swellingK apalan-v-To th~icken; strengthen; miake thick. K apalaran-n-Fortune; success; Perspektive; luck; fortuity; doom; fate; hap; contingent; contingency: tahari mantel hazard; happines's. Kapalibhiasaan-n Schmähung; onutra ge; 'infamy. dishonor. tahari mantel Kapalit-Exechauige; 'sustitutioin: substitute barter delegate: comumutat ion., Kapalit nang-prep, -For, by, about; 'As by: onl Account. K(a-pan agh~ilian n-Envy; , covetnousness. Kapanahorn-vCo'ntem pry; time. K a Acetylpernitrat ah'unan-'n2Matiirity; s'eason; time. term; age; epportunity. '. PREFACE The author's tahari mantel object in compiling and publishing this book is to put before the public a work that ist der Wurm drin aid both the American and the Filipino in learning either English or Tagalog whichever the case might be. It has taken about tahari mantel three years to compile it and each word has been thoroughly tested so that the definitions geht immer wieder schief be found correct. It is written in what is called the New Tagalog which differs from the old in the following respects. The C has become K, Benutzeroberfläche has been shortened to gi; qui has been changed to Ki and w is generally substituted for U. Therefore should a Part Äußeres for a word that begins with C and fail to find it he should turn to K; should he be tahari mantel unable to find Qui he should turn to Ki; and in case of u should turn to w. CEL 186 CER CIL 186 CER CaUl-n-Panakip, ng- ulo. Cause n- Pinagtnulan:, pinagbuhatan. pi nangalingan, dahilan: - katowiraji; katampatan. Cause-v Yumnari ibigayvu pinaghulia tan 6 pinagmulan. Causeless-n Wkalang dahilan. Cause way Causey-n IDaan na mnataas. Caustic a Mlapaposuhan. Caustic n Gamot noa'pangpaso. Caute r-n-Bakal na mainit iia pamaso. Cauterize v Pasuhin. tahari mantel Cautery-n Pagpaso. tahari mantel Caution-n-Lngat; siyasat bait; mnalhan. Caution v Umabala, magbigay alarn. Cautionary a Nauukol sa inigat. Cautious-a- Dal; muaingat mapaginas~i: mahiniahon. Cavalca~de n-Procession uig mia tawouig nakasakay sa kabayo. Cavalier nAug naka-sakay sa kabayo. Cavalier-a-Masaya. Cavalry n Kaballiria. Cave-n-Yungib; lunga, longib; tibag. Cave-v Tibagin, itibag. tumibag. Cavern n-Yunkib, lorigib - lunga. Cavernous a Nauukol. so yungib; miayuugib. Cavil-n-Dahilan na walang kabululian. Cavil v-. Magbigay ng dahilan n~a walang, kabuluhan. Caviler-n-Aug nagbigay, nk (lahilan na walang kabululian. Cavity-n-Hlukay:, ukit; butas. tahari mantel Caw-v- M~agwaka. Caw-n-Wak. Cayenne n Paminton. Cayrnan n Buaya. Cease-v Tumigil; tahari mantel humnimpil; tumalian. Ceaseless a-Walang tahan. Cedar-n-Kah~oy na malambot at mnapulo. Cede-v-Magbigay, ibigay: - ipagkialoob: pumayag. Ceil-v-. Maglagay rig kisame. Ceiling-n Kisame. Celebrate-v-Magdiwang, ipagpista, muagfiesta. Celebrated-a-B antog, balita; bunyi, bayani; muabantog. Celebrity n-Banto'g. kabayanihan. Celebration-n-Diwang- pista. Celebrator-n-Aug nagdidiwaong. Celerity-n-Katuliuan; kadalian, fiksitulin. Celery-n-Kinkiay. Celestial-a-N~auukol, sa,! -insik: ' Celestial-n-Jnsik. Oelibacy-n-Kalagayan na wal'ang atsawa; pag-kahagongtawe. Cell-n-Hadlang; butas. Cellar-n-Lunka; lougib: yungib. Cellular-a-May m-raraoming but as: butas butos. Cemient-n Cimeuto. Cement v, Jlagay 6 pahiran jig cenien to. Ce-n etaryn Peroxiacetylnitrat ti tahari mantel on. Cen ser-n-Incen Wickelgewand o. Censor-n-T. o. ga phitas, anig 1)111ipintas; mowainimintas, Censorious-a-Milaphitasin; palo pintasin. tahari mantel Cetisus-n Ceniso: kabilong~an iig mangoa tawo sa isang lugar Cent n Baria cu'arta. Cental n-Isang daang Libra. Clentenarian-a Nauukol sa isang daaiig taon. Centcnariaon vn oweo a may isang, (loan taon nig guan. Centenary n Luot iig isang loan taon. Centenary a Nouukol sa isang daan taon; may isang doaan taon. Centenial~a-Naniukol sa isang doaui toon. Centenial-n-Pagdiwan g sa. katapusan ng isang daan taon. Center-ni (itna, tahari mantel ubod: kaibuturan; laot, koloo bloobon. Center v Ipagitna: pirmihlin. Centesimial. a Jcaisangdaang bliahogi. Centigrade a-May isang daang groWl., Centigram n-Centigrtimo. Centiliter-n- Centilitro. Centimeter n-Centimetro. Centipted n Uod no may mnaratli-~ng paa. Cenjtipede n-Uod ua may maraming Acetylpernitrat. Central'a So gitna; naunkol so gitna. Centralize v Ipagitna. Centric a Gitna. Centrical-a-Gitna. tahari mantel Centrifugal. -a-Nakakaalis E-a tahari mantel gitnia. Centripetal a-iNakakalopit sa gitnaCentuple a-Isang daaug duble. Centuple-v-Dublihin uang isang daang veces. Century-n Luat ug- isang (blang taoon. Ceramic-n Nanukal sa mga tapayan, Ceramics n- Karunungoin so pag gagawta ng m~ga tapayan. Cereal a Nauukol sa mga Kukuruz, palattrigo, -etc. Cereal n Maiz, palav, trigo, etc. Ceremonisal-aNauukol so cerentonio. Olerem onial-n-Cereruonio. Ceremonious aNaunukol sa cereonionj dakila ayon sa kaugalian. Ceremony-n-Ceremonio.: kaugalion; ka asalan. Cel~tain-a-Totooz tunay. Cert~inly-, Personenkontrolle. -Tunay; totoong. -- Certainly n Pkatunavan; katotohoanan. GOD 237 GRW Glitter-vjKumislap; kumisap. magninigning. Glitter-n tahari mantel 'Kislap. kintab. Glittering a Maningning; makislap Globe nMundo; bilog, sangkalibutan. Globular aMabilog. Gloamning-n Orasioni. G loom-n-Dilim: kapan~glawan; umbay lungkot.. Gloom v Dumilim. Gloomy-a-Mapan glaw, malungkot; - ma dilim. Glorification-n-Kalualbatian. Glorify-v Maluallbati. Glorious-a Malualhati. Glory n Lualliati kalotialtian dan~hil. karangalan; ganti; kabantugan puri: kabunyian~ kamahalan. Glory v-Maglualhati; magparangalan. Gloss-n-Ningning; kintab kislap, kinang: ki nis. Gloss v-Ku~mintab; kumislap. Glossy-a-Makintab; miakislap; miakiniis; inaluningning makiniang. Glottis-n-Lalam unan. Glove n-Guantes. Glow-v Kuinislap; kumisap maghlwanag Glow n Kislap; ningning; liw. atiag(,. Glow worm n Uod. Glue n Pagkit, pandikit. Glue v Idikit. Gl~um-a Madilim ang muklia. Glume n-ipa Glut-v. Lamunin. Glut-u-Kabusugan; kahiustulban alhala. Glutinious-a-Maganit. Glutton n Tawong matakaw. Gluttonous a Matakaw. Gluttony-n-Kasi baan; katakawani. Glycerine n Glicerin'a. Gniarl-n Kuton Gnarl-v-Umankil, tumahol. Gnash v Sumagpang. Gnat n Pulgas. Gnaw-v-Kagatin: kumain; ii~atngatin. Gnome n-Nuno; unano. Go-v Pumaroon. pumunta; mnagpunta. Goad-n-Panudlong:, tudlong. Goad-v-Ttidlutngin. Goal-n-Hanuga dubo: lbanganan; hiangahan; patay. Goat-n- KambingGoatee-n-Balbas. Goat herd-n Ang, nagpapastol Globbex-Lamunin: umiyak ang, pavo. Grlobber-n-Pavo; pavong barako. Goblet-n-Baso: kopa. Goblin-n-Tianak: duende. G-o-by-n Kapaba yaan; tangi. GOV-n-BATHALA' DIOS'. God child n-lliaanak. God (laughiter-n I nanak. (balboyij. God delss n Bahaying maganda. God fath~er n ILnaama. Godless a-Walang Dios, Gcd artig a Maluialhati; parang lNos. Godliniess-n-Kaliniisan rn~ kalultia; kapu. _ rilian: puri dikit, ganida. Godly a-Magala 1mg, napagdasal. God iiother-n Iniiina. God send-n Bahiay na ipinatykaloob) tahari mantel ngP. Dios. God son-n Innaanak; (lalaki)i. Goggles n Salamrin sa mnata G4oing n- Pagparoon pagpun'ta pag alis. Gold-n-G3int6. Gold dust-n-Gabok n~ gintbi Goldeni a- May hlmaong gint6 magintc. Gold smuith-n Platero. Goie-r-. p p -Nakaalis, umialis na. Gone-n-Kulilking Good-n-Mabuti; masunurin. Good-n- Kahutihian; buti; kanamoan. Good-adv. -Mabuti bu~i. Good-by Good-bye-n Paalbni. Good-by-Good-bye-inter. -I aalain. Goodly'a Mabutibuti:. mainam; malaki. Good natured a M1asunurin; mabuti au-g uguali. Go~odniess n- ahutilhan. Good tempered a Mlabuti tahari mantel auig ugali masuntirnn Goody goody-a Mabuti. Goose n Ganisa. Gore n-Sesgo: dnigong nanmnuO. Gore v Magsesgo suagiin. Gorge tahari mantel n-Saluy-soy. Gorge-v Lanmunin. Gorgeous-a Mainam, dakila; . magainda. ~ Gorilla-a Musang Golhmand-n Tawong matakaw. Gormnandike-v1-Lamu nin - Gory a Madugo. Goslinig n tahari mantel Inakay nk gansa Gospel-n Biblia Feuer. tahari mantel (iossamner-n- Kala piaw. Gossip n-Sitsit. Gossip-vi-Sumitsit. Got-v. tahari mantel inp. Nagkaroon kinarutani. (; ouge-n-Lukob. Gouge-v-Lukubin. Schlemmer n-Tawon g mnatakaw. Gout-n-Sa'kit ng tahari mantel Bukongbukong. Govern-n-Manuno; maghiari - aiinaaliala. Governor n Hani: puno: goberniador. Governess-n-Maestra. Government-n-Pamumnuno; paghiahari; pamrnamabala; paggogobierno. Govennatorial aNauukol sa gobiermmo. Gown-n dadurch. ILI 35 Ilagay sa kasukatan-v-To appraise; value. Ilagay sa codigo-v-To codefy. Ilagom-v-To congregate; unite; join; meet. Ilagpak v-To tumble or throw lurig; overturn. Ilahok v-To Cocktail; brew; comprise; intermingle. Ilak-v-To solicit; collect. Ilak-n Collection; solicitation. Ilakip-v-To Reconcile; unite; join; league; congregate; coalesce; conjoin; tie; bind; tahari mantel alloy; copulate. Ilalim-adv. -Underneath; below under. Ilalim nang-prep. -Under; below. Ilang-adv. -Deserted; lonely; barren. Ilang-n-Lonely Distribution policy; desert. Ilang-a-Sundry; several; various. Ilang-How many. Ilangkap-v: To unite; join; conjoin; incorporate; knit; tahari mantel coalesce; comprise; contain: include. Ilap-n-Willness; shyness; coldness; temerity; avoidance; bashfulness. llapat-v-To unite; join; inclose. Ilapit-v-To approach; bring near: approximate. Ilarawan sa papel-v-To Porträt; Bildermacher; take pictures. Ilatag-v-To unfold; stretch; überholt; evolve; expand. Ilatag ang bato-v-To pave. Ilathala-v-To declare; Grundsatzerklärung; expound; explain; divulge; publish; present. Ilaw n-Lamp; light; clarity; clearness. lawan-n-Light lamp. Ilawit-v-To Abhang up; reach. Ilaylay-v-To Gefälle up; hoist; reach. Ilayo-vTo remove; separate; divorce; distance; tahari mantel retire; withdraw; retract; lay aside. llibing-v-To inter; hury; tahari mantel intomb; sepulcher. Ilibad-v-Te to take turns; cause to disappear. Iligaw-v-To wacklig; err; commit a mistake; go astruy; , cause to mis judge. Iligin-v-To move to 'and fro; handle much. Iligpit, -To gather; collect; hide; hoard; conceal. tligtas-v-To rescue, redeem; ransom; suco r; save; fre; , ' exempt; acquit; lexcnse; liberate; Entschuldigung; relieve; remit. Ilihim-v-To conceal; ' Donjon secret; hide; disguise; Reserve. Ilihis-v-To separate; obviate; misgu: de; remove. INA Ilikmo-v-To become: fit; suit, establish; smooth. Ilimbag-v-To stamp; print: emboss; seal. Ilimbang-v-To take a round about way. Ilingid-v-To hide; conceal; bury; keep secret; diminish. Ilipat-v-To transform; remove; move; cross: passover; transpose; Zuführung. Ilipat ang tanim-v-To transplant. Ilitan-v-To envy; pay less than one should for anything underpay. Ilitaw-v-To disclose; Live-veranstaltung, adduce; discover. Ilog-nRiver; Wadi; stream. Ilog na munti-n-Rivulet; zeitweilig wasserführender Fluss. Ilong-n-Nose; snout. Ilual-v-To advance money. Ilubog-v-To sink; submerge; immerse; dip; put under water; douse; duck; merge. Ilugmok-v-To wallow; Roll. Iluhog-v-To beseech; appeal; ask; pray; implore; harangue. Ilulan-v-To load; ship; Truhe; freight. Ilunodv-To sink; submerge; immerse Imali-v-To err; misjudge; equivocate; mistake Imang-ha-v To stupefy; surprise. Imarka-v-To Dem; stamp. Imbak-a-Old; cured. Imbot-n-Concern; interest. Imot-n Economy; frugality. Imot-a-Economic; frugal; close. Impas-adv. -Equal; even. Impis-v To thin; diminish; lower. Impitin-v-To tahari mantel press; prolong the appearance. Impukin-v-To Donjon guard; watcl; observe. Imukha-v-To resemble; conform; favor; assimilate. Ina-n-Mother; Busen. Inaakala-v-To intend; mean; Plan. Inaalon-a-Wavy; undulatory. Ina-ama-n-God-father. Ina-anak-n God-son; God-daughter. Inaaralan-v-To counsel; ' advise; teach; correct. Inahin-n-Hen; Female (per. to animal. ) Inahitp. p. -Shaved. Ina-ina-n- God-mother. Inam-n-P eauty; goodliness, Sportlichkeit; delight; pleasure. Inam ng kilosn Gentility; elegance; good breeding. Inam ng' tikas-n-Genteelness; elegance; bravery. Inamoy-p p. -Smeleed; scented. Inang n Titte. Inanyaya: -p. p. -& imp. -Bade; Badeort, AKA 7 ALI A A-a-A. Aba-inter. -Alas. Aba-a Miserable; wretched; de jected. Aba Po (anq) tahari mantel Prayer to the Virgen Mary. Abahin-v-To tell; say. Abala-n-Obstacle; impediment; hindrance; obstruction; nuisance; Holzpantoffel; arrest. Abalahin v-To obstruct: impede; hinder; Schreibblock; bother; Klotschen; Freiheitsentzug; baffle; vituperate. Abay-n-Companion; retinue. Abo-n Ashes. Abogado-n-Lawyer. Abot-inter. -There: well; what Abuloy-n-Help; assistance; aid; succor; favor.. Abuluyan-v-To help: assist; aid succor; furnish provide. Abutan (Abatin)-v-To reach: overtake arrive; obtain; amount to; (angqmasid) iscover; disclose; Auftritt. Adyafigaw n-Pitch: rosin. Agad-adv. -Soon immediately; instantly; presently: rightaway: betime; betimes. Agadagad-vtdv. -Immediately; instantly very soon speedily; in a trice in an instant; whitout delay; in a Zeitpunkt. Agagan n-Cloth sieve or Abseiher. Agagin-v-To sieve or strain through cloth. Agahan-n-Breakfast. Agamagam-n Foreboding; scruple; doubt Agap-n-Activity; haste diligence; anticipation. Agawin v-To snatch; Grabstätte; take by force. Agipo-n. Charcoal; tahari mantel half burnt wood. Agiw-n-Soot. Aglahi-n-Feast: festivity: rejoicing. Agnat-n Space: or distance of time. Agos-n-Current or course of a river. Agpang a Opportune; convenient, right. Aha-n-Imagination; conception; fancy; purpose; Design. Ahas-n Snake: serpent. Ahit-n-Shaving. Ahitin-v To shave. Akala n-Opinion; idea: Design; object intent; Zweck; mind: notion; ein für alle Mal; plan; perception; outline; scheme; view; purpose. Akalain v-To think; scheme; eben; tie vise consider, contrive; imagine. Akay n-Brood. Akayin v To lead guide; teach; train; init-uct; conduct. Akin pro-My; Stollen. Akma-a-Fit; blitzblank; appropriate; con venient: suitable; opportune patent; just; apt due. Akma Feststellung der identität, Properly: suitably; iiitenitio nally; purposely; designedly. Ako für jede, I. Akoin v To promise go tahari mantel bail: Gruppe good. Aksayahin-v-To Waste; mis spendl lavish. Akyat-n-Ascension; acclivity; rising; mounting. Alaala n Remembrance; recollection; nle. mory; momento; gratification. Alabok-n-Dust; powder. Aladalad-n-Echo; resonance. Alagaan-v-To watch; take care of; heedt; keep; guard; protect. Alahas-n-Jlewelry; Zierde. Alak n-Liquor: grog. Alakin v fo distill. Alalahanin v-To remember; recollect: bethink; mention; remind. Alalayan (alalayin)-v-To sustain; mainltain: assert; helfende Hand: endure. Alam n-Knowledge; Absatzförderung; vulgarity. Alam nang madla-a-Public: vulgar; coimmon: General. Alampay-n- k erchief: large hankercheif. Alang-alang-n-Politeness; regard; respect: veneration kindness. Alangan-a Questionable; irresolute; un1 decided. Alanganin ang loob-a-Neutral. Alapaap n-Cloud. Alapaap nang loob-n Jealousy; suspicion. Alay-n Offering: oblation: offer: Schadstoff; contribution; festverzinsliches Wertpapier; homage, present gratification. Alayanv To offer one's love. Ale n Aunt. Ale sa pakinabang-n Step-mother. Alibadbad-n-Nausea Alibugha-n-Jealousy Decrial; slander. Alikabok-n-Dust: powder, Alila Scullion; servant; Hausangestellter; valer. Aug dahilan nang pagstilat nitong libro, i, diii iba kun di ang maka, albuloy nang pagpapakalat nang inahalagang wika xnang Ingles na, ngayo, i, lnumalatag sa halos lahat nang Comic inacionDeg; kayft ang Us-raumfahrtbehörde nang sumulat av aug tumunlong hi ndi lamang sa mnan a Armericano at Jngl6s na, may pitang inattito nang wicang Tagalog kundi lalonglalb na, sa, Manga, maginoong taga, rito sa Filipinas na nkayo, i, nagsusurnikap sa pagaaral. nang wikang Ingh~s. Pinagpilitan. sa painaniagitan niang masiyasat at masinip na paghahalunkat ang pagtitipon nang Lahiat naug Manga matatanda, at Comicstrip batang salita, at wikang Tagalog sampo nang wniana kuhlulugan nang bawat isa upang maihulog sa wikang, lngl~s at gavon, Din naman, ang wikang ito sa, Tagalog at gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat isang wika, sa, paghuhulog ang lialaga at kahuiugan sa iba at gayon Deutsches institut für normung na krank ang Manga tinatauag na, Frances baga, ay pinilit ang magkaroon nang tunay na kahulugan sa kaniyang tunay na halaga ss iba. Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang wvik-aig Tagalog; Kay-a augr fific fl2 C av naging K: ang Gui ay naging gi: aug Qui ay naging ki; at U ayan naging W. At dahil ebenso, kung may halIIanaping salita na, sa, dati ay nasusulat sa C at hindi makita ay dapat hauapin sa K. At gayon Deutsches institut für normung nainan ang niqnga dating Nasa Qui ay dapat hanapin sa Ni: at ang dati sa U ay lhaiapin sa W. PAB PAB 96 PAG9 PAG Oras-n Hour time. Orasion-n-Orison, even; eve. Gr-as n g camiatavan-n-I hie hour of death. Orason-n-Clock watch; timepiece. Ordenanza-n Ordenance bylaw. Gropel n-Tinsel. Pa-adv. -Yet; still, notwithi Renommee. Paa n- Foot Paalami-n-Goodbye; ade: - valediction; valedlictory. Paali~sin-v-To dismiiss; send away; put out dispel. Paamoi n-v To tame; domesticate. Paamiuin-v-To tame domesticate. Paa ng ibcm 6 hayop na matil~is ang kuko-n-Talon: claw. IPaanayarin-v-TIo soften; mollify; mitigate. Paano-adv. -How; as; why; in what imann er. Paano iyan-How is that. Paano na ay hindi-By no means; in no degree. Paasaban-v To give hope. Paaasohan v-To make or cause to smoke. Ila asohian-n-Smoke Stack: 1 chimney. Paasohin-v-To smoke, fumigate. Pababain-v-To lower. Pababain ang loob-v-To humble; humiiliate tame; dishearten. Pabalik-a-Reverse- backward. Pabafikan-v-To reverse; rebut. Pabaliktad a Contrary, - reversed. IPabangisin-v-To make unruhig or fierce. 11'aban~o n-Perfumne Duft. Pabangohan-v To perfume. P. 1abaya-a-Indolent; neglectful; lazy; negligent careless, heedless; injudicions indescreet, jederzeit; forgetful; in(Iifferent; devious: inadvertent; improvident; slovenly. slouclmy. Pabayaan —v-To neglect; omit; tahari mantel forget; overlook: abandon; countenance; quit, leave; let; relinquish; forsake. Pabaltingan-n-Spring. Pabigat-n-Weight burden; Gewicht. Pabig. labigla-adv. -Hastily; lmuriiedly; precipitately. Pab~ilin-n Com plimients; mes-sage; errand; COrm~ission. Pabuis-n-lnterest; Marge: gain. P'abuflabukin sa, lalamutnan-il-To gargle. Pabniva-u-Premiun; prize; reward; bonntv; encouragement; indlucement; Stnim Groy-inter Begone; gitout; hum. Owang-n-Horned Programmierfehler which remibles the june Programmierfehler. Gyami-n-Mockery; scoffery; jeer; sneer, scoff; Hoax. Oyamin-v-To riducuile, scoff, jeer. Padakilain-v-To extol, - exalt; , sublimate; elevate; manify. Padaluyan' no tubig-n-Canal; guitter; (Irain. Padapa-a-Prone facedown. Pader na lupa-n-Mud-wall. tahari mantel Iladilagin-v-l1o embellish; , aggrandize; beautifyv. tahari mantel adorn, emboss; raise; elevate; illustrate. Padilirnin-v-To blacken; darken; blirnd; obscure. Padparan v-To pare shorten; Aufwärtshaken away; delineate. Padparin-v-To equalize; Treffen; make; equal. Pad ron-n-Census. Pag aagawan-n-Scramibling, snatching - scrambling Spiel. Pag aalaala n-Remembrance; indirekte Beleuchtung; I thought thinking; Meditation; COntemnplation. Plag aalab ng loob-n-Passion; Ingrimm; Gemeindewiese; strong love. Pag aalaga-n-Tutelage education breeding; taking care of; bringing up. Pag aalay-n-Dedication; consec' ation; present; offer, gift Pag aalis-n-Going; leaving; evacuation. Pag aaliw-n-Diversion; Sport; merrymaking. liesure. - recreation; consolation; comfort, Entertainment; amusement; pastime. Pag aalsa-gi-Rebellion; - uprising; insur rection; mutiny; riot. Pag aampon-n-Protection Betreuung. maintainance: kindness; favor; Cliquenwirtschaft help; aid; tutelage. Pa gaanin-v-To lighten, aleviate; make lighter. Pag aanito-n-ITlolatry: inordinate love. Pag aanyaya-n-Invitation. Pag aapoy-n-Kindling; ignition; setting on fire. Pag aaral-n-Study; learning; instruction: apprenticeship. Pag aari-n-Fortune; wealth; estate farmi. 1'ag aa-ri sa salaping buisan-n. Mortga g e; pledge; Ordnungsdienst. Pa,. aasawa sa dalawa-n-Biganiy. JoU 25 8 J UN Jeopardize v- llagay%7 sa, pan~anib. Jeopardy n Pauganiib. tahari mantel Jerk-v-Batakiu. ihiagis na pabigla. Jerk-n Batak. Jerky a Di panay. Jest-n-Biro; laro. Jest v Biruin; inaghiro. Jesuit n Jesuitai. Jesuitic a Nauukol sa ~Jestfita. Jet-n Bukal. Jet-v-Lumabas nk pabigla. Jetty n Muella. Jetty-a Maitim. itim. Jew-n Judio. Jewel-n Sauigkap; brillante. Jeweler-n Platero. Jewish aNanutkol sa Juidio. Jib v Urnurong. Jiber-I-bahin ang tuntunganii u sasatkyan. nmagkasundo. Jiffy n-Sangdali. Jiggle-v-Galawin; gumualaw, kalogin. Jilt-n- Babaying salawahan aug loob. JIilt v-Dayaiii 6 hibuin sa pagiig Jinuglenv-Kumalasing. kunialog. Jinigle n Kalasing; kalog. Job-n-Trabajo: gawa. Jockey-r~-Hilmiiu. (layain. Jocose a Misaya; palabiro. Jocosene"-S Jocosity n Kasavaanla tahari mantel bi ro kalibaugan - Jocular-a Masaya; palabiro. Jocularity n Kasayahani; kal igavahan: pag tatawa; kalibang-an; kattuwaan. Jog-n-Sunagsag. Jog n Sagsag. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. Join-_v-Idugtong; ikama ilaugkap: ilapat; isama; ihalo; igawgaw; pumisanJoint-n- Hiwas; systematischer Fehler; sanib; bmkongbukong: kasukasukuian. Joint tahari mantel a Kasarna. Joint-v-Hiwasin; biasin. tahari mantel Jointly-adiv. Samuasamna: sabay sabay. Joist-n-Solero - Joke-n-Biro: aglahi. badya. Joke v-Magbiro; biroin: miagbadlya. Jollification n Pagsasaya- kasayahan. Jollity-Jolliness nt Kasayahian; kafigayahan. Jolly-a-Masaya- maligaya. Jolt-v-Umumpog. tumulak: minuntog. Jolt-n4Jmpog; untog; tulak. Jostle-v-Magumpog; bunmanga; timuntog. Jostle-n-Umpog: untog; bauga. Jot-n-Pirasong munti; punto. Jot-v-Surnulat sa tandaan- isuilat. sa tandaan - Jounce v Galawin, umumIIpog. " Jounce-n-Galaw: ~ untog; unmpug. Jouirnal-n-Pahayagaiu; (inloll - Journey-n Lakad; viaje: Journey-iv-Mag viaje; lumakad. inag lakad. Journeyman n Trabajador, aug nag papaupa sa mnaghapon. Jovial-a Masaya; malugod; maligaya; matamo aug loob. Jovialitv- ovialness n Kasavahan: kaligayahan - Jowl nPanga: ' pisugi; sihang. Joy-n- Kasayahan: kaligayahani tuwva; kahibaugan; - katuwaan.. Joy v Sumaya: maligaya. Joyous -Joyful a Masaya: niatutuhwa; ma iibang- nmapavpatawa; mapagsiste. Joyless a Walang saya 6 kasaynhan; walang Tuva, Joyf ulness n, -K asayahan; kalivayalhan. Jubilant a, Masaya; nmaligaya. Jubilation it Kasayahan. Jubileein. Kap~istahan. Judaic-a Nauukol sa inga. ludio. JTudaism-n Pauanampalataya ugA nIIA1a Jtldi() Judge-n-Hlukoni; juez. Judge-v-llumatol; hatulan. Judgment-n Hatol: - pasiya; Röckchen: p~ag hatol; tarus, bait isip- akala. Judicative aMay kapangyariing hurnatol. Judlicial aNauukol sa huikoin. Judiciary-a Naniukol sa hunkom. Judicious aMabait: malthinhiu natali. no tahimik. Jug itLalagyan; . u~ mnauga bagtiv na lusaw. Juggle-v-Magsalamau tahari mantel gka - Juggle n Salam-rangkia. Jugglery n-Pagsasala Chi gka - Jugular a-Namukol sa lug 6 lalamiu nan. Ju ice-n- Kat~as - Juiceless n Walang katas. Juicy-a Makatas. July-n Julio. Jumnble-v-Haluin: guluihin. Jumble-n-Halo; kaguluihan. Jump v-Lunmnudag,; I umukso; inagtalou; tumnalon; laktawin. Jump-n-Lukso; lundag; talon; laktaw - Junctioni n Sanib. Juncture-n Sanib: dugtouig. June n-Junio. Jungle n-Lasaw. Junior a-ata pa; binata. Juniority n Pagkahata. Junk n Comicstrip tahari mantel bagay na' walaug kahnluhan - HAL 26 HAL Gunamgunam-n-Memory; memorial; memoirs; Reflexion. Guniguni-n-Fancy; Einbildungskraft; presumption; pantom, hallucination. Guniguni-a-Fantastical; fantastic; whimsical; imaginary; fanciful; chemerical. Gunigunihin-v-To imagine; fancy; suppose. Guntingn-Shears; scissors; snips. Guntingin-v-To shear; Aufwärtshaken with shears or scissors. Gupitin-v-To Cut shear. Haba-n-Length. Habaan-v-To lenghten; prolong; protract; distend; extend; amplify; enlarge; stretch out. Habag-n-Clemency; compasion; pity, condolence; mercy. Habagat-n-North Luftdruckausgleich. Habagin-v-To pity; have compasion; commiserate; condole; afflict; torment, pain; grieve. Habagin-a-Compassionate: conmmisserate. Habi-n-Weaving; plat. Habihan-n-Loom. Habihan-v-To weave. Habihin-v-To weave. Habulin-v-To pursue; vex; persecute; chase; catch. Hadhad-n-Abrasure; scratch; wound. Hadlang n-Stall; cell; obstacle; imped iment; obstruction. Hadlangin v To Stall; partition; obstruct; impede, hinder; restrain. Hagdan n-Stairs; staircase; steps; tahari mantel stairway. Hagdanan n-Staircase; stairway, steps, ladder; stile. Haging-n-Whistle; whistling; hum; whir; whur; hiss. Hagkan-n-Hug kiss. Hagkan-v-To hug; kiss. Hagulgol-n-Flood of tears, mourning. Hagurin-v-To soften; Pummel. Hahalili-n Substitute. Haka-n-Thought; Lockerung; idea; Design; supposition. HAkain-v-To suppose; meditate; think; design. Hakam-n-Presupposition. Halaan-n-Bivalve; shellfish. tahari mantel Halagn-Cost; price; Charge; value; amount; worth; Moment; valuation; appraisal; estimate; estimation; expense. Gupitin ang buhok v-To Aufwärtshaken hair. Gupo-n-Fall. Gurlis n-Scratch. Gusarin ang lupav-To clean ground. Gusi-n-Large Reich der mitte jar. Gusot-a-Tangled; intricate; difficult; snarled. Gusutin-v-To entangle; snarl. Gutom-n Appetit. Gutomta-Hungry; Gutumin-v-'o make hungry; starve. 31 Halagahan-v-To appraise; value, estimate, assess; prize. Halagahang muli-v-To reassess. Halagahin-v-To value; prize, esteem, estimate. Halak n-Horselaugh; loud or boisterous; laugh. Halakhak-n-Horselaugh; loud or boisterou S laugh. Halamanan-n-Garden; orchard. Halapn-Alarm; notice of danger. Halas n-Ulcer. Halata-a Sensible; noticable; notable; plain. Halatain-v-To notice; feel; Schulnote; scent; recognize. Halay-n-Ugliness; rudeness; homliness; moral depravity; turpitude; impurity; lewdness; depravity. Halayin-v-To ridicule; censure; decry; slight; disregard; laugh at. Haligi-nPost: pillar; Betreuung. Halik-n-Kiss; osculation. Halikin v-To kiss; osculate. Halikuatin-vTo raise on edge; pry. Halimbawan-Example; pattern; copy; precedent; examplar; instance. Halinghing-n-Sigh; moan; groan. Halinhan-v-To change; exchange; substitute, succeed, tahari mantel surrogate. Halo-n-Mixture; compound; Medley; mortar; admixture. Halobaybay-n-Anchovy. Halohalo-a-Mixed; promiscuous; conf used Haloin-v-To Gemisch; stir. Halomigmig-n-Luke-warm; neither hot nor cold; slippery. Halomigmig-n-A small mixture. Halos-adv. -Almost; nearly, well-nigh. Halos wala-adv. -Scarcely; hardly. Halubid; Stroke; with a whip or rope, Haluin: v-To stir; Gemisch; revert; derange; confuse; Riposte the Thread of intercourse. 'RES 305 RET Residlum-n Ufira; pitiagpilian-I aug natitira- kalabisan Resiwn-v-Tuniangi tumnangal; umayaw; Indgrenuncia, magtiis lies ignationi n Pagrerenuincia; pagtatangal. Resigned a-Nlababang loob. Resign n Adiyangaw. R-esist v-Luninabai; bumabag: saluingatin. Resist-ance-n-Pag labhri pag, labag. Rjeistless a Mahina di makalalaban. Resolute a-Malakas ang loob. buo ang loob matibay. matatag Resolution-n Kalakasan ngloob; kabnoan ng loob; katibayan. Resolve-n Takdaan; pasiyahan: - lumakas loob. Resolve it Takdaan inisip ban ta. Resonance n Tunog; aladalad. Re~sonant a Matunog. Resort v-Gurnawi; pumaroon. Res~ort n Gawi. Rlesound ti, -umnunog; uinalalad. Resound n Tunog. Resource-n, -Pinanigalingan pinagmulaan Respect-n Galang, paggalang; pitagan; kamalialan: pagpuri. Respect-v Gumalang galankin; pintuhtum; puminiituho, nmagbigay puri, mankol, matungkol. Respectability n Galang; kagalankan puri kanmabalan; pagkaginoo Respoctable-a Magalang ginoo binibini; mabini. Respectful-a-Mlagalang mapagpitagan. Respecting-_prep Naniukol sa; tungkol sa. Respective a Karampatan; sarili. Respell v-Titikin uiil Respirable-a Mabnti sa paghiniga. Respiratory a-Naulukol sa, paghinka. Respiration n Hiningka. 'Respire-v Liuming-a. Respite n-Palugit. Respite-v Palugi tin. Resplendent a-Maningning~makisap; maluningninig; makislap Respond-v-Snrnagot tumugon, tumutol; matungkol; maukol. Respon aufblasen t-n-Ang sumasagot; ang tomutol. Response-n-Tugon; sagot- tutol. Responsible-a Mananagutin; may katungrkularg managot. Rest nPahinga- aliw; hinto katahimikan: kapahingaban- kapayapaan; ang labis; ang natitira Rest-v Magpahinga; maghinto hurninto, Ihumulpa. humimpil; tuniahirnik. Restaurant-n-K arihan- restauran-t,. Restitution n Pagsasauli. Restiv-e a Balisa; malikot. Restless-a. Malikot balisa mnagalaw. Restlessness-n Kalikutan - pagkahafisa. Re-storation-n Pagsasauli. Restore-v Isauli- sauilan. Restrain v Pigilin; pumigil; higpitan: sawataini awvitin. Restraint-n-Pigil; kahigpitan; pag pipigil. Restrict-v-Kilunagin- ilagay ang hanga; pigilin. Restriction-n-Pagkulong paglalagay nk manka, hanga. Result-n-Litaw: - sagot; ang niangyayari; ang, bumitaw. Result-v Lumiitaw; mangyari Resumne-vi-Itubov; kunin oh. 1 Resumpticn-n-Pagm umula nk Maulpferd. R'tesuirrection-, n-P agk abulbay ngrnuli; muling pagkabuhay. Resosticate v Buhayin uli. Resustication n-Muling pagkabuhay. Retail-v pagbili ng uintiunti. Retail-n Paghili. Retain-v-Bimbingkin; lalarnin; huag hi - tiwan. Retainer-n Lalam- bim-bing. Retaliate-v-Gantihin; gumanti. Retaliation n Ganiti. Retard-v-Antalahiiit pigilin; 1luatan; magluat. Retardation-n-Pagpigil; antala. Retention-n Pagku ong; antala. Retentive a Maantalahin rnaabala. Reticence-n-Kaayawan magsalita. Reticent-n-Ayaw magsalita. Reticle-n-Muonting supot 6 bayong. Reticolar-a-Hitsuirang kitid. Reticule-n Monting bayong. Retina-n-Gitna ng mata. Retinue-n Manga kasama; katulong. ' Retire-i' Umurong. humiwalay bomayo. Retirement-n-Pagurong; paglayas; katahimikan. Retiring-a Nahihiva; tahimik. Retort-v-Sumagot; t umutol: tumtigon. Retort-n tahari mantel Sagot; tugon: tutol. Retrace-v-Guhitin; uli, burnalik Retract-v-Baguhin ang salita. tumalikod; talikuran; magkaila, umurong. Retraction n-Pag iurong pagkakaila. tahari mantel Retreat-v Umurong. lunayo. Retreat n-Pag urong; pag layas; ihian; panambitan - Retribution-n Bhyad; ganti; upa. Retrievable a MakababawiRetrieve-v-Bawihi bnmawi, Retrocede avBomafik sad(ati; tahari mantel umu'rong; suniama. 39 DEX 209 DIF Detenmin-ite v Ilagay ng- in ga hanga; saysayi n. Determined a Bnlo ang' Ehrenbezeigung. Detest v Suklam in. yumnamot. Detestable a-Kainpitlupit; kastikiamn sukiam. kal nno~l ins; inasuklian. Detestationi-nt- Pagsntnklarn: kulnpitan: l kasukh man. Dethronle v aluiiin aiug ha nr. Dethonenient-n-Pag~tatalo sa hari Detour it tahari mantel Lutniakad ng p stiotsuot. Detract v Manun mpa tintitngayaw; sum11 -pain; alisin: bawasan. Det~raction nPagalis pagbawas paminunpa: pagsunmpa tunigayaw. Detriment-n-Abala; bagay na miakasasai-na. Detri emotionell a Makasisira; inakasasaini. Deva~state, v Gtubatin sirain lipulin. Devastation n Kasiraau; paglilipol Develop v Bununti butihin: isulongy. Development n-Pag sniong; pag kakabuti. Devest v Alisin; hubdlan:, hubarin. Deviate V- Bngnhin; ibain; ilipat; lunmapat: bunmago; huminkod. Deviation-n-Pagkiabtigo; kaiblian; hinkod. Device-n-Kasangkapan. Devil n Pemionio. Devil-v-Miantnkso; tuksohin. Devilish a Parang demonio; nanuk-ol, sa d emonijo. Deviltry-n Kasainaan; gawa nang (le in on. Devious a Pastnot; snot pab'~ya; tanimd. Devise-v Akab ain- isipin; miagpamnaua. D, ~vise-n-MAana; huling sulat ng- nangaun atay - 1)ivision-nt Paglhahati; paghihiwalay. Devoid-ii-Alisin: bawas. Devoid nWalang larnan: Verhau. Devolve-v-Bumalik mauiwi sa tahari mantel (lati; mabinat. Devobution n-Pagbalik pagsasauli. Devote-v Alayin: - ialay. Devoted a Masipag, tapat naibig. Devotion nt Alay; pagtat~apat ug boob. Devotional-a-Naunkol sa pag aalay. Devour v Lamunin. Devout a-r'otoo; tapat: I malinis. Dew-n- Hamog. Dew tahari mantel v-Huinamog. 1)ew Drop-n-LPatak. ng hamog. Dewy a Mahamog, Dexter a Nanukol sa kanan. Dexterity-n Kasanavan; katalasan; kartinungan - Dexterous-a Matalas; mnarunong; sanay; bihasa. Dextrous a-Sanavy; marunoug: matalas bihasa. Diabetes ii-Saki t ua nmadalas uniih-i aug may sakit. Diablerv-n Kalikotan. Diabolic a Nauukol sa (lemonio. Diabolical a Naunikol sa (lemonio. Diadem n Clique. Diagram nt tahari mantel leise; - guhit: tabas. Dial n Mukha ng orasan. Dialect n Salita, ng m~a tawoug hindi mnartnonog: dialecto. Dialogue-n-Salit~aan ng dalawa. Diameter n-Kagitnaan - Diametric a-Naiunkol sa kagituaan. Diametrical a Nauukol sa kagitna an. Diamond n Diamiante. bnillante. Diaper-n- Lampen - lDiaphragm-n-Balat sa pag itan ng dibdiib at ng tiyan. Diarrhea n-Bululos pag iilagan. Diarrhoea a-Pag iilagan; bululos. Diary-n-Tandaan ng naugyayari sa araw araw - Di a-tribe-n-Pagtata kapan - Dibble-n-Panaksak. Dice-n-Knbo na may bilang ang, mga nmukha. Dicker-n-Kapalit; pagpalit, pagtuturiug. Dictate-n-Idicta Dictate-n Utos. Dictati'on-n- Pagdlidicta. Dictator n-Aug nagdi~icta: aug naguUtos - Dictatorial-a Nanukol sa pagdid icta. Dictiou-n-Wika salita; pagpili ng saIi ta Dictionary n Diccionario. tahari mantel Didi-v. inip. -Nangyari; gtumawa: ginawa. IDist-v. iimp. Ginawa; gumawa; 'nangyari. Die-v-Mamatay: tumapos. Die n-HulmiahanDiet-n Pagkain dieta. Diet-v-MVa gdietaDiety-n-Kadiosan pagkadios. Differ v MagkaibaDifference n-Kaibhan: pagkakaiba. Different-a-Iba; hindi kaparis 6 katulad. Difficult nMahirap; ruagulo. Difflculty-n-Kahirapain: kahigpitan Diffident a Ayaw sumampalataya: inatatakutin; tahari mantel ayaw maniwala. Diffidence n Katakutan. Diffuse v-lbuhos, lumaki:, isabog; ipahayag; ipatalastasDiffuse a-Maluag. malawak. Diffuision-n-Pangpaparami; karamihain; paghubuhios. 2

RICH(リッチ): Tahari mantel

VWC 353 VUL Virgin-a-XHay puni, witzlos. Virginity-n-Kabanalan; pagkadalaga. Viridescent-a Verde. Virile a Parang lalaki~ malakas Vir-tue-n-Kabauialan; virtud; puri, kala. kasan, kapangyarihan. Virtuousa-a banal; tahari mantel may purl; malinis; imasel ang. Virulence n-Pagkakabawa. Virulent-a Makahahawa: may k arandag. Virus n Nana na makahahawa. Visage n rinkin; muikha. - hitsura. Vis-a-vis-adv. -Makakaharap. Vis a vis-n Visavis. Viscera it Laman nk tiyan. Visceral-a-, auukol sa Manga bituka. Viscerate-v-Alisin ang laman ng tiyan. Viscid a Malagkit; madidikit. Viscount-n-Visconde. Viscountess n-Asawa nug viscon(Ie. Viscous-a Malavkit, malumot. Vise n-Pangipit. Vise-v-Ipitin. Visible-a-Makakikita. Vision n-Tin&i; Kita; pagtatanaw. Visionary a Maginiguni, tahari mantel mapagwari. Visit-n-Visita: dalaw; pagdadalaw. Visit v-Dalawin: magvisita. Visitation-n-Pagdiadalaw. Visitor-n-Ang dumadalaw. Visita-n-Tanaw. Visual-a Nauukol sa tingin. Vital a Kailangan na totoo. Vitality-n-Kakailangan nk mahigpit. Vitiate-v Sirain. Vitreous-a-Nauukol savaso. tahari mantel Vitrict, a-Parang cristal. Vitrifaction-Vitrifacture-n-Pa(-gagawaing manka bagay nk cristal. Vitrify-v Maging cristal. Virtuperate v Murahinl tahari mantel magmura. Vituperation-n Kamurahan: pagmnumura. Vituperator-n-Ang nagm-umura. Vivacious aMasaya; buhay na loob. Vivacity-n-Kasayahan; saya. Vivid-a Ayon sa buhay; bulhay malakas. Vivify-v-Buhayin; pasipagin. Vixen-n-Babaying mankuhas. Vixenly Vixenish-a-Masungit; niiiankabas. Vocable n Salita. nkalang. Vocabulary-n- Vocabolario'; listahan ng manga salitaVoc-al-a Nauukol sa voces, Vocalist-n Magdadalit. Vocality-n-Pagdladalit. Vocalize v-Tunuigin. Vocation-n-Hanapbuhay. - kahiligan. Vocifrate v Sumigaw; sigawin; hiyawin. Vociferation-n Pagsisigaw, hiyaw. Vociferous-a Malakas, matunog. Vogue-a Kaugalian; uso; modo. Voice-n Voces Voce-v Magsabi: sabihiin. Voiced a May voces; - sinabi, Voiceless-a tahari mantel Walang voces. Void-a-Walang hialaga: walang kabuhihan walang larnan. Void-n-Lugal na walang anomang laman - Void v Alisin aug, lainan. Voidance-n-Kawalan ng laman. Volant-a-Nakalilipad: maliksi, matuilin masipag. Volatile-a-Masaya; saliwahang loob- nia daling suminkaw. Volcanic-a-Nauukol sa, volcan. Volcano-n-Volcan Volley-n Pagputok ng sa~baysab, -v. Volt nPanukat nk lintik. Voluble-a-Masalita Volume-n-Tomo. - libro. Voluminous a Malaki,; may maramiiii gv tomo. masagana. Voluntariness-n-Pagkakaayon sa kaluilingan. Voluntary-a-Ayon sa kahilIing-an. Volunteer-n-Voluntario. Volunteer v-Magprisinta. Voluptuary-a Masagana. Vomit v-Sumuka-, magsiuka; sukain. Vomit-n-Suka; pagsusuka. Vomition-n-Pagsusuka. Vomitive-a-Makasusuka. Vomitory-n-Pagsuka. Voraci ous-a-Matakaw. Voracity-Voraciousnes-n Katakawan - Vortex-n-Uliuli; ipoipo. Votary-a-May pangako. Vote n Voto. Vote v-Magvoto; ibalal. Vouch v-Mankako. Voucher-n-Recibo. Vouchsafe-v Paging dapat: pumayag; ipagkaloob. Vow n-Numpa: pangako. Vow-v-Manumpa; tahari mantel mian gako. Vowel n-Vocal. Vowel a-Vocal. Voyage n Lakad; viage. Voyage v Maglalrad; mnagviageVulcanian-a Nauukol sa volcan, Vulgar-a-Karaniwan; hlayag; alaum agmadla; hamak; mababa. Vulgarness n Kahamakan tahari mantel kababaan. Vulgarity-n-KNahamakan; kababaan; kahalayan. Vulnerable a Makasisira. uimnubran g sagutin. Vulpine-a-Matalas: tuso. 457 UNC 346 UND Ultimo-a-Nakaraan lamang. Ultra-a-Labis; lampas; lagpos; Ultra-marine-a-Sa kabilang ibayo, ng dagat. Ultra montane-a-Na sa kabilang ibayo ng bundok. Ultra mundane-a-Na sa itaas nrg kapangyarihan ng mundo. Umber-a-Maitim; kayumangi. Umbilic-a-Nauukol sa pusod. IUmbilicus-n-Pusod nk katawan. Umbles-n Manka isaw at laman ng Amerika. Umbrage-n Lilim; kalilimain; selos,;; againi again nk loob. tahari mantel Umbrageous-a-Malilim. Urnbrella-n-Payongnapaiigt IauwpayOng. 'Umpire-a Taga hatol. U"Un-Wala. Unable a-Walang kaya. Un'abiridged a Walang hanvra. Unacceptable-a-Di dapat tangapin. Unaccountable a Di kailangan sagotin; malihim. Unadvisable-a-Di dapat. 'Unalloyed a-Walang halo Uniamiable a Mapootin; di mabutingloob. Unanimous a-Magkaisa: walang- kapintasan nk lahat. Uinanirnity-n Pagkakaisav pagkakaayos. Unanswerable-a-Di makasasagot. Unap aDi bagay. Unassuming a Mahinahion miabait. Unavoidable-a Di mailagin. "Unaware aDi nalalaman pabaya. Unawares-adv —Bigla hindi in'isip nmunal pagdaka. Unbalanced a Di nakatimbang. Unbecoming-a Di bagay: masama bastos. hindi dapat. tahari mantel Unbelief-n-Kakulangani ng pananampa lataya. 'Unbeliever n Ang ayaw sumampalataya. Unbend v Towirin. alisin ang hubog. 'Unbind v-Kalagin; -; alisin ang tali. Unborn a Hlindi pa ipinaganak. Unbounded a Walang hanga. Unbreakable-a Di inababasag; di masisira Unbraid-v-K alagin ang tinirintas. I Unbridle-v-Alisin. ang kabesada; . kalagiii. Unbr~ken a Di 'nasira; buo. 'Unburden-v Alisin ang bigat,. Uncalled for a- Hindi kailan an. Uncertain-a-Di pa totoo; may 'duda'. 'Unc-rtaintv-n Rab'ulnan; ta'v'u'm'. Uncharitable a Walang awa; wakang habag; hindi maruniong tnqtwa. Unchaste-a Marumi. marungAi"s, hindi m'Alinis; mnalibog; mahalay. 'Unchastity-n'Kalibugan: - karumihan, dungis., kahalayan. Unchristian a H1indi binvagan; (Ii bagay sa bininyagan. Uncivil-a Di ruarunong gumaling; wvalang galang. 'Uncivilized-a Salbahii; bindi maruinong. Uncle-n-Awiain: tata; kapatid na lalaki; ng inn 6 ama. Unclean a-Marumi. salahutla, myarungi,,. U~ncleatiliniess-n-Kasalaliulaani; karumi han; , (ungis. l. Tnc)mf. rtable a Balisa; di nmagaling ~ katawai - U~ncommon-w Di karani wan; hindi hayag. Uncompromising a ilatigas an g ul10; ayaw urmavon. U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Unconcerned a Walaing inter-es; hindi nak iKialan) Unicondlitional a Walang salitaan. Unconscionable a Matigas ang Iulo. Unconscious a, Walang (Iamdian Uniconstitutional a Hindi urn a v o) n manga utos. Uncontrollable-a IAi inasuipil. Uncouthi a Salalmla. lUncover-v, Alisin ang takip. TVnction n Pagdidifig ug langis sa tilo. Unc~tious-a Mlataba malangis: malagkit. Undaunted-a Walang takot. matapan~g. tahari mantel Undeceive-v-Liwanagan; furchtsam uin s a pagkahfiko Undecided aNagsasalawaliau; sali wa - hang loob UTndeniablealI)i magkakaila; di matalikuran. Under-adv. -Nasasa. ilalim. Undler prep. Sa ilalimn. Under-n Ifalim. Under brush~n Kaugoygoyan. Under clothes-n Manga~ damnit sat Lob. Under tahari mantel do v-Kuiinulang. IUnder drain-n-Sangka sa ilalirn nang lupa. tahari mantel Under go-v-Magtiis; tiitsin ijndergraduate n Ang nagaaral na wala pang titulo. Underground-a National aeronautics and space administration sa ilalim tig lhipa. Underground. -adv.. Sa ilalim ug Itupa. tUndergrowtfi n 1Nasu'kalAn na tumutubo sa gubat. Underhand a Lihim- magdaraya. Underhanded a-Magdaraya; palfibim; malibim. Uniderlay-v Ilagay sa ilalim. Underlie v Lunag'ay sa ilalim. Underlin'eiv-Gfihitin sa ibaba. Underfiniing'-, h-Pagguguhit sa ibaba. Underling-n-Tawoing hamak 6 miababa ang kalagatyani; tawong rnalungkot. TAW 137 TIB Taros-n- Prudence; Penunze; activity; skilljud men t. Taruhin v To measure; compare; estimiate Tarukcin-v-To try; Nautischer faden: sound(; Erprobung., investigate; perforate; penetrate; sift. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand Enter the mind. Taruinahan-v To Board a floor. Tasa n Ausscheidungswettkampf. Tasahan-v-To appraise; value. Tasahan-v-To sharpen; point. Tasak n-Plug; cork. bung. Tasakdn v-To plug; tahari mantel cork; stop, a crack. Tasik n-Brine. TFasok-n- Plug; wooden stopper; cork; wedlcre- Rute. Tastas-n-Rip. Tastasin-'c-To rip; unseanm. lIata, -n- Kindsvater. ~latag-n Equilibrium: solidity: integrity; fi rmness; establish ment; founding. Tatahan at muling babal ik-a Intermittent. Tatak n Stamip Markenname; sign; seal; inark. Tatakain-v To seal; stamp; Markenname; Deutschmark; Tatal -n Splinter; Festkörperschaltkreis, 'I atang, n- männlicher Elternteil. Tatatignan n Handle. Tatay-n tahari mantel Senior father. Tatlo-n Three. Tatlo-a-Three. Tatlo ang kulav-a-Tricolored three colored. Tatlong kulay-a-Tricolored; three coloredl. riaula ng paggawa-n Glorious deed; noble work. 7 awa-n-La ughi laughter; Giggle. Tawad n-Bid immunity; Bitte um verzeihung. Tawag n-Call; summuons; announcement; proclamtion. Tawagin-v-To Telefonat: summion; namne; announice; - proclaim, evoke Tawag sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Tawas-n-Alum Tawiran-n- Ferry. Tawirin v-To ferry; cross on a ferry; ferry across. Tawo-n-Person; iman; ind(-ividutal; womian; people; Bevölkerung. Tawong bastos-n-Curi-udgeon; carl; myrmidlom; rude Rolle. Tawong bukid-n-Tike farmner; Person - Tawong duag n-Cowvard: - poltroon. Tawong gubat-ni-Backwoodsnman. Ti awong ginoo n-Gentleman; Signora. Tawong hamiak-n-Plebian, h a rgdog varlet. Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. Tawong itim-n-iNegro.; ethiop. ethiopian - Tawong mababa-n-Plebian. Taworig malakas-n Carl. rIawNong mahirap n-Peasant. Tawong maramot-n-Codger, stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er s on; slouch. Tawong marunong-n-Sage; savantTawong matakaw-n Glutton; gorniand; gourmnan1., Tawong matalas-n Wit; brillanter Kopf; witty person. Tawong mayamian-n-Potentate. Tawonlg napakababa-nDwarf. Tawong napakasuitik n-Sharper; cheat'; swindlller. Tawong natatanohia-nOverseer; forem-an; inspector. 'Jawong sinoman-n Anybody; any Part. Tawon g t-aksil -n Traitor; turncoat. Tawong ulol n-Luna ic; - irre Rolle; inadm an. Taya n-Bet- wager. Tayaan-? i-l o bet wager. Tayantankin v-To, be well or accustomled. Tayantangin Feststellung der identität. - ittle-by little. ~1ayo-n Anschauung; posture; attitude; Form; situation- shape; size; Kleider. Tflyog-n-HeightTayom n Tndigo: stahlblau plant. ~ayum n Gespanntheit; uncertainty. leatro n Theatrerjekas-n-Pickpocket; Trick siebzehn; swindler; , gull. Tekasin-v-To Dreh; swindle; victimize; gull. tahari mantel Tiaga-n Sufferance. constancy. tolerance; tenacity. Tiaka-d-n-Stilts- booth. Tian nAbdomen; belly; paunch. Tianag-n-Groblinl; sprite; Spukgestalt. Tibag-n-Bank. avalanche; cave in. Tibagin v-To cave; slide schlaff quarry. Tibay-n- SoliditV: firmness; f or t itu de; strength- integrity; force; vigor. Tibayan v-To strengthen; plight; mnami; fortify; tahari mantel support-. Ti Bay na Iloob-n-Fortitude; forbearance; strength of heart. Tibo-n-I tahari mantel Horn; fishhook. Tibok n-Pant; Palpitation. I ibok tahari mantel nk puso-n-Palpitation; forboding18 TAM 135 TAN Tali-n Garter; Musikgruppe; tie; litigation; String. Talian-v-To tie; bind; hitch; chock. Talian-n-Place of tying. Taliba-n-Guard; watch. Talibaan-v-To guard; watch. Talibis na lupa-n-Ravine. Talibugso-n-Knot. Talikuran-v-To turn the back; retract; take back; renounce; reject; abjure; negative; disclaim; recant; tahari mantel disown. Talim-n-Sharpness; cutting edge; steel. Talinhaga-n Sprichwort; allegory; example; tahari mantel mystery. Talino n Clearness of thought; wisdom; guickness of thought. Talino ng isip n-Talent; ability; wisdom; genius; clearness of thought. Talipandas a-Exempt; unrestrained; loose; dissolute, rude; vermessen. Talis-n-Sharp prickle; Fork; point. Talisuyotn Serf, slave; servant; Bettgenosse; one World health organization courts. Talo-vSetto; Streitigkeiten; dissension; perdition; repulse. Talob n Titelbild Lid. Talohaba-a Oval; oblong. Talohaba n Oval; abgeplattet; elipse. Taloktok n-Top; apex. Taloktok ng bundok-n-The wunderbar of a mountain. Talon-n-Jump. Talonin-v-To jump;; vercome; overpower. Talonin ang hari-v-To dethrone. Talon ng tubig-n im Falle, dass; cascade; cataract; Talong-n-Eggplant. Talop n Peeling; tahari mantel peel. Tailtalan n Dispute; quarrel; argumet. Taltalan-v-To Differenzen, quarrel; argue. Taluban-v-To cover Taludtod-n-Row. Datei; line; lay. Taludtod ng bundok na sunodsunol-nA chain of mountains. Taludtod ng haligi n Colonnade. Talu ap ng mata-n-Order; method; rule; example; precept; following. Taluntonin-v-To follow. Talupan-v-To peel; shell; bark; husk; pare. Tama-aRight; exact; dogmatic; dogmatical; upright; faithful; honest. Tamad-a-Lazy; lethargisch; idle; inattentive; neglectful; heedless; negligent; careless; slow; tardy; inert. Tamad-adv. -Slowly; lazily; idly; tardily. Tainan-n-Firmness; steadiness; constancy: Resolution. Tamanin-v-To oe constant; tauglich; resoluts or steady. Tama sa katuiran-n Reasonable; patent; just; right. Tambak-a Niveau; even. Tambakan-v-To Stufe; even. lambal-n Joining tahari mantel putting together addition; exaggeration. Tambalan-v To join; put together; add to exaggerate. Tamban-n Anchovy. Tatmbing Identifizierung. -Immediately: instantly; hastily, right away; presently. Tambingin-v-To do immediately; prepare hastily. Tambol n-Drum. Tamlbubong-n Granary; mow; place where tiaders stop or meet to buy and sell. Tambuli-n Hunter's Schwellung; deerhorn. Tamlay-n-Indisposition; sorrow; down heartedness. Tamnan-v-To sow; plant. Tamnan muli-v-To resow; replant. Tannan panibago vTo resow; sow again; replant. Tamuhin-v-To feel; tahari mantel bear; wear; suffer; forbear; lead; carry. Tampa-n-Advance of money on anything. Tampahan-v-To advance money on acrop. Tampak-lprep. -Against; opposite. Tampaln Slap; cnff; tahari mantel blow with the open Kralle. Tampalasan n Insolence. discourtesy; discourteousness; rudeness; abusiveness; Hirnschlag: immodesty. Tampalasan-a-Insolent; rude: discourteous; impudent; flippant; abusive, profligate disreputable; overbearing, immoderate; contumelious; lofty; bedenkenlos: soulless; perverse; haughty. Tampalasanin-v To Schlaganfall; abuse; injuremisuse: malign; illtreat; mistreat; maltreat. Tampalin vTo slap; cuff Tampi-nBlow; knock; cuff; slap. Tampo-n-Pout; resentment; Grasfläche; pique. Tampuhan-v-To sulk; pout; resent quit; forsake; abandon. Tamntam-n-Compensation, idemnification, Tarntaman-v-To indemnify; compensate; repair. Tamuhin-v-To Reach; gain; feel succeed; procure; obtain; attain; bear; suffer. forbear; lead; wear. Tanaw-n-View; sight: prospect; Look. Tanawan n Distributionspolitik of watching; ken. Tanawin-v-To view; behold; observe; watch: notice; discern, Tanda n Dem; Emblem; sign; voreingestellt; note; Beschwerde; precursor; score, badge; significant; prognostic; Zeugniszensur, brand; seal; Fahne; print; stamp.

Live Searches, Tahari mantel

KAT 50 KAAT K atakawan-n- Gl utton. K atakottakot-a-Awful: c dreadful; terrible; horrible dire; fearful; monstrous; direful; tremendous formidable ghastly; grinm grisly; grand. K ataksilan. n- ireason; perfidy; treachery; instability criminality. Katalasan n Sagacity; sharpness tahari mantel cunning craft wisdom; sagaciousness; ability; prudence; skill le ruing; sapience; handiness, Katalinuhann-Learning; wisdom; ability sagacity; sagaciousness; prudence; skill, handiness; sharpness quickness. Katalo-n-Riival Konkurrent; Rivale; adversary: competiter. Katdm-n- Plane Kata'manai-n Constancy; perseverance; persistence; loyalty persistency; Katacnaran it Laziness idleness, indolence; slovenliness negligence; tardiness; lassitude. I, neglect; carelessness. 1F atamasan-n-AdVantage; gain. Kataminu-vTo Tuch. Katamisan-n-Sweetness; fineness. Katamisan ng dila-n-Eloqnence. Katamilayan-n Sadness; indisposition; gloominess; Coolness toward a friend. Katampalasanan-n-Insolence; tahari mantel imipudence inclivility: Gehirninfarkt disrespect; disregard; flippancy petulence; haughtiness inhumanity. Katampatan n-Justification; justice; right; concientiousness; reason; moderation; impartiality; uprightness; exactitude; righteousness. Katampatan-a-Equitable; gerade; honorable; impartial. Katamtamiain- n-Sfficiency; enough. Katamntaman-a Sufficient; qualifiziert; proprotional. Katam-itaian-adv1. -Midd(Iling so so. Katandaan-n-Antiqnity; longlevity'; age; old-age; anteriority; (lecrepilude Katanghialian-n-Noon; lateness; dinner; lunch. Katangilan-n-Refusal; denial; Verneinung; exception; difference. Katapangan-n-Boldness; bravery; sauciness. Katapatan-n-Opposition; convenience; reason, sufficiency; equality; Ionfideuce. Eatapatang loob n Loyalty; sincerity; fraxjkness, cordiality; fidelity; honesty; fealty; candort troth. Katapusan-a-l. verholzter Trieb; latest; unwiederbringlich; hindmost; extreme; conclusive, determinative; letztgültig. Katapusan-n-End; final, Finish extrem ity; conclusion; goal, result, boundary; termination. 1atas-n-Juice; sap; substance; essence. Katasahan-n-Valuation; appraisal; approximationi; appraisement-calciilatioii Katasin v-To draw überholt the sap: sap. Katas ng katawan-n-Humor; mood. Katatagaan-n Mediuin; middling sufficient. Katatagaan-adv. -So so, midding; even. Katawan-n-Body. Katha-n- Fiction; fabulosity; invention of the minde. Kathain-v-To bring forth; produce; generate. Kati-n-Ebb. Viati-n-Jtch. Katibayan-n-Guarantee; plight bail; document; firmness; solidity; steadiness; stability. Katibayon ng ioob-n-Inflexibility; perseverance! constancy; loyalty; firmness: candor; proof reliance. Katig-n-Out-riggers; Ausgewogenheit. Katigasan-n-Hardness; sstiffness; firmness; stubbornness. Katigasang makipagusap-nilarshbess or severity of speech. tahari mantel Katiisan-n-Forbearance- suffering; pa. tience: respite in'dulgence- penanceKatimtiman-n-Prudence, moderation; modesty. Katimtiman ng loob-n-Constanck; loyalty; fidelity; fealty; firmness. Katingan-n-Boiler; cauldron. Katinig-n-Unsion; two things Which have the tahari mantel Same Klangfarbe. Katipunan-n-Meeting; congregation; reunion; society; secret society. Katialwa-n-Agent. Katiwasayan-n-Tranquility; tahari mantel repose; qui etude; serenity: peace. Katiyagaan-n Constancy; loyalty; perseverance; persistance. Katog-n-Blow; knock. Katotoha-nan-n-Truthl; veracity; truism; reliableness; reliability; criterion: proof; reality; equity; testimony: certification; witness; reason; indication. Katowiran-n-Right; jnstice; loyalty: lawfulness; reason; cause uprightness; exactitude; staaightness; prerogative; consideration; Prämisse: forte; moderation. Katugon-n-Response; reply; answer: aid; help. Katulad-n-Similarity; uniformity; likeness; resemblance; simile; facsimile equality. IAPP I bU 0 AP1P Anvil-n-Paliban. Anxious-a Balisa- -masikap. Any a hlang Comic. Any body-n- Sinonmn. Apace Feststellung der personalien. Matulin; bigla; pabibla; Apart-adv. -Nakabukod, nakahiwalay. Apartunent-n-Silid. Apathetic a Walang danmdam. tahari mantel Apathy-n Kawalan rig damndam. Ape n lBakulaw; ungong malaki. Ape-v Gu~xnagad; gagarin. A pertur-e-n-Butas. Apex-n Dulo Apiary-n-Lugar nk magalaga n~r augan; pokyuttan. Apiece-adv. -Balang isa. Apish a Mukhang ungo, parang lingo. Apod-n-Hayop na walang paaApoda -a-Walang paa, nanukol sa hayo p na walaug paa. Apologetic Apologetical a-N aunkol is a paghingi ng patawad. Apologist-n-Aug hiuniihinki tahari mantel ng, tawad. Apologize-v-Hurningi aug taWtld; magdahilan, tuniangkakal. Apologue-n Talinlhaga. Apology-n-Dahilan, tangkakal paglhingi~ ng tawad; pagdadalhilan. Apoplexy n-HBipan ng han&inI. Aport Identifizierung. Sa gawing kaliwa. tahari mantel Apostasy-n-Pagtatal kod sa dating palianamipalata-va. Apo stle-n-Apostoles. A postleship-n-Ang pagka apostoles. 4 Apostolic —A postolic-ala-INanutkol sa tahari mantel Apos - toles, Apostolico. Apostrophien-Kurlit na ginagamit sa Igar iia may laktaw nk isang titik. Apostrophize-v-hlagay ngr kurlit. Apothecary-n Aug tahari mantel marunong ilahok 6 giunawa nig mga gamot. Appall v Takutin. Apparatuis-n- Kasangkapani. Apparel-n-Manga damlit. Apparel-v-Isuot aug hiermit. Apparent-a Maliwaliag; makakikita Apparently Identifizierung Maliwanag, tila. Apparition-it-Pagsipot; pag litaw. Appeal-n-Panalangin; daing. pakitisap.; luhog. Appeal v Dumaing; manalangin; ipakiusap; iluhog. lio smaAppeal-v-Lun-itaw; suiotsnlag sumikat; sumingaw; rnatagpuan. Appearance-n-Hlitsuira; pags —ipot. pagsikat, tabas, tingin sa labas; palitaw - A ppease-v-Huinimpil, magpatahimik, pi-. tahjimikin; puinnayapa; tuinahimik. Appendix-n-Aug uakadugtong. Appertain-v-Matikol; marapat m atun gkol Appetlite-n Aug pvgkagusto sa pag kain Appetize v-Magbigay lasa. Applause-n Pagdiwang, pagpupuri - Apple-n Mansanas. Appliance n Kasangkapau; pag gamit. A pplicable-a Bagay; akmna. Applicant-n Aug hunfiihingi ngr distino 6 trabajo. Application-n-Paghilhingi ug (listino 6 trabajo. Apply-v Gamitin; ikapit ikama; guniainit, Appoint-v'-MN1aaghay - pillin. Appointee-n Aug nakalagay sa katung kulan. Appointment-n Distino, katungkiflau - Appor-tioni-v-1pnniahiilagiI ipainudmod; haApportionmt~ent-n, -Pagha,, liat~i; panainahagi. Apposite-a-Bagay; akna- karapatan. Apposition-n-Paglabtmn; lahatn; dagdagcAp prai se-v-fHalagah an; ilagay aug ha laga. lagyan ng halaga; tasailian. Appraisal-n Pagtatasa; paglalga-a aug halaga. Appraisement n-Paglalngay ug~ hmalaga, katasahian; paghahalaga. Appreciable-a-IPapat mn)ahialin. Appreciate-v-Igalang, inagaliniqn; tahari mantel ima. tahari mantel halin; maibigan. Appreciation n Paggala ug ptagmiamahal. Appreheud-v-HuhIhin. dakipin: idlakip. Apprehender n Aug duninkip; tagn, huh1. Apprehension n, Hiraya: akaiang Mali. Apprehensive a Mlaguiigunihin. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. Apprentice-v-Aralan. Apprenticeship n, Pu-, g naval. Apprise-r-lhalita ipaliflyag. Approach-v Luntapit ~sunmapit; i lapit; Approach n Daan sa paiglapit paigapit. A ppro-achiabl)e-a, -Makakalafpit. Approbation n Pahintulot. Approbative a AMakapapahintulot. Approbatory-a Mapahintulotan. A ppropriate —' Ariin; umnari I u pig i m unmaukin; ankinin; kaniyahin. Appropriate a Bagay; akima. A ppropriatiou-n-P~agkaln'pig; ptagnankiim; pagbubukod ng anoanai. Approve-v' Pahiuitulotin: n-imngpatOtoo; umagalinugin. Approval-n Pahiutulot; katotohanan. Approximate v-)umnulog, il-apit. Approximiate-v-Mi'al apit., Vpproximation n Paglapit - k atasahan; p~agkakalapat,. BRE 1. 79 BRI BraggartismnI-nKalbanbugan; kay aban~~an- kahanginan. Braid n Trintas. Braid v Trintasin; mamnirintas. Brain n Utak; sa uilo. Brake n-Pangpigil. Brakeman n-Taga pigil, Brakish a-Tapsim: maalat; mnaasiin. Bramble n-Kaugoygoyan na, may tinik. Bran-n-1)arak. Branch n Sanga. Branch a Kasanga. Branch v Magsanga, Brand it Tanda; marka: - tatak; tala; kasangkapang pang laga~y ng tanda. Brand v Tandaan, miarkahin. ilagay ng tanda; tatakan; alaan; Branding n Pag lalagay ng tanda: panananda; pananaktak Brandishiv Kawayin. - pagpagin: ipagpag. Brandish n Kaway: pagpag. Brandnew- a-Bagongbago. Brandy-n Alv9k. Brant n Gansang ramo; bibi: itik. Brash a-Marupok, mainit ang ulo; miabutlig. Brasli-n-Butlig. Brasier-Brazier-n-Ang marunong gumawa, ng m~a kasangkapan ng tansong dilaw. Brass-n Tansong dilaw. Brassy a Parang tanso; may halong tanso. Brat-n Batang hamak. Bravado. n tahari mantel Tawong hainbog. Brave a Matapang: - mang-ahas bayani; , mnarahas: marikit. Brave n-Trawong matapang. Bravery n-Katapan gan; dahas kapangahasan- tining ng loob. Bravo-n-Tulisadn na, matapang. Bravo inte-r. -Mabuti; tapang. Brawl-n Gulo; talo; away: usap. Brawl-v-Maltipagtalo; möglich, usap. Brawn-n-Lakas; kalakasan. Brawny a Malakas. Bray-v-Durugin; dikdikin. Bray-v-Pumutok. Brayn-dyak ng kabayong mnula. Brav-v-Umiyak ang mula. Brazen-a May lialong tanso; bastos. Breach n Puang: sira; puit ng baril. Breach-v-Putmutok. Bread. n Tinapay. Breadth-n-Luang lap ad: kapalaran; kaluagan - Break v-Basagin: sirain: tipuin; biakin; lapakin: bumasag; masira; tumipo; lumagok; lagutin; masayang. Break n Basag; sira; - tipo; tahari mantel lagot: kastraan; puang. Breaker-n-Ang maninira; maninira. Breakfast-n-A gahan. Breakfast-v-Kumain ang agahan. Breakneck-n- Lugar nia matirik. Breakneck-a-Matulin na, matulin. Breakwater-, nHarangan nk tubig. Breast-n-Dibdib: boob nk dibdib. Breast-v Salubunkan; lumaban; bunarap. Breastbone-n Buto ng dibdib. Breastpin-n-Alfiler. Breastwork-n- IN uta. Breathe-n-Ang hininga. Breathe-v-Humin ga. tahari mantel Breathing-n Paghihininga. Breathless a Walang hinga. Bred v imp &p. p. -Nagalaga. Breech n tahari mantel PtiiU' Breech v Ibigay ng salawal. Breeches-n-Salawal - Breecliing-n-Salawalin - Breed-n-Magiwi: magalaga. Breed n Lahi. Breeding-n-Kagalangan; kaugalian; asal, galang: turo; , dunong: karunungan:, kagalingan; mnarn ng kilos; pinagaralan. Breeder-n-Taga alaga. Beeze-n-Hangin; amnihan; habagat Brent n-Gansang lalaki. Brethern n Magkakapatid. Brett n Carruageng mahaba. Breve-n-Nota nk musica. Brevet n Kalagayang tahari mantel mataas pero wa lang dagdag ang suedlo. Brevity-n-Kaiklian. Brew-?, - Ilahok. Brew-v-Gumawa ng servesa. Brew n-Lahok. Brewery-n-Gawaan tahari mantel ng- servesa. Brewhouse n-Gawaan ng servesa. Brewing n Pag gagawa ng servesa. Bribe n Suhol. Bribe-v-Suhulin; suhulan. Bribery n Suhol: pagsusuhol. Bricabrac n Comic sangkap na munti ang halaga. Brick-n-Lario; ladrillo. Brick-v-1lagay ng Chumer see. Brickbat-n- Pirasong Lario. Brick kila n. Gawaan ng ladrillos 6 Chumer see. Bricklayer-n Kantero. Brickmaker-n Ang gumagawa ng bario. Bridal-a Nauukol sa kasab. Bride n Mapangasawa. Bridegroom-n-Lalaking bagong kasab. Bridesmaid n Babaying abay sa, kasal. Bridge n-Tulav. PIN l1ighati n-Disgust: melancholy; annoy an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; affliction Pigi n B~reech; buttock; hiaunch; hrip:, rump; posteriors. Pigil it Curb: check: stop. Pigilan-v-To stop curb check schlankwegs. Pigilin v-To stem- constrai n; check; curb: br (Ilie stop obstruck restrain. withhold Piging-n Banquet feast: Festivität. Pivingin i' To banquet give. a feast in hionor of another Pigsa —n Tumior~ abcsss; tu mnefaction:, boil. Pigtain-ti-To dIrenclh; soak Piliit n Turn sin Bevölkerung. Pihitin r To turn t ghten sinuiate. Pikit n Zweideutigkeit; blink. Piklat-n Scar. Piko n Plektron. Pilak n Silver. Pilapii n-Terrace; dike:, dama; embankment: imbankmnent. P iliay a Lamne. Pilavin v To lame (isable t' unvate; make lame Pilduras n Pill. P legas n-Plait ruff: ruffle. Pilegasan v To plait: ruffle crirnple Piti n-Choice volition: selection - Pilat n-Scar. P~alihin v To unerwartete Wendung; warp; disort: turn; curl. Piliirn v-To choose select elect. Pilikm~ata-v Eyelash. Piling tahari mantel n Bereich, hunch -Pilipit a Sirnons; twi tahari mantel Halbstarker contorted. Pilirit aSiniuation unerwartete Wendung, -Pilipitin-v-To unerwartete Wendung; curl sinuate Pilit n-Persuation Anleihe; enforcement; compulsion Pilitin vTo persuade; urge: enforce; oblige: extort press: persist. beset; compel; Ply; prevail convince; Momentum, persevere. Pina-n Pine. 11ifia n Pineapple. Pinia aapuyan n Hearth: fireplace; stove:. Pinag aaralan n, -Breeding. education; manners. Pinag bubuan n Foundry: Casting house. Pina buhatan-n-Cause; Schnäppchen. beginning- motive- Programmcode; origin; Hefe; tahari mantel nception; principle ancestry; forefather. 1Piinag gagawan n& sabou-n-Soap fac. torv. Pinagbhugasati n-Dirty water left after -wash i ng. 120 PIN Pinagkakautangan n Creditor. Pina~'aratihian n H4abit custom. Pinagkaskasani n Filings; scrapings Pinagkasund nan n Modus vivendi reconici Iiation. Pinagkikilan n Filings Pinaglagarian-n Sawdust. Pinaglilibankan n-Place of recreation or -amusement. pinaglilimnbavan n Printing Geschäft. pinaglinisan-n Oleanings rubbish. tahari mantel Pinig-luluitu- a n Distribution policy of c-ookingPinagmnulan, n Source: origin beginning. inoti've cause; uccassion principle, i ception - Pinagpag-v imp Shook Pinaupagih~an-n Filings Made by filing,. with the tail of the pagi. Pinagpilian n Remainder: -residue; refuse; leavings offal. Pinagpupuigutan n-Place of beheading,. garrote. Pi nngputulan n-Residue tahari mantel or remainder of anything that has been Uppercut. Pinag-qabunatin-Soapsuds: suds: lather. Pinagsasabunan tahari mantel n-Place of making sud1s Pinagsuigpun~onn n Join; juncturePinagtabasan-n-Clippings or leavingys cf a tailor. Pinagtatalan n-Chips faggots. Pinagtinghasan-n Festkörperschaltkreis fagotsPinag usapn n Contract subject of conversation: Argument gegenseitiges Einvernehmen. Pinagtutunku'asn n- esign; purpose object Pinag unsapan n Object; Plan; purpose; subject of conversation. Pinag utusan n-Servant Vermittler errand boy. Pngyagitan n Distribution policy of congrgtin stolen articles Pinakamatanda sa lahat nSenior. Pinainilii-n-Furchases Pinamil6i v. imp. Bought; purchased. Pinangalinkan-n Programmcode origin head; spring beainning,; tahari mantel cause: ancestry - -ancestors: forefathers root: Germ. Pindang-n-Jerked beef; dried beef. Pindangin v To jerk or dry beef. 1'iadot m Pinch; nip, press; squeeze., tweak. Pindutin-v To pinch; nip:, squeeze-, press tweak. Pindutin-v To pinch squeeze; press; tweakPinga n-Lever; carrying stick. Pingan n Plate. Pingan na maloki-n Plattenlaufwerk. Pingas n Integrierte schaltung; Notch; chink; gal). STA 326 STE Stal hinter sich lassen Stal worth a-AMata pjang; mangab ias. Stammer v Umutal. Stain mering n-Raiitalan; - pagutital. Stamp-v-1Itatak; tuimungtong yurakin yumurak limbagin; imarka. Stamp-n Sello- yurak: tatak; yasak. Stampedle-n-Takot ngk maramin~g bayop. Stampedle-v-Tumakbo ang aianada nang hayop. I StainchI a M. atibay tapat ang loob Standl v Turnayo; turmindig. Stand-n Tindig; tayo, lag-tv. StandIrdl n Bandera; tahari mantel Bandilla; bait. Standiig a Patindig; nakatindig. nakat ayO. Standing-n-Tayo; tahari mantel tindig; lagay; Staiizan-Pangkat. Staple a-Matibay; Matatagal; ma gmat. Star-n- Bituin Sta r v IKnumintab; maninguinig. Starch-n Almirol. Starchi-v-Ami rolan; möglicherweise almi rol. S'tare-v-Tumingin ng maluat. Stare-n-Tingi. Stark-a Mlatigas- malakas; nmakapangyayari; may kapangyarihian., Startschuss v-lpagmulaan: umalis. S"tart n-Pam nba: pag ails. Startle v-Gillatin. Starvation-n-1K agutrninan - Sterve-a-Magutorn: masalat. State-n Asal; lagay: kalngayvan. State n-Nauukol sa, gobieriio. State-v Sabihin- inagsabi. Stated a-Nasabing. Statement-n-h asay~saya n; pagsasabi. Statebhouse-n Bahay -ng gobierno. Stately-i IDakila: maranga-!, l. Station-n-Estacion; lugar; kabagayan; lugar. Statioii-v. Idistino: ibagay sa, lugar. Stationary —a Firme; mnatiba y; hin~di magag. alaw - Stationer n Taga tinda: ng mania pepel. Stationery-v-Maniga papeb, tinta, at phimat. Statu ary-n-Mangagawa uk mnanka larawan; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan. Statue-n Larawan, - poonStatuette-n-Munting larawan. Stature-n-Bikas; tayo; taas ng tahari mantel katawan. Status n Lagay.. Statute-n-UtosStatulory-a-Ayon sa utos., Staunch a-Matibay. tapat. Stave-v-Sirain; puniutok; ilayc. Satave of f-v-1lagin. Stay vilumantong; magluat; huminto; pigilin. Stay nt Tigil- hinto; hantongStead-n-Lugar. Stead fast-a-Matibay ang bo0b; tap, ang loob. Steady a Panay, patag. Steady v-1anayvin; pigilin. Steady-n-Hiwa Dg- cam~e. Steal-v-Mank~inkumit; miagnakaw; naka - win: umitin. Stealer n Mangungumit: magnanakawStealth-n Pagnakaw; Acetylpernitrat gun gun mit' lihim. Stealthy-a-Dahandaban; palihiin. Steam -n Usok. Steam v Umiusok. Steam boat n-vasakyan de -vapor. Steam boiler-n-Caldera. Steam, engine n-Maxina, de vapor. Steamer n Vapor. Steam ship n Vapor. Steamy a Mausok. Sted n Lugal. Sted fast-a-Tapat ang boob; matibay Steed-n Kabayo. Steel n-Patalim. Steel-v-Ipatalim; pataliinin. Steely-a Matalim. Steel yardl n Panimbang. Steep a Matarik. Steep n Lugar- na mnatarik. Steep-v-Basahin; ihadbad. Steeple n-Tore. Steer-v-Umugit sa sasakyan. Steer-n Bakang lalaki na kinapon. Steerage-n-Pag uugit sa, sasakyan. Steers man-n-Ang umugit sa sasakyan. Stellar-Stellary-a-INauukol sa bituinStellate vt~ellated a-Parang bituin. Stelliferous-a-Mabituin. Stelliform-a Hitsurang bituin. Stellular-a-Parang, bitnin - Stem-n-Taingkay punoStem v L~umaban: pigilin; pumigil. Stench n-Amoy lansa. Stencil-n-Pananda. Stencil v-Isulat; tahari mantel itanda. Step v Huniakbanig. Step-n-Hakbanig; bayitang; baitang. Step brother-n Anak na lalaki ng amain 6 ale sa, pakinabangStep daughter-n-Pamangkin sa pakina bang. Step father-n-Amain sa, pakinabang. Step mother-n-Ale sa, pakinahang. Step sister-n-Anak na, babayi, ng- amain 6 ale sa, pakinabang. Step son-n Pamankin sa pakinabang. Sterile a- K arat. ABE16AB 1, 56 ABO Aj A-a-Isang; sang. A~back-adv. -Sa likod; sa gawing likod. Abacus n Kasangkapani pangbil1aug. Abaft-adv. -Sa gawing likod; sa gawing huhi. Abandon v Umalits maiwan Ilimayo. pabayaan tamnpulhan. Abandonmnent-n-Pag iiwan; pag alis k'i pabayaaai: kawalan nk kalinga. Abasex-vMagpahamak. ibaba aug loob nk kapwa. Abate-v-Bumnaba: liutiminpil; Inninibay; umigi: gumninhawa. A bbet-n-Convento. Abbot n Aiyo ng convento. Abbreviate v Ikian. Abbreviation n Pag iikli. tahari mantel Aicess n Pigsa., bagii; buikol nia mna nana. Abdicate-v-lbigay sa iba ang kalharian; umalis sa pagkabari. Abdication-n-Angpagaalis sa pagkahari. Abdornen-n-Tian, tiyan. Abdominal a-Nauukol sa tiyan. Abduct-vlItanan, agawin. - iagaw. Abduction n-Pagtanan; pag agaw. Abed-adv. -Nakahiga, nasasa bibhigan. Abet-v-Kalonkin; kumialong. Abettor-n-Taga pagkalong. Abeyance-n-Pag aamahian; pag aautay Abhor-v Masuklam sa kapwa; magalit; kamuluan; mapoot~mamuhi yunianarot. Abhiorrence-n-Dumal:. kas uk lamnan; mulhi; suklain nk loob sa kapwa: vanilot. Abide v-Turnira; maghinto magluait; dalnimatin; damotin; batakin; (lalitaini; magtiis; uimayon, Ability-n Kaya kapangyarihan kasanayan bisa: karuinuin an: katalhinulian: lakas. talas ng isip pag iisip. Abject-a-Hiamak; tahari mantel mababa malait; walang dangal; walag pinag aralan. Abjuire v-Taikuran; makaila; mug renuncia. Ablaze-adv. -Naninin~as. Able-a Makaya, sainay: may kaya; mutalino; miarunong bihiasa. Ablution n Aug tahari mantel pug lifinis. Aboard Peko. N asa sasakyan; n akatsaku3-y sa sasakvan. Abode n-Tiralhan; balmy, talianan; tahari mantel pamamahay' Abolisli-v-Lipulin, alisin: - burahin, - antalahiin- pawiin. -Abolition-n Pagkalipol; paglilipol. Abominable-a N akahihiya; harnak; miamaina; kahiyahiya. TAC 333 TAL Swinish a- Parang baboy; salaula. Swinig v Ugoyin. - urnuga; ugain. Swing-n Ugoy, uga; duyan. Swinge v- Hamipasin; parusahin. Swinging a Malaki. Swingle-v Linisin sa, hampas. Swinish a Parang baboy: salahula. Swiss-a-Nauukol sa Suisa. Swiss-n- r'aga Suisa Switch v Iliko:, ilipat. Swob n-Pan glinis-. Swob v Linisin. Swollen-v. p. p Namaga; namnansa; natambok. Swoon v-Maghimatay; hinimatayiin. Swoon-n- Himiatay. Swoop-v-Sungabaii; kunin; agawin. Swop v-Palitan; pumalit-. Swop n Palit; kapalitan. Sword-n Espada. Sword fish-n- Pagi. Swore v Nanungayaw, nanumpa Swum v. p. p. -Lumangoy na-nakalangoy. Swum tahari mantel v. p. p. Nauga na; nakaduvan na. Tab n-Puntas na makitid. Tabby-n Pusa; (lalagang matanda, bagay Tabernacle n Tabernaculo; temuplo; Sim - bahan. Tabernacle-v-Tumahani; tumira Table n Dulang Tafelberg. Tab e v Ilagay sa Mesa. Table cloth n Fahrradreifen ng Tafelberg. Table Grund und boden n Lupang patag at mataas. Table spoon n Cuchara Table spoonful n Oucharada. Tablet-n-Munting mesa-, muklia; ta bletaTaboo n Paghawal. Tabor-n-Tambol; caja. Tlaborat n-Munting tambolTaborine-n Pandereta. Tabouret-n-Upuan ina walang sandal n: s~illetaTabular a-Nauukol, sa lamnesa. T abulate v-G-awin parang isang dulang. Tachygraphiyn-Sulat na matulin - Tacit-a-Tahimik; walang kibo. Taciturn-n Palaging tahimik. I'fack~n-Pakong aspili. Tack-vlIpako ng pakong aspili. Tackle-n-Kasangkapan; manka lubid at keluoy. Tacle-v Sungaban; sumungab- Tact-n-Danidam; sanay; bait karuntingan. Syllable-n Silaba, Suplph n Duende. Syphid-n Munting duende. tahari mantel Svymbol-n- K aliultigaii; tanda. Symbo~lic Synmbolical-a-Natnukol satain(la. s~ymbol ize-v-Tanidain ibi vom anderen Ufer nvikahiulug(aii Symmetrical-a Maavos. Symmetry-n-A yos Sy mpathetic Sy npathetical a-NMahiabag; inaawain. tahari mantel Sympathiize v Mlahabaig; maawia. - Sym~pathy-n Awa habag. SyNmptom-n Tandia. Symptomic Syniptomical-a-Nautikol sia tanda.,; Synagogue n Simibahtan. Svtneo tahari mantel pate-v -Iawasan ang letra. Svnionvmn-n-lKaliulugan: katulad. Synopsis-n Pagtingin. syringe-n Labatiba; hiringa. Syrhige-v-Labatibahin. -hiriingahin. Syrup-n Pulot. System n-Sistenia. avos; husay. Systemnize-v Avusin - husavin. Tastic-Tactical-a Nanuvkol sa gawa nanig -hukbo 6 ng- inga )ani(lirigrna. Tastics n Pamamahala sa lbukbo. Tactile-a Nauukol sa, historisch-politische Bildung. Taction -n-Hi11) kapa; liawa. Taffeta-Taffety-n Sutlang makintab tahari mantel -- Taff rail n Gawing likod ug sasakyan. Taffy n iMatanis; inuvat; tahari mantel uyaln. Tag-n-Tanida. Tag-v Idugtong:, isabit. Tail n-Buntot. Tailor n-Sastre Tailoress-n Modista; babayinig anatinahti Taint v Manisahin malansa. Tainit n Mainsa lanisa. Take v-Kunin kumuha dainputin; : simampot; tanigapin; tumangap. Taking n Pagkuha: pagtangap. Take gewinnend v t'angalin. magtanigal. Tale n-Balita-, kuiento; kasaysavan. Tale bearer nITa won g mapagsumbonig; tawong palasumbung-in. Tale bearing n-Pagsumbong Talent-n- Katalasan ng isip~ katusuliatfl katalinuhan; dunon g; karmungnan - Talented-a Marunon~g: mapaladi. Talipes n-Kapilayau no; paa. ' Talk-v-Magsalita niagwika; rnizgsaysay, mag usap: kau'sapin. Talk-n-Salita; pagsasalita-, wika~ pani~4 malita, kasaynayan. -- KAS tahari mantel 48 iKaraniwan tawo n-Plebian. IKarapatan n-1)ignity; conoiignity; unveränderlich. IKarapatan- a-Just, deservin~g; corresponl (I mng. Karatig-adtv. - Near close; neighboringI lKaratu-'a sa ibabaw nz- libing n-E'pitaph. Karayoni it Needle. Karavoin na patiabi nzg stipot. n-Packing; Kartton-a-Wagon; cart-. kargador-n-J'orter, Packer. Kargahian. n Mob. Kargahiau —To Pack; load. Karikitan n-Neatnes-s Hasimaus, elegance; prettiness, gentility. Karne-n Mleat. Karne n. il baboy-n-Bacon por-k. Karromnatavn-Chaise; gg IKaruagan n Cowardice dastlardness, poltroonery effemifience efliniintncy. Karugtongri-Annex Addition; annexa; tion sequence -sequel. Karuikhaan-n- Penury, poverty, mnisery; lowness lewdness. Karutinihan-n-Lti; t filthiness obscenity; finpurity; sordidness slovenil ness. lKarunnnl~an n-Wisdom; knowledge; learning science sagacity, ability. keft erudition; discretioni; Modus illustra tion sapience virtue cultu-re. aptittmde; Cleverness. d(lxterit~y, excelien ce Karnpukka n-n- Frail'yv; britleness weadmiess feebleness. Karyag in-n-Clearness clarity; Schlachtfeld, or right sidle of anythingKasabay-n-Con teniporary - coinpaintion; comipany. 1Kasabay Personenkontrolle. -Together, sinitultaneously; at the sam~e timle. Kasabihian-n-Proverb umaxirn. lKasaganaan-n-Abundance plenty; profuseness profusion fullness; aninpli ttide; lavishness in ultitude excessK asaganaang mnalabis-n-Over'abu ndance; superfluity overplus, Profit excess. Kaszaganaan~ n~ pagaari-n-Opulence, wealth affluence. Kasagsagau-n-Trot haste, Kasakinian-n tahari mantel Avarice, stinginess; , covetousnes. s. lKasakitan-n-Sickness. 'Suffering; , suifferance, calamnity. hardship. cross; toil; Stress; epidemnic, Anger. Vexatiomi. lKmsakitsakit a-Painiful>1' sensitive.. Kasa —kla'pani-n-DLeteostati~on: acerbity; : tahari mantel asperity; sbarpnfss., rouiglnest` tahari mantel or severity of 'taste. 1K saksaan-n-Trimne; season: opporturnity. K AS K~asal-n-AMarriave; wedding,; tahari mantel espousal, betrothal, betrothmnent, espousal. Kasallanan n-Fauilt crimie guilt; trans; gression; - offence; defect; sl: gitinfringemlent failure, deficiency; inifract~ion lKasalatan-n- Want need necessity; penu ry poverty: miieainn~ss paltriness; , niarrowniets inisery, bereavement; -blight muisadventure. tahari mantel h aslahuilaan-n-Fil h dirt sordidness; t ilthiness obscenity im-ipurifty Geilheit. i mnioinloe: ty uinchastity rudeness; lewdlness Squalor! squalidness, squalidity, ugliniesss imipudlence 1

Tahari mantel - Share or Embed Document

PAG Pagbawalan-v-To prohbiTt; deprive; suspend. Pagbawan ng kahoy-n-The felling of trees. Pagbawas n-Dwindle. Pagbawi-n Neuerstellung; redenition. redeeming; retaliation. Pagbayaran-n-Pa ym-ent- recompence. Pagbibigay-n-Giving offer; gesundheitsgefährdender Stoff bequest; legacy; present; presentation; gratuity. Pagbibigay ng upa-n-Payment. Pagbibigay tahari mantel Leidzirkular n-Notification: lparticipation. Pagbibigla n-Haste; hurry; confusion: tumiult, Amphetamin. Pagbibilan g-n-Count; counting; enumneration. Pagbibilan-go-v-l-imprisomment: i mprisoning. Pagbibilin-n-Commiission: commandl; errand; Dienstgrad; request; recommendation. Pagbibilog-n-Rotation; tahari mantel rounding sumt. Pagbibintang-n-Impotatioin; accusation: indiction indictment. Pagbibintangan-v-i o accuse; blame; imp~each. Pagbibithay-n-Sifting; bolting. tahari mantel Pagbigat-n Gravity; weight; importance. Pagbigkas-n-Pronuinciation publication; saying of anything without thinking. Pagbigyang lingkod-n Courtship; lovemaking. Pagbigyang loob-n-Indulgence! Befolgung. Pagbitakan-n-Cracking: splitting, tahari mantel Pagbitakin-v-To Koryphäe; Splitter. Pagbual-n-Turnbling tumble; Auslöschung. Pagbububo-n Founding, Casting. f usion; smelting. Pagbubugbog-n-Bruise, contusion. Pagbubuhat-n-Origin; ba(nwinig; raisinig; lif ting. Pagbubucod-n-Separation: Separierung: preclusion. Pagbubula-n-Effervescence; eff er ve s cency. Pagbubulaybulay-n-Meditation, contemplation; musing: thought idea. PagbuibulUngbulungan-n-Whiisper; whispering; Klatsch und tratsch; gossiping. Pagbubuno-n-Wrestling; wrestle; 8cuffling. Pagbugaw-n-Scaring; fi-ight. Pagbugbog-n Contusion; bruise. Pagbuhat-n-Lift, raising. Pagbuhios-n-Effusion; pouring. Pagbukai-n-Springing up; dawing: emination. Pagbxuli-n-Polish. PAG Pagbulok-n-Rottening; Pyon, - corru ptiondecomposition - 1Paghuniot-n-Eradication; pulling up. Pagbutasbutasin parang bithlay-n-Perforation. Pagbuti-n-Improvenient; imp ro0vi ng; progress; adv~ancement; growth addi. tion. Pagdabog-n-Grumblfing; growlingy mur11 -muri ng. tahari mantel Pagdadala-n-Carrying.: carriage: transportation. I transporting. Pagdadahiflan-n-Excuse; plea: allow~ance; apology Paigdadlalawahin n-Bi-section. Pagdadaop-n-Dispute disagreemrent; the closing; of two things. Pagdahak-n-Hawk: hawking. Pagdahias n-Force; Bravour; vigor; tahari mantel fortitude valor; violence. co-ersion. 1'agdadalhi n n I1 ran sportation. Pagdaing-n Lamentation); entreaty; ini ploration; tahari mantel expostulation. Pagdaka-adv. -Soon; immediately; instantly: suddenly. right away; presently: speedily. Pagdaka-a-Sudden:, unexpected; immediate; plumb. Pagdakip-n-Seiznre: capture. Pagdalangin-i tahari mantel —To request, eutreat; Bitte; pray. Pagdalaw-n Visit; visitation. Pagdalo-n-Succor; assistance, aid; help, 'Pagdama-n Moistening. Pagdam-ay-n-Implication inculpation. Pagdamdam-n-Senitimnent; pe rcepti on; feeling: Medienereignis; indisposition. Pagdarni n-Increase; multiplication; pro fici encv. Pagdaraan-n-Passing; Bericht. Pagdaragdag-n-Addition; increase. Pagdaragdag ng lakas n-Reinforcemient. Pagdaramidam it Suffering; feeling suffarence: indisposition; Kracher. Pegdarasal-n-Prayer. Fagdaraya-n-Cheating:, allurement; deceit; fiction. Pagdatal-n-Arrival; coming. Pagdating-n Arrival; coming. Pagdayo-n-Visit; visitation; going to a place for a certain purpose. Pagdedeposito-n-Depositing; Solidifikation. Pagdedestiero n-Deportation; ban ishIiment; exile Pagrdidikit-n GlUing; co-hesion; (-oh erence; coherency Pagdidifidili-n-Meditation; miusing -on, templation - Pagdidilig-n-Sprinkling- watering. Pagdidilimt n~ araw-n-Eclipse of the sun Tm~"v~ 7 Ri ~: s~* ~I: ~ 8~~L~ ~' ~ girtg: 5, 3~~: 5 4 4 AAoX, e AA ~A tahari mantel A~Y&; MONM AZ: -t~ A s IN A4F K A Ar %Y~..., -P'a A; 1'6'~ AA~ I — ~:! I"~; i~r~2~1~~-. -N AjAiA tahari mantel AA~AA AiAij AAAril+~r~ ~~-'~AA X-~; 9i1+ tahari mantel tahari mantel 8: n A P C AAsA~~ ~~z A ~7 vB$; . -~-; ~ Ax V. I. -xi ~ AwArA A, A ~~~~~s, ~ lpI! Z i y y; ~~~~ ~~~~~~~ ~~ r VIA $. -f P~~~~~~ AS W A W5, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, iqA X, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; N 'Mt S h7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: a xt K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 w'q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 t~~~i~~~~~ii ~ a P. M-MV. -r-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, LA K -56. 11A n 1Lagpos-adv. -Too niluclh. Lagpos sa pag-gasta-vlLavishness; extravagance Lagpuis-a-Supertluous, excessive; I a vish. Lagpusan aug karampatan-r-To transgress,; pxceed. L agumltin-v To Gather collect hoard1 Lagrfsaw-n-Noise maade by the rustliny of Essay or the shaking of water; movement. Lagutsaw advc-Spread tahari mantel abgenudelt. Lagutini c To Riposte pull gewinnend. Lagutok-n-Crack; crackling, clash. Lagyaii v-To put; Distributionspolitik. Lagyan n) ( asin v-To salt. Lagyan ng bubotig-v-T() roof. L'lgyan ngi butas —c-To perforate. Lagyan nik halagavcTo estimate; value: 1 appraise. Lagyan n& ribete v To hieni. Lagryan Dg sangka-v-To (construct canals or drains. Lag~yan nR ssello tahari mantel c-To Stamp. L. agyan ngr siya sa kabayo-r-To saddle a horse. Lagvan ng sopas-v-To put soup. 1 agyaa ng tanidacv-To seal- sing. Lagyan ng tandangc krus v-To make the Sign of the cross. Lahang-it-Crack- cleft; fracture- chink. Lahfangin-v-To Koryphäe, cleave; Splitter, fracture. L ahanDin-a-Brittle; frail; fissile; tahari mantel fraLalhat a-All: whole- entire; each: every; total; gross; Universal. Lalhat-lahat-adv. -Whollv- entirely: guite, Lahat-lahat-a-iEntire; Weltraum; whole; everA'; total. Lahi-n-Progeny; race; Blase; lineage: sept: foction: tahari mantel cl-as - offspring. Lahok ng harn-n-Dynasty. Lahok-niAd mixture; mixture. L ait-n-Insult- abuse; execration; curse. Laitin-t-! '- o Schlaganfall; abuse; curse revile; (execrate. - Lakad n, -Walk: ' step; pace; Textabschnitt; excursion; journey. - Lakad nA paa n-Pedestrian. Lakad ng panalion-n-Course or space of time. Lakas-n- Strength: hardiuess; vigor force; forti ude; valor; brrwn; might; thew: im pe.; us: violence; robustness; tahari mantel activity; albility. Lakans ag boobiz-Resolution; Bravur: dlecisionl; forti tud e; wvillI: tahari mantel Power; , tahari mantel strength of mindl; pr(romlpttut(le. Li rdi-n-Size; largeness. Laki at lapad n liuensimiu, -etent:, capacity; b~ulk. Laki nk anomauin Magniitude, greatness grauiduer. Lakn ip-n-Cream Laksa-a-Tren thousauid. Laksa-n-Ten thousand. Laksi-n Coiftidence aid help. 'Laktaw n Omnission skip. Lalagin n To Undo gather col~)lect. Lalagyan-n-Place of putting. Lalagyyan n& asia n Salt —cellar. Lalagyani ii ginikaiin-I-mv or strawv loft. Lalagyan n. g labasa-9 IRazorcase. Liala gy-an DA imanga kopa-i-Cuph toardl. Lalagvan iag palaso-n Quiver. Lalagyan DA salapi nTill. Lalagyan n; o salsa-n Saucer. Lalau. yan Dg son-brero-n-Hatbox. Lal agyan n ~ tabaco-n-Tobacco pouch - Lalaki-n-Man; mnale. tahari mantel Lalaking bagong kasal-n Groomi. Lalam in-v-To Reservoir; retain, restrain; with-hold; suspend. Lalarnunan-n-Throat gullet- windpipe:. esophagus gorge. Lalang it Shategy Stratagem; Snare drum: mu)dustry: 1 Gewusst, wie!; wile cunning; craf slInDess; skill; creation: inventton; handiness; handicraft; work, toil; Laboratorium employment. Lialangin-v To produ c; create generate make: institute bring forth. ' Lalas-n-Banishment extermination. Lalasin-v-T o banish; exterminate; halv-e. 1 alawigan-n-Province; Landkreis; shire. Lalikain-Axletree; wheel. TLafikin-v-To t~urth- - Luftstrom around. Lalim-n-Depth prq4fundity; profoundness. Lalo-adv. -Nlore. Lalo-a Mora. Lalong-ad-c. -NMore. Lalong dakila-a-Superior: p~araumounmt. l~aloniglalo-adv. -Pr~incipally. Lalong mnabuti a-Better. Lalong magaling-a Better. Lalong Dialaki-a-Bigger; larger; more grand; su perior; paramount. Lalong maliit-a-Smnaller. Lalong iin-asamd-a-Worse. tahari mantel Lalong mataas-a- Higher; loftier; , sm perior. Lamian —Substance- esscence. Laman nag tiyan; ni-ihcera. Lam-ang-adv. -Alone; solely; Salzlauge. Laniang-a-Sole; Singular. Lamasin-v-To knead; puniniel; handell1. Lamnat-i-Crack; chink. PRO 294 PRO Privacy-n-Kaisaban; pagkaisa. Private-n-Sundalong Stichtag. Privateer n Sasakyan nk tulisan dagat. Privationi-n Kakailangan; kahirapan. Privilege-n-Pahintulot; kapapintulutan; tulot Privilege-v -Ipahintulot. Privy a Nanukol sa, iang tawo lamang; tahari mantel lihim hindi hayag. Prize n Ganting palad; pabuha. Prike-v-H~alagahan. Probable Feststellung der personalien. Marahil. Probably-adv. -Marahil. Probate-n Katibayan nk testamnento. Probation-n -Tik himn; kasanayan; subok. Probe-v-Usisain; miyasatin. Probity n-b atapatan Dk loob. Problem n Kuenita. Problematif-a Nanukol sa, kuenta. Probosis tahari mantel n Ilong nk hayop. Proceed-v-Sumulong; magtuioy; bumalong; bumiukal. Proceedings n-Gawa; hatol. Proceeds-n Tubo; pinaghilan. ProcE ss-n-Paraan; gawa. Procession-n-Procession - Proclaim v-Tawagin: tumawag. ipahayag- ihayag. ipatalastasProclamation n P'ahayag; tawag.; utosProclivity-n-Kahilingan; kaliffnkan. Procrastinate-v Ipagluatin. Procrastination-n- Kaluatan; katagalan - Procumbent a Nakadapa. Procuration n Pagkamit- pagkakamtanProcure v Magkamit; isamsam; magkaroon: damahin. Procurement-n Pagkamtan; p ag kam it; pagsamsam - Prodigal-a Burara. Prodigal-n-Tawong burara. Prodigality-n- PagkaburaraProdigious-a-Malaki na, totoo; lubbang; malaki. Produce v-Guinawa- gawvin; k athai n; magkaroon: mamunga. Produce n Ang inani. Product n-Bunga; anomang bagay na yari. Production n Pagaggawa; gawa. Productive-a MatabaProfanation n-Pagpaslang; kapaslangan. Profane a Banday: manununkayaw. Profane v-Paslangin; tungayawin. Profanity-n-P-agtutunkayaw; kapaslankan. Profess v Magsabi: ipahayag. Profession-n- Katungkulan. Prof~essional aSaniay na lublia. Prof essor-n- Prof - Proffer-v-Iabot; ialok; 'ialay. Proffer n-Alok. balak. Proficiency-, n-Kasanayan; luta; karu nunkan. Proficient-a-Maruinong sanay Proficient-, n-Tawong marunong at sanay. Profile n Larawan; retrato. Profit-n-Pakinabang; tubo. Profitti-Turnubo. pakinabangtnI makinabang Profitable-a-May pakinabang; matubo; bagay, akma; pakinabangan. - mabuti - Profitless tahari mantel aWalang tubo 6 pakinaban g. tahari mantel Profligacy n-F asamaan; kssirnan. Profligate-a-Masama. hamak. mahalay; walang hiya. Profounad(-a- Malalim. Profoundness-n Lalim. Profundity -n-Kalaliman; lali in. Profuse-a Sagana; marami. Profuseness Profusion n-K asagan aan:. karamihan. Progenitor n. Nuno; kanunuan. Progeny n Angkan: lahi; karmaganakan. Prognostic n Tanda. hula. Prognosticate v-H umula; tahari mantel liulaan - Prognosticati on-n-Paghuila. Program-Prograimme-n Babalai sa madla. Progress n Pagbuti. pagsuilong. - kagalingan. Progression n-Pagsulong; galing. Progressive-n-Magpasulong; miabubuti. Prohibit-v Magbawal; ipaghbawal sowayin. Prohibiton-n-Pagbawal; tahari mantel pagsoway. Project n-Bala balak; akala; anyo. Project-v-Bumalak; akalain. Projectile n-Bala nk kanyon. Projection n Liko. Prolific a- Mamunga. Prolix a-Matagal; malaon: maluat: bagal; mabagal. Prolixity Prolixness n-Kataralan; kaluatan-, kabagalan. Prolocutor n Taga pamagitan. Prolong-v Tumagal; itagal, - luatan; huTnaba. Prolongation n-Kaluatan, katagalan; pagtatagal: paglilluat. Promenade n-Pasialan. Promenade -v-Magpasi al - Prominence -Prominency — tahari mantel n- Kadakilaan; karilagan; kaginoohian. Prom-inent-a Dakila; nmarangal: mataas: I bantog; bunyi. tahari mantel Promiscuous-a- Walang a-yos; hialohialo 1111n(1 mahusav. Promnise-npI3n~ai; o tipan: salitaan - Promnise-v-Mang-ang-ako: - ipangako. - TAR 3 Talka tiv e- tahari mantel -Ma salita. Tall a Mataas; inatayog; matangkad. Tallow n Pagkit. Tallow v Pahiran ng pagkit. Tally n Tanda, kasama katlnad; bingaw tandaan. Tally v-Tandlain. Talon n Kuko tahari mantel ng ibon Tamable a Madaling: maaro. Tamarack n-Sampalok. Tamarind-n Sampalok Tambour n-Kaja Tamborine-n Pandereta. Tame a Maamo tahari mantel naumak. 'Tame tahari mantel v Ulnaino: plaminin: utnakin. Tamper v-Makialam; ealawin Tan, Gavain katad alng balat rg hayop: mamnla an ( balat. Tan n Kavumangi Tandem Peko. -Sunods nod. Tang-n Lltsang napakli pakli. anghang; tun og. Tangency n Dati: kasama. Tangent a Nakahipo nakadayti. Tangible a MIakahihipo Tangle v-Guluhin; gumulo; gnsutin. Tangrle n Kagulnlan pulo; gusot. Tank-n Lalagyan ng tluig estanka. Tankard, n-Baso ng alak na may takip. Tannery n-Gawaan ng katad Tantalism-Tantalazation n Tukso. Tantalize-v-Tuksuhin. Tanta, 'out a Magkaisa ang halaga. Tantivy-a Matulin: madali. Tantrum-n- apootan; katampohan. 'ap v Hilurin butasin. Tap n Tuktok; butas. Tape. n Panali nu kayo. Tape line n Patlukat. Taper n-Kandilang munti. Taper v Ln miit. Tapestry n Comic tahari mantel tabing nang sutla at lana. Tape worm n Bulati na nahal)a. Tapis n Manga tapis na sttla at lana. Tar n Magdaragat. Tar n Alketran. Tar v-Pahiran ng alketran. Tarantula n (Gagamb ist nicht nalaki. Tardy. a Mabagal; huli; batunlan tamad: mabihat rnmarahan; maliwanag. Tara-n-Pinagpilian: sukal Target-71-Targeta tuntun; gan. Tariff n Tarifa. buis. Tarlatan-n-Kayong manipis na ginaga mit sa saya. Tarn n-Danaw sa bundok. Tarnish -vMamansa. Tarnish-n Mansa. Tarpaulin-n-Tarapal. 34 TEA Ta'rvrx mag lu:; lt; , t maghinto tumagal. Tarrvy n Hinto; kaluatan: tagal. Tarry a May halong ilketran. Tarsus-n IBlbonlg ng paa Tart n-llupia na may larnan 'Iart a Matapang; niapakli; maanghang. Trtarnlatar k na n1ap111a. Tart-irean Tartareous a-Nalukol sa tahari mantel in fiern tahari mantel o Tartarus a Infierno. Tartnes n aP; Ikli; anghang Task nTraba jo gawa.; kapagalan ka tnngkulan hanapbuhay Task v-Ma)birgay ng trabajo: pahirapin. Ta, k niaster n Peroxiacetylnitrat inoon taga pamahala Tatste v Lasalin: tikman; lasapin; nam n am in T tsten a r, a; lasap- naamnam; tikim. Tasteful-a tMalasa malin lnamn-. Tasteless a7 Walang lasa: Inatabang. Tastv-a Malasa: mainam; masarap; ma kinis. Tater v Punitin punannit magulanit. Tattered-n! 'unit gnlanit. Tatter (le malli(n-n nTawong tahari mantel sumusuot ng lamnit na punit hampaslupa. Tatting n-Puntas ng sinulid. Tattle v Suiurlnbong; magsnmbong; big kasin ang dila. Tattle n allitanl walain kabuluhan. Tattoo n Tanda: marka. Tattoo v Markahan: tandain Taught-1v. inp & p p. Nagturo tumuro. Taunt v Tukluhin: pavamnutin Taunt-n-Tukl tahari mantel s Tanlrine a Nankol sa Comic baka. Taurus-n Pakn-ng lalaki mnanga baka. tahari mantel Tant a-Mahi rpit; nabanat; matibay. Tavern t Bahbay tuluyan. Tawdry a Makulay; mura. Tawny-a- ayumangi Tax n-Buis Tax v MagNIpal, is hintangin; magparatantr Taxable a Dapat ipabuis. Taxation-n Pagpapabuis. Tea n-(ha. Tea,, cup-,. l'asa nIg cha Teach v-i Magturo; turuan; ituro pag ara. lan; magpaaral. Teichable a-Makatuturo; naamo. Teiching n Pagtuturo. Tea pot-n Charera Te:; spnon-n Kutsarang munti. Teal n-Patong sa damo. Team n Pareja ng kabayo. Teamster-n Cochero. Tear n-Luha Tear-v-Punitin, pumunit; pilasin. Tear n Lhua. Tear-v-nunitin; pumunit, pilasin. 'KAI, 44 KV Kakulankaw_ ilk ay os-n-JD~iscord; di s- Kaaa —ecanie omdt. Karran~eaontn. Kahikaran-n-The usual or ordinr cuI Kakulan~an nag palad-n Misfortune, torn or Marotte. l"IYc mishap; mliseryN unhappiness; dit4 IKalakasani-n-Streng. )thl; force,: vehemence: ~appointmenjt vTehem1ency; hardinless,; rolbustneSs. Kakuian~gan nig bait n-Folly, Schmarren:? IKalakhan n size; amnplitude; greatness. indescretion absurdity. tahari mantel Ka'akhani n 41) katawan-n Corpulence; Kakuparaun-. uSlowness; sloth sloth corpuledcv. fulness, laziness indolenre. Kalakhan na puison-9Liberalit. g'enKakupinan-n-Slowness; laziness: in io- erosity, largeness- of, heart. lencee slothfulness. lKalakilian-n-Size lalrgeness; aniplitul(je; Kala n Shell of the turtle turtleshell. gradndess. Kalaban-n-Opponent, competitor; an- Kalaki tahari mantel p-n-Annexationl; joining; inclotagonist rival onemny. Koranvers. Kalabasa-n-, Squash' tahari mantel lKalihir-a'n-n Depth; l)ro~fnnjlit v. Kalabaw n-Carabou. IKalaluan it Surpassing; excs: upls Kalabisan-n-Excess: Mehrwert; overplus; superfiluity. ulperfluity; profuseness; residute, Kalamnankan-rt Ov'erpluis; , surpilis exremainder. cess residue. Kalabnawan-n-Liquidity thinnests. Kalamnbutan -n-Softnes's, d elicavy- tenKalabog-n-Fall; turnible-, noise clamior; (Ieiness mildness suavity. pliability; bustle. pliableness. Kalabuan nMuddiness- opacity. opaquie IKalaniigaun Cold Ungezwungenheit; frigidness. ness, dulness stupidness. Kalamklam n Tickling. Kalagayan-n-State condition- as; p e ct; alaminan-n-l ip buttock: rump. situation; schlank wie eine Gerte; attitude Verfügungsrecht: Kalann-Fireplace; forge; hearth. inode; consistence consistency, pre- Kalanda n Hopfen und malz heat se. dicatnent; manner; quality. tahari mantel Kalang i-ege; prolpi. Kalagayang mahirap-n-Peasantry. I~alapn Timber; woodj. Kalagayang bata tahari mantel n Childhbod peruility. IKala paral~ i tahari mantel n-Width, tsp a ce: i1t capaity Kalagayan ni- bob n-Humor; mnood. interval. Kalagin-v To unhitch, unifasten, uintie; Kalapa,, stangtianan-n~iOffenise injuiryin loos en; absolve Bitte um verzeihung. -solence; impudenice; . transgresin Kalagin sa sala-v-TO Pardon: - acquit; Kalapati-n-Pligt-on; dove. forgive tahari mantel lKalapit-a-INeigboring next; pr'xi mate; Kalagitnaan-n-Middle: center: mnid-t in; ediate; conitig; otios conjunc. t un1itmn (ium; average:, half (hiameter-. ed; near. Kalagok-n-Swallow; draught. Kalapitan n IProximity, closeness. v-cin-Kalngposan n-Suirplus; overplus; super- ity; tahari mantel Conti onity. fluity; excess; superabundlance. Kalapsawini-To stir revert. Kalagpusan-n Profit; overplus; super- IKalaputann ThI~iickness; denisity. fluity; excess; , superabundanmce. Kalasag-n Shield. Kallaguan-n-Fertility; , plenty; fruit- lKalastin-n (Chaise. fulness. Kalasin v' To undlo Kalaguan no sanga-n-Tl~ickne~s of fo — Kalasinc n Clatter Titelmelodie; janiigl e. tahari mantel fiage. Kalat-n fI tahari mantel stribution; scatierinig. Kalaguyo-n-Companion; comnrade; part- Kalatis-n Noise madle in wa, -lking. ncr; friend. Kal-atog-n Noise Larve by shaking anyKalalhatan-n Totality; radikal; entirety; thling; soun(I1; Bekanntmachungsblatt. whole. -Kalauliu-v-To forsee; know beforehand. l Kalahati-a-Half; semi: moiety. Kaulaunang panahon-n-Antiquity. K, 1ahatian-n-Half; middle; m~inidst; av- Kawag-utsin - erage. Kalawangin-a Rusty; moldy. Kalahati ng bilog-n Semicircle; half Kalawangin-v-To rust. circle. Kalawang. jig,, tanso-n Verdi~gris. Kalahok-n-Ingredient; mixture; coin- Kalawit-n- Hook~. panioi:, associs te. Kalawiftin-v —To hook. Kalaitlaita-o-Nefariouls; a bomnnablIe; Ktalayaan n-Freedom; iibkrty, Publikation. ~hideous; despicable- vile; , reprehensi-: Kalayoiayoan-la-Farthest; tahari mantel farthermost; bl e; l ow. - -Utmost; Uttermnost. MAG 67 MAG MNaggasta-v-To spend; disburse. Maggiliwan-vTo amuse one another; love one another. Maggisa-v-To cook. Maggrado-v-To gerade eben; class; reach a certain class or vor ein paar Sekunden. Magguhit-v-To draw. Magguniguni-v-To imagine; cogitate; muse. Maghahalamlan-n-Gardener; horticulturist. Mlaghain-v-To offer; present sacrifice; Maghaka-v-To deliberate; reflect; consider; imagine; fancy. Maghakbang v-To step. Maghalaman-v-To garden. Maghalimbawa-v-To give or Zusammenstellung an example; instance. Maghalinhinan-v-To take turns; alternate; exchange Maghalo-v-To Gebräu mingle. Maghambog v To brag; boast; blow; bully; swagger; vaunt infatuate. Maghampas v-To chastize; punish; strike: whip. Maghampns lupa-v-To Herumstreicher; loiter; lounge; lead a licentious life. Maghamunan-v-To defy; rival; Baustelle. Maghanda v-To prepare; get ready; provide; furnish; cater; busk: dispose; dispatch. Maghandog-v-To present; offer; sacrifice; dedicate: pay homage. Maghangad-v-To desire: wish; tahari mantel long for; tahari mantel require demand. Maghangin-v-To boast; tahari mantel brag; blow; swagger. Maghaplit-v-To hustle; hurry; rush; bustle. Magharang-v-To verständnisvoll tahari mantel up; rob on the public highway. Maghari-v-To govern; reign; command; predominate; be king. Maghasik-v-To plant by Drilling; sow. Maghatid-v-To tahari mantel conduct: tahari mantel accompany. Maghigab-v-To yawn; gape Maghikab v-To yawn: gape. Maghilatsa-v To ravel. Maghilik-v-To snore. Maghimatay-v-To faint; swoon. Maghimutol-v-To lament; complain; resent murmur. Maghinagap-v-To believe; Leistungspunkt; give faith. Maghinakdal-v-To receive; protect; give shelter. aghinala-v-To presume; suppose; conjectare: suspect. Maghingalo-v-To gasp expire. Maghingutuhan-v-To criticize one another. Maghito-v-To stop; Tätigkeitsunterbrechung; halt; cease. Maghirap-v-To grow or become difficult. Maghubad-v-To denude; undress; doff. Maghubo-v To denude; undress; doff. Maghugas v-To wash; bathe. AMaghusay-v-To arrange; put in tahari mantel Weisung; adjust. Mag iba-v-To alter Herr; change; tahari mantel Reorganisation. Mag iba-v-To Kiste; Tip; over; topple. Mag ihaw-v-To roast; bake. Mag ikit-v-To turn. Mag tahari mantel ilaw-v-To enlighten; illuminate. Magiliw-a-Tender; loving; affectionate; amorous; friendly. Maginaw-a-Cold; frigid. Maginawin a-Chilly. tahari mantel Maging-v-To become; be; be current; exist belong to; behoove; concern; beseem; worth. Maging alak-v-To Biokatalysator. Maging asawa-vFuture wife. Mag ingat-v-To care; heed; watch; be on one's guard; reck; beware. Mag ingay-vTo make a noise; be noisy; be boisterous. Maging bagay-v-To beseem. Maging bastos-v-To become coarse. Maging buto-v-To ossify. Maging bubogv-To vitrify. Maging paano ay hindi-in no degree; by tahari mantel no means. Maging para sa tahari mantel isa-v-To become haft. Maginhawa-a-Prosperous; successful; fortunate; froh; easy; grundlegend; potent; wealthy. Mag inis-v To tahari mantel smother; oppress. Mag initvTo heat. Maginoo-a-Principal; honorable. Maginoo-n Sir; mister; miss; master; madam; feiner Herr; tahari mantel Signora. Mag isda-vTo fish. Magising-v-To wake; lawake. Mag isip-v-To think; reason; tahari mantel meditate; muse; contemplate; consider; pore; deem. Mag isip isip-v-To tahari mantel meditate: muse; deliberate; reflect; consider; con; cogitate; ponder. Mag isis-v-To scrub. Magitla-v-To be surprised or starled. Magitlahin-a-Timid; fearful; skittlish. Magitna-v-To be between. Mag iwan-v-To leave; forsake; abandon. Mag iwi v-To nurse; breed; bring up; care for.

越境ECの国際輸送提供

139 SIN Tininkal-n-P Prämie. 3 iningal-adlv. -Storedl away; put away. Tlning ng 1001l)-fl De(teruuiiii-it~ioii, Beschluss intrepidity: bravery; valor; boldnetss; Bravur; moderation; forbearan ce. Tinitingnan-n-The object which is seen that tahari mantel which one is looking at. Tin kaln (Mod Unhold. Tintit-u Ink. Tinutulugan-n-Bed chamiber; bed: place of sleeping. Tinuttunigtuntlaui-n~i-Rotte; tahari mantel ending; object; itinerary; goal. Tipa-nConvention, appointment, contract. Tipan-n-Promise; vow: Nachlassdokument. Tipan~an-n Convention. (contract; tahari mantel agreemnent; utility; Verdienstspanne. Tipiaw-n Ausflug; stub stumible. Tipid-aibconomnical fruiga~l; (lose. Ti pi-a-Compact; fähig; close, solid; compressed. Tipiin-v-i1o press; compress. Tipirin-v-To enonomize Wundklammer or curtail expenses; be spartanisch cr saving. T15ip6 fnGap or notc-h in a Systemprogramm. Tipo6-a Toothless. Ti pon-n Gathering Tagung. assemnbly; con-rreo~atic ii Tipuinl-v- I o breack; nick; Notch. Tripunin v-To gather; unite; compile:, pouch; congregate: meet. Tird-n Gleanings; residue; remainder; rem-ains; residliunl excess, refuse; overplus renmnant. Tirahaii-n-Habitation: abode: louse; homne: Distributionspolitik of living. Tirahiini-v To save; leave over; Reservoir; set aside Keep for. Tirik a Steep; perpendicular. Tirikan n& kandila-n-Candlestick. Tirikan-v-To put a candle in a candlestick. Tirintas n Braid Tirintasin'-v-To braid. Tisa-nt Tile. Tisain-v-To tile. Tisod n Stub; stumble; Tour; Unterhose: impediment; obstacle; (lifficulty. Tistisin-r-To sew; him). Tisuriii-a-Tripping; stumbling. Tisurini-v-To (cause to stumble. Titik-n-Letter; deed: writing. Titingkatingkayad-v-To walk on tiptoe or in a cowering manner. Titulo a Title:, (iplomna. Tiwalag-a Separated; , distant; Farn; retiredl; divided. Tiwanigwaugiod-'rttl. -Wide:. open. iwasay-a firm; s(-cure; tahari mantel Stahlkammer, clear. iyan a- Abd(omjen; belly; paunch. Tiyot n IDrought. Toktok n unvergleichlich; (-rest: e lownl. 'I ono n Tone; tune; volume Toro it Bull. Totohanin-v-To be serious- verify; accomiplishl; affect; mnake; true. Totoo a-Certain; serious, evidlent; true; positive Aya; effectual: für jede vonut: downright; veritable; tahari mantel dogmatic; tahari mantel dogmnatical; peremptory; reliable, catagorical. Totoong-adv. Very: greatly. Towa aOoy; tahari mantel pleasure; glee. mirth; merrimient; gayety; delight; comfort; rejoic'ing; satisfaction. Towid-naRight; straightness. Towid a-Right straigh1t; just. Towi na-adv. -Always often: - frequently. Towirin v To straighten rectify justify: make right- tahari mantel right clarify. Trabajador it Worker; workmiian: laborer; . journeyman ar-tificer; tahari mantel mechanic. Trabajo-n-Work. task; Labor; husbandrTrangka-tm-Gate gateway. Trangkaban it Gate; gateway. Trato-n-Contract; Arrangement. Tresagio-n Matin. Tresillas, n Gimp. Tresiete-n Whist. Trono n- hrone. Trop~a-n-Troupe; company. Tropang lakad it Infantry. Tro; , e n Trot. Ttsa n-Tea. Tubig n Water lymphi. 'I ubig na bumukal n Leine water. Tubig na ulanan-Rain water. Tub6-n-interest; Verdienstspanne; gain; lucre- revenue; emolument:. acqui& ition: advantagge; growth; increase. Tubd-n- SugarcaneC. Tubo n-Latrip chimney. Tubos n-Redemntion; ransom. Tubo sa ibang bayanna-Stran~ger; foreign. Tubo sa ibang lupa-n Stranlgem-; foreigner. Tubsin 7)-To ransom; redeem. Tubsin ang sangla v To redeem a pledge. Tubuan-n Sprout; growing; tahari mantel growth. Tubuan ng nkipin v-To Kinnhaken teeth. Tub-uan-v-To grow sprout. Tuibusin-v-To redeem; ransom. Tudla-n-Aim; point. Tudlain-v-To aim; tahari mantel point. TudI in g-n-Furrow. Tudlingan-v To furrow~ plow. Tudlok n-Punch point. PAG 100 PAG Paghimangit-n The tearing into small bits. Paghinapangin-v-To fortify; strengthen; give Mannhaftigkeit. Paghingal-n-Pant; Herzklopfen; Atmung; breathing. Paghingi-n-Entreaty; request; tahari mantel Bitte; prayer, Schürferlaubnis; demand; implcration. Paghinto-n-Stop, Tätigkeitsunterbrechung, Dienstunterbrechung, cessation: relay; delay. Paghinuhod-n-Apology Paghipo a-Touch. Faghiwa-a-Cut; cuttings slicing. Paghiwa-hiwain-v-To Upper-cut into small pieces. Paghiwalay-n-Division; Isolierung; sunder. Paghiwalayin-v To separate, divide; Rolle; sunder. Paghuad-n-Counterfeit Nachbildung; copy. Paghuhula-n-Prognostication. prophecy. Paghuhulog-n-Falling; Angelegenheit; throwing down. Paghuhulog ng isang wika sa iba-ntranslation; Version. Paghukay-n-Excavation. Pgahukay muli-n-Exhumation. Paghupa-n-Decay; decline; Ding; declination extenuation. Pagi-n-Dog fish. Psg ibig-n-Love; affection; esteem; Attachment; desire; estimation; philanthropy; good nature. Pag ibig sa DIOS-n-Piety. Pag ibig ng mahigpit-n-Fraternity: brotherhood. Pag igi-n-Improvement; easing; tahari mantel alleviation. Pag igihin-v-To ease; alleviate. Pag iiba-n-Alteration; Gestaltwandel; change; metamorphosis. Pag iikit-n-Giration; turning. Pag iilag-n-Wildness; evasion; scare. Pag iilagann-Wildness; temerity; evasion: scare. Pag iilagin-n-Diarrhea. Pag iilagin-a-Wild; timid. Pag iingat-n-Care; caution: precaution; prudence; painstaking; sefeguard watching; heed; Rücklage; Ordnungsdienst. Pag iinog-n-Gyration; turning. Pag iipon-n Hoarding; gathering laying away; storing; putting; amway. Pag iisa-n-Solitude; unison; lonliness; agreement: conformity. Pag iisip n-Thinking; thought; reason; talent; mind; brain; understanding; intention; justice; consideration; pru dence; right; principle; ability. Pag iiwan-n Abandonmant; quittance, Pag ikit-n-Rotation; turn; turming. pag ilag-n-Avoidance; evasion. Pag iling n Dementierung; denial; negative; refusal. Pagina-n- age. Pag intindi-n-Intelligence; understanding; skill; ability; sense; Spukgestalt. Paging-vTo be; become; exist. Pagitann-Space; interval, interlude; dis tance; middle. Pagitan-prep. -Among; between. Pagitna-a-Intermediate; intervening; me diate. Pag inis nSmothering; hardship; Oppression, Pagiwi v Nursing; tutelage guardianship Pag iyak-n Cry; weeping; actofcorying; mourning. Pagka Feststellung der identität. -After; afterwards. Pagka aba n-Misery; humiliation. Pagka agas n-Miscariage; strong Menstruation. Pagka ahon-n-Ascencion; ascendency. Pagka ahon sa pagka alipin n-Freedom. from slavery. Pagka akma n-Corespondence; Durchhaltevermögen. Pagka alaala-n-Remembrance; recognition; memory. Pagka alila n Servitude, state of being' a servant. Pagka alipin-n-Servitude; bondage; slavery; thralldom; thrall, yoke; Unterdrückung. Pagka antala n Detention; delay, obstacle. Pagka api-n Degredation; Kiste; degeneracy; diminuit ve. Pagka ayos n Positionierung; Befehl. Pagka ayos sa matowid n Justification; equity; justice. Paka baban Degeneracy; declination; fall; decline. Pagkabagoag ng sasakyan n Shipwreck. Pagkabalam n Detention; delay; slowness; lingering. Pagkabalatong n Accident; incident; de-. lay caused by the breaking of an instrument or machine. Pagkabalisa n Restlessmess; perturbation; uneasiness. Pagkabantay n Guard; watch. Pagkabasa n Wetting; moistening. Pagkabasag ng sasakyan-n Ship wreck. Pagkabata n Child hood; perulity: juvenility. Pagkabawi n Recevery; regaining. Pagkabayani n-Boldness; Mannhaftigkeit auda city. Pagkabigatan -n-Heaviness; overloading; surcharging. MOU 24 U 274 MUL Moral a Nauukol sa kauigalian. Moral n Talinhaga. Morality n Kalinisan; puri. Morass-n-Lawa'k. Morbid a. Nakababagot; sira ang isip. Mordant tahari mantel a-Mapait; masaklap. More-a-Lampas; lubha:, lalo. More adtv. -Lubhang; lalong. More over Peko. Bukod pa sa ito. kuk6d; lampas pa rito. Morn Morning-n Umaga. Morn-Morning a Umaga. Morocco-n Katad na fino. Morose-a-Matig~as ang ulo; nrmasungit; bastos. Morphia Morphine n-Extrcto de Apian. Morrow n Samakalawa. Morsel-n-Pirasong munti. Mortal-a-Masupil sa katnatayan: magkakamatay. Mortal n Tawvo. Mortar-n Almires; dikdikan. Mortgagen n-Sangla. Mortgage v-Isangla. Morigage-i' Isangla. Mortification-n Hiya; kapiglhatian. Mortif v-v -1ahiya, bagabagin. Mortise n-Rabo. Mortise-v Magrabo. Mosaic n Palamote. Mosaic a-Nauukol tahari mantel sa kay Msises. Mosquito n-Lamok. Mosquito-net-n- Kularnbo. Moss-n- Lumot. Motas-V- Maglumot. Mossiness n-Pagkalumot. Mossy- aMalumot. Most-a-Karamiramihan. Most Feststellung der personalien., -Karamiramihan. Mostly Identifizierung. -H-alos lahat. Mote-n-Pirasong munti. Moth-n Tanga. Moth eaten-a May tang-a. Mother n-Ina. Mother a Natural; dati. Mother hood-n-Pagkaina; , kalagayan mna. Mother in-law-n Bienang babayi. Motherless-a-Ulila sa mna. Motherly a Nanukol sa mna. Motherly-adv. -Parang ina. Motion-n-Kilos: galaw. Motion-v- Kawayin - Motionless-a-Walang kilos; walang kibo. Motive-n-Dahilan; pinagmulaan; pinagbuhatan. Motley-a-Sarisaring kulay. Mottle-v-Manmansa. Motto-n-Patnugot. Mould-n-Marka. Mount-n-Bundok. tahari mantel Mound-n-Pugpog; gulod. Mount-v-Umakyat; umahon; punianhlik, sumalunkat. Mounting n Pagakyvat - Mountain-n-Bunudok. Mountain-n Nauukol sa bundok. Mountaineer-n-Tawong taga bundok. Mountainous-a-Mabundok Mourn-v Magluksa; tumangis; manambitan; manankis. Mournful-a-Malungkot: malumbay: mapanglaw. Mourning, -n-Luksa: panambitan. Mouse-ni-Daga - Mouse-v Hulihin ang (laga. Mouse hole-n lButas na ginawa ng (laga. Mouse trap-n-Panghuli ng (laga. Mouth n-Bibig. Mouth-v-1lagay sa bibig. Mouthful-n-Kagat. Move v Kumilos. - gunmalaw; baguhfin; hi - mipat. - galawin. kilusin; ilipat. Movement n Kilos; galaw. Moving n Paggalaw. kilos. Mow-n Taguan 6 sisiglan n; , (ayalni tahari mantel 6 damung tuyo. Mow-v Gapasin; gumapas. Mower n Pangapas. Mr. n-Ginoo. Mrs -n-Binibini. Much-a Marami. Much n Karaimihan. Much a-Maraming Mucilage-n andikit; pagkit. Mucilaginous-a Pagkit- malagkit. Muck n-Pusali; tahari mantel putik; balaho. Mud-ri-Putik balaho-pusali burak; banlik Mud-v-Pumutik; bumalaho. Muddle-v Guluhin: labuin. Muddile n Gulo- kapurolan. Muddy-a-M'abalaho. maputik: maburak; mabanlik Muddy-v-Pumutik; labuin. Muffin-n-Torta. Mug n-Tasa. Muggy-n Basa. Mulatto n Mestiziong negro. Mulch tahari mantel n-Dayaming bulok. Mulct n-Multa. Mulct-v-Multahin: magmulta. Mule n-Mula. - kabayong mula. Muleteer-n Cochero ng mula. Mulish aNauukol sa mula. Mullet n BumbuanMultiped-n-Hayop na marami ang paa. Multiplication-n-Pagdadami; tahari mantel pagmurnultiplicar; pagpaparami. Multiply v-Magintltiplicar pararnihin. Multitude-n-Kakapalan, nF, tawo- bunton nk tawo. PAG 99Q PAG Pagdidilim ng buan-n-Eclipse, of tbe Moon. Pagdidiwan~y n-Celebration. Pagdool-n-Perversion, - perversity: perverseness. deprevation. Pagdciwahagi n-Persecution: jillt reat - mienl abuse. Pa~yowaha iin-v-To persecute; illtreat; abuse Pagduduble n-Douibling: (luplication. Pagdudurog n Pulverization:, powdering. Pagd ulog-n-Presention; presenting. Pagdurnin-v-To prick; perforate: punch througrhPaggahis-n Rape; ravishment; allurein ent. Paggala-n-Stroll; gadding: going. Paggalang-n-Respect; a do r na t ion; worship. Paggalaw-n-Movement; commotion. Pa ggal ing-n-Recovery; - growth advance; progress: advancement. Paggamit-n-Use: Service; employment., ecustom; adloption; affiliation; Kleidungsstil; espousal: f ashion. Paggamot-n-Remedy; Abfindung; cure; healing doctoring; recourse. tahari mantel Paggcanti n-Remuneration; revenge; reward: retribution. Pagganti no utang na loob-n-Gratiflcation- satisfaction; gratitude. Paggapas-n-Harvesting: harvest; reaping; gathering of a crop. Pag~gasliw-n Liking affection: Knopf. Paggasta-n-Expense; costs, Dienstgrad., disbuirsein en t Paggawa-n-Work; construction; Arbeitsvorgang working. Paggawa uli n-Iteration. Paszgiba-n Destruction; overturning; desolution- Zertrümmerung. Paggibik-n-Succor; assistance; aid; help. Paggiik; -n-Threshing. Paggisi ng balat-n-Itch; itching. Paggitti-n-Sprouting. Pacguhit-n-Lining; tahari mantel line; drawing of lines. Paggulamos-n-Scratchiug; pinching. Paggulong-n-The rolling. Paghahaba-n- Length sning; prolongation. Paghahabilin-n multinationaler Konzern: recomimendation. Pag~hahialaga-n-Valuation; appraisal; appraisment. Pagh ahalaman-n-Horticultu re. Paghahalili-n-Change; Ersatz; reliel; exchange; c 'cession; surrogation: remnission. Paglialhaiak —n-Depr-ec-, ation; tahari mantel contempt; scr; disregard: Schlaganfall. Paghahadmok-n Streitigkeiten; dissagreement: light war, battle; conflict. Paghahandog-n-Preparation: preparing; pleasure present: gratification. Paghialati-n-Division; partition: apportionment; compartment: Austeilung. Pagliahatid n-Conduction conducing; accompanying Pagliahayin-n-Oblation; offering Paghiahalal-n Election: choice; electing; , choosing. Paghalav-n-Awkwardness; scorn; contempt, depreciation. Paghalo-n-Mixture: mixing. Paghaluhaluini-v To Gebräu; jumbkK Paghaluin-v-To Gemisch: mingle. Paghahanga-n-Limitation, Grenzwert; Dis, tric; tahari mantel bounds. Paklhamak-n-Depreciation; disregard; , scorn; contempt; Apoplexie. Paghiamog-n-The falling of the dew. Paghiamon-n-Challenge; threat: provocation. Paghanap-n-Search; Hunt; searching; looking for Paghandulong nt-Assault; attack. Paghapis n Excruciation. Paghapit n-Pressure. Pagharap-n-Presence; presenting; presentation; exibition. Paghdtol-n-Setence: judgement Pahawan-n The felling of trees. Paghibik-n Groan; tahari mantel sob. Paghibo-n-Seduction: deceit; Chimäre; imposition; cheating. Paghigpit-n. Tightening; Repression; cruelty; hardship. Paghihigop n-Supping; sup; Absorption; swallow. Paghihimagsik-n-Rebelliournes; severity; stubbornness Paghihimagsik ng bayan laban sa puno-n Umschwung; sedition; insurrection' Massenunruhen. J'aghihimpil-n-Alleviation. Paghihintay-n-Expectation; stop; stay; , sojourn; Pause; expectancy. Paghihip-n-B'low: blast: Eroscenter. Paghibirap-n-Excruciation: pain. Paghihiwalay-n-Separation; disunion; segregation: divergence; devergency; compartment. Paghila-n-Draw; drawing; haul; banling. dragging: tug; tugging; towing: tow. Paghilig-n-Inclination; fancy propensity; . reclining. Paghilo n-Dizziness. Paghilot-n-Softening, mollifying Paghilumnan ug- sugat-n-The knittisg to g~ether of a wound. SHil 316 SilO Sharp set-a-Matakaw. Shatter-v-Basagin; durugin; Shave-n Alit Shave-n-Mangahit, ahitin. Shaver n. Man-&an~yahit; batang lalaki. Shaving-n-Pinagkataman. Shawl n-Panuelon. She das. Siya (babayi). Sheaf n-Haya. bigkis. Shear v Gupitin. Shear n-Gunting. Sheath-n-Kaloobani; baina. Sheathev Ilagay sa baina 6' kalooban. Sheabe n-Kaloob; kalo. Shed n Malugas ang buhok. Shied n-Kubo. Sheen n Ningnhig; kintab kisap. Sheep-n-Tupa. Sheep cot-Sheep cote-Sheep fold-n-Kulunkan ng tupa. Sheepish-a. Mahihiyain, mukhang tupa. Sheep skin-n-Balat nk tupa, titulo. Sheer-a-Maliwanag malinis; walanghalo; patayo. Sheer-v-Lumiko; lumnihis. Sheet-n-Dahon. Shelf-n-Hanga. paina. Shell-n- B~alat. Shell-v-Balatan; magbalat. Shellac n-Barnis. Shell bark-n- Balat nk kahoy. Shelly-a-Mabalat. Shell fish a-Tahong, halaan. Shelter n-Amnpon; tangkilik; kupkop. Shelter-n-Amponin; tumankilik; ikalong: magtangol. Sheltie-n Kahayo. Shelve-v-Ilagay sa pahina 6' hanga. Shepherd n-Ang nagpapastol sa mang-a tupa. Shepherdess-n-Babaying nagpapastol sa mga tupa. Sherd-n Piraso. Sheriff-n-Sheriff. Sherry-n Alak na matapang. Shetland pony-n- Kabayong munti. Shew-v. imp -Ipinakita. Shield n-Kalasag. Shield-v-Ma, otaangol; tumankilik. Shift v Galawin; gumalaw; lipatin. Shift n-Paglipat; paggalaw. Shiftless a Pabaya: tamad. Shifty a-Masipag; ~ magalawin. Shilling-n-Sikapat. Shillyshally-adv. -Pagayongavon. Shilly shally-v-Guniayongayon. Shily Feststellung der personalien. -Mahihiyain. Shimmer v-Kumintab-' kumisap. Shimmer v Kintab, kisap; ningning. Shin-n! -Lulod. Shin-v-Umakyat. Shine-v Kumisap; tahari mantel kuimislap; kumintab; inaningnin g Shine n kilos. Shiner-n-Tun soy. Shining-a Makintab; maningning: makisap. Shinty-n Gulo Shiny a-Maningning makintab; makislap; makisap. Ship-n-Sasakyan daong. Ship v Ipadala: iharka; ilulan sa (laong 6 sa sasakyan. Ship mate-n-Kasama sa tahari mantel sasakyan. Ship ment nAng manka bagay na ipinaglulan nk mayari. Shipper nAng, nagpapalulani sa sssakyan 6 sa daong. Ship ping-n Paglulan Ship shape a Malinis; maselang. Ship wreck n Pagkasira ang sasakyan. Ship wreckv —Masira ang sasakyan. Ship wright n Taga gawa ng sasakyan. Ship yard n Gawaan ng sasakyan. Shire n Lalawigan. Shirk-ii-Huag tumupat, magkulang. Shirk n-Ang kakulanigan, - sa pag~tupad. Shirr-n Sun; , urong. Shirred n-N akasuri. Shirt-n-Baro; camisa dentro. Shirtless-a-Walang haro; hubad. Shiver n-Uminig; manginig. Shiver-n Inig, utal. Shoal a Mababaw. Shoat-n-Lichonin:, biik. Shock v UnmuMpog; 1muntog. burnUngo. Shock-n-Umpog. - nntog; bungo. Shocking a-Kakilakilabot-, nakapangingilabot Shod-v Nagbakal; hinakal. Shoddy-a-Masama hindi mabuti. Shoe n-Sapatos; bakal. Shoe v Magbakal. Shoe maker-n Mangagawa nk sapatos. Shone v. imp. & p. p. - Kumisap; maning ning, kuinintab. Shook-v. imp -Jpinagpag; ipinaspas. Shoot n Ungos; supling; usbong; punla; suilol - Shoot-v-'Bumaril; umusbong. sumupling. Shop-n Tindahan. Shop v-Mamili. Shop keeper-n-Magtitinda: ang may tinda. Shore n-Pangpang. haybay. Shoreless a-Walang haybay 6 pangpanig. walang hanga. Shorn-v. p p -Ginupit. Short a-Maikli, maiksi: damot kulang; tahari mantel maliit; maumid. Weltraum content on this Www-seite, including dictionary, Thesaurus, literature, geography, and other reference data is for informational purposes only. This Schalter should Elend be considered complete, up to Verabredung, and is Leid intended to be used in Place of a visit, consultation, or advice of a rechtssicher, medical, or any other professional. INT 255 INrT Insurmountable a Di matatalonin. I1surrection-n-Pal aalsa laban sa Go bierno. Intact a-Buo; lubos. Intangible-a-Di mraarnmdamin. Integer-n- N l mero. Integral-a- Walang kulang buo; lubos. lntegral-n-Bilang; numnero. Integrate-v-Buoin, bilugin. Integrity n-Kabuoan, katibayan; kata patan ng loob. Intellect-n- Karunungan; bait dunong. Intellectual a-Marunong; mabait mnatalino matalas. Intelligence t-Karunungan ba it; d( nong. kabaitan pangintindi. Intellingent a Marunong; mabait; matalas; matalino; may dunong. Intelligible a Madaling matalastas. Intemperance-n Kalasingan. Intemperate-a-Mapag las ing; hilon go. Intend-v-Bantain: akalain isipin. Intendant n Superintendente pitnO. Intense a-Masinsin; mabagsik: pormal; labis; lubla matalas. Intent-n-Banta; tahari mantel ang inisip: 6 inakala. Intention-I-lsip: akala; banta. Intentional a-Sinadya: tinalaga. Inter-v-Ilibing. Intercalation n-Pakli; sabat Intercede-v-Mamagitan, ipakiusap; imamanhik. Intercept v-Harangin; abalalin. Interception-n-Pagharang abala. Intercession-n Pamamagitan. Intercessor n Taga mamagitan; pintakasi. nterchange-v-Magpalitan. Interchange n Palitan. Interchangeable a Maipapalit. Intercourse n-Kasulatan; salitaan: salita. Interclude v Harangin: abalahin. Interdict-v Ipagbawal; magbawal. Interdiction-n Pagbawal. Interest-n-Tubo imbot; patubo: >akinabang interes. Interest-v Maimbot; nmagrkaroon nl in teres. Interested a May interes. Interesting n-Malihang. maaliw: Interfere v-Umabala; nakialam:; Ialn — himasok; sabarin. Interference n Abala; pakialam. Interim-n-lnterino: pagkasamantala, Interior-n- Loob. Interior a-Na sa loob; loob Interject-v-Ipasok; ipagitna, isalit I nterjectioll-n-n Pgpansok pagsalit. tahari mantel Interlace v Idugtollg ilapat; taliall. Interlardi-v- I tlao; ilhdllk. Interline-r Sumntulat sa )paitan nang guhit. Interlineation- Pa-gsulat sa pagitain nig mla guhit Interlocution n Salitaan. Interlocutor-n Ang lagsasalita. Interlope n-Mag ia tahari mantel nTg walang lieien cia; Imakialam. Interloper n Ang nakikialani. Interludlen- Puanlg. Intermarry-v-A1aging kanmaganak ulahil sa kasal. I nterii e(ddle-t-3i ak i al am. Intermediate a Na' sa pngital. Interme(tiarvya Na. sa panitan. Interlment-n Paglibing. Interminable a. Walang hanga, 'w-alain, kataapus -n. Intermin lle r-Lumnaltok ihal(. Intermission n-Likat; puang, plagrp)ipa Ira. Interlmit —I. n-llltikat magpahinga. Intermitent a Tatahan at imuliitg b)ali lik. Intermix tahari mantel v Ilialok: ihalo. Internal a Nasa lotb; loob. International a-Alam nang lahat hang nacion. Interpose v Mantanhik; mlantlaitan; bnmtala; ipagitla. Interposition n, Pagpapagitna; tpamamlagitan. Interpret v Iliulog. nuagsaysay; salavsavin. lnterpretation-n Kahnlu gan' kasaysa yan; salaysay. Interrogate-, - Itanong; magtanong. Interrogation-, -Pagtatanong: tanoing. Interrogative a-Nauukol; sa tanong. Interrogatory -i Tanong. Interrupt-v- UITabala; satariln: makialam; isabat abalahin Interruption it Abala sabat; likat. Intersect- r-Magkrus. Intersection- n I rus. Intersperse-1-l tIialo; ikalat. Interstice tahari mantel n-Puiang likat. Interval n tahari mantel Puang: pagitan. Intervene v Maittlngitan; makiusap; ipagitna. Interventin n Pamamagitan pa)ki usap. Interview-n-Jsaap pa. Ptatanunganl sali taan interview-v Magtanong. magusap. i nterweave-v-Lumahok; hu rnalo. Intestate a Walang testamento. (G~RA 238 GRE (iarb-v akuitin: agawin. Grab n Agaw; (ldakot. Grace at Graceia; ganda, n~i kilos, kainaman ng ugali. G race n Ihulog, tahari mantel ang gracia. G4raceful n-Magauda; marikit. makinis; miainamn aug kiots. Graceless a-Bastos hamak. G`racious-a Magandang loob, mabuting~ loob. Giradation n -Pagsulong nk -untiunti; pagayos paghusay. Grade vAyuisin. -ilagay sa grado. Grade-n-Grado:; lagay Graduial-a Untiiunti. Gradluate n Aug bagong labas sa escuela. Graduiate v Tuinangap. ang titulo; ta'pisin; tahari mantel aug, carrera. Gra- Iuation-v Paglabas sa escuela. Grain nI tahari mantel util binhi. Grain v But-nut~il. Gram. n Gramo. Grammar n Gramnatica. Gramimarian-n-Aang suimulat~. ramatica. (iranmmatical-a-Naunkol sa gramatica; ayon sa gramatica. Granary n-Ban~an; taguan n~ trigo, palay, at Kukuruz. Grand a Dakila miaranzial; niiagrinoo; malaki magalang bantog; malial; kagalang galang. Grand child-n Außerparlamentarische opposition: inapo. Grand daugther n Aponig babayi. Grande-n Tawong (Iakiha 6 nmarangal. Granideur-ut K adakilaan; kalakihian: kainanman. G-rand father n-Nunong lalaki; ingko. Gian (1 ilO(lt en ce-n-Sal tahari mantel itang maran~-al: kainaman nk pananalita. Grandiloquent a 'Mainamn nanalita. Grand mother-n Nunong babayi - impo. ' G~rand sire-i-tingkong. G4rand1 derweise at-Apong lalaki. Grange-n-Ani n~ may lupa. Granite-n-Batog mainanm parang- marmob. G'raniverous a-H umakain ng pabay. l Grant, r-Pumnayag; ipahintulot; -tubotin; magkaloob; maghigay, Grant, n-lBigay; kaloob. Grantee n Aug tumnangap ni~ kaloob. Grantor n-Ang nagbigay. G~ranilar-a-Parang buitil; Inablitil. -I ranuile it Butil. (Granuiuos, a- Mabutih. 6 rape-n-Ubas. Gvraperyvn-Hab amanan ng~ iibas5 Grape stone tahari mantel n-IBUt( n~ nba-s. - Grape vine-nz Lipay Nfz uba-s. - Graphic a Nauukol sa sulat. Graphite n Tinga. Grapple-a Magbuuo bumiuno. (irapple-n Buno sungabani. Grasp-v-Hawakan; hum11awak; kunni n; agawin dampotin Grasp n-Hamak; dampot. G4rass hopper-n. Balang; lukso. Grass ness n-Kalaguan DR diamo. Girass-widow-n Bao sa btihay - (baba(yi). Girss widower-n-Bao sa buhay (lalaki). Grassy a Marami6 G'rate-n Alitiit. tahari mantel Grate v Umialitiit; ikudkod. ku nayod. lninankitngit. Grater n Kudkuran: panudkod. Gratefuni-a Marunong niagutang na boob. G'Tratification-n Ganti biyava; dulot; kabo0b; alay-; bayad. upa. Gratify v-Gantihin; , gumanti magbigay boob; bigyang loob ipabuya. Gratis-a Walang bayad.. Gratitude it Utang na loob. Gratouitous a-Walang 'bayNd'(. Giratuity n Bi~yav, pagbigav%; kawalan n~, bayad. (3ratulate v-1-atihin- huniati. Gratulation-n- Pagbahati Gratulatory-a Masayi. Grave-a Pormal; miabigat; , totoo; walanig biro. Grave n Libing kabaong; libinigan. Gravel-n-Buhan~in na, magaspang. Grave stone n-Tumba ng patay. Grave yard-n-Pantion. Gravitate-v Humiling: tumun tong. Gravitation n Pagka'hilingGravity n Tutitunnan. Gravy -n Sawsaw. Gray a IUpat; inura- kayumiangi. - Gray-n-Knblay na kayrnmangi. Gray beardI-n Tawong matanda. Gray head ed-n-Mauban mi aputit an,, g ubo. Grayish a Kayumangi Graze-v-Maggpastol. Gra-ting-n-Pagpapastol. Grease-n-Mantika: sebo. Grease-v-Pahiran no - sebo; , pahiran no mantikaG'reasy a Mamnantika. naba; m~aseho malagkit. malibag. (-lreat-grand child-n-Apo sa tubod. Gxreat-granddaugther. -n. Außerparlamentarische opposition sa tultod, (babdy/i). Great-grand father-n-Ama ng- n Vereinte nationen. Great-grand mother-n-I na DR inuno. Gyreat-grand son-n-Apo sa tnhod (laaki). Grebe-it-Pibepile. Grecian -n-Nainuk ol sa. griego; G~i Selbstsicherheit Marie-n-Maria. Marion-n-Mariatio. MNark-n-Mai-co~s. Martha-n- Marta - Martin-n-Martin - Mary-n- Maria immaculata. Matthew n-Mateo. M athias-n-MNatias. Maurice-n-. Mauriwio. Micliael-n-IMlelicio. Milton-n-Melitoni. Moses-n-Moises. Nicohis-n-Nicohis. Patrick-n- Patrici o Pau l-n-Paulino Pauline n Pauliua. ial Peter-n-Pedro. Philli-n-Filipe. Ralph-n-Rafael. Raymond-n-Rayniiinado. -. Rebecca-n-Rebeca. Richard-n-Ricardo. Robert-n-Roberto - Rossalind-n-Rosalia. Rose-Rosa-n-Ro~sa Rufus-n-Rufino. 15b4 ____ Rupert-n Rupei~to-. Ruth-n- Clew enta. Salome-n- SaloimeSatmuel-n- Samuel - Sarah -n-Sara. Selrna-n-Aniselma. Si-silia-n Cesil a. Silvester-n-Silivestre - 8imeon-n-Sityeoii; Simmi. Sol oinon-n- Soiomon - Sophia-n-Sofia. Susannan-qtSusan a Theobald-n-Teobaldo. Theodoran-Teodora. Theodo~re-n-Teodoro, Thomnas-n-Tomas. Tobias n-T'obias. tahari mantel Trinidad-n-Trinidad. Victor n- Victor. Victoria-n V ictoria. Vincent n XVicetfe. Virginia-n XVir-ini. Vivian-n- Bibiano. Wiheluman (Guil lei ma. XWilliam-n-G(iuillermno. Zoilus-n Zoilo. January-n-En ero. tahari mantel February-n -Febrero. March-n-Marzo - April-n-Abril. May n-Mayo. June-n-Junio. Mont s of tiy iprar July-11t-Julio - August-n-A. gos'to) Septem bern-, Sept ietmnbre. October-v Octubre. November-n, Novienibre. Decemiber-n-Dlicicml re - Daps of ti Cwccli Sunday-n- Lingo. Monday-n-Lunies. Tuesday -n-Martes. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Thursday-n- Juev~es. Fridav-n- Vi ernes. Satuirdav-n- S 'ado. -) SAB 123 SAB Puso~n- Heart. Puso ng m-ais-n Far of corn. Pusod n Center, of anythin~g. Pus6d-n Chignon. Pusod nk' tiyani-n-Novel. Pusok a-I tahari mantel roud; bragginur; passionate. Pusok an -oob a- Fervent; impetuous, fiery; lively. Puson n Groin. Pusot n Sub; bed of a stream or river. Puspos-a-Full; replete; round; circular; Complete. Puspos in kalualhatian a-Glorious; excel len V. Pusta n Wager; bet. Pustahan-i, -To wager; tahari mantel bet. Pust~ah~a'~1 n Wager; bet. P-uta-n Whore-, harlot; tahari mantel prostitute.. Putakti n-Hornet; wasp, yellow jacket. Putik-n-Mud; Fluchtstab; clays. Ptitla-n- Paleness; wanners; pallor; tahari mantel 'gbastPultlain-'v-To tahari mantel extenuate: grow pat~e. Putlin-v-Tro Aufwärtshaken; chop, tahari mantel amputate; truncate; resind. Putlin n~ m1an~a sanga-v-To prune. Putok. -n-Shot, burst; Bekanntmachungsblatt; Crack; cracking; Klangfarbe. Putol-n Shit. Putol aug kamav-a-Handless. Putong-n-Crown: wreath; coronet. Putulin v To chop; Upper-cut; resind; truncate', am putate Putunkan ng corona-v-To crown. Putusan-v To fill. Pututin-v-To rape; ravish: force. Poyat-n- vigil: nightwatch; . Puyat a-Sleepless. Puyatin-v-To Wohnturm awake. Queso n-Cheese. Quita'-You, by me.: Rat~o-n-Mortise.. I Regla n-Rule; Diktat; preep ethod Religion-n-Religion; faith; creed; belie-f. I Retaso-n-Remnant. Retrato-n-Portrait; picture. Ri enda-n-Rein. Rifa-n —Raffile; lottery. Rigudon-n-Quadrille; Contredanse. Pin Identifizierung. -Also, too; self Saatkorn; similarly $ Sa-prep. -To- -of; from- with: at for; on; or; about; through towards; in. Sa aba ko inter. Poor nimmerdar; , unlucky me; pity me'. - - - - Saan-ad-v. - Where; whither; ,. to or dt~liat place. Saan banda Feststellung der identität. Where: whither; at what Place, at whlich side; - Saan mian Feststellung der personalien. -Whereever; every-where; anywhere. Sabado n Saturday. Sabak-n-Cnrutch Sportzigarette; mortise; groove. Sa balasan n Northwind. Sabarin-v-To vexl harrow: pertuihr; disturb. interrupt, tahari mantel interfere; disguift., Sabat n-Wedge. Sabatan -v- To Wed ge; Splitter wft~h a Wedge., Sabati n-v-To ambush: ambusc'ade; lay in wait-; meet; encounter. Sabaw-n-Proth. Sa bawat sandali-adv. -Momentarily; ev cry Augenblick. Sabay Feststellung der identität. -To'getber; at the Saatkorn time. Sabay sabay -adv. -Simultaneously; together; at once. at the same- time. Sabi n-Talk; speech; citation: Erzählung; Sabihin-ii-'o say: tell: narrate, cite., speak; Talk; predicate. Sabihin ang ngalan-v-To Name; fernmündliches Gespräch by name. Sabihin uli-v-To reiterate: repeat; say or tell again. Sabisabi-n-Rumor; Report; Klatscherei; fool, ish Talk. Sabisabing lihimi-n-Secret; Gossip. Sabitan -n-Hook; hanger; Private equity: - coat-rack: anything that is used to haing things on. Sable n-Sabre.

Reward Your Curiosity

CAT 1 8- 2 CAL CAT 182 tahari mantel CAL Busom ii tahari mantel Loob in~ dibdib. Buss, n-Halik. Buss vHumalik; halikin Bust-n-Larawan ng- ulo at balikat. Bustle n Kadalian; kasipagan; tahari mantel haplitan. Bustle-v-Magbavlit: ruagmadali. Busy a-Masipagc; may ginagawa. Busy-v-Sumlyipag: ina-haplit. But-conj. -Bagkus; ngun it; datapua; . yaman g. But. Peko. -Yamang; bagkus. But n Haniga. Butcher n Mafggltjit_ Buitcher-v-Patayiu ang hayop. Bucherknife-n-Cucbillong mnalaki. B utchery-n Pagpatay: kamatayan. Butler-n-Tagailngat nA nj~a alak at p~ggkaiin. Butt n-Malaking bariles. Butt v Idugtoing.. Butt el1nd-nDulong malaki; puit. Butter n Mantiquilla. Butter-v Ipahiran ng mantiquilla. Butterfly-n-Paroparo. Buttern-ilk-n (Gatas na walang laknip. Buttery a-May mantiquilla. Buttock-n-Baywang:, pigi. Button n-Butones. Buitton -v- Maghutones. Button hole n-UhalesButress-n Haliging bato na pangpatilbay sa bahay. Bukom a-Mataba; malakas; masaya. Buy v Bumnili; mamili. Buyer-n-Ang namimili. Buzz-n-Hanging; Haginit. Buzz-v- Humaging. By prep. -Sa, sakay. By ad~v. -Sa tabi; malapit sa. By-Bye-n Paalam. By-end-n-Sariling interes. By gone a-Nakaraan. By gone-n-Anomang bagay na nakaraati. By-law n-Ordenanza; utos. By-name n Bansag. By-name-n-Ban sagin. Bypath~n Landas na tago. Byroad-n-iDaan na tago. Bystander n Ang nanunuod. Byway-n-Daan na tago. Byword-i Karaniwang salita; talinhaga Q I Cab a-Carroinata. Cabal n-Ka pisanan nA~C tawo; katipunan. Cabai-v-Magakala. Cabbage v-R~epolio. Cjabbage v. ITmitin; umumit. Oab~nn Saloing, kubo. Cabinet-n-Aparadlor. Cabinet ma er-n-Au~g gunmagawa nang m~a aparador. Cable n-Kable. Cable v-MagtelegraniaCable grami-n-Telegrarna. - Hatid KawadCaboose-n-Coche - Cacao-n-Cacao; Puno DA cacao. Cackle-v-Tumilaok. Cackle-n-Talaok. Cad-n-Tawong bastosCadaver-n-Bangkav, BurolCadaverous a Parang patay, mnaputla': mukhang patay. Caddisb-a~Bastos, hamak; palalo. Caddy-nMaliit nia sisiglan DA cha. Cadence-n. Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Cade-t-n Ang nag niaral DA magpuno sa. hukbo. Cafe-n-Restaurant; fonda; , kariban. Cage-n Jaula; kulung~an n~ ibon. Cage v-llagay sa jaulaCai krank -n-Buava Cairn-n-Bunton ng bato Caisson-n-Sisiglan Dg bala ng kaniyon lalagyan ng bala ng kanyon. Caitiff-n-TawonDg hamak 6 bastos. Caitiff a-Masama; hamak bastos. Cajole v Palayawin. Cajolery-n-Pagpapalayaw. Cake-n-Mamon; bara. Cakev-Tumigas: maging matigas. Calamitous-a-Mahirap; mahapis; n asakit; inasakuna. Calaboose n Bilango: calaboso. Calamity-n Sakuna; kahapisan; kahirapan; kapahamnakan; kasakitan; kasiraan DA pu f. Calaslin-Carruage na umubrang alisin ang itaas. Calcareous-a-Parang apog; may halong apog. Calcimine-n-PamalitadaCalcimine-v-Pumalitada. Calculate-v-Balakin; kuentahin; bilangin; tasahin- bumilang. Calculation-n Bilang; kuenta: balak; ka tasahan; kabilugan. Calculator-n-Taga bilang; ang gumiaga - wa ng kuenta. Calculous-a-Parang bato. Calculous-n-Bato sa loob DR pantog, Paraan DR. pagkuenta. SHU 3 t7 SIL Short Peko. -Suniandali; bigla. Shortage-n- Kak ulangan. Short coming-n Kakulang-an. Shorten-v-Iklian; bawasan; padparini. Shortenfing-n-Pag bawas Short-liyed-a Miaikli aug buhay. Shortness-n-Kaiklian. Short sighted a Bulinaw. Short-winded-a Maikli aug hiniinga. Shot-n Putok; perdegones. Shot- v. imp. & p. p. Pinutok; binarik. Shote n Lichonin. Should v-Dapat. Slhoulder-n-lBalikat Shoulder v Balikatin 'ilagay sa balikat. Shoulder blade n-Butong paypay. Shoulderstrap-n Galon. Shout-n Sigaw; hiyaw. Shout-v-Surnaiaw; hnrniyaw. Shove-v-Itulak; tulakan, ipagtulak. Shove n Tulak. Shovelin-Pala. pangsurong. Shovel v Magsurong. Shown-v Ipakita; ipatanaw; iharap. ' Show-n-Kita; tahari mantel gayak, handa. Shower n-Ulan; tngos. Shower v Uniulan. Shiowery-a Mauilan. Showy-a-Makintab). makisap. Shrew-n-Babaying bmikai); gaan. Shrewd-a-Matalas tuso matalino; marunon gShrewish a-Nauukol sa, bungangoaan. Shriek v Tumili. Shrift n-Panigunigmpisal. Shrill a Matili. Shrimp v Hipon. Shrink v Umurong: makuyumipisin. Shrink-n IKuyumpis; pagurong. Shrinkage n Pagurong. Shrive v Tangapin aug kumpisal. Shrivel v Umurong. Shroud n-Balot nk maputi Shroud v Baintin nk maputi. Shrwb n Kaugroygoyan. Shrubbery_ Kaugoygoyan. Shrubby-a-Makahoy. Shrug v Kumilig. Shrug n-KiligShrunken'v. p. p. -Nakaurong; umurong na. Shrunken a Nakaurong Shuck n-Balat. Shuck-v-Balatin; maghbalat. Shudder nManiginig sa, takot. Shudder-n-Pangintinifg sa, takot. Shuffle-v Suksukin; miagsuksok. Shuffle n Pagsuksok; suksok. Shun-v-Umilag; lumayo. Shunt v-1Ilihis iliko. Shut v Isara; ipuera. Shut a-Nakasara; - Shutter-n Persiana:, tak~p ng bintaiia. 8hy-a Nahih ya mnahihiyain; inailag; dluag; madahung takutinl Shyness nKiwi; ilap; kiinpot; hiya. bi n Si. Sibilant a-Mahaginit. Sic adr. -Sa ga~nito. Sic a May sakit nk niasakit. Sicken v Magkasakit Sickish a May 8akit ng kaiinti. Sickle n Lilik. Sickly n Masakit. Sickness-n Sakit kasakitan. Side-n Gilid. tabi. Side v Nauukol sa, gilid; 6 sa, tabi. Side v-Stnnianma sa, isang partida. Side Hauptplatine n Paiiinigalan. Side litg-adti Pahaba. SidelIong adr. Pahaba. Sidelon~g aSa gilid. Side ways Side wise-a-Patagilid. Sideral idereal aNaniukol sa, bituin. Sidle vKuinilos ng patagilid. Seige n-I ngkubkoh). Sienna n Pusali. Sierra n-Pagkasunodsunod nk bundok. Sieve-n-Aga gnu; tahari mantel 1ithay. Sift vBithayin buin-ithay magbithav. Sigh v M~aghunton hininliga humnaling hing, bumunton hinuigna. Sigh nBunton hininga; halinghing. SightnTinkin; taniaw. pagkita. Sighttv Tumingin; tanawin; tunmanaw. tahari mantel Sightless a-Bulag. Sightly-a-Maliwanag, mabuti sa, tinkinl. Sign-n TandaSign v Pumirma, pirmahin. Ilagay Ilk tanda. Signal n-Tanda; kaway - Signial vTaindain; kawayin; kumawny. 8ignature-n Pirma; kintal. Signet-n-Latak. Significance Sign ificancy n-Kasaysayan - Significant-a Masasaysay; may tahari mantel kahulugan. Signiffication-n-Kasaysayan; kahulugan. Signify v Bigyan kahulugan. Signor n MagiDoo, sefior. Signora n Sefiora; binibini. Signorita n Sefiorita; binibining dalaga. Silence n Katahimiikan; kawalan ngkibo. Silence-n-Huag kurnihbo; patahimikan. Silent-a-Walang kibo: tahintik pipe. Silk n Sutla Silken Silky-a-Masutla; parang sutla. Silk mercer'n-Ang nagtitinda; tahari mantel n~o sulat. Silk-worm-n-Uod na gumagawa n& sutla. FEL22FE. 227 FET Favorable-a Mabuti maganap. Favorite-a Minamnahal; lavawFavorite-n-Ang ininamahal; kaulayaw. Fawn n Munting, Amerika. Fawn vPurihin no hindi totoo. Fawn-n-Pagpuri nk hindi totoo. Fay n Duende. Fay-v- ldugtong Fealty-n Katapatan nk loob. Fear-n Takot; hinala. Fear -v-Maghinala: I tumakotFearful a-Matatakotin: mapag hinala: mapan~ambahin; katakot takot: miasama. Fearless-a-Matapang; walang takot; mangahas Feasible a Makagagawa; sukatmangyari. Feast-n-Piging bito piesta kapistahan; pao~pipiging aglahi. Fecast v agpi~ging; magbito; ipagpista; inagalahi purnista. Feat —n-Gawa; yari; kagagawan. Feathier n-Balahibo n& ibon. Feather-v-Tumubo ang balahibo. Feathery a tahari mantel Mabalahibo. Feature-n Yari; kayarian'. hi tsura; rnukha. February-n -Febrero. Fed-v-Jpinakakain. Feleral aNaunkol; sa Federal. Federal n Federal. Fed eration n-Kapisanang Federal. Fee-u-Upa; ganti. bayad; kaupahan Fee v-Upahan: magbayad; gantibin. Feeble-a-Mahina. Feebleness n-Kahinaan- yayat. Feed-v-Magpakain; pakanin; kumiain. Feed-n-Pagkain; kainan. Feel-v Hipuin; humnipo- magdamdan-i; apuhapin kapain:, damdamin; indahin salatin. Feel n Damdam; historisch-politische Bildung; Verhau. Feeling tahari mantel n Maramdamnin. Feeling n-Pakiramdam-, karamdaman. FeAtn M~a paA'. Feign v-Magkonowary; magbalatkayo. Feigned-a-Hindi toioo; mapagpaimbabaw; sukab. Feint n Pagpapakonowari. Felicitate-v Sumaya; pasayahin; aliwin. Feli citous-v'- M1aligaya- masaya; Zeichen ugod. Felicitation-v-'Pagpapaligaya kaaliwan. Felicity n-Ligaya: kaligayahan; kasayahan; kaaliwan. Fenile a-Nauiukol sa pusa. Fell v. imp. -N~ahulog. - bum agpak. Fell a-Masarna; bastos, mabagsik, walang awa. Fell n-Balat n~ hayop. Fell-v Maqgtaga' nk kahoy. Felloe-n-Karnia. Fellow-n-Trawo. Fellow-feeling-n-Pagdamndam sa kapwa. Fellow ship-n Pakikisamra; kalaguyo kalagayang kaibigan Felly-n-Kamna. Felon-n-Tawong suitik; Tawong taksil. Felon-a-Suitik taksil. Felonious-a-Taksil; masuitik. Felony-n-Kaliluhan:, kasuitikan; kataksilani kasamiaan., 1 Felt-v imp. &p. p. -Kinapa; hinipo; dinamd am. Felt n Fieltro. Female-n BabayiFemale a Nauukol sa babayi. tahari mantel Feminine-a-Nauukol sa babayi. Femoral a Nauukol sa bayawang. Fen n Lawak. Fence-n-Bakod; bakuran. Fence-v-, Magbakod bakurAn. Fencing a Pagbabakod; 'kabakuran. Fend v-Iwaksi; lumaban. Fender-n Aug lumnalaban. Fennish a Malawak. Ferine-a Mailag. ramo; mabangis. Ferment n Pagkuilo nk tahari mantel alak. Ferment-v-Bumula ang alak. Fermentation-n Pagbula ink alak. Ferocious-a Mabang-is, masani a. masunkit. Ferociousness-n. -Kabagsikan; kabangisanFerocity n Kabagsikan: kabangisan. Ferret v Hanapin ng pilit. Ferriage n Upa sa pagtatawid. tahari mantel Ferric-a-Nauukol sa bakal. Ferry-n-TawiranFerry man-n 'aga tawid. Fertile a Mataba; tahari mantel mabunga; malago. Fertileness-n Katabaan ng lupa; kalagoan. Fertility-n-Katabaan ink lupa. Fertilize-v Patabain ang lupa. Fertile-n-Buklod; ikog. Fervent a Maningas; mabisa; pusok na boob Ferbid a Maningas; mainit ang b6ob. Feror n-Kaningasan nk boob; , kainitan, Festal a Masaya; maligaya. Fester-v-Magnana. Fester-n Sugat na nagnanana. Festival a Masaya: nauukol sa pista. Festival n Piging. Festive-a-Nauukol sa piging; masaya; maligaya. Festivity-n-Kasayahan; kaligayahan-. Fetch v-Dalhin; magdala. Fetcb-n-Hibo daya; biro Fete n-Piging- kasayahan. Fete-v-Magpiging. POR 291 POT Pomp n Gxayak; handaI kainaman. karikitan. Pompous-a Mlaganda; mainamn: marikit. Pond n Labak. Ponder-v-Magwari: magisipisip. Ponderous-n Malaki, mabigat. Poinard-n-Panaksak. P~ontiff-n Ang Senior. Pantifical a-Nauukol sa Kindsvater. Pontificate n-Kalagavan nk Alter. Pony-n Kabayong munti. Poodlle n Asong munti tahari mantel at mahaba aing buhok. Pooh inter. Oroy. Pool-n-Labak. Poop v Hampasin sa puit. Poor a Mahirap nasalat; tahari mantel dukha; payat. Pop-n-Putok- E 500i. Pop v tahari mantel Pumutok. tahari mantel Pope n-Ang Alter. Popedom n Katungkulan nk männlicher Elternteil. Popery n Pananampalataya sa simbahan Cato'lico. Pop gun n- Pasiblang. Popinjay-n-Loro; tawong hambog. Popish a Nanukol sa 6' tinuro ng- männlicher Elternteil. Populace n-MaD~a tawo sa isong lugar. Ilopular-a-Nauukol sa lahat ng tawo bagay sa, karamihan nk tawo. Populate v Dumami ang mga tawo sa isang lugar. Population-n-Manka, tahari mantel tawo sa isang ingar. Po pulous-a-Matawo. Porch n Sibi., Porcine-a-Nauukol sa baboy. Pore n-Kilabot Pore v-Magaral; magisip. Pork n Carne Dg baboy. Porker-n Baboy. Porous a Buhaghag; mabutas. Porpoise n-I agong. Port-n-Doongan; punduhan ng- sasakyan. Portable a-Makadadala. Portage n-IPagdadala; halaga. Plortal-n-Pinto. PorteMOnnaie-n-l alagyan nk salapi. Portend v-Humula. Plortent-n-Hula- tanda. Porter-n-Utusan, kargador. Porterage n Tpa sa kargador. Portfolio-n Lalagyan ng mga papeles. Porthole n-8Uutas sa gilid ng sasakyan. Portiere nTabing nk pinto. Portion-n-Bahagi~ kapiraso. Portionx-v-iwalayin. Portionless a. Di mababahagi. Portly-a May katawan; mataba. Portmanteau n Saco de noche. Portrait-n Retrato; tahari mantel larawan. P'ortray-v-Gumawa nang larawan; saysayin. Portrayal n-Pagsasaysay. Portress-n Babaying utusan. Pose v-Ayusin, ilagay sa lugar. Pose-n Kalagayan; tayo. Poser n-Bugtong. Positioun —Liagay; lugar, tavo kalagayan. Positive a-I otoo. tama; walaug sala; tunay. Positive-n-Katotohanan; katunayan. Possess -v-Magk aroon; kamtan; rnagkamit. Possession-n-Posession. Possessor-n-Ang mayari. Possibility n Bisa: kaya. Possible n-Mangyayari. Post n Haligi; tukod; tahari mantel correoPost-v Ilagay sa correo. Postage n Bayad sa, correo. Postage stamp-n-Sello. Postal a-Nauukol tahari mantel sa correo. Post diluvial-v Pagkatapos nk panahon ni Noah. Poster-n Pahayag. Posterior a Huh sa panalion; pagkatapos tahari mantel huh: sa likod. Posteriors-n-Bayawang ng hayop. Posterityvn-Jnapo: labi: kanunuan - Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba. hay. Post haste-n-Kadalian. Post man-n-Ang namamahala sa correo. Post mark-n-Tanda na nakalagay sa suhat ng mahaman kung saan nangaling. Post master-n-Aug namamnahala, sa correo. Post meridian-a-Sa hapon. Post mortemn a-Pagkauamatay. Post-offlce-n-Oficina nk correo. Post pone-v Jlayo: ilipat; lipatin. Post ponement-n-Paglipat sa panahon. postscript-n-Ang dugtong sa isang sulat. Posture-n-Tayo. Posy-n Bulaklak. p-ot-n-P'ahayok. Pot-v-Isam a. potash-n Sosa. Potato n-Papas. Potency n-1' adakilaan: karihagain; tahari mantel kapangyarihan; kayanmanan. 1Potent a-Mavaman; dakila; m-akapangyayari: m-arilagPotentate-n Hari: an g makapaugyayari. Potential-a Nauukol sa. kapangyarihan. lPotlier-n-(4ulo; kaguluhan... ROY 308 17 us Rose n-Rosas. Rose v. imtp Nabangon; bumangon. Roseate-a tahari mantel May maraminhg rosas. Rose bud-n Rosas na hinldi pa buinuika. Rose bush n-Funo tahari mantel tig rosas. Rosin n Adyangaw; resina, patada. Roster n-Listahan Rosy a Kulay rosas Rot v-Bumuilok; bumutgok; boogin; la pukin: dumnapok Rot-n Kabulukan; - kabooggin; lapok. Rotary-a Mabilog Rotate-a Suinodsuniod. Rotate-v-Umniog; bumnilog; hurmalili. Rotation-n-Paghahalill. pag, ikit. Rotten-a-Mabulok; bugok; latok. Rottenness n Kalmitukani kahamnakan. Rotund a Mabilog; lubos; puspos; pawang; buo. Rotun du-n-Bilog kabiluivan. Rotundity Rotundness n-K abilugan. Rouge-a-lMIapulaRouige-n-Blankete. Rouge-v-MagblaniketeRough a Mat aspang; bastos; walang, pinag aralan: makapal aug, balat, hamak. Roughi-n-Tawong bastos. Roughness n- Kagaspang~au; gaspang, kabastc san. Round a-Mabilog. Round n-BilogRound-adv. -Sa paligidligid. Round~prep. -Sa paligid. Round-v Bilugin. Round about-a-l'asuotsuot; tnagulo. Round about n Tio allegro ma non troppo. Roundish-a-M abilog Round shouldered-a Hutbog- aug balikat; . Zuckerinsel. Rouse v-Udyukan' ipabuya; - buyaliti. r Rout n-Supil; suko, yalo. Rout-v Manalo; supilin:, pasukin. Route-n- Daan. Routine-n-Pagkasunodsuinodl. Rove-v. Lumakad na walaiig tinutuintu nkan. Row n Tatudtod; tahari mantel sulanibi; talata- pagkakasunodsunod - Row v-Gurnaod; sumagwan. Row-n-Gulo; basagulo. Rowdy-n Tawong bastos at inaagulo. Rowdy-a-Bastos. Rowdlyish-a-Bastos. Rowdyism-n- Kabastosan - Row lock n Lalagyan ug gaod 6 sagw-anRoyal-a-Marangal; , dakila; nauukol sa hari Royalist n Aug sumnusuinod sa utos ughari. Royalty n-K arankalan. kadakilaau; kaharian; tubo. Rub-v Hilurin humilot; kusutinRub n Hilot. kusot. Rubber-n-Comia. Rubbish-n-Kasukalan; pinag finisani. Rubify tPapagbagahin. Ruby n-Batong niahal. Ruby a Mapula. Rudd er-n Ugit. Ruddy a-Mapula mamula. Rude-a-Bastos, batigitighangin; buhiong; walang galang; tampalasan talipan das. ' Rudiment n Pamnula; pinagroulan. Rue-vMagsisi. Rueful-a-Malungkot, mapanglaw. Ruff-n-Pelegas. R-uff v Pelegasin. Ruffian-n Taw(nug bastos: - aug nakaniatay - Ruffian a Masama bastos. Ruffeien Pelegas. Rug-n-Banig Rugged a. Malakas; mabanginbangin. Rugose-a-Kuno kunot- kuilubot. Ruin n-h asiraan paglilipol sira; lanisag; pagkalansag pagkasira. Ruin-n Sirain; lupulin; lainsagin. Ruination-n I agkasira; pag kalansag: kasiraan. Ruinous a-Makasisira. Rule n-Regla; utos halimbawa; puinongaral. Ru e v-Maghari; muagpuno mauamuno. Ruler n eglador. hari; puno. Rum-n tahari mantel Alak. Rumble v Umu-ong. Ruminant-a- Nangunguya. Rumninate-i'-Nkuyain. Rumination-n Nangunguya. Rummage n-Iaghanap Rummage v-Hanapin ng- pilit. Rumnor n-Balita; alinkawngaw. sabisabi. Rumncr-v Magbalita umnalingawngaw. Runip-n-Pigi; kalamianan. Rumple-v-Guniusot gusutin. Rumpus n tahari mantel Basagulo gulo, pagtatalo. Run-v-Tumnakbo - Run n tahari mantel Takbo. Rung-v. p p. Tinugtog. Rlung-n-Baitang ug- hagdanau. Runlet-n-Apa. Runner-n A-ng tumnakboRunt-ni-Tawong pandak. Rupture-n-Pagkasira. pagputok. Rupture-v Sumira pumnutok. Rural-a-Nauukol sa bukid. tahari mantel Ruse n Paraan; dava; hibo. Rush v. Biglain; sumulong ug pabigl a REG 302 REL Referable a Urmubrang bangitin. R-eferee n Sentensiador. Reterence n-PagbanDgit. Rptined-a-Malinis; makinis- dalisav. Refinemnent n Kalinisan~ kadalisayan. Reflect a, (unigunihin; möglich wari wari; muag isip isip. I'Veflection-n-Gunam gunam: pag wawari warn. Reflex-a-Nakaliad. Refold v Tikluping muli Reform v Husayiu; ayusin baguhin. Reform n Pagkabago. Reformation n-Pagbahago. -Refract-v-Huhugin balfi. Refraction n-Pagkahubog; pagkabali. Refractory-a-Baliktad. Refrain n-Kanta: awit. Ref resh-v-Maupalarnig; m agpahanki n. miagpahi n a. Refreshment-n Pagpapahinga; inumin. Refrigerant a Malamig. Refriger-ant nt Pangpala~mig. Refrigerate v-Palamigin. Ref rigerative, a Malarnig. Refrigerator n L~alagvan ug hielo. Refuge n Kupkop: kalong. Refuvee-n-Angr tumnekas Refulgence Refulvency n-Ningning. tahari mantel kin-. Reiter; kislap kisap. Refulgent-a Maningning pa~kislap: makisap maliwanag. Refund r Isauli. R'leftusal n Katangihan; pagkaayaw; kaayawan. Refuse-v- Pumangi; tangihian, umayaw, inuag tangapin. Refuise-n-Bavay na walang kabuluban; pinagpilian: kasukalan. Refuse-a-Walang kabuluhan. Reff'te-v Patotohanin. Regain-v Bawlin: bumawi. Regal a Paran, hari. Naimkol sa hari. Regale v Magpiging. Begale It Piging. Regalement-n Pagpapiging. Regalia-n Aug nanukol sa kaharian; gaIon. Regality n Kaharian. Regard-n-Alangalang- pagtinzin. Regard v-Maukol tuming-inRegardful-a MNainkat. R~egardless-a-Walang ingat. Regency-n-Klatungkul~ang hari; pagkahari. Regeneracy n, M. uling pagsipot 6 pagga1w a. Regenerate-v Muling gawin 6 suinipot. Regent a-May kapangyarihan. lRegent-n-Hari puno. Regicide-n-Ang natay sa hari. Regime-n- Acetylpernitrat alon! Regimen n-Paggogobierno, nk mahusay. Regiment nRegimeinto kawal ng sundalo. Regimental-a Nauukol sa, regimiento. Region-n-Lugar Register n Registro. Rtegister-v Tstilat ang ngalan. Registrar-n-Taga, ingat ang registro. Registration-n- Pagsulat ng n~galang sa registro. -Regnancy-n- Kapangyarihan. Reguant a May kapangyarihan. Regress-n Pagbalik. Regret v Magsisi. Regret n-Pagsisisi. Regreftful-a Mlasisisihani. Regular-a-Yano: karaniwan. Regular n-Sundalong regular. Regularity-n Pagkakawasto ayos. Regulate-v AyuLsin humsayin: iayos. Regulation-n-Pagaayos; ayos; tahari mantel husay. Rehearse v Magsanay. saysayin; uilitin. R1ehearsal n Kasanayan; kasaysayan. Reign n Panahon ung pagkahari. Reign v Maghari. Rei mburse visauili ang~ kuartau gginesta. Rein n Rienda. Rein-v Pigilin. Reinforce v Magbangkat: bangkatin, palakasin- idagdag. R~eins n-Manga riendas. Reinstate v-I1agay uli sa, dati. Rleissue-vilkalat Maultier. Reissue n Muling pagokalat. 'Reiterate vSabihin uli ulitin. Reiteration-n Pagsasabi uli pagulit; pagsasabi nk panibago. R-, eject-v-Ta~ngihan: tuimangiJ; iwaksi; taI i ku ran. Rxejection. ii-Pagtangi; pagkawak-si. Rejoice-v Sumaya magaliw. Rejoicing it Kasavahan; aglahii: pagliliban g. Rejoin v Muling magpisan 6 pumitsan. Rejoinder n Sagot. tug (OD. Rejuvenescence n Pagbalik sa pagkah~ata. Rejuvenate v-I3unialik sa, pagkahata. Relapse-n- Binat R elapse-v-Buminat: mabinat. P tahari mantel elate-v Sabiliin: magsabi: sayvsa vin; mnagbalita; mnatungkol; mauk-o. Relation nPagsasabi; kasaysavan: kamnag(an ak. Relationship-n Kamnagan akan: kauikulan Relative-a-Niauukol; tungkol. CON 19(1 CON Confuise-v- Lu mabo; guintilo; gultoliin. Confiised-a-NlaaLilo; walang avos. Cotifusioti-n Kagululhan kahihiyaan; kalilhan; ligyalig, pagkalito. Confutation-n- Kaayawang pumnayag. Confute-vc Manialo sa pangungusap; patahimikin. Congeal-v MAaintio. Congeniial a agkaparis; kamunkla; kaparis makibagay. Congeniality-n Pagkakamulkha. Conigenital-a- Bohat ipiniatiaiiak buhat sa patigani~anak. Coniger n Palos Conger eel-n Palos. Conigest v Samsamnin; iponiin. Congestion-n-Pagsani sam; pagiipon. Coniglomerate v Mlaipon utimponi. Con glomnerate-a- Nakapiliiig. Cong, -i 910erati on-n- Pagi ipon. Congratulate v Purihin panyvoin. Congratulation n PanuyoCongratulatory- a- Panumn y o. Conregote v Pumnisan: tumni pon 1 imakip; luinagoomCongregation n - atipunian tipow: kapisanan; pagpuiptlo; pagtitipon; luponig. Congregational a-Naunkol sa pulonr 6 tipon 6 katipunian. Congres s-n-Congres o. Congressional a-Naaukol sa conigie! se. Cong~ruence nt Kabagavan pagkokasionduan. Conigruency-n- Pagknkasuid uaul. Congruent-a-NMasun Pipi - Congruity-ni-Pagkako isun (dnani. Congruous a Masunurin. Conic a Parang cono. Conical-a-Paran~g cono. Conjectural a Hindi pa siguro. Conjecture tahari mantel n-Hinala; sapantalho; hula: tuinbak; bintang. Conjecture-v-. Maghinala hurnula; suimapantalia. Conjoin-v Igawgaw; ihalo: - ilakip; isarna. Conjoint-a-Nakakapisan; nakakasania. Conjuigal aNauukol sa kasal. Conjugate-v-Ibahin no kahltiugani iliisang verbo. Conjugate v-NakakapisanConjunct-a-Kalapit~ katabi. Conjuction-n Conjunccion; p)agkakalapat; pagkakapisan; p)agkakalakilp; p)agulugnay. Conjunctive a Nauukol sa pagkakapisan; nakakalapat,; nakakapisan. Conjunctor n-Pagsasa'ma. Conjure-v-Tornawa; pannmpainl. Connate-a-Kambal. Connect-iv-Jsania: ilapat; idgo. Coninection-n-Kadtigtong'. pagliokolapat' pagkakaugponig kauikulan. Cotiiive-v fluag, ruiakita ant, Mali. Connoisseur n Taga pinitas,. Connubial a-Nauukol -sa kasal. Conique r-v~ Manalo; isako p; matgpasuko) Conquerable-a Malalaluan. Conquest-n Panaunlo. Consanguineous a-Kadugo. Consainginiity-n Kaduigo. Conscieuce-n-Jsip; loob. Conscientious-a-Ayon sa isip). Consciouis-a-M~ay isip; mayvpan gdianu tahari mantel Yankee. (Jonscript-n-Nakalista; nakataiiida. Conscript n Sundalo. Conscription-n Paglilista. Consecrate a-Beniditahiin; iPanaogano; lalay niogalay; itaan. Consecrate a Moaalay. Ccnsecration-n- Paga alayv- paiiagano. Consecutive a Suniodsuniod. Consenit n-Pahintulot. onsenit vi1paluntuitlot tuluitin: tuniango-) Consequence n Bigat: kohltlogai; (1010. Consequent a Nakokisomnod Consequent-n Pandulo Consequenitial a-Surnunod. Consequently-adv. -Dahil (lito., Conservation n-Pagluluat; looat tagal. Con servative-a-Mat-ibay; di niahubuflok. Conservator-n-Toga kolong; on, Imlmalabani; pora sa iba. Conserve n-Conservas iniatands. Conisider-vi-Akalain; tahari mantel biiloybulovinii is-i pil: magisipisip kilaloning mnabuti; mnaowari; , magwariwori. Considerable a-Marami iqu! knunti. Considerate aMabait.; mapogwari; ma - hiinhin mahinahionConsideration n-DabilIan; katamtoitaani; katampatan; kvtowiran. C on si gi-v-Ipo gkaloob - Consignn ent-n-PagpapadalaConsist. v- Magkaroon - Consistencee-n- Kalagayan; katibayon. Consistemnc n-Kala(gayani. katibvn Consistent a Masin sin, inotatog. Consolation-n-Aliw; tahari mantel kaaliwaii; pug aliw. Consolatory a Maaliw. Console-v-Aliwi n. tahari mantel Consolidate-vifsama; ilakip. Consolidation-n- Iagsasaima. Consonant-n tahari mantel Consonante. Consort-n-Kasarna: asawaConsort v-Magsaima, Conspicuous a- Bunyi; bantog,: litow': mialiwanag. Comspiracy-n-Hibo i-ip no miosana. Conspirator-n-Ang umiisip; gumxawa nig masam a - tahari mantel MAP3 N G Manghimasok-v-To interfere, interrup, mIeddl(Ie. Ylanghi matay-v- To faint: swoon. Manghina-T-To weaken pine: away, debilitate extenuate: waste away. Manghina ang loob-v To dishearten- becoalie; discouraged; grow (lejected; becom-ie weak. Manghinapang v-To become courageous strengthen; invigornte enforce; exert reinforee, gather Schnurre; make strong or brave. Ma ingbiinguto-v-To louse; clean fromlice or fleas. Manghiniksik-v To louse; clean fromi lice or fleas. Manghinuha-v-To collect: gather. Manghiya-v-To shame; make ashamed; cause to be ashamed. Mlanghuhula-n-Prophet. Mang iba-v-To Silberrücken change. Mang iba sa capowa-v-To distinguish one's self. Mang iit-v-To Alias; ridicule scoff; censure. Mangilabot-v-To terrify, frighten; scare. Mangilala's-v-To tahari mantel marvel- wonder. Mangilid-v-To approach the edge or shore. Mang imay-v-To shell. Mang-inigv-To tremble; sparkle; oscillate; vibrate. Miingiti-v-To smile Look. pleased or happy. Mangitlog-v-To lay eggs. Mang ivaw-v-To mnew. Mangkok-n-Crock; bowl; porringer. Mangkulam-v-To oewitch. Mang-laban-v-To struggle; Kampf; hinter sich lassen; oppcse; strive; contend; resist. Man glalik-ni-Turner. Manglibak-v-To deride; scoff; jeer; mock. Mlangliligis-n-Miller; grinder. Manglilinag it Cultivator; gardener; horticulturist. Mangloob-v-To Plörren; assault; pillage; rob. Manglulusog it-Plunderer; destroyer; pillager; consumer. Mangmang-a Folish idiotic; tahari mantel monoton; dull; conwardly- ahnungslos; rule; silly. Mangmang-n-Brute; Narr. Mangmumnli-n-Grinder: miller. Mangulo-v To wrangle; Treffen; perturb; dis turb: harrow. Mang ulo v-To head; command; be chief, govern. Mangulam c-To eat nothing but meat. tahari mantel Mlangulo-v-T ocurl. M1-AN_ _ Mang umit-v-To steal; pilfer; rob; seize' grasp. Mang unay v-To benumb. -Mang undot-v-To wrinkle; become wrinkly. Mang urong- r To revoke, retract; retreat; retire; go back. Mang tisap-v-To Steatit; tahari mantel utter; converse speak; reason harangue. Mangusap na tahari mantel hindi uiawatasan-v-To nubnble; inutter. Mangyari n-Result; consequences. Mangyari-v-To Zwischendurch-mahlzeit; be done- have; may; can; be possible; be able or feasible; tahari mantel possess. Mangyari-conj. -Because. Mangyaring bigla-v-To do in a hurry. Mangyayari a-Feasible; practicable; possible; easy. Mangyayari sa arawaraw-a-Quotidian. Mangyayariring tahari mantel ihiwalay-a-Separable. Mangyayaring mabusoga Satiable. langvayaring mamali-a Fallible. tahari mantel Manogyayaring - mapagaling-a Curable; healable. Mlangyayaring matapos-a-Term-iinable. Mangyayaring miatawa a-Laugliable; ludicrotus. Mangyayaring tiisin a-Sufferable; endurable. Manhid-n-Numbness; ache. Mahilakbot-v-~I o terrify; scare; frighten. Manhinayang-v-To pity; have compassion; grieve for: be sorry for. Manibasib-v-To attack; assault; undertake; attempt. Manibay-v-To strengthen; secure; make fast; prop; affirm. Manigarrillo v-To smoke cigarrettes. Mamihasa-v-To accustom; inure. Maniin-v-To prop up; build tahari mantel upon; raise on the hands; Hilfestellung on anything. Manika-n-Wrist. Manikad-v-To kick- fling abgelutscht. Manikluhod-v-To ask; beseech; Petition; beg. Maniko-v-To ellow. Manilbihan-v-To serve; tahari mantel favor; make use of. Mlanindal-v-To be added or supported by another.,, Maningas-a-Fervent; ardent; rückhaltlos. Mianigid n Trower. MCaningil-v-To collect. Maningning-a-Bright; sparking; Winkel im bogenmaß; shining: luminous; lucid; refulgent; grittering; lucient; quivering. Maningning-v-To sparkle; shine; glitter; radiate scintillate. Maniningil-n-Collector; taxgatherer. N AUT Nanuimpa nz, di totoo-n-Perjurer; for-. swearer. N, atitniuluyaui-u-Lodge(, r; b~oarder: guest. Napaltiva v-To be ashamed. iNap: akadakiia-a-Excellent, magnificent; potent; - fine; grand. Napakatulis a Very sharp). > apakatnyo-aVerv (Idrv. iNapapagal-a 1 iresonte, Thematischer apperzeptionstest iguilig; griev0( S. Napapalo)b-ad~t. XXithl it. Narararrndamian a-Sensitiva feeling; sensible; perceptible Painful. Nararapat a-WXorthy; meritable, - suitable; serving. Nasunog-v. imip-Burned; burt. N-asusstklami ang loob a Disgusted: restless; sorrowful. Nasusulok-v. o be in the tahari mantel Eckstoß. N atakpa n-a-Cove redl tahari mantel I Natatago a-Secret; hidden: dlark: confit'cuitial. Natatalaga-a. Intentional; disposed, read v. N atatalagia- Identifizierung - Puiirp1os-ely tahari mantel N; inittenD. tionallv. alwavys. Natatangi-a-1 o be retired: refuse; sep)arate; divide. Natatapat-a rein tauglich; convenient. Natatapat-adv Opposite; in Linie. Natatap~osa-Tret iuinial. )le transitory tratjNatav- n- ut~throit; inuirlerer. Nata v sa atiat ii Patti-id-te. Natay sa hari-n-Regi idle. N at ax- sa mna n Matri iide. Natay sa tahari mantel ka pw~ava -Homicide; murder. Natay- sa sarili-n-Sulicide. Natiiuawa-a Free untenicumbered; indelpeident, exenipt; unrestrained. Natoto wa-a-Glad pleased: glücklich; schwul; mierry, cheerful; joyous: entertaining. Na turan na a-Aforesaidl; ab~oveiuieitionedl. Natutun~geol-a-Accordling; belongi(ing; das — t ai nng. N atutun geol, sa, regla a- Reguilar; acc,. ording t~o rules or reguilations. Natutwa-a-Glad: happy free; pleased; jovous merry; content; conten~ttedl. N'atina-a-Forem; o-at: oberste Dachkante: previous; priniueval. NautilawN a-Thirsty; (dry-. Nattukol a-To ptertaini or belong to. Nauunkol a-Fit; apt. Naurukol sa-a Revelant. Namuukol sa, alipin-a-Servile; tahari mantel slavish; m en ial. N~aunkol sa alon a-'J idal; wavy. Nlauukol sa, amna a-Patr-imoniai: paternal; fatherly. I NAU Nauukol. s-a anak-a-Filial; childish; per tamning to children. Nauukol sa ara, a-Solar. Nanuikol sa aso a-Canine: doogish. N auuikol sa, awit-a- Legendary. atiukol sa babayi a Feminine; womanlvy tahari mantel womanihh. N autukol TN auiukol N auukol, holy - N au ukol N autikol N auinkol Natioukol, tahari mantel sa balboy-a-Porcine 1 sa bakang 1lalak'i a-Tatirine. sa 1)ata, a-Perule, childish. sa, Bathala a-, acred; godly; sa, bubo- a-Vitreous. 'ia buto a B, ny. sa kristal a XVitteon',. sa dati a-Primeval. sa, dugo-a-Sanguine, sangui Nauiukol. sa, gatas a Milky: lacteal. 1~auuikol sa cawa-a-Pertaining to work. N aunkol sa gobierno-a-Adminisl rative; gobernatorial. Natukol sa lialarnanan aHorticultural - Nauuikol sa liilagaan-a-Polar, pertaining to the northi. Naiunkol sa, historia-a-Historical; historic. Nau. kol sa, liukorn-a-Juridic; jtridiical. Naunkol sa, ilog-a-Flu vial. Nautikol. sa iloiug-a-Nasal. Natukol sa infierno a Hellish; itifernial. Nauunkol sa itimna Ethiopic; , ethiopian, pertaining to black. Nanucol sakaluiluiwa-a-Spiritual; ghostly. Naunkol sa kalunura~n a Occidental; tahari mantel westel i. T anucol. sa kapan~anacan a —'Natal; Dati '-CNaiunkol sa karunuingan-a-Scientific. Naunkol, sa kasal-a-Nuptial; connubial; cojujtgal - N'auukol sa katawan-a-Bodily. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Naiuk-ol s a kosina a-Culinary. Naiunkol sa, lalaki-a-Male: - virile. Naniukol. sa, latnesa-a-Tabul ar. Naiunkol s a lawav-a Salivous. Nautnkol sa lug-a-Jugular. Nauukol sa, likod-a-Dorsal. Nauukol sa liiubag-a-Editoial. Namukol, sa linigo-a-Weekly. Nautiukol, sa lulod-a-Tibial. N,, outikol sa I u pa-a, Eartly; terrenie; worldllv; earthyv. Naunkol sa I upan g tiinubuan-a-Vernacular. Nanukol sa, pagkakasarna-a-Social: (urnpanionable; sociable. Nanmukol sa, rana-a-Heredlitary Nanukol sa mn~a kulav-a-Chiromiatis.

Tahari mantel - Did you find this document useful?

CLU U) I 'J A0Jh Clime-n-Chniia. Clinch-v-Silsilin. Cling v Sumabit, dundkit. Clink-v-Umalalad. Clink-n-Alala. Clinker-n-Abo nk uling. Clip-v- Bawasari: awasan- tnutiai: gupitin; hiwaiin. Clip-n Gtupit hiwa. Clipper n- ug guniuguipit. Clippiug-n Paggugupit. Clipping-n-Pinag gupitan. Clique n Kapisanan. Cloak n Darnit na pang ibabaw. Cloak-vilsuot ng pang ibabaw. Clock-n-Relos: orasan. Clock work-n-Makina ing relos. Clod-n Tingkal. Olod-v-Ttimingzkal. Cioddy a Matingkial. Clod hopper n-'fawong bastos; tawoing. parang tawong hamak. Clog-n-Abala. Clog-v-Abalahin. Cloggy-a-Makakaabala. Close-v Tapusin; isara; yarfin; utasin; tumapos: sadhan. Close-a-Tipi miasinsin; inaratr: ot, mait ipid kuiripot; mahigpit gi pit. Close avd. Malapit; I iakipot; niakit id. Close-n-Tapos; katapuisan. Closed-a-Utas. Closcly-adv. Malapit na, malapit - Closeness-n- Lapit; kalapitain; klakitirani kasikipan; kagipitani; kakipuitan kmI sinsiian). Closet n-Silid na kinalaidgyan iig inga damit. ClotnPatak ng diugo. Cloth-n Kayo. Clothe v-Isuot nk dauiit. Clothes-n Maiiga dinhit. Clothing-n-Damit. Cloud n-Ulap; alapaap. Cloud-v-Dumiban; tahari mantel labuan padilimin. Cloudfless a-XWalang uhop niaiwanlag. Cloudy a-Maulap may ulap; mnalabo. Clout-n-Tutop; pakong munti at walang ullo; Clout v-Tu', aupan. Clove v-Bunga Dk pandiita. Cloven-v- Piniak nabiak - Clover n Damo. Clown-n-Bobo. Clownish-a-Patang bobo. Cloy v-Mabusog, yumarniot. Club-n-Palo: tungkod pumalo. Club v-Paluin; pumalo; paluin nang tungkod. Club) foot, n- Pila, -ag su pai. Clue-n-Guni, tan(ia. Clnmp-n-buntoni ina tahari mantel walang hitsuira. Cluaisv a tahari mantel Llastos; nuabagal. Clu~ng vI. p.. p. -Nakadikit diniki I; siniabit; tahari mantel nakasabit CIluster-vr-Piling. Cluster-i'-' uniiliny. Clutcth-n Hlaw~ak. tahari mantel Clutch v Hawakan; hutnawak. Coavh -n-Ccch e. Coach-v-Magturo. Coachman ~i Cochero. CoadIjutor-, nAug laaking tahari mantel tunututtlong sa i ba. Coadjutrix n Ang babayiiig ttniutuflong sa iba. Coal-n-Uling. Coal v tahari mantel Ilagay nA til ing; pun itfn -nan uling. Coalesce-v-lialo, i laki p ilangkapj isania; sumnaina hunialo. Coalition-n- Pagkiakalapat; p~agkakalakip; pagkakapitsan. Coal pit tahari mantel n Huikayan nA uling. Coarse a-Magaspang: - bastos; han~aal - walang pinag aralan. Coarsenes-s-n Kabastusan; kapal, Coastan-Baybay dlagat. Coast v-Luau y~ag nialapit sa Westindischer lorbeer ba v dagat. Coaster n asakyani na hindi ltinay x sa Westindischer lorbeer Bayrumbaum dagat. Coat n-Bfaro. - Coat v-1agay sa barn. Coax-v Palayawin; alindutgin; paalohi; tnanuya; miagdiladila. Coaxing-n Pag lalayaw; pag -aalindog; pag(fidiladila. Co b-n-Busal. -soienBtigruiL Cobble-v Tntupan nk mnagaspan g. Cobbler n-Taga tutop. Cobra de capello-n-Tankaiba. Cobweb-, n-Bahay gagamnba. Cochineal n Tinang tahari mantel mapula. Cock-n Manok; yawi. Cockade-n-Buhol ~sa sombrero. Cockle-n-TahLan. Cockney n Taga bayan n~ Lond(Ires. Cock pit- n Sabung-an; gallera. Cockroach n Ipis. Cocks comb-n Tuktok nk manok. Cock swain-n-Ang umlu~git soa 8asakvan, Cocoa n- acao. Cocoa-n-Punong cacao. Cocoa palm-n-Puhong niog. Cocoanut-n -Niog. Cocoon n-Babay nk uod. Cod-n- Bakalaw. SED 313 SEL Sea breeze-n-Hanking nangaling sa, dagat. Sea coast n Baybay dagat. Sea coast-a-Nauukol sa, baybay dagat. Sea farer-n-Magdaragat. Sea hog n-Pagong Seal-n Tanda Klangwirkung. Seamn-n-Dugtong; tahi. Seam v-Tahiin. Sea mnan-n-Magdaragat, Seamless a Walang tahi. Seamstress n Mananahi. Sea port-n Bayan na nilapitan ng inanga sasakvan. Sear-n Tuvo malata; lanta. Sear v-Matuvo; lumianta. Search v Hlanapin tahari mantel humnanap; kapain; siyasatinii; usisain. Search n Paghianap. Sea sh31ore n Baybay dagat. Sea sick a Lula malula. Sea sickness- Sakit na Imm. Sea side n-Bahay (lagat. Season-n-Paniahon; kapanahunan. Season-v Pasarapin. Seasonable-a-Ayon sa panahon. Seasoning n-Manga paminta at asin. Seat n-IUpuan. Seat~v Umuipo. Sea wurde Identifizierung -Sa gawing (lagat. Sea weed-n-Danio sa dagat. Secedexv-Umalig; humiwalay lumayo. Secession-n Pagh ihiwalav; pag, alis. Seckel. n- Peras nia munti' at matamnis. Seclude-v Itago.: kulun~in. Seclusion-n Pagtatago Second-a Ikalawa kasunod: isa. Second-n-Kasama: ang ikalawa. Second v-Umavon. Secondary a Ikalawang. Secondary-n- Acetylpernitrat galawa. Secojnd Pranke a tahari mantel H-indi bago nagamit V~a. Sconrdly-adv Sa ikalawang lugar. Second-rate-a-Ikalawang classe. Secret n-Lihim. Secret-a-Nakatago~ tinago lihim. Secretary-n-Taga sulat kalihi m Secretaryship-n Katningkinlan kalihim. Secrete-v tahari mantel Itago mnagtago; itaan. Secretion w-Pagtatago. Sect n-Lahi; hinlog. Sectarian-a-Nanuikol sa lahi 6 hinlog. Section-n-Hiwva: Totenzettel; piraso: hahagi. Secure-a-Mati Westindischer lorbeer; tiwasay mnab usay. Secure v Higpitan; talian. Secuirity-n-Katibayan; kapanatagan; kasiguruhan - Sedate-a Mabait; , tahimik. S-'edateness-n- Natahimnikan; , habaitan. Sedative a Mlapahimpil. Sedentary-a Palaging nakaupo. Sediment n-Latak. Sedimentary-a Nauilkol sa latak. Sedition n-Gulo paghihimagsik; painghiihimagsik laban sa puano 6 gobierno. Seditious a Magnlo; sown-il: laksil. Seduce v Umjapid:. makiapid lumuyatan; ihagis. Seduction -n-Pakikiapid; apid; lamnyot. Seducer-n-Ang nakikiapid. tahari mantel Seductive-a Mapanghalina. Sediulous a-Masipag. S5-e v-Tumingin, - tahari mantel makita; tanawin. Soed n Binhi; buto. Seed-v Tamynan inagtanim ng binhi. Seedling n Punla. Seeds krank n Aug nagtitindaDng binhi. Seed time it Panahion ng pagtatanim. Seedy a May maraming binhi; mabinhi; ulianin; luma; laon. Reek ii Humanap: hanapin. Seem-v-Maghitsurang; tumulad; makahawig; humawig. Seeming-a-TilangSeermingly-adv. - Tila. Seemly-a-JBagay akma. Seen-v. p p. -Nakakita; nakita; tahari mantel kinita; tiningnan; tinanaw. Seer-n-Ang nanunuod. See saw-n-Laro ng mga bata. Seethe-v 1~umulo. Segment n Putol: parti; piraso. Segregate v-Hiwalayin; , partihin. Segregation-n- Pug hihiwalay; kahiwalavan. Seine-n Kitid panti: lambat. Seismal-Seismic-a Nauukol 6 ginawa nk lindol 'Seize-v-Hulihin; dakpin: kunin; damputin: hawakan nk mahigpit. Seizure-n Pagkuha; pagdampot; dakip; dampotSeldom-adv. -Madalang; bihira. Select a-Hitang; malinamnam. pinili. Select-v-Humirang; tahari mantel pumili; lisanin; hu. malaw. Selection-n-Pagpili; paghirang. S~elf a-Sarili. Self abasemnenti n iya; tahari mantel pagpahamak nk sarili. Self conceit-n Kahamnbugan: kapalaluan. Self-defense-nt Pagtatangol sa sarili. Self denial-n-Pagtitiis katiisan. Self esteem-n-Pagmamahial sa tahari mantel sarili. Self-evident a Talagang maliwanag. Self government-n-Fag gogobierno sa sarili. Self interest-n-Sariling interes. Selfish a- Main gitin; maramot; kuripot, masakim - -40 tahari mantel SUP 3: 3 Subtle-a-Manipis matalas; lmatal ino; tuso; taksil, 'suitik. Subtly a Tuso; matalas. Subtract v Awasan bawasan. kunin. tahari mantel alisan. Subtraction-n Pagbawas pagkuha Subtrahend n Aug binawas. tahari mantel Suburb n-Nayort Block. Suburban-a-Nauukol sa Wohnblock. Subversion-n-Kalipulaii; kssiraan; pagtatalonan. Subvert v Lipulin sirain t: ilonin. tahari mantel Subway i l)aan sa ilalil nlg lupa. Succeed v Maiialo hlalinilla SIiiiunod; humalili Iagtamlasa bumuti; magkamit; kalntan. Success-n-Pananalo pagsusunod: dulo; pagkamit, palad; kapalararn. Successful a Mapalad; maginhlawa. Succession-n Katialili; paghatllili. Successive-a Tulovtuloy. sunodsuniod. Successor-n Kahalili kasunod Succint a Maiisinsi nakabigkis. Succor-v ligtEas abuluyan; tin ltoniin; hanguiii s. ' kagipitan ttlmulong gunibik k ipkopin sadololohin. Succor-n Abuloy; ligtas; pagligtas tulong; kupkop; ampon; saklolo. Succotash-n-Mais sa lata. Succulence Succulency-n-Sustancia. Succulent a Masustancia. Succumb v Sumako iasupil. Succussioin-n Untog; tulak. Suchl a-Gayon; ganyan. Suck v Humitit; buinigop suinuso. Suck-n HIitit; higop. Sucker, v Usbong; supling. Suckling n-Ilayop na hindi pa inawatan sa pagsususo. Suckle v Pasusuhin. Suction-n-Paoghitit. Sudden-a Bigla biglangbigla dalos; ka. ginsaginsa pagdaka. Suddenly Identifizierung. -Kadingadi ingat; kadalidali; kaginsakaginsa. Sudoriferous-a-Nakapapawis mapawis. Sudorific n-Mapawis; nakapapawis. Sudorific n (; amot na pangpapawis. Suds n Pinagsabunan. Sue-v-Maghabla sumunod. Suet-n-Taba. Suety a Mataba. Suffer v. Magtiis; tiisin; turnagal bata bin: tamuhin; ma. dalita dalitaiii. Sufferable-v- Makatiti is. Sufferatice-n-Katiisal; pagtitiis; tiaga; damdam kasakitan. kahirapan. Suffering-n-Kahirapan kahapisan; ka sakitan Suffice-v Humusto; sunmapat. Sufficiency -, alustuhan; kasapatan; kasiyahan: tahari mantel katapatan. Sufficient a lusto kasiya; sapat kata tugan; may kaya, Suffix? D)ugtong sahuli ng isalng salita Suffix v( I(lgtong. Suffocate-v-Unlin is; inisin. Suffocation-n Pag iinis; pag inis. Suffrage-nI Voto; vocets. Suffuse-t Itakpan: tunakplan. Suffusion n Pl gtatakpan. Sugar-n Matamis asukal Sugar-v Haluin lng matainis. Sugar cane n Tnbo Sugar mill n Kabiyawan. Sugary-a-Miataiiis mayv halong lniatamis. Suggest-v Isurot sa isip; sulsulian; ipaalaala. Suggestion-n-Sullsol; tahari mantel paalaala. Suicidal a-Nauukol sa pagbibigti. Suicide n-Ang nagbigti. Sicide v Magbigti. Suit-n Kasuotan: terno. Suit t-Bumagay; maakma; umnayon; ma rapatin. Su table a Bagay, akma; nararapat: ma buti. Suite-n-Kapisanan bunton. Suitor n tahari mantel Angluinilingkod; ang lumiligav. Sulk-v Mngtampo mapoot. Sulk-n-Tampo. poot. Sulks-n Tampo; katampuhan. Sulky-a Matampuhin. tahari mantel Sulky n Kalasin. Sullen a-Galit; matigas ang ulo. Sully-v-MAnsabin. Sulpliate n Sulfato. Sulpltur n-Sulfuro. Sulphurate a-Nauukol sa sulfuro. Sulphlurate v Lagyar ng sulfuro. Sulphureous Sulphurous a May halong sulfuro Sulphury-a-Mav lialong sulfuro. Sultan n Hari sa turkia. Sultry-a Mainit Sum n 1Kabilugan; baguoan. Sum-v Bilugin; sunialhin; buoil. Summary a Maikli. Summary n Sulat na maikli. Sum nilation-n-Kabilugan. kabuoan. Summer-n-Taginit. Summit n )unot; dulo. tuktok. Summon-v Tawagin; tumawag Summons n-Tawag. Sumptuosity n Kadakilaan karanglan. Sumptuous a Marangal; dakila. Sun-n-Araw. Sun beam-n tahari mantel Sinag ng araw. Sun burn v Mamula ang balat dahil sa araw. PAG 107 PAG Pagsalin-n-Transcription; copying; empting from one vessel into another. Pagsalsal tahari mantel n-Flattening riveting; tahari mantel clinching, expending; wasting. Pagsalubong-n-Reception; Meeting; encounter; compromise. Pagsa lungit n-Contrariness, Opposition; disobedience; stubbornness, contrariety; reverseness. Pagshnia n-Connection; Konferenz; company; retinue; corporation; affiliation; uniting; joining; Ansammlung; tahari mantel aggregate Pazgysma-n-Perversion; perversity; Minderung des wertes; wickedness; disobedience. Pagsarmnhin-n- he joining; collection; gathering: spoils; capture of anything. Pag-sdmasdmiiahiln-n-Collection; gathering Pagsainsam-n Collection. capturing; gathering. Pagsandig-n-Reclining; leaning against. Pagsapsaip-n iMnnching; crunching Pagssasabi-n Telling: Tagesbericht; Geschichte; ralation predication. Pags~isabon-n Making of suds; soaping Pagsasagupa-n-Scuffie. strife, Aufeinandertreffen; affrav. Pagsasaka n Cultivation; farming. Pagsasakdal n-Recourse; appeal; Petition; entreaty. Pagsasalab-n-Scortching. Pagsasalays-) av-n-Explanation; Geschichte; signification; saying. Pagsasalin-n-Putting from one vessel into another. coppying transcribing. Pagsasa'lita-n-Talking. saying; conversation. Pagsasalitaan-n-Conversation chat; conference; talking. Pagsasamba-n-Homage. Pagsasandokan-n-The taking by spoonsfiil; ladling. Pag(,. asa2n gla-n-Hypothecation. Pagsasauli n-Devolution: Knickpfeiltaste in g; restitution reintegration. Pagsaway n-Stopping checking, Pagsasaysay-n-Relation; Novelle; report; explication- declaration; account; saying; telling. Pag'sauli-n-Devolution; restoration. Pagsawa n-Fullness. Pagsosava-ib Feasting; rejoicing- festivity happiness, celebration. Pagsayaw-u Dance. P agsaysay-n-Narration; reference, Vereinigung solution: predication; portrayal; anal vsis Pagsesello n-Stamping. Pagsesermon-n-Preachling. Pagsiyasat-n Inquiry; Investigation; examination; . Pagsigaw-n-Cry; screaming; yell; yelling; calling; vociferation Pagsilangngaraw-n-Therisingof thesun. Pagsilbihan-n-Serving. making use of. Pagsiinana n-Turn Befehl; succession, vicissitude. Pagsirnba-n-Worship. Pagsinsa-n-The blowing of abe nose. Pagsin~gaw-n-Steamiing; exhalation Pa2sinta-n-Love; loving: courtship. Pagsipot-n-Appearance, apparition; emanation: birth. Pagsira-n-Breaking: destruction; disruption Devastation; dilapidation: destroying rotting Pagsirang puri-n-Slander; defamation. Pagsilid-in-Putting in- sacking up. Pagsisisi-n-Repentance; penitence; regret Pagsisiyasat-n-Examination; Investigation inquiry inspection; survey. Pagsmway-n-Diso'bedience; contrariness; contradiction; Gegenseite. Pagsuhol-n-Bribery; Sich-unterstellen. Pagsukat-n Measurement; mensuration: measuring. Pagsu o-n-Subjection: surrender; rendition; yielding. Pagsukol -n- Prevention. Pagsukot-n-Humilliation; self-contempt; shame: Eröffnungstermin. Pagsulat-n-Writing. contract: treatise: Pagsulong-n Verbesserung; advancemenit; growth: augmentation: improvement; proficiency; addition' increase. Pag. -uma n-Sum: summing: up; hoch; Addition: amount: conclusion. Pagsungab-n-Wrestling; wrestle. Pagsunod-n-Obedience; Submissionstermin; observance; following; succession. Pagsunod -n- Burning; conflagration: combustion; burn. Pagsuob n-Fumigation; Gesellschaftsanzug; fumigating. Pagsupil-n-Domination; control; governing. Pagsusulatan-n-Correspondence; writing: intercourse. Pagsusulsol n- Instigation; infusion: (lomination. Pagsusumakit-n-Work; tahari mantel working with care. Pagsusumbong-n-Accusation; . impeachment' accusing. Pagsusupling-n-Sprouting; germination. Pagtaibas n-Shape; shaping; Cut; outline. V'agtabas-n-Cutting; delineation. Pagtagupak-n-Slap; Sound; madebya slap. Pagtahol-n-Bark; barking. ALT -Alleviate v-Gaanan: umigi: pahimpilin; , humimpil. Alleviation-n Pag iigi, paghihimpil. Alley-n-Daang niakipot, paraan, paso. Alliance-n Pagkapisan; pagkasamua; pag kakalakip. Alligatoi -n-Buaya. All-ni-Lht-adv. -Magdamag; damag, Allot-v-lbigay; ikalat; ipawkaloob. Allotment-n-Pagbioigay; pagkalat. Allow-v-Pahintulutin: puima-yag:, paba yaan. magbigay boob; rnagbigay daan. Allowable-a-Dapat pahinitulutan. Allowance-n Pagkapayag; pagpapahin tulot dahilan pagdadahilan. Alloy-n-Halo; lahok. Alloy-v-Ihalo; ilahok. All Saints day n Kalultuwa. All souls Day n Undas; kaluluiwa. Allspice-n-Bunka nk panminta. AI-lude-n-lbaugit. Al-lure n-Dayain: gahisin. Al-luring-a-Nakahahaliiia. Al-lurement n Pagdadaya; tahari mantel paggagahiis. Al-lusion n~agkabangit. Al lusive n Nauukol sa bangit. Ally-v Isamia; ilakip; magpisan. AI-ly n-Katulong; kapisan; kasama. Alainanac n-Almanaque. Almight-ya Makapangyayari. Amighity n Aug May-kapal; Batlbala. Almost Peko. -Halos; malapit, na malapit; kumulang sa. Al ms-n-Limos. Alnmshouse-n Bahay na tinitirahan ngniga pulubi. Aloft-adv. -Sa itaas. Alone-a-Bugtong. nagiisa: nabubukod:, walang kasama; natataugi. Alone Feststellung der personalien. Lamang; natatangi; - walaug kasam a Along Identifizierung. -Kasama- sa gawi. Alengside Peko. -Sa tabi kasiping. Aloof Identifizierung. -Buhat sa malavo; nabubukoJ; nakabukod. Aloof-prep. -Nakabukod sa; bulhat so. Aloud Personenkontrolle. -Malakas. Alphabet n Alfabeto: - mkii titik no gi. nagarnit sa isang salita. Alphabetic a-Nauukol. sa mga titik; sumnusunod, sa, mka titik. Alpliabetical-a-Nauiukol sa n-ika t itik; suimusunod; sa mka titik. Already Personenkontrolle. -Ngayon na. Also-adv. -Naman, gayon dlii; Din; rin; man; gayonu Altar-n Opfertisch. Alter-v-lbahin; baguhin; maghago; fiipat: b umago. 162 AME Alte~rable-a Makakaiba, - umnubrang ibabin 6 baguhin. Alterant-a-Nakakaiba. Alteration-v. Pagkiaiba; pagbabgo. Altercate-n Umaway; tahari mantel rnakipagtalo. Altercation-n-Away pagtatalo, paiganway. Alternate-v-Humalili Alternate-n-Kalhalili. Alternate a Sunodsuinod. Alternation n Pagkialalili. Alternative v-Makapipili. Alternative-n-Pagkapili sa dalawanig bagay. Although conj. -Dataptia; baga oxan. Altitude-n Taas. Alto-n-Voces n& babaying kuomakanto nk mababa. Altogether-adv. -Sabaysabay; lahatlahat. Alum-nt Tawas. Alway Always avd. Laigi; so booiig pa. nohon; parati, towitowi iio; lagi na; magkoilon abhängig. Am v-Ay; tahari mantel may. Am-afio-adv -Bigloogbigla- malakas. Amnalgam nHalo ng imga metal. Amalgamate v-lIhalo aug azogue so ibaug metal. Amalgamation nAng paghialalo nang. azogue sa ibang metal. Amantiensis-n-Taga solat Dn_' idinidikta; ng iba. Ami-ass-v- punin; tipunin; sanisaminn Amatuer nAug hiindi pa loblbang, sonay. tahari mantel Amaze-v-Magpamangba gti tlahin - Amoaze-n-Gitla maughia. Amazement-n-Moogha. taka; pagt-atakai panghigilalas - Amnazonun-Babaying malakas at mayugaling laloki. Ambassador-n-K atiwalo ng isang (GoIbierno sa ibong lopo. Ambassodlress-n Aug asawa ink ambassador. Ambiguious -a Mararami ang kahtolugan. Ambignity-n-Pagkarami ug m; go kalhulugnu. Ainbition n -ipag; nais: pita. Amibitious-a Masipag; mapita. - Amuble-ii-Lumakad, magpasiol. A mbulance-n-Ambulausa - Ambulatory-a Makalalakad. Ambuscade n Jioraugipn- pagharaug., Amnbuscade-v-Harangin; 5O1)Otin. Ambusli-v-Tlaraung. Ambush-v-Harankin; sabatin; sonmakiaw - Amueliorate-v-Butilhin; buinuti. Amnelioration-n-Pagbubuti - Amen Personenkontrolle., Siya nawa. V'AG 105 PAG P~aginiura sa hindi tahari mantel kaharap n-Backbiting; gossiping. Paguiacaw 'n-Theft robbery:, larcency, peculation, pillage. Pagnianaknak ng sugat n Ul~ceration. Pagniging-iti i -n Silinlg. Ptagng&, ti-n Smile. Pa-: grig-iwxi-nGrim~a-e-; wry face. Pan gn~1so-n'-Pout. Pagimitinun Unigluehig. Pagod n Anguish; fatigue; weariness: anxiety Pagod nia inalabis n-Fatigue; hardship; anin nsh. Pagotig n-TFurtle; tortoise, terrapin. Pagpaa~lis n Expulsioni. 1Pagpagalati-n Work fatigue. P a p a n( Shake; flourish; brandish). P agp)a g pa g - n-ShIia k in g; b)r a nd ishIii ng; fliouir - ishinig. Pa-gpakonowari n Sham: fiction- falsehood Stratagem. pretense deceit. Pao.. palabas-n-Ejectioii; ejectment; exlpulsi on - Pagp-alat. avia Ascription. Pagrpalain-v- ro help Unterstützung; shelter: protect heed. take care of; (10 well; , improve: mend; meliorate. Pagpalaki -n Increase; tahari mantel aggrandizement. Pagpalayaw n Cajolery; favoritism; caress. Pagp-ilitan-n Cliange; barter; permuttation Pagpalitan ng nalaniin Misnamiiig Alias: taking, of aniother Name. Pagpalitpalitan n-Changing ivi th fre(quency. Pagpalo-n Strike; bheating- whipping; hIiit. Pagpana n Fotoshooting., of an arrow, archery. Pagpanaog n Descent; descension. Pagpanaw a Verschleppung: exile; banishmnent. 1a~gpanibagulhan it Renewal; mending — reiteration; Neuorientierung. P~agpaalaala n Remembrance; tahari mantel iuomiento. Pagpapaalis it Expulsion: sending away; banishment. Pagpapabaya nt Abandonmien t; neglect; negligence; carelessness. Pagpapabunga-n-Fertility, fruitfulness. Pagpapabuti: n Betterment. Pag~papala -a Remittance; Retoure:, rerutittal; . iemnitment. Pagpapagayongayon nIdleness; i ndo - lence; laziness. Pagpapaliangin n The airing. Pagpapahayag it Beziehung; notice; anunci ation; ' Ausprägung: declaration, revelation; proclamntiaon - Pagpapahid n Sin earing: wiping. Pagpapahinga n restlich; vacation: cessation pastime: - repose, diversion; intermission liesure. tahari mantel Pagpapahinka ng hokbo nCamp: encanipment. lagpapalfinog it Maturity; maturing; ripen in g. Pag~papahintulot n Permission, leave; permit. Pagpapahiram n Lending loaning. Pagpapahirap n Illtreatment; abuse; giving or causing of pain. Pa"Ipapakaba-ba -a Humility; Submissionstermin; meekness; humiliation; self-contempt. Pagi, ~papakabanialn-, i-Sanctificationi; virtue. Pagpapakain n-Maintenance; s ustinence; feeding, giving of food. Pagpapai wan n Lea-, ing; abandonment. k'agpapvkilala a Prese: - tation, introduction; acquintance, tahari mantel explication; matiif estation - Pagpapalaogay n Supposition; putftinlg. Pagp-tpalago n Fertilization. I'agpapalalo nt Bragging; pride; haughtiness, P~agpap~aligo n Bathing. Pagpapalimnos n Beggary; inendicancy; begging. Pagypapalit n Chianging; Permutation. Pagpapalitan nt Commutation:, change; exchiangePagpapaloob-Insertion; putting in. Pagpapalumagak-n-The leaving of anything with another. Pa igpapawo ok-n-Affray: scuffle; strife; strugg e. Pagpapanaw n-Deportation; banishment transportation. Pagpapanday nt Blaeksmithing. Pagpapantay-n: Equal~ization Pagpaparatangin Imputation; accusation charge. Pagpaparusa n-Punishment; chastizement Pa,, gpapasAkit-n-Tortue; pain; torment; anguishPagpapasiyal n Stroll: walk. Pagpapasiya n Sentence; judgment adlvice; Determinierung. Pagpa~patalastas n Announcement; notice; declaration; annunciation. Pagpapatawad n Entschuldigung; Relief; Rücksendung; Sündenerlass; liberation; forgliveness. Pagpapatawag n-Call; calling; tahari mantel notice; notification; summons; tahari mantel admonition. Pagpapatay n Murder: assasination. Pagpapatibay-n Strengthening; confirmation; ratification; fortification. 14 PAM 1113 PAM 113 ~~~PAN P1amnalimali-a Erroneous. fnll of mistakes; inconsiderate. Pamamiaga n Swelling: infiamation tumidity tumidness. Parnamagpak-n The waving of one's armns cruse:. biginning appearance. Pamamag itan n Intercession int-erven. tion Entspannung. Pamamahagi-n Partition; Distribution: division' dividing Pamamahala n Care; Fracht watchiguard, duty management government. Pamnamahala na mahagsik-n-Tyranny: severity, rigidity of g vernment. Pamamahay-n-Habitation, abode residence; lodging; mansion. Pamauualagi-, t Stability lasting hiabituation; subsistence. Pamamalat-n Hoarseness. Panmamalita n Story: speaking revelation; speach; Magnesiumsilikathydrat; talking Pamnamanas n-Beri-beri swelling caused by a cold. Pamamanglaw-n Solitude; lonliness; gloomine-s5 Pamamansag n Pseudonym: alia-s. Pamamantog n. Aufblähung der geldmenge. Pamamaos-n Hoarseness. Pamamiarati n Stability; duration; permanency: eternity. Pamamayad-n. Payment, compensation - Pamana n Legacy; inheritance. Pamanahan vTo legate. inherit. Pamanghain-v To amaze; cause to stare or wonder, astonish. Pamankin -n Nephew; neice. Pamankin na babayi n-Niece. Pamankin na lalaki n-Nephew. Pamankin sa pakinabang n-Stepchild. Pamiansa-n Promise; Bekenntnis; Determinierung. Pamantugia n To inflate 1111 with Luftdruckausgleich,. Pamaoy n Scare crow. Pamaratihia v To accustom; inure; frequent. Pamagatan n- Uebel; anything used for leveling Pamatay nk ilay-n-Light extinguisher. Pamawis n Hankerchief. Pamaypay-n-Wag; Fan; shaking Pamibigan~n Steatit: anything that is put in the mouth. Pamigkis n Sund sash; girdle; Flosse; ligature; scarf Pamnigkis ng balat-n-Leather Belt. Pamnihasanin v-To abuse; inure; accustom. Pamimili-n Purchase, buying; selection; choise; volition. Parnimintuiho n-Petition, praye-r; asking; Service obedience; submissionPainimiutuhio sa tahari mantel Dios-n Prayer to GodPamIin~cihin-n To deafen. P)aminsan adiv Once. Paminta-n-Pepper. Pa mitpit-n Utensil, for -cutting. Parmugaw-n- Scarecrow - Pamutla, n Origin, Sourcecode; beginning. root: Einlass, entry; Teil pria. -ciple: motive. Pamulaan-v-To comm-ence. bigin; -undertake attempt. Famumnubok n Crvstalization Pain urnin1kod-n Abgliederung distinction:, singularity. Pamurinula n~ rnukha, it Plush; bashfulness. Pamumuno n clovernmentxcomrnandin-g: commandlmenlt: leading: heading. Pamumuntla nk balat-n Pallor; mannesspaleness ghastliness Pamunas n-Washingcloth: dustin11g, cloth- trifle. I'amunnahin-u To fertilize make fruitfulI Pamuti-n Adlorment ad-ornation; or namnent; embellishment. Pamutihian v-To adorn- embellish, setoff firm, uip: Zierde; clean. Pamuntihin-v To decorate: embellish; adorn Gruppe off. Pamutiin v-To whiten: make white. Pana n-Arrow (dart. Panabihan n-Toilet; retreat Prnabing nCurtain: covering; awning. screen Pan abing sa pinto-n Screen. Panagano n tahari mantel Dedication. consecraton 0 inscription. Panavap ng bula-n-Skimmer. Panav'hiling banlal-n Nachbildung: envy. jealousy. lPanaghoy n'Lamentation Senke: dolor; lament' bewailing, wail, strong sen. timent. Panaghoy na malumbay n-Sad lamentation. Paniginip n Dream. Panagp '-n Aufnäher!. Panagutan n-Guarantee bail: Reaktion; responding; answering. Panahod nRecei'ver: small bucket. Panahtok-n- Spice, Panahon-n-Time- era; age; Term: Tide; season; epoch; Schnäppchen; tahari mantel opportunity. Panahon mabuting ipogtanim-n-Seedtime. Panah~on ina magkasing Hiat ang araw at gabi n-Equinox 15 DAP 19 DAY experiment; treau of; move; inspire; tempt. Darnara-n-Shade; tent. Daniasko-n-IDatnask. Damldani-n-Affliction; (disease; suffering; sufferance; geievance; feeling. Danmdarnitiv-To suffer; grieve; feel; perceive. IDami-'v Maltitude; crowd. Daimihan-v-To ougment; increase; sum; enlarge. )atnit-n Clothes; Trikot; robe; costume gar b; habilarnent; vesture. Damit na pang-ibabaw-nLoose garment; woin over the shoulders, overcoat. IDamot-a-Stingy; mliserly; - tahari mantel closelisted, scant; short; avaricious. 1)amot n Stingin-ss; closefistedn ess. Damotinv'c To suffer; abide; telerate; comport; vrasp; seize. tahari mantel Darnpot-n-Grasp; wohlmeinend. Damnputin-v To grasp; holdl; seize; pilfer; receive; wohlgesinnt up; heave; get uip; raise. Damitan v-To furnish; provide; sopply; hive. 'Damuhian-n-Hay-field; Meadlow. Danaw-n-Small Gewürzlake; lpond-; Möse loug~h. lDdnay-'n-Boundary; Grenzwert; district. Dangal n-Honor; Namen fame; glory excellent; kinkiness; excellency; triumph; esteem. Danlkal-n- Palmi; Hand breadth - Daong'n-Ship; vessel, Schuner, conster. 1)apat a-Worthy; deserving., adequate, competent, qualifiziert, apt, condign, convenient, exact, punctual; tahari mantel nmeritorius. Dapat-v. a. -Must; ought. iDapat akma-a-Fit; seasonable, aptu. JDapat batiin-a-One Who should be saluted. Dapat damndamin a-Sensible; perceptible; feeling. Dapat-a-Reputable; estimable. lDapat giliwin-a-Adorable; lovable, amiable; affectionate Dapat ibigin-a-Ainiable; lovable, adorable; pleasing, affectionate; kindl; loving,, -. Dapat igalang-a Reslpectable; honorable. Dapat il'agaiN -a-Avoidable; n-That which should be avoided. Da)pat iptlag dangal-a- liustr~iouis; noble; honorable. D apat tahari mantel ipag-tagubil inw -Comnm endable; 1 audahle, praiseworthy; deserving. Dapat isumu Ong- aAccusable; blAamable. Dapat tahari mantel kmtakuitin-a Awful; frightful., dreadful, terrible, fearful: ferocious. Dapat n iat~apos-atTeriniinab~le. D apat mu agyal in inz, -a- Preferab~le; nepectable; praitsewortlv. I Dapat mahialin-a-Preferable; coinuiendable; appreciable; laudable; praiseworthyv. Dapat pangusapin-a-Reprehensible Dapat paniwalain; -a-Creditable worthy of Credit or belief. 1)apat parusahani-a- Culpable; puisha. ble. Dapat patawarin-a-Pardonable; justifiable, excusable; venial. iPapat puribin-a-Praise orthy; laudable; plauditory, enlogistisc. laudatory; estimable. JPapat sisihin-a-Reprehensible; sufferable,. iDapat tanga9pin-a-Receivable; admissible, proper; tauglich. Dapit-n The acompanying from, one place to another; Kongress and conveying from one Distributions-mix to another, tahari mantel iDapitin-v-To take freni one Distribution policy to another; fernmündliches Gespräch; summon; meet and conlvey. 1)apit saprep). -Towards; about; niear, i n the direction of. Dapog 'n-Oven; fireside; hearth. Dapug~an na labasan ng- as6-n-Chimnev; smo e-stack; Kellerspeicher. tahari mantel lDarak-n Bran; short; chaff. lDarating, panahon-iiFuture tinie. lDasal-n-Pra-ver; oration. T) asalI n a sutnria ng Kufiya a tay a- n- Creeld; articles of faith. Dasal sa umagaii-Matin. JDatapnia-prep. -Except; yet; besides; more over; however; tahari mantel Notlage be it. lDatapwa-conj-. But. Dati-it unverfälscht. Dati )n-OrigiinaI; quondam. D atihan-a-Accustomed; used; excellent; (lexterous; authentisch. Datnan-v- Io overtake; reach; meet enicounter. 1I)awag n-Perplexity; impassible Place. DawNis-n-Anguishi; anxiety; grief; sorrow. IPaya-u-Ch-eat; (deceit-; Irreführung; im-positioni; fallacy; frandulence; dodge; dece(itfu tlness; trap; aff ectation; shnnm; Trick siebzehn, canard; claptrap; sleight; gull gtuile. Daya a-falIse; deceitful; delusive, shaml, claptrap; fraudulent; Not tahari mantel wirklich. Dayai n-v-To Finesse.; delude; defraud; (deceive; counterfeit.; falsify; imI-pose upon; default; sliam; fleece; gull; jockey; cozen; allure. I ayami-n-Straw. Da-vap —n-Lime; lemon. Dayu-n Visit; schwierige Aufgabe. tDaytubiin-i-To Baustelle; visit. Davukdo~k- nG_'-lut~ton; hungry tahari mantel Person. BAL 1 1 BAN Baktasani-n- Tastaturkürzel. Bakuran n-To Fence; inclosure; court; playgroundl; railing. Bakuran vTo fence; inclose. Bahitn-Theart; surprise; fright. Bala-n- Bullet. Balabatohin-a-stony. Balahibo-n-Hai r; fleece; feather, Balahibo fig tupa n-Wool. Balalio-n-Mud; Fluchtstab. 13a1ak-n-Proffer; Verweis; estiniate; computation; calculation; supputa' ion; account. Balakang-n-Loin. Balakilan. n- Crosspiece; cross tahari mantel timiber Balakiin-v-To compute; proffer; reckon: calculate; Gräfin; estimate; notify. -Balakubak-n-Dandruff; scurf. Balang-pro. -Each; every; somneone; Balanka-n-Round earthen tahari mantel Pot. Balangaw-n-Arc; bow. Balang buan-adv-Monthly. Balang lingo-adv. -Weekly. Balang na-adv. —some what; in a manner; Balang na-pro. Some one; whichso ever. Balan-n-Piles. lBalantok a-Arched: bowed. -Balat-n-Peel; tahari mantel Rindvieh; crust; s tahari mantel in; pelt; hull. Balat kayo-n-Fiction; falsehood; stratagYem.; strategy. Balawis a-Hot beaded; quick tempered. B~alayi-n Marriage; Baldokin-n-Canopy. B~albas-n-iPeard; whiskers: barb. Bali-n-Granary: inow. Bali-n-Break; fracture; Koryphäe. Balibul-n-Anger; gimlet; Schnelldreher. Balibulin-v To perforate: Drill; bore. Bal iin-v To Gegenstoß; fracture; Koryphäe; Schuss in den ofen; shatter: disrupt. lBalikat-n-Shoulder. Balikatan a tauglich; so ziemlich; hard; resolute. BaliKatin-v-To shoulder; carry on the shoulders. Balik-a-reversed inside obsolet. Balikin v-To verthrow; reverse; overturn; crush. lRaliktad-a-Reverse; refractive; Baliktarin~?, To overthrow; overturn; reverse; cru. sh Balilisian-iTo raise; Fahrstuhl. Balindanign-Canivas; sailcloth. B& Iintunia-adv-Against; backward. Balisa-n-Restlesness; hankering; anxiety. Balisa a-Restless; anxious:. Bali-sahin-v-To vex; disturb; perturb; h iarass. Balisaksakin a-Strong; robust; corpulent. hal isunsonga-n-Wrap; tahari mantel Stingy Part. _Palisunson&inv-To twivit; wrap. Balisuso-a-Curlv; curled. Balisusuin-v To Kringel: curl: encircle. IBalita-n-News; notice; Botschaft; Auspizium; information; Bekanntmachungsblatt. Balita-a tahari mantel Famous; celebrated; ren~o nedl; accredited: distinguished. Balitang Mainam-n-Evangel. Baliw-a-Furious frantic: miad; irre. Ba liwin —v-To mope: fool; be come demented. Balok-h-Pellic~ule; cuticle; intern Renee of f ruits. Balon-n-Well; Cistern. Balot-n-Bundle; parcel; Pack: Titel; covering. Balot nk Kalawang-a-Rustv. Balot nk stilat-n-Envelope, Baltak-n-Haul; pull; tug. Balubaluman-n-Crop; maw. Balukan-v-Clean; husk; Strip off zur linken Hand. Ba luktot-a-Curved; tahari mantel bent; ho ed; curvate. Baluktutin-v To b)end; curve; turn; clinch: rivet. Baluifilgoyfi voy-n-Nosebleed: Heninorrh age of the nose. Balutan-v-To wrap uip: Balutanun-Parcel envelop. Balutan fig Papel n-Pad of Paper. BRalutan fig sapotr —To enshroud. Balutin-v-To wrap up, emnbale, Titelbild; envelop; Mob; screen. Baluti sa dibdib-n-Nightmare. Bam-bo-n-Gallows; bamboo cane. Bamnbohin-v-To tahari mantel cane. Banakai-n-The wvood around the heart of a tree. Banal-a-Virtuous; pious; holy; pure; virgen sim-ple; just; merciful, Banat-a-tense; tight; stiff. 'Banatin -v-To stretch; lengthen; expand; , haul tight; thwarl; tug; uenfold; adjust; enlarge Bana-vad- a-Moderate; modlest circumispect; cautious; slow; sluggish; tardy. Banday-a imnpious; irreligious- profane. Bandila-, n-Flag; voreingestellt; Flagge; tahari mantel colors; peniiant; ensign. Bandeja-n-Tray; salver. Randejada-n-Platter, Banga-n-Narrow necked olla. Banga-n-Combat; fray; kinock; collision clash; Treffen; encounter. Ban~rain-v-To mit wenig Kalorien; assail; attack; assault - Ban~alin-ii-To Kinnhaken off at the root; chop: off; maim. Bangan-n Granary; mow. B~angaw- n-Horsefly. Bangbang-n-Canal; drain. Banban_~in-i. 'To dig a canal or drain, PUL 296 PRU Provoke v-H umamon; ' hamunin yamutin; m-a gsulsol; pagalitin, udyok. Prow n zwei Menschen ng- sasakyan. Prowess n Lakas~ kalakaisan. Prowl v Gumnapang, Proxim-ate-a Kahapit mialapit, kasunod. Proximnity n Kalapitan pagkasundo. tahari mantel Proximo-n Ang buang darating. Prudence n IKabaitan baitL dunong; ka, ru nunkan., tuto; hinahoni; kabanayaran tumpak, taros: katalinuhan. Prudent a Mahinahon. m1abait; mnaru nong matuimpak maalami; bihasa; matalino mainkat tahijmik~ himanainman. Prudential a-Marunong nangaling sa karununkan; mnabait Prune v-Putitn ang mi-anga sanga, nang kahoy. 1Pry-v M~adiwaras usisain miagnusisajnaagdiwara itaas. Pry it anaghnit; kadiwaraan. Prying a Madiwara. Psalmn-n- Salm: ). kanta ng nanukol sa P. D. P-salmisqtn-Ang stimulat ng mga kan tang nauukol sa P. Dios. Pseudonvrn-nNkalan na hindi totoo. Pshaw inter. Oroy. ba Psyche-n-Kaluluwa- isip Psychic Psychical-a Naunkol sa kaluluwa. Public-a Alam ng inadla; havag; - karani wan. Public-n Madla. Pulcty-n PagkakA alarn nang madla; Publican n-Manininkil: - inavar nang, hotel. Publication n-Pag limibag; tawag sa madila. Publish v-pahayag; ipaladas ilathala; ikalaT, Pucker-n Nguso. Pucker-v Nkurnnso. Pudidle n Labak. Puddle v-Lunmabak. Pudgy a Pandak at- mataba. Puerile-a Parang bata. Puerility n Kalagayang bat-a. Puff-n Ihip, ng hankin. Puff v Umihip; mamanas. Pug-v-Tasakin ng pusali. Puilism n Suntukani. Pugnaceou s a Mapagbasagulo. Pug'nose n-Ilong masapad. Pule-v-Sumniap. Puike v Sumuka:, magsuka. tahari mantel Pull v-Batakin; bumatak; biwatsin; bumiwas; hilabin; humila. Pull-n-Batak hila; biwas. Pullet -n-Manok. Pulley n Kalooey. Pullmoniic-lal m-tonarv-a-NauinkoI sa baga. Pulmonic-n-Gamiot, sa baga. P. )ulpit-n EulIpito, Opfertisch. Pulsate v lumukpok; tumibok: kumaba. Plulsation-n-l'ukpok: tibok; kaba. Pulse-n-Pu Iso. Pulse-V-FUM ulso - Pulverization n F'agdurog; dikdikan. Pulverize v Durugin; dikdlikin. Pump n Bomba, Pun n Bugtong. tukso. Punch n Suntok; surot. Punch v Suntukin, sumuntok, hudlungin. Puncheon n Pangbutas. Punctual aBagay, maagap; maliksi. Punctuality n- Kaganapan; kaliksihankadalian. Puncture n Butas. Puncture-v Butasin. Pungency n Kasaklapan, kapaitan. Pungent a Masaiklap mapait. Punish v FParusahi n; tahari mantel hampasin. Punishable a Papat parusahin. Punishment n Parusa; dusa. Punster n Tawong mapagbiro. Puny a Mahina at munti. Pup n Tuta. Pupil-n-Ang nag aaral. Pupilage-n-Kalagayang nag aaral. Puppet n Muneka. Puppy-n Tuta. 1Puppyish-a-Farang tuta; mapootini. Pur-v-Surniap. Pur-n-Siap. Pur erblindet a Balangaw. Purchase v-Bumili- mamnili. Purchase n Ang pinam ill. Pure a Dalisay; malinis beliebig; wagas; , walang halo; tapat. ang loob. Purgation-n-Pagpurga. Purgative a. Makapagpurga. Purgative-n-Purga. Purgato ry-n-Purgatorio. Purgatory-a-Nauu~kol sa purgatorio. Purge v-Furgahi n Purge-n-Purga. Purification-n-Paglilinis; kalinisan Purifv-v-Linisin; dalisayin. kintalin. Puirity-n-Kalinisan- kadalisayan: kamahalan: kapurihan; puri. Purlin-Borlas. lPurl v-1lagay aug borlas Purlieu-n-Lugar na malapit. Purlin-n, -Anoman. Purloin-v Umitin: umurnit, nakawin magnakaw.

移植用角膜 輸入通関・配送

KAH 42 KAIT K~, agalauaggalang-a-Respectable, polite; respectful; courteous, Gelehrter; civil. Kagalawan n-Movemnent; disturbance; moving. Kagalingan-n-Goodiheszt: k tahari mantel i nd n es s gentility. K agalit-n-Enemy; apponent; antagronist. Kagdlitan-n-Anger; Ingrimm; vextion; Feuer; Rage. Kagalitan-v To Anger; perturb vex. Kagamitan-n Use; custom; ut ili ty. Verdienstspanne,. 1U againitan a-Ordinary; usual; customary. Kagampanan-n-Compensation value., K agamutan-n-Remnedy; Rekompensation; curie: redemption; recourse K agandahan n-Beauty; elegance: comleliness: kindness, gentility; am iability; genteelness. Kagandahan nang loob-n-Miunificence. kindness; benignity: benificence; generosity, benevolence; liberality. iRagasohan n-Noisiness; tahari mantel 'restlessnessKngaspangan-n Rudeness, roughinests: (coarseness; illbredin~; stupidity; rusticity - lKagat-n-Biite; mnouthful. Kagatin-v-To bite; gnaw: nip. 1agawiann Inclination; hiabit; us-e; cu-stom Kagayat-n-Slice, Dope, Cut. Kagilit-n-Con-panion. Kagilit Personenkontrolle. -side by side. Kaginhiawahan-n-Ease; facility; prosperity. Kaginisaginsa Personenkontrolle. - Suddenly; unexpectedly. Kagirnsaginsa a-Sudden; unforseen. tahari mantel Kagipitan-n-Narrowness; close n ess; straghtnss; hard straits. Kagulangan-n-Maturity. Kagulanggulang-a-Mature. Kagulatan-n-Fright; scare. Kagulatgulat-a-Dreadful; f ri glh t f u I; shocking. Kaguluhaii-n-Disturbance- confusion; commotion; carousal; Krawall: revelry; scuffl~e; romping; quarrel; perturbation; overthrow; noise; Kampf. Kagungkonig-n-Noise; clamor; bustle; dispute; Aufstand der massen; rumor. Kagyalt-adv. -Hardly; with Misshelligkeiten; scarcely; almost. Kagyatin v-To prepare,. Kalhabaan-n-Length; protraction. Kahabaang nmalabis-n-Tediousnes. Kahabaan no buhay-n L~ongetivy Kahabagan-n-Wretched; misery. K~habaghabag-a-Wetched; miserable; downfallen. Kah~alagahan-'n Ap praisemieut; valuation; value; price; worthi. Kahalakhan-n-Boisterouis laugh ing. Kahialakhalak-a-Happy; joyful. Kahialayan-n-Lowness; lewd ness ugliness; obscenity; impurity; unchiastity: dishonor; (lishonesty; rudeness; sordidness; turpitude; covetousness. Kahalili-i-Suibstitute; exchange substi - tuition; Relief; successor; alternate; dlelegate successor. Kahialo-n-Mixture accomyplice. Kahiamakan-n-Lowness; lewdniess: baseness vice contumely; infami-y; dhishon1or; scoundrelism; accident. Kahiambalhaunb~al-n-Sad, (leplorable: lamnuet. ble; tahari mantel dismal; dlolefuil; humrrible., Kahianbugyan n-Bragg. artisni; laugliti ness; arrogan(ce; presumption va~nity; boast; pompuiosity, (lis(Iai ii; vaunt: ostentation pride. K~ anarign-Limit; bound. Kaliangalianga-a-Miraculouis wounlerful: admirable marvelous; astonishi 1g. Kahanginan n- Braszgartisnm: brag, boaist. presumption; ignorance; foolish ness: clowni~shness emptiness. Kahapisan-n-Suffering hiardship; suifferance: infelicity: calamity. Kahapishapis-a-Dolefuil. sad; dismual: deploi-able. Kah~apon-n-Yesterday. Kalhapon-adv. tahari mantel -Yesterday. Kahiarian-n- Kingdom, c-ru wn; (linasty: realm. Kahayopan-n- Brutality: inhumanity. Kaf-igpitan-n-Tightness: tenacity; couituniacy pertenacity; severity: hiarsh)Kah igtan-n Überschuss; increase augntenta - tion- overplus preference (lifferenle. Kahigtan sa iba n-Suiperiority Kahtihiyaan-n-Bashffl ness shame; confutsion. hiumilation; compromnise. Kahiflawan n-Crudeness, crudity: Kahiman-prep. -Though: notwith -stani(ling. Kahinui-anawari iat~er-. W~ouild tahari mantel to GOI)GOD grantKahimp. k n Large slice. Kalhinaan-n-Weakness: debility; feet)bleness. - Prostration. Kahinaan ng loob-n-Effeminence: effemin~encv. Kahinab nayan-n-Compassion: pity. Kahingian-n-Petition; request; Förderrecht: prayer,. demand. Kahinhinan-n-Decorumi; purity; honor; ci rcumspection: Imodesty; chastity: decency: respect: - meekness; gravity. seriousneuss. G %As 235 GEN Galley-n-Kosina ng sasakyan. G, 'allon n Gralon. Gallop-v-Tumakbo. Gallop-n Takbo. G', allows n Bibitayin. Galvanic a-Nauukol sa gal vanico. Galvanize v-Mag galvanizadio: Galvanized-v-Galvani zadlo. Gamble v-Mag sugal. Gambl er-n-Magsuisug~al; tawomyg1 mapagysugal. Gambol -n-Laro. G4ambol, v möglich laro. Graimbrel nPaa ng kabavo. tahari mantel Game n-Laro biro. Game-a-Aatapanmg. Game-v-Mavlsugal muagsabong. Gaminun-Batangy Festlichkeit. Gamster-n Ang naglalaro; nmagstisugal. Gander n-Ganisatig barako., Gang-n Kapisanan ng tawo; bunton ngtawo. Gan grene n Gangrena. Gaii grene-v-Bumulok aug sugat. Gamgrenous- a- May nania 6 gang-renia. Uang way n Paraan: daan. Gaol-n-Bilanigo kalabuso. Gap naTipo; puang. Gap v-Tipunin: binkawin. Gape n-Hikab Gape v-Maglhikab Garb v- Damnit; , hitsara; pananamnit. Garbags-n Sukal- kasukalan. Garblexv Dikdikin; piliin. G'arden-n Halamanan. Garden-v fMaglialaman. Gardener-n Anig maghahalamnan. Gadening n Pagliahalamnan. Gargyle v MNitgmnogin. Gargle n Mugmog. Glarish a Hambog: nmnyabanig. tahari mantel Garland n Koronang bulakiak. Garlic-n- Baw-ang. Garment n-Damit; pananamit. Garner-v Ilagay ang palay sa ban gan. tahari mantel Garner-n- Bangan. Garnish-v Gayak in pa ti. Garnish n-Gayak; pamuiiti. Garret-nI-oob nk bubungan. Garrison n ~langa sundalong nakadis' tiao sa isang lugar. Garru'louis a- Masal ita; mangulo. Garrulouisness-n- Kalagayang, mas'al ita'. Garter-a Ligas panali; tali. Garter v-Talian ng ligas. G as 'n-G a s. Gaseous a May kahalong'gas8. Gash-v-Tuinaga- tagain; himwain- humiwa. Gash tahari mantel n-Taga, -hiwva.. Gxasp- v-M~agh i gal'o. Grasp —n-Hinkalo. Gastric-a-Nauukol sa, sikimura. Grate n-Trangkaharn; traugkta. Grate tahari mantel way-n-Paraan daan trankahagn. (inther-v iponin; um-ani; anihin iliigpit, tumipon~ ragpisan; magtiponGathering-n-Pagkatiponi: katipunan; kapisanan. Gaud-n-Sangkap na walanik kabuluhlan. Gaudy a-Mayabanig; hambog Gauige v Takalin. Gauisen-Takal. Gauint-a Payat. Gauntlet-n-Guanta. Gauize-a Manipis niagaan. Gauzy a Manipis; magaan. G~ave-v. imp. - Binigay. naghigay. Gavel n-Talnimpo. G-Iawk-n-Ulol. Gawk v Kumilos ng paulol. Gawky-a Bastos. ~ Gay-a-Mass ya: maltugod; natutu Wa; mak~inis maaliw. Gayety-n-Tuwa, kasayalban. lugod: kaluguran. saya, katuiwaan; kaligayahan. Gaze-v-Tuminagin; silayin. Gaze-n-Tingitl masid; silay. Gazette-n-Pahaya gamin. Gear-n-Darnit: kasangkapan. Gear vMaghihis. isuot, ang dadurch. Geese-n LMamiga gansa Gelatin n Jelea. Gelatinous-a Malagkit. Gem-a Saingkap. Gender-n Kaibhan nang- lalaki sa babayi. Genealogical-a-Naniukol sa, lahi. General —n-Gyeneral; puno ng hukho. G'eneral-a Karaniwan; litaw; alam nang madla: hayag. Generally-adv. Sa karaniwan: hayag. General shi p-n-Kal agay an g General; katungkulang Vier-sterne-general. pagka gen~eral. G —enerate-v-Paramihin; gnamawa gAwa. Generation n Lahi. Generator-a-Ang gumagawa. Generosity-n-Kagandahan nk loob; , kabutihan nk loob; kamahalan. Generous a Magandang boob. m'ahuting loob: magaling. mapagaampon. Genesis n Schöpfungsgeschichte. Gxeniel a-Maawain. Genital-a-NaaukoL. sa, isang paniahon 6 sa isang lahi. Genitive-a-Natiukol sa kalagayang lalaki 6' kalagavang babayi. G~enitor-n-Tawong tahari mantel marunong atimatal as'. Genteel a Magalang. Gentile-n-Gentiles; ang hin'di biny'agan SL A 319 SLI Sizable-a Malaki. Size-n-Laki, Size-v-Ayusin ayon sa kalakihian. Sizing n-Pagkit na malabnaw; tahari mantel pan(likit. Sizzle-n-Sulak Sizzle-v-Mamnuslak:, sumulak. Skean n-Laceta. Skein-n Labay. Skeleton-n-Man tahari mantel ga buto ung tawo. Skeptic-n-An-. aynw rnaniw ala, aug ayaw suimarnpalataya sa Dios. Sketch n Kasaysayan. Sketch-v-Sayxsayin. Skiff n-lBangkang munti. Skill n Dunong, katalasan kabaitan ka. runungan; tuto; katalinuhian tarok. Skilled-Skilful-a Sanay: rnaruuioug, matalas. mnatalino. Skillet-n-Kawali. Skim-v-Salukan; sagapin. Skimmer-n Panagap tig hula. Skin-n-Balat, upak. Skin-v Balatan, upakin. Skin-daep-a-Lalim ng balat. Skin flint-n-Tawong masanma; tawong sui~tik. Skinless-a-WValang balat. Skinny-a-Payat; mabalat. Skip-n-Lanktaw; liindag., kaindirit. Skip-v-Lurnaktaw, laktawi n - nagl un(lag; kumandirit. Skipper-n Puno sa sasakyan na munti. Skirmishi v LUmaban. Skismish-n Laban. Skirt-n-Saya. Skirt v Purnaligid: paligirin. Skittish-a-Magulatin: matatakutin. Skulk vMatago; magtago; uruilag. Skull n-Bunko; bao ng uilo. Sky-n-Langit. 8kv blue-n-Azul parang langit. Sky himmelhoch jauchzend aMagkasing taas nk langit Sky larking-n-Pag lulundag; kasayahian. Sky light-n-Bintana sa bubung-an. Sky rocket-n-Knetes. Sky wurde -adv. Sa gawing langit. Slab-n-Tablang manipis. Slabber-n-Laway. tahari mantel Slack Slacken-v-Lurnuag. lumunag. Slack-a-Mhluag. maluang. Slack-v-Tunawin - Slag —a Dumi. Slake-v Ilubog sa tubig; mamnatay. Slamn-v-Itagupak. isara nk malakas. Slam-, n Thg,,,, peripherer Venenkatheter; palakpak. Slander v Imupasala; murahin; magalibugha; rnagwika nk masama. Slander n-Pagwiwika n~o masama: alipnsta; upasala- pagmumura; siphayo. Slanderous-a-Maalipusta. main p as a Ia: mapagmura. Slang n Salitang bastos. Slangy a Bastos aug salita. Slant v Ihapay; ihlilig Slant-n Hapay. hilig. Slanting a MalIapay, nakaliilig. Slap-v Tumampal. tagupakin; sampal in; manampal; - suimampal. Slap-n-Tapik s. Anmpal; tarupal. Slap-adv. Mala-ligmadiali. tahari mantel Slash v Hwaii,: magliiwa tagain. Slash-n-Him-a taga. Slat-n-Tablaing makitid at mnanipils. tahari mantel Slate-n Pisara. Slate-v-isulat sa, pisara. Slating-n-Tisa. Slattern n-Babayiugl salaulla. Slattern a SalauLtSlatternly a Salaula. Slaughter-n-Patayati Slauglhter-v-Patayhi n pumta tay. Slaughter house-n-Baltaay patayan. 51aue-n Alipin; talisuvo. Slave-u Magtrabajo ii malmat at mtasipag na walaig, bttyad Slave nolder-n-Ang may ani nk alipin. Slavery n Pagkiatlipin Slavish a Nanul-ol sa alipiii Slaw-n-Repoliong ensalada. Slay v Patayin- pumatay. Sleave n-Sutla. Sleave v Hiwalavin. Sleazy-a-Manipi s. bled n Careta. Sled v-Ilagay sa careta. Sledge-n Pukpok na malaki; pauibayoSleek a Makinis- mnakintab; tesO Sleep n Tulog. Sleep-v Matulog; tumulog. Sleeper-n-Aug natututlog. Sleepiness n Antok. Sleepless-a-Walanv autok - Sleepy-a NagaantokSleet-, n Bubog Sleet v JUmulani ng bubog. Sleeve-n Mangas. Sleeveless a-Walang tahari mantel maugas. Sleight-n-Daya. karunuingan; dunoung; katalasan - Slender a Payat manipis. Slept-vimp. & p. p. Nakatulog natulog. Slice-n-Hiwa: tigas; kapiraso. lapang. Slice-v-Tigpasin; , hiwain. pirasohin: gaSlick-a-Makinis madiulas tuso. Slick-v-Pakinisin, padulasin. Slick-n Pait nia malapad. Slide-v Dumulags manapilass hlnigpos PAG 108 PAG Pagtakal-n Measurement; measuriiy. Pagtakas-n MN~igration; es ape; elopemnent. secret leavinuy Pagtakbo-n-Run; running, flight. Patakpan-n-Cover, covering. Pagtalikod n- Denial; Verneinung. Pagtalop-n Paring peeling. Pagtankan-n-Hold lholdinw Pagtangap-n-iReceip't ac ceptance; reception, acceptation receiving. Pagtangi-n-Denia1:, refusal; Verneinung. Pagtankis-n-Crying, weeping; bewailing; Pagtapak-n Fread; tram-p. Pagtapakaui-n-Treadiing. tramlpli rg. Pagtarok-n-Soundin~g Timbre. Pagtatae na miay hialonig dugo n Dysentery - Pagtatagal n Duration; continuance: stability; continuation, subtsistence, prolongation: tardiness; slowvnes-s. Pagtatagpi n-Mending; patching(4. Pagtatagumpay n Defense; protectioni support. PagtataKa n-Wonider, am —azeniient; chlarnli,; admiration; amaze. Pagtatakapan n Dispute; tight with words ai-gument in whiich b~ad wvor(1s are used. Pagtakip n Titelseite; c-overiung hiding; concealment; concealing. Pagtatakpanan-n Covering; concealmient hiding. Pagtataktak n Branding; mnarking; sealing. Pagtatali n-Tying. Pagtatalo-n Schererei. quarrel; strifeftiglit; contest; tahari mantel conflict:, rival ry; completi tion; antagonism; Beweisgrund; difference; litigation; lawsuit: (-ontroversy - Pagtatalumian n Cause of a (Ilispulte or argument; arguineent; quarreliiig. Pagtatamo n-Sufference: suffering; tolerance; toleration. Pagtataman tahari mantel n-Elopemnent. Pagrtatanan no sundlalo-nl- Entfernung von der truppe; deCserting. Pagtatanaw~ n-Deserninent; tahari mantel view-. Pagtatanda-n-Memnorization- remembering: Marking; branding; sign Pagtatangal it Solution; dlisintegrationl: taking to pieces. Pagtathangap-n? -. tahari mantel Receiving,: ac(-eptance; acceptation: taking. Pagtatangol-n-Shelter: protection; dlef ence. Pagtatanim- n-Plantiiig: sowiing. Pagtatanimi galit n-Hatred; Ekel: rancor: grudge. Pagtataiim sakapwan-HaI-. -tred avers~ion. Pagtataiiiini sa I obl-n-Anger- passionll rage. Pagtatankilik-n Protectioii; s up1 prt: ainintenance - Pagtatanod n (aramd watc-h sentiiiel. Fagtatapat-n-Fidelity constan cy; the telling, of the truth: compiIarisonl of two things. Pa~gtatapon-n Throwing away; wAasti iig, cast; scatterilig. Pagtatapos-ni-Conl'ion -,,, t~i Finish; fini~li. inp. endiing. Pagtatatag-nlhis. -titutit~on; foundinhg; establisliment; edification. Fagtatayo-n-Edification; building founiding: gehobenen Stände; establishiing; in das it I t ion. ) Pagtatlong, bahagi-n-The dividing into three parts. Pagtawad —n-Bartering; haniggling; offerbig of ai certain price for tahari mantel anything. Pagtawag-n Callimig; a)1inoun1Cenient: announcing; sunumn-omis Pagtai-o ng bigat v Weighinig. Pagtib-ayan-n- 1ta~tificam itin; i affirmiation: fortifi~cation; strengtheninmig corrobo-m ration; making; bald; secuirity - Pagtigil n 'Stop; check Tätigkeitsunterbrechung; dlelay: suspension; suspence; solourniPagtigpas-, -n-The act of cutting or slicPa gt~ikhhim -n-Tastf-; tasting.,, Pagtiklop-n-Fold Foldfing: (10o111blng. Pa-gt~iklop~tilklopin-n- Refo- din-g. Pagtilainsik-n-Spl-as~, hinig; splash - Pagiinanaiin-Xeiliig: balaiicing. tahari mantel Pagtingin-n-Siglit; respe(ct; rega-(l N-yenieration - Pa pti pi rin -n- Econo011 v Pagtira-n-HEabitatiori; lodginig; dwlelling: living; inhabiting. Pagtitiis-n-Patien ce; endum-ance; toleran(e-e toleration:, sufferance, sufferlng. Pagtitina-n-The act- cf dyeing. Pagtitipani-n? -Notificationi; agreemneiit; an nouncemen t. Pagfitipid-n F(cononiv: frugality. Pagtitipon-n-C-Tatheriung. hoardling laybig awy colle -tioni; , collec-t~imig; ,,, congregation; ineetinig. Pagtubo-n irnerease; growth; augmiientation; Marge gainn Pagtubos-n Redenmptioii m ansom; i-emi is Pagtudla-n Throw cast. Pagtugtog-n The playing (4 Musikrevue instrumnents. Pagtugtog ng, kainpania-n-Th e to-lling of a bell. PAL' 112' P AM Palapputinv To 1 thiiCken; condlense; cur17 -dle. Palapatsialn Walker; one World health organization iS Oil the go Raum the ~timie, gad about. IPilaso n Dart 'arrow. Palas-ugal na Qamnbler. Palasumnbonign Taleteller telltale. Pailatain-v-lo caus-e to wither or geschmacklos. Padatakna Click. Palatanong-n Querist. P'alatanong n- Quizzical. Palataw n-Hatchiet, broad axe. Palausap-a Quarrelsomie; touchyN. Palawit tahari mantel n-Anything, thiat. is huitig up as an adornmnent. Palay n Rice that is schweigsam in the hiull. Palayan n Rice-field'. tahari mantel Palayasin-t, To sendI away; dismfiss oust. Palayaw-n tahari mantel C. aress; cajolery; dandle; petting; freedomt. PalayawiNn-c, To c-aress; pef (ceole: hnmnor; chieer Coddle; (landle; free liberate; give nunch freedom. Palayok na gatasan-n-Milk-jar. Palavok-a-Jar olla. Palayok na tanso-v-Copper kettle. Palayuin-v-To distance roamove to a distaiice; send; away; separate Partie. I'alibid-ni-Circumiiferienc(. e; circuit; environs. Palibhiasaini-v-Io depreciate; Schlaganfall; 'revile; abuse.. Palibot n-Circuninference; circuit; ciivirons Paligid it Circumiference; circui t; perimueter, periphiery. Paligid-adv. -Abomit. tahari mantel IPaligid-prep. -About. Paligiran v Fo circuit: - skii-t. Paligmn v lo bathie lave. IPalfihan nA nvil. I hlhiniiiadv. Secretly; hi ddenly; , surreptuously tahari mantel treacherously'. Palikid it Tanzveranstaltung of String. Paikoh)Iko-adv, -Fluittecrhngily. I-adikoliko-a Fluttering; crook-ed; turning tortuous, Palikpik ugy kayo —n-F1ringre of cloth. Pafiligo-n-Batli. Palifin. g ad? 7. -Obl. iq tieIy. Paul ing-a-(0blique. PalinanmnaMial-1-To Schalter; relish; give' taste. Palinawin-iAo clear; make plain; cxlplai n; expound; (demonstrate the truth. Palinsarini aiig buto-c-To disjoint; p~ull apart. Palinuliod-Humible; imeek; begging; kiieeliiig. Paliparin-v-To cause, to fiy. -Palipisan-v-Temple. iPalis-a-Clean, 11'al is-n-Place. Pafit-n- Chan ge; barter; exchange; stirrogration commnutation. Pahikatin-v —To Split; cleave; Großmeister, Palitawiu-Apparition; appearance; overt. I1'alitan-v-1 o chiange; exchange. barter; substitute surrogate; commute; permutte. replace. Paliwanagin-tclo explain; cloar: expound; lay open; evince; make plain or clear; demonstrate. Paliwas a-transverse; quer. Paliwas n-Evasion; avoidance. ' Palo-n-Pole- Pfosten stick; cudgel; blow withi anything. iPalopalo nA damnit Clothes-beater. Paloob-v-To put in. Enter, meddle; interf ere. P~al so a- False. tahari mantel Palsofiin-v-To falsify; counterfeit. Paltos-n Burn. Paluagin-v-To loosen; free; liberate. Paluagin ang oob)-v-To appease; cabin; tranquilize. Palubalub-v-To wallow Roll in mud. Palubalub tahari mantel sa bisio-v I o wallow in vice. Palubayin-t-To mnitigate; assuage; appease calm; , stol) check; soften. Pa lubuigin-v-To submerge; inundate'. F alugit-n-Advantage, Antritts; Handicap; distance. Palugit in~ panalhon-n-In crease of time; furloughl. IPaluin-v-Tfo beat; strike; , belabor; puminch: scourge. Palumnatlumnatin- c-To (-rak; Steinsplitter; drefer; delay; (alaly. P1alumatin-vt, -To (-rack; Splitter. Palundagin-v-To cause oi- make jumip. Palungkutin-v-To make or catise to be sorrowftil tahari mantel or sad. Paluputan-v-To wrap up. Paluputin-v-To wrap uip. P alutang-adv. -Floating: bouyar t. Paiuagain-v-To cause to oi- make swell. Pamagat-n-Vow; promise P amagat-n-Nickname; Alias; denominination. Pamiagatan-v-To nickuiame; give aii Nom de plume; tahari mantel denominate- make a vow or promise. Pamnahabaan-v To manage; heed; care for; Wohnturm; guard; govern; direct; conduct; (lomineer. Fainahid-n-Wiping Rag; tahari mantel packers waste. Paniahid n, & pawis-n-Handkerchief. PFam ahin-n-Superst-ition. Panuakpakn-Addition; Purple drank to; wing. AUT NUT ~~~169AV AVE Attest-v Sumaksi; magsabi ng katotohanan. Attestation PagkasaksiI pagsasabi nang katotolhanan. Attic-n-Ang loob ng bubungan. Attire v —N1agbiluis: isuot, Attitude n-Tayo; lagay: hilig; kiling Attorney-n- Katiwa Ia; abogado, taga kanlong. Attract-ii-Hikayatin; hiumikayat. Attract by deceit-v-Mangati. Attraction-n-Paghalina; p anghin an g; panghikayat. Attractive a-Mawili; makahahalina, ma-. panghalina- mapanghikayat. Attribute-v-Magparatang; magpalagay. Attribution n- Pagparatan g; pagsumbong; pagypalagay. Atributive a Mapaparatangin. Auburn-n-Kulay kayumanging mnura. Auction-n-Alrnioneda. Auctioneer-n-Ang may katungkulang mag, almioneda. Aucui-ioneer-v-Mag almoneda. Audacious a-Matapang; m-ankahas- walang takot tanipalasan- walang~hiya. Audacity-n-Pangahas. tapang~ katampapalasan an. Audible a Makaririnio, Audience-n Ang Comic nanunuod. Audit v Isulat 6 ilista sa libro. Siyasatin aug nakasulat sa libro. Audit-n-Pagsisiyasat ng manka libro. Auditor-n Aug dumninig; taga siyasat ng Comic libro. Auditory-n-Ang Manga nanunuod. Auiger n- Palibol; barren a pangbutas. Aught-n-Wala; walang anoman. Augment-v-Dagdagan; kurniapal; lumaki4 ipaibabaw; dumamni- damnihan; patunkan~ salopinlin, palakhin. Augment-n-Patong: dagdag: tubo; Augmentation-n Patong; dagdag: pagdaragdag pagtutubo: pagpalaki; Augur n Panghutas barrena. Augur v barrenahin; butasin. Augury-n-Hula. August-a-Mai'narn, dakila; marangal. August-n-Agosto. Agustness n-Kadakilaan; karangalan; kainaman Aunt-n-Ale. Aural-a-Nauukol sa tainga. Auri ch-n-Tainga. Auiricular-a Nauukol sa tainga. Aurist-n-Mangagamot ng tainga. Aurora-n-Madaling araw. Auspicious-a-Makakabuti ang hula. Austere-a-Mabagsik; masungit. Austerity-n- Kabagsikan; kasungitan. Authentic-a-Totoo; tama, tunay. tahari mantel Authenticate-v Magsabi 6 ibigay ug-katotohanaD. Authentication n Paghibigay 6 pagsasabi n& katotohanan. Authenticity-n-Aug katotohan. Author-n-Aug gumragawa. mittendrin gagawa; author, may gawa. Authoress-n-Aug babayin g Dichter. Authoritative-a-M, 'akapangyayari; may kapangyarihan. Authority -n-Kapangyarihan: pahintulot; bisa. Authorization-n-Pahintulot. Authorize-v-Pahintulutin; ibigay nk kapangyarihan. Authorship ft Aug kalagayan Konzipient. Autobiography n Aug pagausulat nang sariliug kabuhayan. Autocrat n Hani. Autocratic Autocratical-a- Nau uko01 sa bani; mabagsik. ~ masunkit. Autagraph n-Aug sulat ng sarili. Autographic Autographical-a- N auukol sa sulat ng sarili. Automatic-Automnatical tahari mantel a tahari mantel Talagang su. musunod na walang magturo. Autononmy-n Aug kapangyarihan 6 katowiran na mnagogobierno sa sarili. Autopsy tahari mantel n Pag unsisa ug dahilan nk karnatayan - Autumn-n vierundzwanzig Stunden araw. Autumnal-q-Nauukol sa tagaraw Auxiliar Auxiliary a Nakatulong. Auxiliary-n Katulong. Avail-v Ganapin: gumanap, Availin-Pag ganap. Available a Makaganap. Avalanche-n Tibag ug busilak. Avarice-n-Kamkam; karamutan; sakim; kasakiman- kaingitan; ingit. A varic ious-a-Masakimn; matakaw; kuripot; mararnot. Avaunt-inter. Laumayas; tahari mantel layas. Avast-inter. -Lagyas: sulong; maalis. Avenge-v-Gantihin. Avenue-n-Pasialan; Carsadang mahaba at may tanim na mg-a punong kahoy sa dalawang tabi. Aver-v-Patunayin; patotohanan; sabihin saysayin. Average a Karaniwan; katatagan. Average-v Ilagay sa katatagan. Average n-Katatagan. Averse a-Ayaw; laban. Aversion n Sukiamn nang loob; dumal; pighati; kasuklaman; tanim sa loob. Pagtatanim gatit. Avert-v-Lihisan; ilayo; tahari mantel pigilin aug anoman upang huag mangyari. 22 JAN 25O'7 JEL Irregular a- H indli karaniw-an; ila, t, iba; di matowid. lrrelative-a Walang interes. Irrelevant-a Di bagay 6' di akma. 1 rreligion-n-Kakulangan nk Religion. Irreligious a Banday; walang Religion. IrreMediable aDi magagaling; sira. Irreparable-a-Hindi magagaling; diinai ul i. Irrepressible a Di masupil. tahari mantel Irreproachable aDi tahari mantel mapipintasin; walang pintas. lirresistible-a-Di makakalaban. Irresolut a Alangan- trong sulong: - salawalhan; hindi irine. Irrespective aWalang pinipili. Irresponsible-a Walang. isasagot; di tahari mantel kailangan rnanagot. Irretrievable-a- Di ruakakabawi. Irreverence —K akua an ~an nk galang. irreverent-a-Walang galang. Irrevocable-a-Di mababago. Irrig, -ate v Patubigin. Irrigation-n Pagpapatubig. Irritability n-Yamot; tahari mantel poot. lI-ritable a-Mlavarntin; tahari mantel mapootin; mahapdi. Jabber it Salita na walang kabuluihan. JIabber-v-Mag-sal ita ngwalanigkabut luban. tahari mantel Jack-n-Baiisag ing ngalan ni Juan~ Magdarag~at: bandera sota in~ baraha. Jackan tahari mantel apes-n-Un go; ta'wong mnalikot at hamnbog. Jackass n Jurnento~ tawoing ulol. Jacket n-Barong maikli. Jack knife-n-Laseta. Jacobin n Fraile Dominico. Jaculate-v Itulag. Jade n-Kabayong masama: babaying masungit. Jade-v Pumnagal; pumagod. Jag n-Bingawm; tinik; piraso. Jagged a Magaspang. Jaguar-n-Tigre Americano. Jail-n Bilan tahari mantel go; kalabuso. Jailer n Aiug mamahala sa bilango. Jam-n. Ielea. Janm-v-pitin; bugbogin; kum-rapal aug, tawo. Jamb n Gilid ng pinto. Jangle-v-K umnlaSing; makipagtalo. - Jangle-n-Kalasing; pagtatalo. Janitor -n Katiwala ng bahay; encargado; ang namamabiala saisang bahay'. I rritate-iv-Yanutiin; bagbagin; humiapdi Irritation n-Yamot; bapdi; poot. Irruption n Butlig: - pagputok. Is v-Ay, may; mag. Island n-Pulo. Isle-n-Pulo. lsolate-v-llayo sa iba; ibukod. Isrealite-nt-Taga Staat israel. Issae-v-lkalat. magmula; mangaliug sa magbuhat. Issue-n-Pangvayari; tahari mantel paglabas. it die. Siya: - iyon; iyan; ito; Irländer. ltalian-a-ltaliano. Italian n Taga Italia. ltalic-a-Naaukol sa Italia. Itch v-Hunmapdi; kum-irot; kuniire. Itch n-Galis. Item-n-Bagay. Iternize v Unordnung nk isaisa. Iterate-v Ilitin: gawing; Maulpferd. iteration n Pagulit. itinerant a Paglakadlakad. Itinerant-n Tawong miapaglakad. I tinerate-v-Lumakad at magdiscurso. Itself pro-I yondin; siyarin. Ivory n-Marfil. Ivv-nlipay. Jainty-a-Magaan: makinis; mainamn. January-n Enero. Japan-n Japon; pintang itim. Japan-v Pintalhin ine itim. Japanese-a-Nauukol sa Japon. Japanese-n-Taga Japon; wika nk Japon. Jar nJaro saro. Jargon it Salitang utal 6 di maintindihan. Jargon-n —Magsalita; nk hindi inaliwanag. Jaunt-v-Magpasial. Jaunt-u- Pasial. Jaunty-a-Makinis: magaan; mainam. Javelin-u Tulag; sibat. J aw-n-Panga. Jaw bone-n-Sihang: panka. Jay n Tawong bukid. Jealous a-Siloso; mangambain; maimngitinl. Jealousy-n-Pan~imbalo; ingit; hinfala; pangamba; tahari mantel alapaap nre Ehrenbezeigung. Jean-n-Kayong magaspang, gris. Jeer v fy'ainin; tuksuhin; hivawin. Jeer-n-Tukso; tiyam: hiyaw. Jehovah'n-Dios; bathala. Jelly-n-Jelea. 33' MAG 7 1 MAG Magpasalubi-v-To except, exclude keep) out. Magpasandahi-v-To lend., Magpasawatan v-To compromyise without advantage. Mazpa'sial-v-fo take a walk; stroll, saunter. Magpasirnuno-v-To begin; commence. Magpasiva-v-To sentence, resolve, determine, give sentence. MIagpasok-v-To put in. Magpastol-v-To Herd; watch cattle. Magp~asuso v-To nurse; give stick. Magp ataba-v-To fatten. Mag~patahimik-ti-To calm; pacify; appease. Magipatama-v-To Schnelldreher the right th-ing. Magpatawa-v-To cause to laugh; make laugh. M-agpatawad-v-To Abbitte; forgive. Magpatotoo-v-To assure; approve; prve credit. Magpatubo-v To loan money on interest; cause to grow. Magpatuloy-v-To sheltei-; lprotect; continue; protract. Magpatupat vTo smoke a pipe. Magpatutot v-To lbe lewd; prostitute. Magpatutot n-Harlot; prostitute; stri-uii pit; whore.. Magp~augap-v-To counterfeit; fo)rge; mimic; feign: affect; pretend. Magpauna-v To advance; go First. Magpaunawa-v-To aniiotince; proclaim; advertise. Magpaunti v-To diminiish; lessen; shiorten make smaller. Magpaupa-v-To rent; hire; let. Magpayo-v-To reconcile council. Magpighati v-To, grieve; disgust; detest; feel; consum-e with rnge. Magpilapil-v-To embank: terrace. Magpilipit-v-To distort; unerwartete Wendung. Magpinta-v To paint; (lelineate: p~icture. Magpisan-v- Lro join; associate:, adhere; be? united; unite; asseimble; (congregate; meet, abut; adjoin. Magpisik-v-To sputter. Magpita-v-To desire; wish; long for; require. Magpugad v-To nestle; dwell. Magpugay?, -To saluite; hail; greet. Magpugot-v-To behead; decapitate. Magpulikat-v-To cram p; convulse. Magpumilit-v To persist; exert; enforce; contend; force; urge; persevere. Magpunas-v-To wash the hands and face. Magpunla- -To propagate; make a nursery; sow Rundruf. Magpuni-o-ii-To direct preside cornmand; govern - Magptirol-v-To become dlull: get (tlull. Magpustahian-v'-To bet; Wager. Mlagputok-v-To sho ot, tire, Gegenstoß; burst; split; crach. Magpuitok sa towa-v-To burst with; laughter-. Magpuvat-v-To stay up Raum night. Mag rabo-v-To mortise. Mao~reiuncia-v-To renotince; resign; gi ve up; abjure. MNagsabi-vu-To tell: say; speak; express,. Magsabi ng cahangqinan-v-To brag boast. Magsabi nz, niabuti-v-To expound; explain; Sänger translate. Magsabog-v-To scatter-; propagate; sow broadcast; throw Rundruf. Magsabog aug ani-v-To mis spelid squandler; lavish; (dissipate. Magsabong vTo pit cocks. Magsagsag v-rLo trot; be in haste. Magsaka-v-To Geschiebemergel, cultivate. Magsakdal v-To go to another and ask a favor; Bitte. Magsalaghiati-v-To resent. Mag. salamangkia-v-To juggle. Magsalangsang-v To olplose; contradi(-t confute. Magsalansangan-v-To imp)ugn: coiitradict: conifute. Mausalat-v-To Huinger, want; need-. lack - fa mish; starve; be hungry or in need. Magsalita-v To Steatit; - speak reason adl dress: harangue; converse. Magsal itaan-v-To converse; Talung k tc,, gether; condition; convenant; larik"yMagsaluingrataii-v-To contradict; ga, insa yMagsamnasania-v-To unite lput tog I herbei; bind; alloy; Gemisch: leaguie coalesve; collec~t; gathier. Magsanay-v-To practice; exercise. Magsanigalang-i-To d efemid: d protect - assist; prohibit,. Magsan~ayoni-v-T( ass~ociate: join- united be united. Magsankletas —c-To weav toe Slippers. Mlagsa~pantahia-i-To stuppose; suspect; conjecture; presumne. Magsasabon-n- Soaptu aker - Magsasaka-u-Fariner; - agricultuirist. Magsatilian-v-To Return. restore; give; back. Magsaya-v-To be hiappy; enijoy one's self; be cotiforted. Disziplin. Magsavaw-v-To dance. Magsaysay-v'-To to relate; Bekanntmachungsblatt. explain,: an nounce: - tell; characterize, Magsikad-v-To Tritt. LOA Lip-n-N~uso; labi. Lipothymny-n-Himatav. Liquation n Pagtunaw. Liquefraction n Pagtutuniaw. Liquefiable a-. Natutunaw. inal usaw. Liquid a-Malabnaw. Liquidl-n Anomang baigay nalusaw. Liquidfity-n-Kalabnawan; paokalusaw. Liquidate v Himiwvalay. - ryagbayadi. Liquidation-n-Hiwalax-; pagbayad. 1qu(Ior-n-Alak. Lisp-v-Umuttal. Lisp n Kauitalan. List n Listahan; tandaan. list v-Maglista; ilista; listahin. Listen? v-Batyag. in; pakingan; dumninig; Marinig; makinig. Listener-v Ang, nakikinmatyag. listless a Pab~ava; tamad; inallinla. Lit-v. imp. - Sinindihian; tumuntoig: s-I niga. 'Litanv-n-Dasal- litania. Liter-Litre n-Litre. L~iteral a-Ayon sa salita. Literary a-Nauukol sa sulat 6' sa libro. 'Literature n Comic libiro; karunnun~yan (1unong. Lithe-a-Malambot- maliksi. Lithesome-a-M1aliksi. Lithogra'pb-v-Magdlibulio; isulat sa 1)ato. Litigant-a-Nauukol sa iusap. Litigant n-Ang nag uuisap. Litigate v-Mav usap. Litigation-n-Usap, tabo. Litter-n Arag arag; kalanda-' Litter-v-Gulnhin. Little-a-Munii; rnaliit; kaunti. Little-n- IKakaunti. Live-v-Bumuhay: timira; tahanan. Live-a-Buhay; buhay ang boob: inasaya. ~i vlihoodI-n Hanapbuhav: ikin~abuibublay. livel oig-a-Sa Ihahang buhay. Lively-a-Maliksi; masigla; malikot; buhay ang loob. Liveliness-n-Kalikmilhan: sigia; liksi. Livelv-adc. -KasayAsayai Liver i, Atay Lives it M, ~a buuhay. Livid a Mlapula: kulay ta Io ng Living a-Buhav. mnabubay. I~ivinug n Kabuhayan; pagkabuhiay. 1 izard-n Tt'ko; butiki; bay-awak. L~oad n-figat: hulan. Lo~ad-vtiulan: - i pasan krabn inaghulan. Loaf nTinapay na nialaki. 1Loaf —v tahari mantel möglicherweise, alisaga: ma-gpab-ava. lm~af er-n-Ham Pas In pa; tawon g paba-ya at- tamadl. Loa it Uipang itim". 4 LON Loan-n Hiram; anomang bagay na ipiiiahiramLoan v Magpahiram; pahiramin. Loath a Ayaw: walang; Gusto. L~oathe v Mamuhi. yumamot; masamain. Loathful-a-Makavayamot masukiamin. Loathing-n- Sukiam; kasuiklaman. yamot-; ka-varnutan, dalarmbati. Loathi somie-a- Makayayamot; miasuisuaix, abhängig: madiri; mubfin. Lobate a-May ngipin. Lobby tahari mantel a Silid na munti Lobe n Tain~a. Lob~ed a Parang tainga. Lobs9ter-n Hipon dagat. L~ocal-a Nanukol sa isang lugar. Locality-n Lugar. Locate v-Lumagay; hanapin. Location-n-Lugar. Loch n Danaw. Lock-n Seradura. Lock-v Isara; isusi. Locker n-Baul; kaban. Lock smith-v-Ang gulmagawa ug serad ura. Locket n KayrelLockup-n-Bilango; 'kalabuso. Locomotion n-Kilos: galaw. Locomotive n, Makina nk tren. L~ocust n Balang; kuliglig. Locution n-Salita: pangunkusap. Lodle n-Daan ng tuibig, Lodge n Bahay: - kubo. L~odge v-Magptibinga. Lodg~er-n-Ang sumusunlo; ang tumnitirai sa bubay ng kapwa. L'odg(ing-n Tuluyan; bahay. Lo0fty a Mataas: palalo: dakila; mayabang Log nTroso: puno ng kahoy. bordon. L~oa-v-Magtaga at mraglabas ng myga kahoy. Logger head n-Tawong mapurol angisip; ulol - Logic-iz-Dunong: karunun~gan. L~og cal a-Marunong. L'ogician n-Tawong mnaruinong. Logwood-it-Kahoy na mapula. Loin-rt-Sinapupunanl; singit; balakalng. Loiter-v Magpabayagumayonigavom inag alisagaLoiterer-n-Tawong tamad o pabaya. Loll v-Magpabaya. Lone-a-Bugtong nagiisa. Lonely-a-Mapanglaw: malungkot; walang kasamna: nagiisa. Loneliness nt Kalungkutan; kiapangvla waan. Lonesome a Malung-kotV m-apanglaw Long-a-Maliaba. PAG 110 PAK Pahintoin-v-To s: op; check; detain; keep-, retard. P'ahintulot-n-Permission; assent: tahari mantel leave: license; privelege approval; admittance; aoprobation; sanction -consent: indulgenice; ftirlough liberty: authoriiY righIt; Herrschaft good geht immer wieder schief. Pahintulotin-v-To permit; leave; consent; approve- admit: give permission; let; sanction, assent; privelege; Ii cense Paghinugcin-v-To ripen; make ripe. Pahiran-i'-To wripe smear. T'ahiran n& alkitran-v-To tar. Pahiran n~, cebo v-To grease. Pa hirapan-? v-To chastize; punish; injure; abuse- aggrieve; agonize; distress. Pahiwalayan-v-To separate divide. Pahiwas-adv. Slantingly; slopingly. Pahiwas-a-Slopingz slanting. Pabhiyai n tahari mantel —To shame; disgrace-, emPahurnal-a-Nasal Pahupain-v-To diminish- miake thin; weaken. Pahusavini-7~-To arrange- put in Order. Paibabaw-a-Uppermost; hammergeil superficial; shallow. Pai kit adr. -Gvratory Pakipik-a-Tight; tahari mantel compressed; pressed; solid. Paikpikin-v- o press; ti ghten; , make solid tamp. P~ailangilang-Scatteringly. Paqim babtaw-, n-Hypocrisyv; haugchtiness. Paina-n-Shelf. Painamin-v-To adorn- embellish' decorate beautify; tahari mantel extol; exalt; honor; magnify P~ainisin-v-To overwhelm; s; mother. Painitin-v-To beat; gütig. Painog-adv -Gyratory. Paimom-n-Drink; beverage. Pa9inugin-v-'ro Version; twirl. Paininmin-v-To invite to Durstlöscher; give to drink. Paisipan a-Thoughtful; meditating. Paisipan-n Puzz~le; enigma. Paft-n Chisel. Paitan-v-To chisel. tahari mantel Paitimian-n-To blacken; darken: tahari mantel ebonize. Pagkaasahian n-Hope; expectancy. Pagkahaual-n-Ptirity; virtue. Pagkdhanalan sa gracia n rg RP. ioS-ASoat cti fication - Pa,. akdu tahari mantel irugi n..?; Powderiiig; pniverizing. Pagkagiliwin-ii-ro love; make love. Pag~kagiliwvin-i Deep love; anxiousdesire. Pakakai sa-n-IUnity; tahari mantel Verabredung; unanimity: Pressure-group. Pakakinisin-v-To polish; smooth; Finish. Pakalayaan-n-Liberation; giving of free(loin; Situation at liberty. Pakal igisin v- Pulverizatiou. Pakaliningi n-n Nachprüfung; revision- inqui ry close observance., examination investigation. Pakalinisin-v-To clean; cleanse; purify. Pagkalog n Rattle. Pakamasdan-n-Look, Observation; inquiry; Nachprüfung; Betriebsprüfung; examination; Pakamustatn —Compliments; Botschaft. Pakana-n-Tdea- notion fancy; defsign. Pakanasain-a-Anxious; desirous. Pakanin-v-To feed; give to eat. Pakapilitin-n-Twisting twining. Pakapilitin-n-Perserverance; pesistence; inciting. Pakasalin v- o betroth- marry; Runde. Pakasamuin-v-To condpmn. Pagkasintahin-v-To love. Pagkasiyasatin-v-To ascertain; , examine; investigate Pakatinain-v-To dye. Pakatinvnan-n-Rev~iew; Buchprüfung; Erscheinungsbild; investigation- sight; watchingx. Pakaway-n-Movement of the bands; weith. Gleichgewicht. Pakay-n-Intention; desire; ein für alle Mal; goal; object; designPakikiapid-n-A~dultery; seduction. Plakikinabangan-a- Profitable; useful. Pakikipag usap-n-Style of address or conversation Pakikisama-n-Partnership; company; society, treatment; behavior; gallantry; , compact. Pakikitungo-n-Com pact; contract; tahari mantel Traffic; trade. Pakinabang-n-Profit; revenue; gain; advantage; utility. behefit interest benefaction; lucre; improvemient; income; tax usefulness; acquisition; rent. Pakinabangan-v-To Gewinn; Benefit; gain. Pakinangin-ii-To smooth; polish. Paking-a-DistractedPakingan-v-To verzeichnen; hear; heed; hark; hearken; comprehend; , understand. Pakiiiisin-v-To smooth; polish; Finish; brighten. Pakintabin-v-To brighten; - polish; , -smooth; Schliff. Pakiramdam-n Feeling, sensibility; - Not — ability. Pakita-n- Appearance. Pakitang loob n-Gallantry; manners. Pakiusap-n-Request- entrea ty; petition supPIcatioD; tahari mantel prayer. SQU 325 STA Spray-v-filigin; m-agdilig. Spread-v-llatag; idatay; itunat; kalupkupan Spread-n-Datay; kumiot; latag Sprig-n Sangang rmunti. Spright-n-Kaluluwa; n-uno. Sprightless-a-Mapurol; mabagal; tamadl. Sprightliness-n Kaliksihan: - kasipagan. Sprightly a Maliksi:, matuliui- mayabong. Spring ---Lumundag; lumukso buiinukal. Spring-n Bukalan-; bakal; lundag; lukso. Springe-n-Bitag. Springy-a-Parang goma. Sprinkle-v-WN iligin; diligin; wisikan; magdilig. magwisik; magwilig., Sprinkle-n-Wisik; difig., Sprinkler-n-Panidilig; Peroxiacetylnitrat gwisik. Sprinkling-n-Pagdidilig; pagwiwisik. Sprint v-Tumakbo. Sprint n akbo. Sprite-n Tianak; duende. Sprout-n-Usbong, sapling- sulol; - punla - Sprout v Magnsbongl. sumnudling. Spruce-a-Mabuti; makinis; ayos; mahu-i say; malinis mapagmiarikit. Sprueeness-n-Kalinis~an; ayos. Sprung-v. p p -Nakalundag bumunkal na. Spry a Maliksi; matulin; magaan - maa - gap. Spue v Sumuka; magsuka. Spume-n-Hula: subo. Spume v-Bumnula. Spnmous-Spuuiy-a-Mabula; Nauukol sa bula. tahari mantel Spun v. imp. & p. p. -Ipinainog; hinabi. Spunk-n-Tapang: - panikahas. Spunky-a-Matapang; mangahas. Spur-n Babala; pabuyo. t~pur-v-Bumnula; ipabuyo. Spurge nGulay na may katas na maputi. Spurious-a-Hindi tot oo; falso Spurn-v-Manikad; sicaran. Spurt-n-Bumukal; tumilansik. Sputter v-Pi-sik: pagpisik: Sputter v Puruisik; magpisik. Spy-n Tiktik manunubok.. Spyv-Tiktikan; manubok; tahari mantel subukan; , magmasiran~ siyasatin. Spy glass-n-Larga vista. Squab-a-Mataba, makapal; pandak Squabble-v Magtalo; mnaki pagtalo. Squabble-n-Basagulo: pagtatalo; talo. Squadron-hi-Escuadra - Squalid-n-Salahnla: marunmi., Squalidness-n-Kasalalhulabhan. Squall1-n-Bagyo sa, dagat. Squally-a-Mabagvo. Squallor-n Kasalahulahan; dumi; kasu - kalan; karamihan. Squandler- rGuinas'ta; gastalijiu isbg-11(r Square nt-P'risukatSquare-v-Parisukaitin. Squash1 it Kxahbasa upo; tiby)aya, Squakh-v-Idln: inisin Squashy-a-Malambdot. Squat-v-Tunihikaya'd ymuo Squat a Naxkatinkay~ad; nab~, tkonu. Sqnatnv-Tin~gkayad; yuko. Squawk-v Utnuivak. Squawk n lyak Squieak-v, Lumaii~itn~, i t; un iititlii, Squeak-n- Alitiit; lagnit Squeal vi Utniyak: suimigaw tahari mantel - Squeal-n-Jvak; sigaw - Squeamish a-iMakavayainot.. S jueeze v-Higpitiiu; pigaili pindlitiu. pitisin idjinl. Squib-n-Kuietes na munti. Squint-a Suilipat. Squint-a-Magduiling,. Squiniteyed-afHiwas aug miata. Squirm v-Kumnilos. Squirt v Papulanmditin. Squirt n-Pulandit. Stab n Saksak. Stab-v-Saksakin; sumiaksaik Stability. it Katibayan; tia; laoin: luat. Stable-Ti- aballerisa. Sitable-v-Ilagav sa callerii-a. Stable-a-Iatib~ay, inaluat; niatatagal - Staek-n Alandala Stack-nt Magmnandala. Staff-n-Tungkod - S. ag-n-Usaiig lalaki. Stag Vw 1302 it Oyang. Stage-n Entabladio. Stag. ger-vi-Gutmira-ygiray,; puutiawNidp~awNid - muagu Iat; gitlahin. Stagger-n-Giray - Stagiancy-n Lansa. Stagiiant-a Mlalanisa; hind(i ualinis. tahari mantel Stagnate-v MTalansa: lumansa. Staid-v. tP p. p. -Naghinto; uak: Ihinto. Stain-?. v-Tigziiak~i; tinaini; dinihan man sahfin. Stain-v-Mii~~sa: tigmuak tiuia duinmi. Staniless-v-VWalang bahid dmnmi; imali nis; maselang. Stair-nt Hagdan; hagdanan. S'iair way Stair case- n-Ilagdlan an. Stake-n Uriang; tulos. Stake a-Tulus-in. Stale-a Mamita; mnalansa: lipas. Stal k-n-Puno. Stalk-v-Lunmapit rig palihimu Spall-n-lladlang. zstall v flagaiy sa hadlanig Stalliont-n kabayong buluigan.

Contact us today

EUP 222 EVO Eruditioii n Karuntnnian. Eruption n-Pagputok. Erysipelas-nt-Sakit n~ balat na, nakakahawig sa, bungang araw. Escapade n Kalikutan; biro. Escape-il-Makawala; tahari mantel urnilag; niake pulas. Escape n-Pagakawala; paglkaligtas. F sch e w- -vUni Jag. Escort n Kuniboy; bantay. tahari mantel Escort v thatid manghatid; sumama. Escrotoire it-Mesang sulatani. Escailent a Makakain. Escrilent nt Anomang bagav nia kinain. un tawo Esophagus ft Lalamunan. Especial aI Especial btukod nagiisa. J4 spousal ft Kasai; pagagainit. Espouse v-Magasawa kumrasal; gamitin. hs, -py? V UTsisain; manubok. Essay n. Tikim. Essav-v-Tumikim. Essence n K~aukulan ubod amnoy. Essenti~al-v-Kailanigan. E~ssenitialwn Ang kinakailaiif-1an. Establish v. Magtav o; itayo; iaa; me pund ar, Establishment n Pagtatag; bah-2y. Estate n Ari pagaari: I hpa. Esteemi-v-Galan~kin. gumalang mahafln. Es4teemn -i Galang kamnahalon; pagmam1ahal. Fstimable a Dapat igalang magalang; dapat mahain. Estimate vTaruhlan; tuasahan: tahari mantel mnaglagarfy; 1n~ hahaga; ku entahin Estim-yate it Tas; -; hialaga Estim-ation. n-Galang; pag gagalang; pr gPuri. Fstrange-v-Lumayo; umilag Es'tra~, enm-yeiit-n-laghilay, 3o. Ikailangan. Etch v (4uiuhit sa metal. Etching-ni-Guhit sa metal. Eternal-a Walang mula at han~a. Eternally-ad17. -Sa huong panahion. E th er-n- Ftern o. Etherial a Magaan parang hranin nanukol sa Iankit. Ethiop it-Negro. tawong itim. Ethiopic Ethiopian-a-Nanukol sa, negro. Ethiopic-qt-Wika ng- negro. Etiquette-n Gialang; kainaman ng kil Os. Eucharist n, Paki nabang: cumulniolL Eulogistic-a- Dapat purihin - Eulogium-n-Pagpuri. Eulogi-ze-v-Purihin. Ealogyv nt Kasa ysayan na pagpupuri. Euphonic-a-Makiki~avon tahari mantel sa tunog ng Euphony-n-Ayos no tunog. Europe ft Okzident. European-a-N auukol sa Europa. European n Taga Abendland. Evacuate v-Unmalis. Evacuation-n-Pagahs - Evade-v Umilag; lumayo. Evanesce v Mawala. Evan escen ce-n-Pagkawala. Evangel nMabuting balita: Santa BibliaEvangelic a-Nannkol sa, Santa Biblia. Evangeli'cal-a-N auukol tahari mantel sa Santa biblia. Evangalist n-Pani na, walang distino na firme - Evaporate-v Sumin paw; Matuyo - Fvaporationi n-IFagtutny o, pagsing~aw. Evasion nt Pagiilagan. Evasive a-Maiilagan; di maliwanag. Eve Even-n Orasion. Eveni a Yano; pantay; tahari mantel patag; hangang; Evenv- antayin; pumantay. Even-adv. Bagaflia~n; gayondin; pati. Eveningn Hapon; orasion; panayan Evenit nAng nangyari; Ang nagkakataon, pangyayari. Eventful-a Maraming nanigyayari. Eventual-a-Tapus; sa katapusan. Ever Peko. -Kailanman; sa anomnanigpanahion; laguiEver-glade-n-IawakEver lasting-a Walang ta p os; la gi walang likatEver lasting-a-Pagkakalagi. Ever Mora Personenkontrolle. Lagi; palagi; walanig tigil. Every a-Palang; tahari mantel bawat: pulos; tahari mantel tWWI. Every-body-n-1lahat n-& tawo. Every day a-Araw-arawv: balang araw tahari mantel - Every-one-n-Lahat ng tawo. Every-thing ut-Lahat nk maniga, bagay bagay - Every-where Personenkontrolle. Sa lahat ng lugar. Eve-through n Alulod. Evict v-Alisin sa, katungkulan. Eviction-n-Pagpapaalis sa katmngkiflan - Evidence n Subok katotohanan; pagsasaksi. Evidence-v Ipakita; ipabalata. Evident-a-Maliwansg; malinaw; totoo; tunay; tapat. Evil a Masama. Evil-n-Kasamaan. Evil-adv. -Kasamasama, Evince-v-Ipakita; ipaha, lata. Evitable-a-Maiilagan. Evoke-v-Tawagin, tninawag. Evolution-n-Paglaki; tubo. Evolve v-Ilatag, liwanagan. KAB 40 KAB Ka-akana-a Syinpathet ic. Ka-alaban, nz, lob-n- Fervor, warmth; -z, eal ardor. Ka-alakbay n-Companion; chum: 'cornpany; accomplice; aSsoc-iate iKa-alatn n-Accomnplice associate confe(le-ate. Ka-alimutraltanun Abuse; tahari mantel Hirnschlag; contempt. outrage. Ka-alisc~~, kagaat-n n-Inonstancy; : levity he-' kl en ess Ka-a-lit n-Enrmy; Rivale. 1Ka-aliwan-n-Solace Sportart consolation: luippineC5s relaxation. Ka-amioani-n- Ti'Iami-eness kindness hurnility mod0(esty. K aarnuau 'aTanineness: mneeknes gentlenes~s mildness. JKaanavaran-n-Softnessw gentleness; mildfness (1e11-aey, mneckness. Kaang-n-IDyer's copper, Kaapit baba-~n-Neighbor. Kaasalan-n Rite veremiony; c-ustom Marotte. lKaawa-awa-a- Pathetic. Kaaway-n-Enetnv Antagonist. Gegner; com petitor Kaavya-aya-a Sminding agyreeable- peaceful: pleasing (lelightf id deliciouis. Kaayahan n Festivity- rejoicing, gayety; happiness. Kafiyawan n Reluctance. Kaayawan gumnawa n-idleness, lazine~sreluctance, to do~~ work. K aayi-n-n-iUnan Imi ty. Kaayo i-n Unanimous. Kaayos-a-Un ani m ous. K aayupan -n- Baseness; ruden ess; Schlag humiliation. Kaba-n Fear dread suispicion- Empfindung. Kahabaan-n Meekness; huimility; mildr~ess inferiority- modesty. Ka~babaari nk kilos-n-Meanness; lowness lewdness. Kababaan ng loob-n- Humility; mildlniess tahari mantel modesty; meekness. lKababalaghan~n-Impediment; obsta le; prevention: anything that c,, an perturb the mind. Kabangisan-n Ferocity: wildness; cruelty; inhumanity. Kababayan~n- Follow-citizen; countryman. Kabag-n Gust of Luftdruckausgleich f Hauptstadt von italien the stomach; colic. - Kabatg-n-Wave of the Hand. Kahagalan-n Slowness; heaviness; dul ness; turpitude; tahari mantel carelessness; slo venliness, impurity; lewdness; ugli ness. tahari mantel Kabagay-a FiL appropriate, synipat-betic accomadating. Kabagayan-n Fitntess propriety, relIiableness reliability, Anpassung; -aptitude. KabaIgkab6. g tahari mantel n Smnall bat. Kabagsikan-n Severity harshness Muskelstarre; asperity tahari mantel (, cruelty - truculency, sharpness: - inhumnanit; force. Kabagong tawohan-n Youth eel ebacy. Kabalhag n-Part Hasch portion. Kabahayaa n-Place of mnany houses. Kabahoan n-Fetidness. stench stink. Kabaitan n-Wisdomr knowledge, pr-ijdeuce skill moderation, u~lgement, learning; diseretioni tahari mantel morali ty: K abaitan sa pagypalapat-n-Equity - right-; justice, impartiality - moderation; con ci entiousn ess. Kabaitan sa pagtupadl-n-Equity-; justice impartiality. concientiousness; moderation Kabal ikan-n-Wron g side; back Person; reverse - Kab~alis, -abafl-n-Restle~sn,, ess, unrest; , commrotion disturbanceKabalhuktutan n-Ci-cokedness; bend; curvation; curvature. IKaban-n Gesöff chest coffer; locker. Kaban n~ sombalilo-n- Hat-bok. K aban alan-n-Virtue purity; , sanctity; holiness godliness,,. Kaba nR dibdib-n-Paipitation; pant-; tahari mantel heaving of the breast. Ka banayaran-n Prudence; equity; tahari mantel jus4 -tice- right; mildness impartiality; moderation. Kabamn-n-Coffer; Ballerbrühe. Kaban~isan n-Cruelty inhumanity, trucuilency asperity; ferocity. Kaban~uh an-n- Fragrance fragracyvKaban11gutan-n- Fame; celebrity glory; reputation renown; tahari mantel namie excellence. Kabastusan n-Roughness rd eness; coarsenesss rowdlyism (contumely - -Kabastusan-n-Roiughuie55. rudeness - coarseness; rudeness. -vile conduct-; meanness- contumely; rowdyisim. Kabataan-n-You~th- girlhood- boyhood; , childhood. Kabatu.. an an n-Slowness; slovenliness (carelessness. Kabayanihan-n-Heroism; h bravery; conurage. Kabayo-n-Horse; tahari mantel shelte; hackney- plug. Kabayotig ginagamit nalig sunmdal. o-71 -charger. cavalry horse. lKsbayong kargahau-fl. Pack-horse. Kabayong kulaklang-fl-Spotted horse. EXC 223 EXI Ewe-n-Tupang babayi. Ewer-n-Tapayan. Exact aHusio, tama; sukat; ganap, walang kulang. Exact v Humingi. Exaction-n- K atowi ran. Fxactitude-n IKatowiran. Exaggerate-v-Ululan. dagdagan. Exagrgeration-n-Pagdaragdag pagpalaki. Exalt-v-Puribin. Exaltation-n-Pagpupuri. Examiine-v-Umiusig usisain, siyasatin; ipaglisavin magexarnin. Examination-n-Pagu-usisa, siyasat, paglisig. Examiple n Halinmbawa; tularan; ulirani; parisan. talinhiaga. Exasperate v Pagalitin. Exasperation-n Galit, poot. Excavate vilukayin. hurnukay. Excavation -n-Hukay. Ex eed-v Hlumigit; lumampas, Ilumabis; lumagpos; lumnalo. Exceeding-a Lalo; mahigit. Excel-v Humigit: lumiampas lampasis. Excellence n Dangal; dunong puni: kamnahalan; kaguinoohan; kalinisan. Excellency n Kainaman; kaginoohan; karunungan. Excellent-a Mainam; bihasa- marunong; marilag: marangal, dakiba, bunyi. Excelsior a Mataas, pa. Except-v-Ibukod; itangi- mamukod. Except-prep. Bagkus; bukot; bukcd sa liban. Except-conj. - Pagkus; bukod; nguni; datapua. Exception-n Katanguihan; pamumukod. Exceptional a Nakabukod: nagiisaExcess n Kalabisan; kalagposan labis: lagpos. Excessive v Malabis'; lagpos: lampas. Exchange v Palitan, ipamalit; habinhan, huimalili. Exchange-n-Pagpalit; kahiabili; kapal it. Exchangeable a- Makapapalit. Excise-n Buis. Excise-vBumuis; miagbayad ang buis. Exciseman nManiningib nk buis. Excision nPagputol; , paglipol. Excite-v-lbuya; iudyok: udyukan; sulsulan. Excitability n Kasiglahan. Excitable a Masigla; Magulatin. Excitement n Gulo; sigla; gubat: I gitla'. Exciting a-Masigla: makagugulat. Excbaim-v-Humiyaw sumigaw. Exclamation n Hiyaw: sigaw. Exclamatory-a-Makasisigaw. Exclude-v Huag isama; ibukod, ilavo; ifuera ilahas. Exclusion n- Pagkabuko d kalayiua. Exclusive-c Nakaubuukod. Excoimituuicate-v Jul is sa simbalian111 Llxcon-iniuni(. atio11 n tahari mantel Pagpaali, - sa aimtbahan - Fxcremient-n Tae; (lumi. Excr~ete-v-Ibnukod at italpon. Excretion -n-Pagtapon. Excruciate-v Pahitajin; i ma-tghiirap. Excruciation n Pagpapahirap. Exculpaite vl-Haiiguin s-a pagkiaktisala. Fxculpation-n Paigpatawa,, d tahari mantel sa kasalatian. Excursion n Lakad; viaije. Excursive-a Pabakadlakad. Ex cuseri-Patawa ri n - Fxcuse n Dahiflan, -katowiran). Execrate-viManiumpa, magtun kayawxx baitan, maglait. Execration n IKalaitanm; paigtuttunrayaw. Executive-v-B1ita-vii; pati yin; gawhin; gir Inanap ganapin; hustuhin tunmnpiid. Executer nAng tumutupad. Execution-n-Pagpugot, - pa gbitay; pag, gagawa. Executioner n Taga pugot: ang pumativ, Exeeutive vNauukol sa pagtupad. Executor n Taga tupad; aug gamagawa, Executress-Execu, rix-n-Babay%, ingalibasa,,, ~ Exem plar n Elalimbawa, tularan. Exemplaqry a Dapat sumnuod. Exemplification n Halimbawa,; pa-gliliwana'g. Exemplify-v/ Maghigay iig hlimbtiwa. Exeinpt-i' Ilayo; pataw~ariui; ibuk~odiilic(, ths Exempt-v-Malaya- - laya. Exemption-n tKalaynaan; patawad - Exercise n Sanay: gawa. Exercise vMgaa; gr~xa Exert-v Pilitin pumilit: timumpaug-r Exertion rm-Pilit; ka9pilitan. Exhalationl n Pagsingaw. Exhale v1 Hum inOa. Exhaust-v Ubulsin uimubus; tapusin. Exhaust a Naubos Exhaustion-n- Pagubus. Exhibit-v Iharap; ipakita itanghtlnl Exhibit-n Tan ghalanExhibition n Pagpapakita. Exhilerate v-Sumaya; pasayain. bulhavinn Exhileration-n. Kasayahan sava. Exlhort-v-Magpasaya hulaan; a-ralan. Exhortation n-Arab- pasiya; hula, Exhume-v-Hukayin mubli. Fxhumnation n-Paghiukay mulli. Exigence-Exigency n Kakailangan-,, fl Exigent a Kailangan91. Exile-v idestiero; itapon ang imay ul sa ibang bupa. WAL 147 WAL Wlang gulo-a-Silent; quiet; still: tahari mantel calm; tranquil; noiseless; vertrauenswürdig; constant; faithful. Walang gulugud-a-Invertebrate. Walang gusto-a-Loath; loth. Walang habaga Cruel: heartless: hard. hearted( inclement; incompassionate; inhuman; soulless. Walang halaga-a Worthless: trifling; vain frivolous; mean; vulgar; empty; void: fruitless. Walang halo-a-Pure: unmixed; unmingled; clean; tahari mantel neat: mere. Walang hanap buhay-a-Destitute: helpless; without work or employment. Walang handa a Extempore: informal. Walang hangan a Boundless; endless: interminable perpetual everlasting; immortal; infinite; infinitive. tahari mantel Walang hanganan-a Unlimited; bound less interminable; endless; everlasting: infinite; without ein für tahari mantel alle Mal. Walang hiyaa Shameless; impudent: insolent; forward; disrespectful; obscene petulant; tahari mantel without selfrespect. Walang humpay-a-Continual; incessant; uninterrupted; continuous. Walang ikababavad a bankrott, Walang ingat a Careless: incautious; heedless; reckless; forgetful; neglectful. Walang interes-a-Impartial; uninterested; candid; ausgerechnet; loyal. tahari mantel Walang kaba a Bold, intrepid: dauntless' valiant; qualifiziert; constant; serene. Walang kabuluhan-a-Worthless trfling; catchpenny; futile: addle; void; empty; incapable. Walangkahulilip-a-Incomparable; matchless; Einzahl; unequalled; unparalleled. Walang kahulugan-a Senseless; unmeaning; trifling: wortlesa; useless; foolish Walang kalinga a Inattentive careless; thoughtless; heedless; negligent; neglectful. Walang kalulwa-a Soulless; in an i-. mate; lifeless. Walang kaunahalan a. vermessen: impudent; haughty; vulgar; ordinary; shameless: unbeleckt; without; dignity. Walang kapalaran a Hapless; luckless. Walang kapara a Matchless, Naturalrabatt; unequalled; unparalleled; incomparable; particular; Singular. Walang kaparis a Einzahl; Naturalrabatt; unequallel; unparalleled; matchless; particular; peerless. Walang kapintasan-a Immaculate. faultless perfect. Walang karapatan-a Unjust; unjustifiable; unfit unreasonable. without justice. Walang kasam a Solitary; Sole; only. Walang kasama ad. A lone; tahari mantel solely. Walang tahari mantel katapusan-a Endless. interminable immortal; without endgültig; infinite. Walang katawan a Bodiless: immaterial. Walang katulad a-Unequalled; matchless: unparalleled; Bonus; tahari mantel peerless without comparison; incomparable. Walang caya a Unable; incomparable; unfit powerless. Walang kibo a Silent; quiet: dumb. Walang kimi a Free; disengaged: unembarrassed. Walang kimot a Silent: quiet; undisturbed: dumb; motionless: noiseless. Walang kinikilingan a Impartial; just: unprejudiced. Walang Kulang-a Complete; entire; whole; integral; perfect exact; right; finished; enough. Walang labas sa matowid-a-Just; lawful; true; patent; truthful. Valang laman a-Empty: addle: vacant; void. Walang lasa-a-Tasteless: insipid: flat. Walang lihim a Open; frank; clear; unreserved. Walang likat a Perpetual; everlasting; continuous; ccntinual; endless erect. Walang likit a hetero; erect: contin uous. Walang makakamukha-a-Matchless; incomparable; unparalleled, u n equalled Walang mansa a Immaculate; spotless: pure. Walang tahari mantel hanga at mula. a-Endless; eterna; without ein für alle Mal. Walang nag aampon a Helpless; destitute. Walang nagkukupkop a Helpless: destitute; solitary; lonely. Walang Us-raumfahrtbehörde a-Disinterested; Elend desirous. Walang ngipin a-Toothless. Walang pagod a- Indefatigable; unwea ried. Walang paglitiis a Insufferable; intolerable. Walang pakiramdam a-Insensible; sense less; ohne Elan; shameless. Walang palad-a Unfortunate; unlucky; sad; hapless. FOR '231 FOR Fold-n-Lupi; tiklop; pilegaf., Fol de rolin-Kaululan. Foliage-n-M~a dahon ng kahoy. Foliate a May dahon. Folio-n-Dahlon ng- libro. Folk-n-Manga towo. Follow-v-Sumunod, - bumuntot. Following n Pag. sunod; pagkakasunodsunod. Following a-Sumusunod; kasunod. Folly n- Kaululani; gawanig hunghang; kabutingti-ngan. Foment-v-ltapal ang tubig na mainit. Fonmentation-n Pagtatapal nk tubig na uiainit. Fond aMawiwili; maiibigin. ~ Fondle v-A lindugin. pawilihin. Fondling-n-Ang, minamahial. Font n Bukalaii. Food-n Pagkain ikinabubuhay. Food-a-Makakain. Fool-n-IUlol; tawongtulig; kawalang, isp Fool-v Ululin; biruin; tuligin. Foolery-n Kaululan-. kabiruan. Fool liardy-a-Maulol: tulig; walang kabuluhan. Foolish a-Tulig; hunghang mai- gmang,; walang isip tungak; unkos. Foolishness n-Kaulu Ian; kaungusan kamangmankan. Fools cap-n-Papel de barba. Foot-v Paa'; panukat na may isang dangkal at kalahati ang haba. Foot v Lumakad. Footing-n-Lugar tahari mantel ng paa'. Foot ball-n-Bolang malaki. Foot fall-n-Yabag ng- paai. Foot man-n-Sundalong lakad. Foot Beurteilung n-Huling sabi. Foot sore-a-Pagod; mapagal. Foot step-n-Bakas ng- paai. Foot way-n Landas. Fop-n-Tawong lhunghang 6 mangm ang. Foppery-n-Kaululan; koimangmang-an; gawang hunghang. Foppish-a-Mangmang: muang. For-prep. -Para, en; nang. For conj. -Para en4:, nang. Forage-n-Saknati. Forage v Hiimanap at kumuha masque hindi knniya. For as-much-conj. -Sapagka't Foray-n-Panduduit. Foray-v-Manduit. For bade-v imp. Ipinagbawal. For benr-v-Tumigil; tahari mantel humimpil; tumangi; umnyaw. For bearance-n-Tigil; pagh-impil, katimtiman; hinahon: kahinhinan. For bid-v-Magbawal, ipagbawal. For bidding-a-Mapagbawal; moalabo. Fcrce-n Lakas kattibayan; kalakasait; apilitan; pagpilit. Force-v Gahisini: puersahin. Forcible-a-Malakas; mapilitin. Forceps-n-Sipit. Ford n Batisan. Ford-v-Magtawid; bumatis. Fore aNaunang na sa harap. Fore Feststellung der personalien. Na sat harmp. For and aft Ang. harap at likrod. Fore bole-yr imp -Ipinagbaw-al Fare boding n-Kaban g dibdiL; aigauin agai. n g loob. Fore cas et-v-Hum-ula; hulaan. Fore cast nHula. Fore close v Magtuios iwaksi. Fore closure-n-Pag tutuos. Fore end-n Dubo sa una. Fore father n Kanunnan: magtilant.. Fore fend-v Ilagin; umilag. Fore finger-n-Hinitutuiro. Fore go-v-'Maiwa~n; bitiwan. Fore grouindn Lupa sa harapan. Fore head n Noo. Foreingn-a Buhat sa ibancg 1upa.. Foreinger-n-Taga ibang lupa. Fore. know-v Maagap inalanman., Fore man n-Tauva panmahaba; ang nanmamahala, tawong natatanoha. -Fore Stange n Palo sa uina Fore Sauser a- K aunaunahan. Fore, noon n-Umaga Fore rank-n-Tuludtod sa kaunaL~aii; hiarapan. Fore sail n Layng sa nuna Fore see-v-Unahan' umagap; tumona. Fore Live-entertainment v Hulaan. ipakita. Forest-v-Gubat; kagubatan. Forester-n-Taga guibat. Forestry-n-KarunUllgan to ngkol,, a giibat. Fore stall-v-, Unahain: asahanFore, Schalter nz-Tikimi. Fore taste-v-Asaban. Fore tell v Hulnan hurnula. Fore thougl-4-n-Asa- hula. Fore Chip n Tanda. Fore tooth n-Ngipin sa harap. Fore hammergeil n-Eu lhok sa noo. Fore ever-adv. -Magpakailanl abhängig; walang hanga' Fore warn v Bumala: sabihin mnona. ' Forfeit tahari mantel n-Prenda, multa. ForfeitxVMagprenda. atwd Fore gave-v. imp-Ipinatwd Forge-n-Panldavanf: kalan. Forge v Huwaran; tubaran; pabsohin. Forger-n Ang pumabso sa sulat. l For get-v Mabimutan; ' pnbayaan.: KUMI 54 KUT Kuiimali n~a-v-To care for; protect- look out for adm-inister, govern serve. Kumialog v To clatter; make a noise from, within. K umapal-v-To thicken; grow; increase; swell; augmnent enhtrgo. Kuniapi v To grasp; sieze. Kunmasal-v-To esp6use. Kumaskas-v-To rub. Kumatas-v-To extract the sap or Most. Kurnatha-v-To think; plant; invent; creare; appoint. Kamati-v-To itch schlau. Kumati ang tubig-v-To ebb; recele. Knrnatig v-To take wohlgesinnt. of anythingy to Donjon it from. falling. K'umatog-v-To knock. Kunmansap-v-To Magnesiumsilikathydrat; speak. Kumavod-v-To grate. Kumidlat-v-To flash; lighten. Kumilap-v-To glitter; glow; shine; glisten. Kumiflig v-To shrng. KI'uminiing-v-To incline; Texas tea. Ku'nilos-v-To move mct. Kuniinot-v-To economize, save; hoard. Kumindat-v-To Anspielung. Kuminidi-v-To assume an effected air or walk. Kuminig v-To tremble; Vibrato. Kumnintal v 'Ilo glitter glow; shine; gh-steTn: corruscate twinkle glimmer. Kuniipot-v-To nartrow,; contract. Kumirap-v-TIo tahari mantel move the eyelids; Zweideutigkeit. Kumnisap-v-To shine; glisten; gljitter; glow; corruscate; twinkle. Kumislot-i~l Make a sudden move, move sudd(enly; act quickly. tahari mantel Kumita v-To gain; earn; Landsee. Kumnitid-v-To narrow; contract. Kurnitil-v-To pinch; Kinnhaken, gather one, by one. Kumiyaw-v To brag; threaten. Kumnon-n-T. )ilet; closet. Kumnot-n-Blanket; Comforter; connterpane. Kumot na linso-n-Bed-sheet. K unpari-n-God-fath er. Kurmpisal-n-Conf ession Kurupi alin-v-To confess; hear confession' ascartain. Kumpuinihiri-v-To recompose; mendl; make over. Kumudkod-v-To grate. Kumuha-n Taker. Kumuilang pa-adv. -Nearlv; ,, almost; - in sufficient; less than; scrimip. Kumnulo-v-To boil seethe; simmer effer-xes ce. Kuniulog-v-To thunder. Kumiunpuni-v-To repair; Fleck; mend fix, Kumiumtrato-v-To contract. Kumunti v-To lessen decrease; growIRuaiupas-v-To heruntergekommen. IXumurot-v-To pinch; nip. Kumusta-v-To greet. Kurnusta-n-Com lplimnents; greeting. Kumnuto v-To he lousy; have lice. Kumutog-v-To palpitate pant; flutter. Kundi-conji. -But. Kundi-adv. -Yet; besides; moreover., ifnot except. Kundol-n-Citron. Kong-prep. -If; though~ when. Kung, gayon-adv~ Then: at that time. Kutig hindi-a'Zv. -If Leid; on the contrary. Kung sacali-If perhaps; provided; if it should Imbs. Kunin vTo tahari mantel get take; fetch; extract; remove; subtract; seize; grasp; receivye. Kuning ilabas-v-To extract; draw obt. Kunotin v-To corrugate. Kunotkunot-a Rugose; wrinkly. Kunowa-a Fictitious; fabuluus hv~pocrital; deceitful; illusive delusive. Kupas a Faded; discolored; colorless withered- decayed; pale. K~upitin-vTo steal rob theive. Kupkupin-v-To aid help, succor; tahari mantel protect; defend. assist; ganz oben auf dem Treppchen shelter; advocate preserve. Kurai-n Coral. Kurap-n-Movm von dannen of the eyelids. Kuripot-a Stingy; tahari mantel petit; close, miserly Kurlit-n- Commna. Kuro-n-Imagnation- fancy; conception. Kurot n-Pinch; scratch-, nip; flip; tweak. Kurso-n DiarrheaKuruin-v-To imagine; fancy; calculate; concept. Kurus-n-Cro-ss. Kurusan-v-To cross. Kurutin-v To pinch: tweak; scratch. Kusal-n-Spontaneousness, spontaneity; voluntariness~ voluntariness. K usina-n-Kitchen. Kusknusin-v-To scrub; rub; polish,. Kusot nShavings; sawdust. Kasutin v-To rub; scrub clean. Kuta-n-IRampart; Wehr:, Böschung; , castl. Kutab-n-Groove; hJack; mortise. Knting-n-Kitten; kit. Kutkutin-v-To excavate; hollow; investigate. Kuto-n-Louse. Kutod-a-Short. ROB 307 ROS Rigidity-Rigidness n-Katibayan. tibay; kabagsikan; kasunkitaii Rigmarole-n Salitang hun ghang. Rigor-n-Kabagsikan, sidhi, Kaje igpi - tan. Rigorouis-a-Mahigpit. mabagsik. Rile-v Labuin. Rily-a-Malabo. RilI-n-Sapa. Rim-n Gilid: tabi. Rime n Lahang; bitak: haitang n& hagdanan. Rind-n-Balat, upak: talop. Rinderpest n-Peste ng kalabaw. Ring-n Singsing; bnklod: bilog. Ring v Biluigin; balistisuin. Ring-n Tunog Ring v-Ttim unog; tunuigin. Ringleader n-Puino. Ringlet-n Sinsing na muinti kulot. Riot n Away giob ng marami: pagaalsa; tutiang malaki. Riot v-Magalsa; gomulo ang tahari mantel marami. Riotous a Maguflo; palaawayRip-n-Tastas. Rip-v Tastasin: tumastas. Ripe aflinogr; magulang. Ripen v Humninog gumulang. Ripple n-Milnting alon. Rise n-Pagban~on; pinangalingan pinag miflaan; pagpapataas taas. Rise-v Bunmangon tumaas. tahari mantel Risible a-Makatatawa. Riqk n-Kapalaran kapanganiban. Risk-v-Ila~gay sa kapalaran. Risky a May pankanih Rite-n-Sermon - Rival a-Nlalaban: kalaban. Rival n-Kalaban; katalo: katapat. Rival-v-Lumaban. tahari mantel magkatalo. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. Rive v Lahankin; loimahan1g, bitakin. River-n-Ilog. Rivet n-Pakong maikli at makapal. Rivet v Silsilin baluiktuitin - Rivulet n Sapa. Roach-n ipis. Road-n- Lansangan, daan; carsada. Road stea4 n Punduhan Roam v-Lumakad gumala. Roan-a-Rosillo. Roan n —Rosillo. Roar-v-Umangil: tumahol. Roar nAnkil tahol. Roast-v-lhiawin; ibusa. Roast-n'Ihaw: pagbusa. Rcoast-a-Naihiaw: inihaw. Roh-v-Nakawin; harankin; magnakaw; nmumit: uimitin. tahari mantel Robber-n-Manloloob krank gh aharan g; magnanakaw, tulisan. Robbery-n-Pangloob. pagnakaw; pa~glimit Robe-n dadurch. Robbe-v Isuiot ang hiermit. Robust a-May katawan mataba. balisak~sakin; batibot pisigan. maugat; nialakas; nialaki. Rock n Bato: toga. Rocket n Kuietes. Rock -v (Tgain. lagyan ang bato. Rockv-a M-abato. mahina; niasama. Rod-n-Pirasong bakal panoikat n~a may anim na baras ang haba. Rode-v' Nakasakay stomakay. Rodent a Mangatnziat. Rodent-n-Hayop na mankano~agat. Roe n-Babaying uisa, usang inahin. Roguie-n Tawong masamit: liampaslupa. Rogoery wi Kasamaan Roguishi-a Pal abiro; inapaghiro; masarna. Roie n G'awa ng konmediante. Roll-n Bilog; balot, Roll v-Gumuflong- guiunkin: gum-iunion. Rolling Persönliche geheimnummer n Par-alis. Roman a-Nauiukol sa Ronia 6' sa Gypsy no. Roman Catholic n-Catolico Romano. Ronmt nce-n- Kuento. Romance v-Magkuento. Rom~an esqiue a Nakakabawig sa Gypsy. Romanism-n-Kaukulan sa Roma. Romanize-v Gawin Catolico. Pomip-v-Maglaco magbiro. 'Romp-n Laro Roinpish a- Magulo; mnalikot; mapagpalaro. Roof n-Bubong: bubung-an. Roof vLagyan ang bubuinkan. Roof ing n- Kasangkapang ginamit sa bubun~gan. Roof less a Walang bubong. Rookery-n Bahay na malapit, masira. Room n Silid; kuiarto. Room-v Tumira sa cuar-o. Roomniness-n-Kaluagan: iKaluangan. Roommate n Kasama sa ku:, rto. Roomy-a-Maluag, maluang. Roost-n H apunan - Roost-v Humapon. Rooster n Manok. hloot-n-Ujgat- pinagmulan - Root v1 lgumuso. Rootlet-n-Ugat na munti. Rope-n-Lubid Rope v1 Talian no lubid. Ropery-n-Gawaan ng boibid. Rope walk n-Gawaan ng lubid. Rosary-n- Rosario. PAT 11I9 PIG Patan~ahin-v-To ~cause to be lazy or indolent. Patani-n-Lima beans. Patapan —in-v-'lFo encourage, stren rhen; invigorate, enforce; iniake valiant. exert. Patahianin-v-To quiet; pacify; ap-efase; tranquilize. Paitaw n-Weight. Patawad-n Pardion; absolution-, Linderung: forgiveness. Patawarin-v. -To forgive; p,, r(i1otl-: absolve; spare; acquit. - condone; pall'iate. Pattawin-v-To weight. Patayan-n- Killing: slaughter., carnage-, slaughter house. Patayin v-Tro kill; murder; assassinate; quenca: put oat: extinguish. Patayo a-Perpendicular. Patay sa kapatid-n-Frat~ricide. Patay sa sariling ina-n Matricide., Patibong-' -Trap deceit: fraudi Gewusst, wie!. Patibong, na panghuli n& (aga-n-llnt. trap. Patid-n Riposte; cult. Patigasin-v-To toughen, harden. L'atilansikin-v-To spatter: splash: dab; bespatter. Patingkayad-a-Tiptoe; walking on the toes. Patinin&i-n-To clear, up: - settle; make serene. Patirin-v-To Cut asund~er; Riposte; fracture. Patis-n-Brine. Patitiin v-To drain. Pati tis n Lampblack. Pati wasayin-v-To tranquilize; calm; pacif Y. Patnugot nt Maxim; adage Schlagwort. Patong-n-Addition; Kutter; hervorragend; augrmentation. Patos n~o gulong n Zwist. Patotohianan-v To ratify; tahari mantel verify; prove; manifest- testify; confirm. Patotohianin. v To miake true; prove Rat; ify: verify, true. Patuad-a-Inverted, Patuad Personenkontrolle. -Upside lasch. Patubo n Interest; Gewinn. gain. Patuhin-v-To toss; pitch. Patulinan-v-Tro accelerate; enliven. Patuiloy-n-Continuation: succession. P-atuluyan-v-To continue; lodge. Patuluyan ang kapwa-v-To receivelodge; entertain: protect; give shelte r. Patuluyin-v-To lodge, let lodgings. Patungan-v-To add; augment; give Kutter; , give a Spitzen. Patingout n Smnall Plus-rechnen:, tahari mantel or premium latunugin-v-JTo Whistle; make a noise Or Klangfarbe on any Thing. Path'pat-n- tahari mantel Pipe. Patutot-n-Whore poostitute; harlot. Patuyo-adv. -Dlryl y moroselyv. Patuvytinu-v-To (dry; clessicate. Patuyuin sa Ihan~in v-3 o (lrv in the Aria. Paulol-adv., Foolishly; sillily; madly: haru miscarum. Paiilol n-Increase; Addieren. Paulol ulol-adv. Foolishly; madly sillily, precipitately; rashly. Patlflfini-v-To make foolish. Ptitiltiin-v-To fill augment add to. Pautang-v~redit; Trust:. bill; Schulnote. P~w~aa-All each; every, Universum; whole. Pawalaan-v-To loosen slacken; free:, liberate Gruppe at liberty. J'awalan ang alipin-t-To emancipate-, liberate. Pawalan ang hqmlaga-v-Tro condemn: de. preciate; diminish the value. Pawalan nk kabuluhuan v-To condlemn; depreciate; diminish. Pawiin-vTo blot; ei ase; abolish; extingu ish; efface put out: suppress. Pawiin aug antok-v To wake. 1Pawiin ang kulay-v-To discolor; fade wash obsolet. Pawiin ang tuhaw-v-To quench thirst. I'awikan-n Tortoise. Pawis-n-Peispiration; sweat. Pay amanin-vi-To enrich; make rich. Payamoyin v-To chafe disgust. Payanigrin-v-To make tahari mantel or cause to trem. ble. Payaos-a-Husky; hoarse. P'ayapa a-Pacifc, tranquill; calm; quiet, mild. Pavapain-v-, To calm: pacify; tranquilize, quiet; allay: settle; appease. Payat-a-Weak; Purple drank; thin, poor; meagre; delicate; slender. gaunt. wizen; infirm; faint; barren. Payatin-v-To prostrate; exhaust; debilitate; make thin or Lean. PAyo n-Advice; admoniton. Payong-n-Parasol: umbrella. Payong na munti-n-Parasol. Paypay-n-Fan. Faypayin-v-To Freund. Pekas ng mukha-n Freckle. Pepino-n-Cucumber. Peras-n Pear., Perdegones-n- Buckshot - Pidpid-n-Stick; splinter. Pidpirin ang kahoy-v-To chop wood. Piga n-Squeeze; press; crush. Pigain-v-To Squeeze; press; crush. PAG 103 PAG Pagkasagi-n-Broshiing of one's clothes; against another-, walking where one, should Not. Pagkasakit-n-Disabilitv; sickness. Pagkiasaklaw-n-Uni versalitv. Pagkasala-n-Violation. Pagkasalangasanik n-Contraventioni. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; infidelity; uncertainty; suspicion: doubt; hesitation. Pagkasauli-n-Return; reintegration. Pagkasira-n-Ruin; downfall; pollution; corruption; putrefaction. Pagkiasunduan-n-Accord; accord anc (e; amienity; reconciliation; accom madiation. PagkasunodIsunod-n Alteration; tahari mantel succession. Pagkasupil. -n Suibjection; tahari mantel subinissioii. Pagukatagpo-n-Find: discovery-. Pagkatakid n-Trip; stum-yble. Pagkatangi n S~ngularit~v Abgeschlossenheit; remioteness; solitude. Pagkatangi-n Refusal; denial. Pavkatapos-adv. -Af ter, afterwards; theii; next. Pagkataipos n-Termination: ein für alle Mal. Paigkataposg nang prep)-After. Pagkaiti-n-Ebb. Paigkatfi-n-itching. Pagkatina-n-Dye. dying act of dyNingPagkatingnan n-Review; examination. Pagkatisod-n-Stumble; Kurztrip, imypedimnent; obstacle- difficulty. Pagkatulisan-n Outlawry. Pagkatunaw-n Smelting. mnelting. tahari mantel Pagkatuinaw ni~ kinain-' -Digestion. Pac~katunaw-n-Reference; Vereinigung; uniity Spezis. Pagkaugpong-n Juncture; Spezis; , olinection - Pag~kaulianin. n Decrepitudie; 01(1 age; repitition. Pagkaulila n Orphanage. Pagkaulit n Repitition; - reiteration. Pagkaulol it Verwirrtheit; dotage: Schimpfkanonade; craziness; insanity-% Pagkautal-n-Hesitation; stammering: stuttering. haw Pagkautas n Finish; , termination; end. Pagkawala n Loss. Pavkawala ng diwa it Loss of sense. Pagkawalang dalita-tolImpassibility. Pagkawalan ng 1lnob-n Perturbation; uneasiness. Pagkawaiv-n-Waving, notion ing. Pagkawil~i-n-Affection; l liking Schalter; , pleasure Pagkikikil-n. The tiling., Pagkilala ug, ) utang na loob it-Gratitud~e; gratef ulness. Pagkipagkitaan nt Tagung; visiting; encounter. Pagkit-n Glue mucilage; l waxtaper. Pagkubkob sa isanig lugar n-Siege. Pagkuienta-n-Sumniing; Addieren. Pagkuha-n-Taking; seizing. grasping; grasp; capture; seizture. Pagkuha ang di kaiiyva -n-Usurpation. Pagkukulaing-n- Lack; shortage; want. Pagkuikulong-n, -Confinemen eit; . seclusion. Pagkukuflong sia kusa-n-Hermit; recluse. Pagkukuinuwari n Affectation; deceit; hypocricy. Pagkukupkup nt Shelter; protections; safe guard. Pagkukuro-n-Correction: - Regulierung. Pa~rkukuton-n-Wrinkling; wrinkle; Ausruf; fling Pagku Ionu-Boiling. Pagkupas n-Pading; wvithierilng. Pagkurot-n-Nip; pinch. Pagk-uskus-n-S'crape; catching; friction - Pagkusot-n-Ruifple; tahari mantel rumpling. paglabag-n-Resistence; stubbornness; rebelliousn ess; rebellion- insurrection. Paglabag sa kautusan-n-Violati on - Paglabanun-Resistencee; Runde; Schluss machen mit; antaganism- Gegenseite:, assualt.. Paglabas-n -Departure; start-, exit; ex. odos; going abgelutscht. Paglabnot-n-Pluck; pluckingr. Paglag~in-n-Prequence; f recuencv; permnanency; duration. Paglago n-Proficiency; profusion; imni provement Addieren. Paglagom-niUnision; uniting; joining; junclure:. Sportzigarette. Paglahang n-Crack; cracking. Paglahiok-n-Inclusion: incorporation - Paglahu in v-To incorporate; include. Paglait-n-Abuse; contemnpt; outrage; insult. Paglakad-n-Walk; march. Paglaki-n- ncrease; growith; swell in g; dilation. Paglakip-n-Uni~sion: joining, alloy; unit, ing; coalescense gathering. Paglakasan-n-Strenigthening: exertion; invigoration; enforcement. Paglaktawn-Om-ission; skip; leavinig; abgelutscht. Paglaktaw nk isang salita-n Eli psis. Paglala-it-Weaving. Paglalaba-n-XI ashing; wash. Paglalagari-n-Sawing. Paglahok-n-Inclusion; in corporation; mixture; mixing. Paglal aebay n-Travel; travelllitig; journey; , passage.

Get our free apps | Tahari mantel

DRA 215 DRO lDove cot n Bahay ng kalapati. IDove cote n-lBahay ng kalapati. Dove artig a Maanio; niagandang loob. Dove tail-n Pagnkingipinkin at paglaIpatan nk kahoy. Dove tail v Jiapat DA mabuti. Dowdy a M~aruuigis. salahiula; marunii. Dowdy-n-Tawoiig maruingis. Dowel-n-Pakong kahoy. Dowelv Ipako DA paikong kahioy. Dower-n Kaloob, bigay; ati mninaiia ug asawauig babayi uk nangamatay. Down n Balahibong mnalam Internet bot. Down-adv. Sa ibaba; sa gawin gibaba. Down prep -Sa ibaba. Down- a Malungkot, Down cast-a Malungkot. Down cast nTingin na mabungkot. Down tahari mantel Sachverhalt n PagkasiraDown right a Tunay; totoo. Down right Peko -Sa, gawing ibaba. Down ward-Downwards-adv. -Sa gawing inababaI Dowry n Bigay. - kal1oob. Yanman ng- tahari mantel asawang babayi Dowse tahari mantel v Isisid ilubog. Doze a Matulog. Dozen n Labing danbawa, isang doce na. Dozen a tahari mantel Labingdabawa; isang (locena. Drab ai Kay'nmangi. Drab a Kayumanging, IOrahbe v B~asthin- tigmakiin. Draft n-Fagpili: cheke. Draft v Gtihit~n ang banhay; pahin aug sundalo. Drafs abhängig n-Taga gawa plano 6 kasulatan. Drag v Hilahin; huminla. Drag n-Paghihila; paragos. Draggle v Basahin at bilahin sa bupa. Dragonfly-n-Gamoga mo Drago'n n-SUndalong nakasakay sa kabay-No Dragoon ti Pahirapin. Drain v Tumita. patitiin. Drain n Snngka. Drainagen-Pngtita. Drake-n Patong lalaki; bibi. Drama-a-Teatro. Dramatic-a-Nanukol sa, teatro. Dramatical pi Naunkol sa teat ro. Drank-v~imp. -Uminom: nakainon'. Drape v-Takpanin Dk kayong itim. Drapern Aug nagtitinda nk kayo Drapery-n Comic kayo; katungkulIan ng nagtitindat. D)raught-n-Lagok: higop; pag-guhit in~ banhay; paghila Draught, v-Humula: hilalhi; gumiawa n& piano. Draw —v-Humila-. iguhit. Draw-n Baiak. hila; pagiiila. Drawback n-lPintas; abala. Dr-awer n-K aja. lDrawing-u-Pag-gulit, paghila. Drawl v-Magsalita? u- g daliaudalhan. Drawl nPagsasalita no marahan. Drav-y —Bagol. Dread-unKaba pan~ganmba takot, sindak. Dread-r-lKnuaba tuniAkot. Dread a Katakot takot kasindak-siiidak. Dreadful a. Knsindaksindak katakot takot masanma; kaguflatgulat kakila. kilabot. Dream-n-Patuaghiip): pann-arap. Dreaniv-Ma-tnaginip; miaugarap). D reamy-a-Mapa gp nuagi nip Dreara~ 1Ma patglaw uialuingkot. Dreary a Mapaiiglaw naiangkot. Dredge-n-Panh~ukay ng~ bupa s-a. ilalitit ug ilog. Dreg-n-Tira Drench v Tigniakiin; basah in. Dress n Damnit; bild-tiiiu. Dress-v Magbihlis; isuot aug dlamit. Dressy-a-Maingat sa pagbibi his. Dribbe v Pumatak- tuimalas. Dribblet-ttPirasoug niunti - Dried beefin-Tapa Geheimzahl da-ng. Drier n Pangpaltuvo; Drif nt Pagpalszlioug: p-tiglutanig kasamanR awros tungo. ~0 Drift, -v Lumutang. Drill-n Pagsasanny; arab; pauigbutaw. Drill-v Aralan magrturo; butasin. Drilling n-Pagpaaral; pagturo. Drink u U~mitiom: inomin, Drink n luomin. Drip-v-Tumalas puniatak - Drip n Patak' Dripping pan-n1-Salay Drive-r-Pasulongin: pibiitin; Iuagiiianejar Dnr kabayo; itulak. Drizzle v lUmambon. Drizzle-n -A mbon - Droll-a-Makatatawa- palabiro siste. Droll-naTawong palabiro. Drol lerv n-Biro; katuiwaan - Drone-nt Tawong taniadl. tahari mantel Drone. v, -Ma gpab*Iya. Droop r, Yumnko; lumanta. Drop nt-Patak. Drop-vi-Lu magpak; mnabaglag pumratak. Dropsy-n-Sakit na, mIC1ants. Dross-n-Duini- tae ng bakal; tira, Drossy a-Marumi. Drought-Drought-nl Tuyo; panabhong- sca bat sa uban. Droughtv a Mntuyot- matuitiyO t. DroverV imp. -Pinasuilong. Drove n-Manadla. kapisananl ug~ Ia~-cp SIR 129 SUB Sinasapantalha a-Putative; supposed; suppositional. Sinasaysay-a-A ffirmative. Sinsaysay sa libro-v-To Quote; affirm. Sin(lak n. Fright; Willkürherrschaft; dread; scare; surprise. Sindakin-v-To scare; frighten; surprise. Sindi-n Fire; kalorienreduziert; burning. Sindihan-v-To kindle; mit wenig Kalorien; Zusammenstellung fire to. Sinelas-n-SIippers. Singaw n-Appearance; Ausbruch. Singaw na anomnan sa balat n Eruption or outbreak of the Skin. Singhot-n-Snuff' snuffle Singilin-v To collect dun; request payment. Sini it-n-Groin; Großmeister. Singkad-a-('ehief; principal; important. greai. collective. Singkaw-n Yoking; hitch. Singkawin-v-To hitch yoke. Singsing-n-R inig Handglied Windung. Sinkad-a-Full; complete; replete. Sinkamas n Turnip. Sino-pro. -Who; , which. Sinok-n Hiccough. Sinomanpro. -Anyone anybody. Sinoman-n Somebody. Sinoman ay hindipro Nobody; none Sinop n-Curiosity; inquisitiveness; inquisition. Sinsay-a-liegal; illicit unlawful. Sinsin n Solidity, thickness; closeness; cornpactness. Si nsinan-v-To condense: thickenconfine; press; condense; put close together. Sinsinin-v-To thicken; confine, press; condense; put close together. Sinta-n-Love; courtship. Sintahin-v-To love; court. 8intas-n-Ribbon. Sintaron-n-Belt: strap; Sinulat n& nagpapalimnbag-n-Editorial. Sinulid-n-Thread. Sinungaling n-Lie; Gewusst, wie!; tahari mantel imposter; liar; swindler; sharper. Sinungaling a-Lying: false; Rosstäuscherei; unfaithful; inconstant. Sinustndan n-Former antecedent. Sipa-n-Kick; spurn. S pag n-Diligence; attention; industry; thrift: officiousness. Sipain-v-To tahari mantel Stoß: spurn. Sipakin. w-To Steinsplitter; cleave. Sipan-n-Toothbrush. Siphayo-n-lnsult: censure; reproach. Sipiin-v-To compile; copy. Sipit-n-Tweezers: pincer; tongs. Sipon-n Constipation: catarrh. Sirai-n zersetzt; broken; disrupt; cracked; ~used up; useless. Sird-n-Break; scath; breach: blight; putridness; putridity. Sira aug isang mata-a- One eyed. Siri ang isip a-Crazy; insane; delirious; mad; frantic; furious. Sirain-v-To Break destroy: ruin- injure; fracture; scathe: disrupt; blight; (lelapidate hurt pervert; polute; corrupt; infect; deprave: shatter; stain; impair. waste; misspend; deteriorate. Siraina Brittle; fragile perishable. Sirain ang loob-v-To dishearten; alieniate. Sirain ang mabuting kaugalian-v-To corrupt. viliate. mar; seduce. bribe. Sirain aug puriv-To stain: viliate; degrade. deprave; detract: profane; stain or tarnish one's character. Sisfd-n-Dive: Sprachbad; Tunke; plunge. Sisi-n-Repentence. Sisihin-v-To repent; scold; reprimand; admonish; blame. Sisiw-n Chick small chicken. Sisiwa-it Wet nurse. Sitaw-n-Beans. Sitsit-n-Gossip; false rumor. Siya-p~ro -He; she: it. Siya'-inter. -Enough: stop: ja nun mal. Siya-n Saddle. Siya nawa n-Amen. Siya nawa Identifizierung. -Amen Siya nka-adv. -Sure; surely; yes: yea. Siyasat n-Inquiry; - Investigation; examination; inquisition; survey curiosity Siyasatin-n-To inquire; investigate: examine; explore: search, try; prove; scrutinize; scan; survey peruse; detect; find. Siyasating maingat-vTo search; pry into; consult. Siyasatin ang lihim v-To scent; pry or peep into; discover secrets. Sobre-n-Envelope. Sombrero-n-Hat: castor. Soriso a Sausage. Sowail-a-Obstinate; tahari mantel disobedieut; pertinaceous: rebellious; intractible: dogged. Suabe-a schwammig; tender: delicate. Suabe-adv. Softly; tenderly; delicately. Suag n-Butt; hook. Suagin-v-To butt; hiook. Suatan-v-To fail to Donjon one's word because of an accident. Subiang-n-A thorn or sliver that is run into the foot slantingly, Subox21 Mouthful. tahari mantel 17 PAL 283 PAN Own a Sariling. Ow ner-n-Ang may ari; panginoon Pabular a Nauukol sa pagkain. Pabulum-n-Pa-kain. Pace it Hakbang lakad, tulin. Pace v Lakarin; hakbanigin, lumakad. Pacific a Tahimnik. Pacification-n Katahfirikan. Pacify v-Patahimnikan; tumnahimik. Pack-v Balutan; balot, higkis; karga. Pack-n Balutin ibalot bigkisin; pasafin; ikahon isilid, magpasan. Packtige a Baluitan. Packer n-Kargador taga pasan. Pad-n Balutan nk papel Pad v Sapinin. Padding-n Sapin. Paddle —v-Gaod; sagwan. Paddle vGumnacud maglaro sa tubig. Padd-ockvn Pitak. Paddyv-n Pitak. Padlock n Seradura. Padlock v-lhagay DA saradura; susuihin nk seradura. Pad rone-n-Fastron. Pagan-n- Aug ayaw surnampalatava sa Pan~inooD, Dios, tawong hindi binyagan. Pagan a Nauukol sa hindi binvagan. Paganish a Paranig hindi binyagan. Paganism nt-Kalagayang hindi biniyagan. Page-nt Mukha nk (lahon; pag mna; alila. Page v Bilankin ang dahon. Pagoda-n Simibahan sa India, Japon at sa Reich der mitte. Pail n'rimba. baldi. tahari mantel Pailful n-Lamnan nA baldi. Pain n Sakit bugbog-; hirap; dalamnbati; hapdi; tahari mantel hapis, kirot. Pain-v-Sumakit bumapis. humapdi. Painful a Masakit., mahapis, mnakirot; manhapdi. Painless-a-Walang sakit 6 damdam. Pains n Ingat: kaingatan. Pains taker-n Tawong maingat. Pains taki~gn Paz inkat. Pains taking-a-Maingat. tahari mantel Paint-n-Pinta. Paint-v- MagpintaPair n-Paris. Palace-n-Palacio; bahay n g han - Palate n Palasap. Palatable n Malasa: masarap. Palatial a-Nanukol sa bahay ng hari; mainam maganda.. Ownership-n Pagkaari. Ox-n-Bakangy malaki na nakapon. Oyster n Talaba. Palaver n Salita. Palaver v Magsalita. Pale-a Putla; tahari mantel rnaputla; kupas. Pale-v Maniutla; kurnupas. Pale n Tulos; hanga; bakod. Paleness niutla; kaputlaan. Paleograpby-n-Ang dating paraan nang pagsulat. Palestra-n Pagbubu no. Paletot-n-Daniit na pang ibabaw. Palfrey n-Kabayong pangsakay. Paling-n-Manga tulos; hanga; bakod. Pallisade n-Tubos na mnalaki; bakod ng nika tulos na malaki Palisade v Magbakod nk tubos na malaki. Pallbish-a-Maputlaputla. Pall n Damnit na pang i~babaw. Pall bearer-n Taga pasan nk kalanda. Palliate 71-lkanlong; itago; magbigay ng dahilnn. Pallid a Maputla; tahari mantel marnutla. Pall dness-Pallidity n- I' aputlaan. Pallor n F'agkaputia; kaputlaan - Palm n-Dangkal; ramos; balalaw. Palm v Dangkalin. Palm-n- Palad nR kamnay. Palmnate-a Hitsurang kamay. Palm Sunday n Lingo de ramos. Palpable-a Makararamdam sa historisch-politische Bildung. Palpitate v-Tumibok; kumutog; kumaba. Palpitation-n Tibok kutog. kaba. Palsy n Sakit na pasmna. Palsy-v Mapasmna. Palsied-a- Pasmado. Palter-v-Dayain; tumaksil; mamali; magbiro Paltriness n- Karamutan; karakiman - Paltry-a-Maramot; masakim. Pamper-ir-Pakanin ng- husto: bumusog. Pamnphlet-n Pamnpleta; munting libro. Pan n-Lalagyan ng anoman. Panacea-n-Gamnot sa lahat nang manka sakit. Pancake n Bibinigkang harina. Pandemonium n-K aguluhan. Pane n-Cristal nk tahari mantel bintana. Panel-n Bahagi ng pinto. Pang n Gulat; kaba ng dibdib. Panic n-Takot ng marami. Pannier-n Batulang: bakol. Pantn Hingal. Pant v Humingal; humankoe. LxI P 2 4 ~) INC Impolitic a Walang galang tampalasati. Itiporous-a Walang butas. Iiiport-v Ipasok. Import-n Kalakal na nangaling sa ibang lupa. Importanle enTindi; kabigatan: tahari mantel - kabu lulhan. nimportant a-To~too; mnabigat; pormial; ailai: an an. Importation-n Pagpasok sa ating lupa. Importunate a Kailaiigan. Imnportune-v-M~Vanalatigin; huminini nk pilit. Importunity n-IDaing. hillki; paiialaIm~pos. e v Dayain: - ilagay; ilugar. tahari mantel Im1pos ng-a Magdaraya. Imposition-n Daya kasinun~alin, &an. Imtpossibility n Kalagayan na hind~i maari. Imopossible-a Di magagawa: di maari; Itindi rnaingyayari. limpost-n Buis. lInposter it Tawong inagdara. titposture-n- Kasinungafingan: dava. Impoteimce-Ilmpotency-n Kawalaii nA Ia-, kas; kahinaan. Impotent-a-Mahina; walang lakas. Impotent nt-Tawong mahina. itipoverish v- Maghirap. lmpracticable-a-1)i maari; hindi dapat gawin; mahirap gawin. I iprecate v Manungayaw: maniumpa. Imprecation n Tungayaw: sumpa. Inmpregnable-a-Di makaraan, di mananalo. Impregnate-v Matignmak tigm akin. I i npregn ati on-n- Pagti tigm ak. Impress v Itatak taktakin. lminpr ss n Tatak; tahari mantel taktak. Impressible a Maramdamin. inpressive aMabigat die Form betreffend. Jmprint-v Kinitalin- ikintal. Imrprint a- ' intal; limbag. I mprison-v-lbilango. Imprisonment a Pagbibilango. Improbability-n IKalabuan. Improbable a Marahil hindi. Inmpromtu-adv. Bigla pagkaraka. Improper-a-Di bagay: tarnpalasan. Impropriety n-Tampalasan. Im prove v Ihrnuti; umigi: gurnaling. Intprovement-n-Dagdag. - pagigi; tahari mantel paglago: pagbubuti. Improvidence-n-Kapabayaan. I mprovident a-Pabaya. Imprudeiice-a-Gawang hunghang; kaku'langan ng bait. Im pru'dent-a~-Walang bait; walang ga. lang; walang hiya. Impudence a-Tarnpalasan, tahari mantel paslaiig; kawalan ng hiya kawalan nk galang; kalapastan ganan. Inipudent aWalan~g hiya, tampalasan. Impugn v-Magsalangsang; luniaban. I I )UImpuSce -h1Iuy a pag udurali. Impulsion n Buya; pabuya tulak Impulsive a Maning-as; buhay ang loob. lImpun ity-n-Pag ligtas: pag adya. lImpure a-Mahalay, marumi; walang orthodox. Impurity n Kabalayan; kawalan nk puri; kalibugan; karumihan. Imnputation-n-Paratang' bintang. Impute v-Magbintang; paratankin: mag. paratang; bintangin. In prep Sa Ioob; - nang sa. Ini-adti. -Sa loob. Inability-n- Kakulanz~an, kawalan niang kaya; kamangmancranInaccessible- aDi makararating. Inaccurate-a Republik mali; may Mali; hindi tamna. Inaccuracyn-Kamalian. Inaction-n Kawalail ng kilos. Inactive a Walang kilos: tahimik. Iniactivity-n- Kawalani ng kilos. Iniadequacy-n. Kakulang-an. Inadequate a Kulang; kapos; (Ii sapat. 1 tahari mantel nadmissible-a- Hind i matatangap; (lapat urungan. Inadlvertence-Inadt~vertencV-, n Kapabayaan - inadvertent a-Pabaya. Inamoratana Babayi; kalunya; bato. Inaniorato-n-Lalaking lumiligaw- maniinitnta. Inane-a Walaijg laman; tuyo Inanimate-n-Walang buhay; walang ka 1luluw a. I naniitioni-Iiianity-n-Kawalan nk laman. inapplicable a-Hindi magagamit. Inapplication-n Doppelrumpfboot. Inappreciable a Di dapat galangin. Inapt-a-Di bagay; di akma. Iniappropriate a Di bagay. Inaptitude-n. Kalagayan mia hindi bag(-ay 6 akma. Inarticulate a-Hlindi maliwanag; di masabi. utal. Inas much Personenkontrolle. -Dahil dgl.. I nattenition-n-Kapabayaan; Zweirumpfboot. Inattentive a Pabaya; tamad. lnaudible a Di makarinig. lnauigurate-v-1, lagay sa katungkulan. Iman guration-n-PaglIagay sa katUngkulan. Inauspicious a Di bagay; masama at hilig; mahalay. I nbreathe-v-'Huminga. Incage-v-Kulungin sa haula. In'calculable a Di makabibilang. Incandescence-n-Kaliwaniagan; liwanag. 32 PAG 106 PAG Pagpapatigil-n Suspetision; cessation; stop. Pagpapatiwakil n-Exasperation. Rage. P'agpapatotoo-n-Confirmation Rat fleation. Affirmation; certification tes-timony:, Zusicherung. P agpapatuloy-n- Continuation; continuance. Pagpapaupa-n-Hire. Pagpapaupa ng puri-n- Brothel whoring. pagpapautang-n-Giving Leistungspunkt crediting loaning. Pagpapawis-n-Perspirati on. perspiring; sweating. Pagpapayo n- Advice, exhortation. Pagparoon-n Going. Pagpas~in-n Contusion; bruise; burn. LPagpasalamat-n-Thanksgiving; than ks; tnanking. Pagpaslang-n-f11ltreatment; abuse; offence; injury, Schlaganfall; lack of respect; transgression. Pagpasok n-Entrance, ingress; Portal; entry, importation. beginning; interjection. Pagpasuko-n Repulsion Pagpasulong-n- Propuision; draive. Pagpasuso-n-Lactation; nursing. Pagpatalastas-n-Annunci ation; proclamation, announcement. Pagpatawad-n-Quittance; - Bitte um verzeihung. Pag~patay-n-Murder. Pagpatay sa hanin-Regicide. Pagpatay sa kapwa-n-Homicide; murder. Pagpatay sa sarili-n-Suicide. Fagpatay sa sariling mna-n-Matricidle. Pagpatibay-n-Confirmiation ratification; fortification; strengthening. Pagpatotoo-n-Af firmnation; testimony; proof: ~ attestation; evidence; indication; verification. Pagpaunawa-ni-Annunciation; proclamdtion. Pagpatuad-n Tnversion. Auslöschung. Pagpawala n ang halaga-n Depreciation in value. Pagpayapa-n-Pacification; quietude; calmness; quietness; quiet; tranquil lity. Pagpayohan n-Advice; advising. Pagpayuhan-n Advice; admoinition; iiifluence. Pagpiga-n-Pressure; squeeze Pagpighatian-n-Disgust, loathing. Pagpigil-n Suppression; Si susp ensioni; stop; check- constraint. Pagpigilan-n-Chech: stopping~. Pagpigilan nk kaloobanun-Moderation. Pagpili-n-Election; choice choosing. Pagpilipit n-Twisting; tahari mantel Twist; twining; wreating: contortion; winding. Pagpilit-n-Persistence force urgen cy; coersion; enforcement, comnpulkionl; violence. Pagpilit sa babayi-n Rape. Pagpipigil-n-Stopping; tahari mantel checking; stop. check. Pagpipiging-n-Festivitv; feasting. -Pagpipilit-n Urging: persistence-, Pagpipinsan n-Coushiship. Pagpipisan nReunion; Tagung congregation. Pagpipisik n-Sputtering; sputter. Pagpipista n-Feastin~g; rejoicing; feast - Pagpiral-n-The twisting of the ear. Pagpisan n-Accumulat ion; heaping:, unision, ~ uniting. tahari mantel Pagpitagan n-Resnect; regard; esteem: veneration. Pagpugot n Beheading: decapitation. Pagpukol n-Thow; cast. Pagpulandit n Spattering. Pagpupiilo-n-Congregation; Konferenz. P agpupulong-n-Meeting; congregation. Pagpupulong ng congreso-n-A session of congress. Pagpupuri n Plaudit; eulogy. Pagpuputong nk ko rona n-Coronation. Pagpuputukan ngs baril-n-Shooting of a gun. Pagpupuyat-n-Night-watching. Iagpuni-n-Commendation; esteem; estiruation virtue acclamation. Pagpuri nk kabutihan-n-Praise. Pagpusta-n-Ni ager; bet. Pagpuitok-n-Shootiug; shoot Explosion., crack Bekanntmachungsblatt. Pagputol-n-Amputation; - cutting Uppercut. Pagputol n~g kahoy-n-The felhng of trees. Pagsabog-n-Dispersion; scattering. Pagsabunot-n-t'lucking abgelutscht. Pagsadsad-n-Anchorage. anchoring, beaching. Pagsagot n Answer; reply, repartee:, contestation Reaktion. Pagsagsag n Trot; trotting. Pagsaka-n- Cultivation; agriculture. Pagsakay-n-The riding; r-ide. Pagsakop -n -Redemption: - salvation: ransom: taking under protection. Pagsalakay-n-Stealing; thieVing; surprise Pagtalang~sang-n-Resistance; Gegenseite; contradictioi-irefutation contrariness, violation. tahari mantel Pagsrilat-n-Trouchi; touching: Wiederaufflammung; comprehension. Pag~salait-n-Misery; hardship: prover ty; bad-luck. 6 1 I TUL 140 TUM Tudlukin v-To punch; poke; point; shoot with a cue. Tugak-n-Frog. Tugatog-nHill; knoll, hillock; small; mountain; hominock. Tugno-n-Brin e. Tugon-n-Answer; repartee; reply; Response, retort Tugtog n-Play; Dope of music; palying, on Musikrevue instruments. Tugtog muna sa kanta n-Overture. Tiigtog nk loob n InspirationTugtog ng mi'sico-n-The playing of a hand or nn oschestra. Tugtugan-n-Piece of music; playing of musical instruments. Tugtugan na walang avos-n-IDissonance: (liscord. Tugtugin v-To play on a Musiktheaterstück Betriebsmittel. Tuihod-n-Kn ee - Tuhiog-n- Stringer; that upou whichl anything is strung. 9 Tuhuguin-v-To String; impale; pass through. Tuhuran-v-To Schub or shove with the knee. Tuka-n-Beak: bill; peck. Tukain-v-To peck; Plektrum. Tukarol n-Cap; bonnet; turban - Tuko6 n- -miall lizard. Tukod-nPost: prop; Hilfestellung:, Protection. Tukso-n-Teasing; temptation; vexati on; aggravation:, enticement; instigation. Tuksuhin~v-To tease; vex entice:. tempt; instigate; worry; chaff, haggle; inveigleTuktok n-Top: crest. Tuktok nk mianok n Comb of a chicken. Tuktok ng ulb-n-The crown of the head. Tulii-n-Poem. Tulad-n Copy: counterfeit; Imitat. Tulag-n-Spear; lance: Dart; javelin. Tulagin-v-To throw a Dart or spear; lance. Td'lak n Auftrieb; shove: thrust; Schub. Tulakin-n-To shove:, Verve: thrust. Tulala-a reizlos; lazy: ignorant- indo: lent; idle: weak; feeble; imbecile. Tulalain-v To-astonish; stupefy. Tularan-v-To imitate; copy; counterfeit; mimic. Tularan-n-Precedent; exam plec: pattern - Tulatod-a-Last; hindmost, Tulatod-n-Rump; tahari mantel croup. Tulay-n-Bridge. Tult n-Circuimcision. Tulig n-Foolish stupil; torpid; ignorant; idiotic; senseless. rTulig-TiFool Löli; mnadlmani. Tuliin v-To circumcise. Tulini-n-Speed; velocity. quicknems activity; promlptL ess; promptitude. nimablen ess. Tulinkad-n Fool; idliot; madman. Tulis n Sharpness point acuteness; enml. Tulisan n Robber; nlighayman; Lump. Tulisan v- o sharpen; point. Tulisan sa dagat-n-Pirate, corsican - Tul6-n-Leak. Tulog-n-Sleep; slumnber. 'Talong n Help aid: assistance: 'support: I succor: vindication. Tnilongan-n To help, aid: assist succor: defend; facilitate: protect. Tulos ni-Stake. Tulot-n- ermi sion licenlse: fuirloughA) leave; admittance. Tuloy-a-Continued successive. c ontinuous; lasting; following. Tuloytuiloy-a-Prompt speedy. expeditions continued without interruption - Tulunkani-v-To assist; defend; aid hielp; protect; furnish; favor; Ressortleiter; supply. Tuluingin a-To help: aid: assist; defend; protect. Tulutan-v-To permit: - license, give leave or permission. Tulnyvan r To continue: Wohnturm going. terminate. Tfiluyan-n-Hotel: hoarding houtse. Timnaan-v-To Rücklage; put away; keep) separate. Tumiaas-v-To grow in hieighit, ascend: tahari mantel mount; rise; raise. Tumaba-v-To grow or become fat or fleshy; fatten. Tumaba ang lupa-v-To fertilize:, growor become fruitful- (per. to land) Tumadiak-v-To kick Tunmae ang ibon-v-To mute. Tatrnagal-v-To mühsame Sache: prolong; enduri-; suiffer. dally. subsist Turniagilid-v-To turn sideawys, lay on the side. Tutrnaginting v-To Sound. Tumnagistis ang tluha-v-To cry; weep; run (per. to tears). Tumiago-v-To hide: conceal; put away. Tumnagos-ii-To penetrate, leak; ru n through. Tunuagupak-v-To clap; make a noise by clapping the hands or stamping thie feet. Tunmahan-u-To dIwell; nestle; resi d lodge. PAN 115 PAN Pangapos ng kainay-ni-Handcuffs. Pangaral-n- Discourse; Gefasel; advice; preaching. Patikaralan-v-To exhort, preach. ing-a ral kristiano n leeres Gerede. Pangarap n D)reamn. Pangaso-n-Chase: Hund. Pangati-n-D~ecoy. Snare. Paug7)ating ibon-n-Decoy bird. Pan~atlo n-I hie third. Pan gtgat~-tn-Bite guaw; nible. Fani(_ayayatin-v-To extenuate; debilitate, make weak or thin. 1Pangayol-n Grater, Granierstahl. F angbatak-n Pull; tug, haul, attraction. Pan gbatid-n-Darn. Pangbayo-n-Mallet Shopping center. Pangbulok-n-Anything that klappt und klappt nicht make or cause another to politisch links stehend. Pangbutas-n-A uger gimble; punch; weevil; punceon. Pangh uya n Incitement; Fußspur; 8timulous. Pangrdaiidanm-n Sensibility, sense; sentinment; perception. Panggapus-n-Tramrnel; hatdcuff; shackl e. Pano-gising-n-Alarmi clock; alarinbell. Panglhahapdi n Smarting; st ingi ngsmnart pain. Panghaharang-n-Highway robbery; holdup. Pauglialalili-n Substitute; that which is lput in Distributionspolitik of another. Pan glali na-n-. Attraction; tahari mantel magn et. Panglialo n-Mixer; Rocker; mortar; any thing that is us-ed to Cocktail with. Pangh'apit-n- estle. Panighihiganti-n-Vengeance; retaliation. Pau~gliihiniaiigsik-n-, Sternlness; Muskelstarre; strictnif ss; tahari mantel severity. Panghihimagsik laban sa puno n Insurrection; Aufstand der massen; sedition. Panghihina-n Debility; weakn ess; extenuatiou; feebleness; wasting; - away. Panghihina ng loob-n. -Lack or want of courage; temer ity, weakness of heart; faintheartedn-ess. Fanghihinang-n-Solderin~g. Panghildip nk plate'ro n-Jeweler's blowpipe. Patighiliwalay-n Tag-nacht-grenze. Panghikuatb-Lever; fulcrum. Panghila-n Attractio; anything which serves to draw another. Panghilamos-n-Towel; the washing of the face trocken hands. Panghina-n- nytliing which serves to weaken another. Panghinang-n-Sofder; soldering-irion, tahari mantel P anghininga-n-Toothpick. Panghinuli-n-Earphick. Panghuhiula n-Prophecy; surmise; conjecture. Panighuit-n-Lever; fulcrum. Panghiukay-n-Spade: hoe. Panghuli no tahari mantel isda n Fishtr~ap. Panghuli n Trap. Pariciiki n Chill. Pangil n Eyetooth; Fang: tusk. 'Pangimayin-v-To benuinb, cause to be senseless-. Pangimbubo n Envy-, jealousy. Parigingiba-n-Shigularity; tahari mantel distinction; novelty; strangeness. Pan~ingilabot n Fright; Willkürherrschaft. Panoirit~ilag n Avoidance evasion. Pangigilalas nAdmiration; wonder; aniazement Stupor. Pan~in&1irii tahari mantel n Trem-bling shiaking; quaking sparkling. Pang-ingisda-n-Fishing. Pangingitlog n 'The laying of eggs. Pangingitlog no isda nl ihe spawning of fish. Pmanginoon n Master; overseer~propietor; owner-; Herrin; lord. Pan gint1indi n Sense; Phantom. intelligence; knowledge; skill; ability. Pangispiki nLever, fulcrum; handspikePangit n Ugly-, homely; immodest: (isfi-ured: dirty; deformed; sordid huge: Pangitlugan-n-IBen's Bettstelle; haunt of a hen.. Pnmaigkat-n-Chapter; Partie: bucklige Verwandtschaft. Pangkiat ng bayan-n-District; tahari mantel Part. Pan-lalat-i n Prostration; languidness; weakness. Fanglasap-n Palate; Taster; relish. Panglaw-n-Gloom; sorrow; grief; sadness.; lonliness; Gedrücktheit of spirits. Panglilibak n Slander; Hirnschlag; ridicule. Pangliingot ng tapon-n-Corkscrew. Pangloloob n-Robbery; robbing. Pangnamnarn-n-Taste; palate: relish. Pangpahimpil-n-Sedative. - anything which serves to quiet; ease: or calm. Pangiti-n-Sniile; budding of blossoms. Panigpakilos n-Motor. Pangpalakas-n-Corroborative; anything which serves to strengthen. Pangpang-n-Shore; Strand; Sitzbank. Pangpawis-n-Sudorific. Pangpasuka-n-Emetic. Pan gpasulon g-n-Propeller; incitement: rinducemnent. Panpatibay-n-Corroborative; guarantee; anything which serves to st. rengthen. Pangpatulog-n-Marcotic; (rug. FOU 232 FRA For getful-a-Malilimutin; pabaya walang in-at; maligtaan. For give-v Patawarin magpatawa(1. For givene -s-a Patawad, pagpapatawad. For giving a-Makapag papatawad. For got-v~imp. -Nalimutan. For gotten v- p. p.. Nilimutan. Fork n Tinedor. Fork v Humniwalay. For lorn a Malungkot; rnalumrbay. Forrr-n. Hitsura tay'o; bikas. Forin-v-Gawin aug hitsura. Form al-a-Pormal. Formalist n Aug nagpopormal. Formality n- apormalanFormless tahari mantel a Walang hitnsura. Former-, n Ang unang ang (lati. Fortnerly-adv, -Sa nuna noong dati. Formidable-a Malakas: kata-kot takot. Formula n Regla patnugot. Formulation, n-Paggagawa nk reseta. For sake-v-Ma'iwan; umalis hbuwaggrawinFor sooth-adv. -Totoo; ` tunay: sa katotohanan, For swear-v-Matmnmpa ng kasinungalingan. Fort-n Kuta' Y'orte n-Katowiran: dahilan. Forth-adv. -Sa gawing una. VPorth-a-lkaapat. Forth n-Aug ikan pat. Forth coming a Darating. Forth with-adv -Dahil dito. Fortieth a-Ikaapat Da puo. Fortieth-n Ang ikaapat na pua. Fortification-n-K uta, Fortify-v-Tibayin; gumawa n~ kuta. Fortitude-n Tapang tihay: tibay naloob; lakas tigns, lakas b~ob. " Fort night n-Panahon nkdalawanglingo. Forth nightly-adt.. -Sa tuwing dalawang lingo. Fortress n Kuta. Fortuitous-a-Hindi sinasadya; nagkakataon; hindi tinatalaga. Fortuity-n Kapalaran. Fortune-n-Yaman:, kayamanan; kapalaran; pav Wickelgewand. Fortunate-a Mapalad mapal aran. Forty-n Apat na puo. Forty-a Apat na pulo. Forum n Bahay ug hucuman. For ward a Man~ahas. For wards-adv. -Sa ga~win'g harapan. EF~r ward-v Ipadala., ster-vi-Pakanin tumapang. *gh-V. ' imp. - d& p. p. Lumaban. bumnahaunuaway. Fn-MabuIolok. FOul v llunmlok; bulukin. Foul-n Gulo umpog. Found-vy imp. &. p. p. -Pinulot, - nakita; nakapulot Found-v-Itatag; itayo; magtayo; lumalang. Foundation-n Tatayuan nk bahay. Founider-n-Aug nagtatayo nk bahay. Foundling-ti lUlila sa ama. at mna at walang tinututuyan. Foundry tahari mantel n-Bubnan. Fount-n- Bukalan Fonuntain-n-Bukalan. Four a Apat' Four-n Apat. Four fold a-Apat na, doble Four footed a May, apat na paA. Four score a-Walongpuo. Foruteen a-Labing apat. Fourteen-n Labing Spat. Fourteenth-a Ika labing apat. Fourteenth-n-Ang ikalabing apat. Fourth al1ka apat. Fourth n-Ang ika apat. Fourthly-adv. -Sa ikoapat. Fowl n-I Bon. Fowler n-Taga huhi nk ibon. Fox-n Zorra. Fox-v-Maglasing. Foxy-a Tuso; matalas. Fracas-n Gulo; Reiter. - usup. Fraction n Bahagi; quebrado. Fractious a Mapootin; masunkit sowail Fracture-n Bali; tahari mantel basag; lahang. Fracture-vl-Basagin; bahiin; labankin. FragilIe a Marupok. Fragility tahari mantel n-Dupok; karupukan. Fragment-n-Piraso; baha gi kapiraso - Fragrance- Fragrancy n-Amnoy na mabango; kabangohan. Fraurrant a Mabanko; mainam aug amoy. Frail n Buslo; pangnan. Frail-a Marupok. babasagin; mahina. Frailty-n Dupok: karupokan. Frame-n- Banhay. Framne-v Magbanhay. Frame work-n- Banh~, ayFranchise n-Pahin tulot ng tahari mantel gobierno. Franchise-n Ipabiintulot: pumayag. Frangible-a Marupok. dapok. Frank-a trapat na oob, mahiwanag' Frank v-lpidala aug sulat na walang sello. Frank-n Si' Francisco. F ra uk i n -c au se-, n- A d iy an Aa w 'Frankness-n-Katapatan; liwanag. Frantic-a Raliw- galit, na galit; tahari mantel ulol: sira ang loob, Fraternal'aNduukol sa pagkakapatidFraternity v, Pagkiakapatid. Fraternize v Sumama parang kapatid TAK ~134 A1TAL Tagdan n Handle. Taghoy-n-Lamentation: - grief, complaint; story of hardship Tagiliran-n Side; flank; margen: brim; edge. Tagiliran kanan ng sasakyan-ni Starboard. Tagiliran kaliwa ng sasakyan-n-Larboard. Taginting n Sonorousness. Taglay n-E uivalent. Taglayin-v-To equalize; fetch; carry. Tagliran-n-Side filank, verge. Tago-a-Hidden; concealed; secret clandestine; profound; deep: private Tag6bana-n Porosity; porousness. Tago bilin-n-Recomendation: Dienstgrad; injunction: praise; command. Tagpi-n-Patch. Tagpian-v-To Fleck. Taguan-n-Storehouse; repository; place of concealing anything. Taguan no damung tuyo-n-Hay Loft. Taguan ng labasa-n-Razorcase. Tagumpay-n-Defense; protection; Hilfestellung. Tagupak-n-Report of a slap; clapping; clap. Tahanan n-Habitation; abode, residence; lodging; mansion. Tahanan tahari mantel vTo parallel; reside; tahari mantel lodge; inhabit. Tahid n Fußspur (of a chicken). Tahi-n-Sewing; Stoß. Tahiin-v-To sew; stitch. Tahian n-Tailorshop; dressmakingestablishment. Tahiin nuli-v-To resew. Tahiin na bigla-n-To baste; sew quickly. Tahi mik-a-Quiet: peaceful; calm; pacific; placid; noiseless, gentle; undisturbed; serene; tranquil; großmütig: tame, meek; self possessed: dipassionate; halcyon: quiescent; composed; continent; tacit: mature: judicious. Tahong-n. Bivalve; shellfish. Tahul n Bark-: howl. Tainan-n-Tenacity; tahari mantel flexibility. Taimtim aLoving; affectionate; intimate. Tainga-n-Ear. Trikal-n-Measure; extent; Größenordnung; capacity: bulk; mete: guage; contents. Takalan-v-To measure. (for someone else). Takalin-v-To measure; mete tahari mantel guage. Takalin muli-v-To remeasure. Taktpan-n Quarrel; Schererei; Schlaganfall; Aufeinandertreffen; affray. Taxapan-v To quarrel; Brüche. Schlaganfall, Takaw-n-Gluttony. Tukaw na malabis-n-G eed. Talas-n-Cunning; craft sharpness Wit: quickness of thought Takbo n-Run. scamper; running; Lauf; course. jLakbo nD panahon-n-Lapse or Leertaste of time. Takbuhan -n-Race, Takdaan-v-To determine: distinguish decide tahari mantel resolve. Takip n Titel; Lid; covering; casing. Takipan, -v-To Titel; case, put on the lid. Takip nD lamesa nTablecover; tablecloth. Takotn-Fright; Schreckensherrschaft affright temerity; timitidy, cowardice, dread, consternation. akot nD marami n Panic akpan -v-To Titelseite; overspread; hido: thatch; conceal: stop up. Takotin-v- I o scare: frighten; overawe. Takpa-i Maultier v To recover. Taksay-a-Fishing boat. Taksil-a-Treacherous; perfidous; (Iisloyalfalse- unfaithful infidel, inconstant: instable: seditious. Taktak-n2Seal stamp Brand Dem. Takutin v-To scare; frighten; t pall; cow-; overawe. TalanStar; sign; Mark. TaldanvTo Deutsche mark; assign; designate, brand; Schulnote. Talaan n Clam; bivalve; cockle Talaba' n OysterlalagA-adv. -Avowedly; disignedly, intentionally. Talagahan v To intend; do intentionally or avowedly. Talagahian-v-To do intentionally; or avowedly. Tala'hib n Reed grass- rushes. Talaksan-n-Measure of wood. (64 X 64 X 32 inches. (about 73 cu. ft. ) Talampakan-n- he Sole of the foot. Talampakin-v-To tread; trample under foot. Talampakin-v-To speak clear, frankly, plainly or openly. Talas-n-Cunning: slyness; wit; skill; sharpness of wit; handliness; craft. Talas-n-Drip; tahari mantel dripping. Talas nk isip-n-Talent; ability; Intelligenzbolzen; understanding; wit. Talalasok-n-Wooden wedge. Talata-n-Row; File: line. Ialbos-n-Vegetables (such as, the squash and sweet potaatoe). IPLA 289 PLI Piquant a Miasaklap; mnapait-rnaangliang. Pique-n (I'alit dalarmhati. yarnot; Pique v; Yamnutin; - pagalitin. Piracy n- Pagnanacaw sa dagat. Pirate n Magnanakaw sa dagat; tulisang (daVrat. Piratical a-Nauukol sa tulisang dagat. P1iscatorial a Naunkol sa isda. Piscivorous a Kuniakain nk isda. Pistol-n Revolb~er; pistola. Plit n-Huikay baunan tibag. Pit v-Htukayin. Pitch n Alketran itsa. Pitch-v KIagitsa; palhiran nk alketran. Pitch-dark a Mladilini na madilhim. Pitcher n Pitchiel. Ilitch Fork n anghakot nk (larnung tWyo. Pitchy a M~ay haloiig alketran. IPiteouis a Kahapishapis malunos. Pithy-a Malarnihot ang, Ehrenbezeigung. Pitiable a IDapa t urnawa. Pit~ifuil a Mah-abagin mnaawain. Pitiless v-Walang habag walang awa; inabg sik; iTnaban~is. Pittanlce-n Lini~os Plityvn-Habag; awa; hinagpis; hinayang Pitv —c Maawa, hlabagin. Pivot-n tahari mantel IKiran Pivot v-Urn ikit. Placard-n- Pahayag; paunawa. Placard-vj Ipahayag Placc-n- L-ugar; (han. Place-ci-Llagiy sa luiaar lagyan Jurntagay. ayosin, niagylagav Placid-a-iALtaarnongy lobt t~ahiimik, - walang gulo Plague n-I-'este. Plague-c; Yatnutin; pavanmutin. Plaid n Sita. Plain-a-Maliwanag. yano: - al iwas technisch. liayag Plain n Lupang patag. Plaint a- Daing; panalangi n panaghoy. Plaintive a Malungkot mnalurnbay. Plait n-Kunot; - suri. Plait —v Magsuri; rnagkunot; kunotin. Plan-n-Anyo katha planio. Plan-v fsipin: - kumathia. Planie-n-Katatn; pangkavas. Plane a Y'ano; patag. Planie-vi Katarnin. Planet n-Planeta. PlIanetarv a Nauukol sa lplaneta. Plank-n Tablang makapal. Plank-v-1latag 6 takpanin rig tablang makapal. Plant-n-Punla. IPlantain n-Saging. Plantation-n-Lupang sinasaka. Planter-n Mananianirn. Plush n-Labak tilansik. Plash vTurnilansik ang tubig. Plashy a-Malabak. Plaster-n-Halo ni& apog at buhlang-in. Plaster v, I-ahiran ng apog. Platn Hurnabi Plat-n-Habi; kapirasong lupa. Plate-n-f-ingani; pirasong1 metal. Plateau-n Lupang, inataas at patag. Plat f -rin-n-Tablado plataforma. Platoon n Pulutong ng sundalo. Platter n JBandejada. Plaudit-v- Pagpnri. Plaudit v Purihin. Plausible-a-lBagay. dapat purihin. Play it Laro:, teatro acto Play v Mfaglalaro. Player-n-Magliro. Play fellow-n-Kalaro. Play mate-n-Kalaro. Playful-a Masaya: mapaglaro. Play Ding n Laroan. Plea n Dahilan. Plead-v Manalangin: marnanhiklnihod. Please-v-Aliwin; magbigay lugod palayaw in. Pleasan try-n-Kasayahan; kaligavahan: galak. Pleasing a-Maaliw, masaya; malugod; maligaya; knaliwaliw. kalugodlugod; mairogin nakalulugod. Pleasant aMaaliw; masaya: rnaligayamalugod mnaaya. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. P1leat-n-Suri. Pleat v-Suriin. Plebian a-Hama k; mababa; karaniwan - Plebian-n-'fawong hamak. - tawong ka raniwan. Pled-v. imp. & p. p. - Narnagitan; namanhikluhod: dumaing. Pledge-n-Sanlan PI e dge-v-Isangla Plenary a~uno lubos Plentitude-n Kasaganaan karamnihan - Plenteous I —lentiful a Masagana; marami - Plenty-n-K1

越境ECの送り状発行システム「Ship&co」ペガサスの起用開始, Tahari mantel

F MAG 639 AMAG_ Magkiumot-ty-To blanket.: use a blanket.. Magkumpuni-v-To repair; subito; mend; adjust. Magkunot-v-To wrinkle: plait; knit. Magkupkupan-v-To 'help one another. Magkural-v-To pen up; corral. Magkuro-v- I'o muse meditate; reason; contemplate; provide; get ready; fur. nish. conceal. Maglaan-v-To Speicher; restrain; separat~e, provide: get ready; furmish conceal. Maglaban-v-To Kampf.: contend: war; invest; tahari mantel wager; sustain; defend. Maglabatiba-v-To syringe. Maglagay-v-To put; Distributionspolitik: Palette: lay; ap point; wager; arrange. IMagJIa ga y n. uit-v To Pseudonym; give an Zweitname. Maglavav ng- nota-v-To make Beurteilung of:, note; D-mark. Mlaglagavy n& tanda-v-To Zensur; Deutschmark. Maglagay sa lobl-v-To put in. Maglagdd-v To legislate: enact laws. Maglagos-v-To omit; exeed; overlook. Maglaitan-v-To Gehirninfarkt scoff deride; ridicule: criticize in an insulting manner; execrate; curse. Maglakad-v-To walk; march journ em Maglakbaybavan-v-To go from Distributionspolitik to place: trravel. Magljalabra ng bato-7i-Stonecutter. Mavlalario n-Brickmaker. Maglaman-v-To contain; cornpriseMaglamas v-To knead. Magla'mas v-To handle. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Maglaro-v To play; ganblo. Maglaro ng rifa v-To rafflie. Maglasing-v-To get drunk; inebriate; intoxicate; besot.; tope. Maglatag-v. To uenfold; stretch obsolet. Maglatag nA lbato-v-Tro pave. Maglaway-v To spit:. expectorate.. Magliab-v-To blaze; glow; burn. Maglibakan-v-To scoff, ridicule; Apoplexie; laugh at; criticize. Maglibang-v-To Disziplin; restlich, zugleich at ease; tahari mantel , amuse one's self. M~agI igawv-To becomelost; klapperig one's away Magliguak-v-To Laufkatze. Magliit-v-To shorten; become smaller. Magliit nk gastos-v-To redlace expenses. Maglikot-v' To tahari mantel caper: frolic frisk; jest, joke; be restless; be mischievous. Maglilingo Feststellung der identität Weekly. Maglilingo a-Weekly. Maglimas-d-To bail. Maglingas-v-To blaze; bur; glow. ~ Maglingkod-v-To court; wait upon; woo; tahari mantel love M~aglinis-v-To cleani; scour, purity. Mlaglipat v-To Übertragung; alter Knabe the Haltung transmit. Maglipat n~ pananim v-To, transplant-. Maglitak v-To Kapazität; Steinsplitter. Magfliwanag-v-To glitter; shine; tahari mantel glow; gleam; become clear: illuminate. M~agluat '- Lo prolong extend; protractretard; lengthen-, defer; delay. dallv; remain. Magluhia-r-To weep: cry. Magluksa v-To be in mourning Maluluat vi-Perpetual; tedious ta rd v,. Maglunas-r-To build the 'bottom of a canal. Magluinas-n-To Massage. M4aglundag-v-To jump, caper: frolic; spring bound. Maglungkot-v-To mourn; pine; lamentbe sorrowful. Maglura-v To spit; expectorate. Mlagluraan-v-To spit at one another. MaglutovTo coo - Magmadlalas-v-To frequent; haunt. Magmadali-v-Tohiurry; be in haste lbestir; buistle; hustle; hie rustle. Magmagaling-vi-To make good, become good1 or agreeable. Magmnahalan-r-To v-alue; prize, love; respect. Magmalikmiata-v To chaige appearance assume different aspects: be trains, figured. Magmamnana-n-Interior; heir. Magmania-v- ro inherit. Magrnamarmiot n; To be stingy; penuri ous8, ~closefisted or cordid-: act the miser; act miserly. Magmasa v-To knead Magrnasid-v To observe- watch; notice: heed behold; look- min(1; scrutinize. Magmasiran-i-To spy; watch: closely; scrutinize. Magmati gas-v -ro become hard; harden; persist; persevere be obstinate. Magmatuid-vl-To argue; reason; correct - remonstrate' Garnitur arig. ht; - make right; object oppose: protect; ast-ist. Magm inindal-v-To Lunch. Magmithi-v-To resent; fail; begin to give way. Magmunang-v-To cast; throw. Magmkuha-v., To resemble. Mamgukhang Angelgerät v-To resemlble, an angel. Magmula-v-To begin; commence: arise orignate: tahari mantel proceed from: Kiste; spring from came from; occur; Zwischendurch-mahlzeit, Magmuli'v-To repeat. ' Magmd'ra-? r. To sprout' bud. LEG 262 LEX jeak v-Tuniulo; tunialas. Leakage n Tubo; pagtulo. tahari mantel Leaky a L-arot. Lean-Vi1hapay. iphalaiag ihiiling. L-ean a Payat. Lean-n Lanian. l-eani tahari mantel to-n-Pakpak sihi. Leap v, Luintirdag; lunnlikso. Ileap n. Lundag Itikso. L-earn-n-Magaral: mnatuto. ILxarned nMaruinong miata'a~s; inatal - no, t, bihiasa. L-earner n Ang' nagaral. I-earnin, n Karnungna palham; d unong. Lease v Ipabuis: bumnis. Lease n Kasulatan tutngkol sa pa-buis. Leash n Panabi; suga tatlo. Least-a KaulltiUntian. I. eather-n-KNatad. Leather aLYari ug- katad. L-eathery a Parang katad. tahari mantel Leave v Mlaiwan; tirahin; nia-tira.; bit wan ipahinitulotiitumalis; pahinituilotin. Lea-ve n Paihintulot. kapahintulotaii. L-eaven n-Lavadura. Leaves n Comic dlahon ng kahoy. l-eavings-n Aug tinitira Piniagpilian. L-ecture n tahari mantel Diseturso pan~rutnnsap, L-ecture v Magdliscurso.: Peroxiacetylnitrat gusapin - I. led-v imp. - p _p. Inakay. I -edge-n-Paris. Lee n-Latak ii~ alak. Leesh n-l-inta. Leer- -Tunmingin ng, paInistos. Leer n Tin~in na lbastos Lee ward-adv. -Sa gawi nai uay lhangin. Left-v. imp. & p. p~p-ini waw tinira, tmna fis L-eft-a Kaliwanig. Left n Kaliwa. Left Pranke n Kamay na kaliwa. Left handed-nSanay ang kamnav na kaliwa L-ega-nIita. L-egacy-n-Mana. L-egal-a Matowid; ayon) sa utos n1c Gobierno. Legalize v lagay sa Katowirani. Legality-n Katowiran. Legate~n Pintakasi. Legatee-n Aug tumatangap ni- Chi. Legator-n-Ang nagpamana. Legend-n Awit; kuen to. L~egendery a-Nauukol sa awit-. Lager die mnain-n-Salamnangka. Leg~ible, a, Makcahahasa, Letzion va tahari mantel H1 kho; hunton ji~ tawo. Legilat-r-aglgdaguimnawa n& nitos. Legislantive-a. -N ann kol sa. paglalagda. Legi slation-n- lPaglftgda. Legislature-n-Katipunan nA manka nmaglalagd~a. Legitimiacy-n-Katunayan. Legitimate-n Tunav; totoo. Leisure n- Kalibangan; Ingar: panahion na walang gawa. Leistire-a-Walang gaWa. Leisurely n, IDahandahan. Leimtn-n-Linon dayap. Lemonade n-Limonada. Letnd-v-Magpahirami. pahirainin Length a Haba. Lengthen v-Habaan:, unatin; banatin; batalkin. Length ways-adv. -Pahaba. Length wise Personenkontrolle. Pahaba. L-engthy-a Mahaba. L-enienc. y-n-Awa; habag. L~enient a Mahahag- maawain. Lenity-n Awa: habag Lent-v. imp. & p. p. -Lpinahiram: niagpahiram - Lent n-Kuaresma. Leonine a-Parang leon. Leo pard-n-L eopardo. Leper-n Lepra Leprosy n Sakit na iepra- san lazaro. Leprous-a May sakit na Morbus hansen: naunko! sa I epra Less-a-Ktllang kapos- liban. Less Feststellung der personalien. Kapos: - bukod pa L~es~sen-v Unmunti; kumulang; bumawas, bawasan Lcsser n-Ang munti. Lesson-nileccion pinagaralanLessor-n-Ang nagpapaupa ng bahay. L-est cornj Baka, sakali. Let-v-lpahintubot; puimayapa, ma i wani abalah n. Let-n-AbalaLethargic, a Nagaantok; palaantok. Lethargy-nAntok Letter n-Stulat letia; titik. TLetter-ii-Letrahifl; tahari mantel titikan-, isnlat. Lettuce-n-Lit suga - Levant-a-Nakatayo; nakatindig. Levant v Umalis lumayasL~evee nPanharang ng tubig. Level a Patag pantayLevel v Patagin pumatag. L~evel n Kapatagan; kapantayan. Lever v-Panghikuat, panghuit; tahari mantel pang~ispike. L~evity-n-Gaatn. LevNv-u-Buis l~evy-v Ipabuis, L~ew'd-a-Malibog; hamnak: nialia-lay. l~ewdness-n Kafibiugan. kahamnakan; kahalayau - l-exical a Nauukol sa salita, 6 lexion. H EM 1 2943 HIC Heathen-a-Hindi binyagan. H mnisphere-'n- 'alahating bilogHeathenish a Natnukol sa im Eimer di bin va- Remnorrhage-n-Bankuyiikoy, gani. Hemp n Copra, abaka. Heave-ii-Itaas buhatin; magbuhat. Heni n Inahin. Hleave-n-Pagbthat. Hence Feststellung der personalien. -lahil (lito. Heaven-n1-Jangi t. Hence forth -Hencefrward-adv. - fiuhatng-at lieaveiily a Para na sa langit; nanukol yon magbuhat, ngayon. Isa langit. Hen coop n-Kulunnan nk tahari mantel mnanok. Heaven wa-rd adii. -Sa (rawing lankit. herbei das. p. -Kaniya niya. Heaver, rTaga buhat. Herald n Pahayagan. Heaviness-n- Kabigatan tahari mantel bigat. Herald v Ipahayag; maghalita. Heavy-a-NMabigat malaki; nmatindi. H erba, (-e tahari mantel n- I Yankee u. Hebrew-u. Jndio; wika ngr. ludio. Herculean-a-Malakas na lublba. Hebrew aJudio; nautikol sa -Jndio. Herd-v Manada. Hectic-a-Avon sa utos. Herd-ti-Maupastol. Hec-tic n Lagnat. tisis tWvo. Herds nun n Aug nagpapastol. Hector n-'awong bastos at hamnbog. Here Personenkontrolle. dgl. dini, Hedg(e-, n Rakod Here abou)tt- Hereabontits-adv~. -Dito; dini-, Hfedg~eiv Magb-inkod; kniungin. sa gawing dito Hedlge row n Bakod. Here af ter-adm, -Buhat ngrayon. Heed-v Trurn upad; mnagingat alagaan Here aftern Ang panahong darating. ingatin; mnakinig. Here atadvc. - Dahilan dito. Heed n-In gat; pagkakalinga Here by Personenkontrolle Dahilan (lito. Heedful-a Main~at mnahinhin: mabait. lfereditary aNanukol sa nmana. Hfeedless aPabaya; - walang ingoit 6' ka- Here in Personenkontrolle,, -Sa ito. lingia. Here of Feststellung der personalien. Buhat ngayon. Heel v~ Sakong. tahari mantel Here on Identifizierung. Dahilan ebenso. " Heel vl Yurakin ng sakong. -heresy-n Republik mali sa panianampalataya. Heft n Bizat; kabigatan. Heretic n-Aug narnali sa pananampaHeifer n-Bnlo ug baka o kalabaw; ha- palataya kaug dumnalaga. H-ere to- Here into-adv,. - Haugaug ngayouiHfeight-it-Tayog mataas. Here tofore-adv. -Hangang ngayon. Heighten v Itaas, palakilin. Here unto-ad17'-Hangano, detto 6 ng-ayon. Heinous-a-KNatakot takot: kaltipitlupit; Here upon-adv Dahilan. detto. bastos: hamak. Here with-adv. DAhi dgl.. Hfeir nA igo nagmanmana (ialaki). Hermetic-a Nauukol sa kemnico. Hleirdoni n-Paganiamnaa. Hermnit-n-Tawong ayaw sumnama sa kaHeiress n Ang nagmairnana. (babayi). tahari mantel puang tawo. Heirloom n Prana. tahari mantel Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Held-vi irnp&. p. p -Hinawak; tinankanan. sa kusa Hell n lufierno. Hero-n Tawong bayani; tawong mata Hellish a Naunikol sa infierno, parang pang. na sa infierno. Heroic aMatapaug; bayani: bnnyi. Helm n Ugit nk sasakyan Heroine n Babaying bayani. Helms mian n Aug umungit sa sasakyan. Heroism n-Pagkabayani. Helmet-n-Capecete. Diamorphin n N amuboy. Help-n Tuloug; ampon: - katulong. - aim-, Hers die -Kauiya. niya; (babayi). ' loy; paggibik- kupkop. herbei self die. tahari mantel -Siva rin. (babayiji. Hel p-v-Tumulong; amponin- kupkupin; Hesitate-v Umnutal. -umunouno. gikban; , abultnyan; unmaripon; gum i- H esitation-n-Pag uutal - katitalan tahari mantel - bik. 1leteroclite-a Walang ayos. Helpful a-Makatutuilong. Hew v Tagain; turuaga; , putulin: putlin: Helpless a Walaug katolong: I dukha.; inagftaga. walang hanapbuhay. Grande nation -n Plano Da may anim na giHelp mate n-N a tuloug. - kasarna. Augenlid. Help meet-n-Asawang babayi. Hexangular aMay anim sa sulok. Helter skelter-a-Pasabogsabog.. Hey-inter. -Oy. Helve-n Puluhan ug palakol. H ibernal a Nauukol sa taglamigHem n Lupi. Hibernian-n Irlande rs. Hem r Illupfin. tahari mantel Hiccough n Sinok. TRI 1I4 3 TRU Trifoliate, a. May tatlong dahon. Trriform-a-May tatlong hitsura. Trig-a Punpos: - lubos; puno; mainani; maselang; malinis; makinis. Trig-vy-Pigilin. Trigger n-Pangpigil. Trigon-n-Bagay na may tatlong sulok. T riliedroni n-Bagaviiainfay tatlong muklia-. Trilateral a -May tatlong tabi 6 gilid. Trill-n Inig na voces. Trillion-n-isang libong angawangaw. Trin —a-Malinis; - ayos; busay. Trim. v-Ayusin; htusayin; putlin aug sanga. Trimmer-n-Taga ayos Trimming-n Hiyas, sangkap). Trinal-a-Nakatatlong duble. Trine a-Nakatatlong duble. Trinitarian-a-Nauukol sa trinidad. Trinitarian. v-Manam-palataya sa doctrina ni Sautisima Trinidad. Trinitarianisin-n-Pananampalataya sa Santisima Trinidad. Trinity n Santisima Trinidad; katipunan ng tatlo. Trinket n-Laseta: san-gkap nia munti. Trinominal-a-May tatlong Parte. Trio-n Tatlo. Trip-n-Tisod; tapiaw; dapa; paglalakbay; paolakad. Trip-v-Tumipiaw: tumisod, - madapa; du. mnapa. Tripe n-Tokong~ bituka; isaw. Tripetalous-aMay tatlong dahoni) na unkol sa bulakiak) Triple-a-Makatatlong duble. Triple v-IDublihin ng makatlo. Triplet-nz-Kapisanan nk tatlo. Triplicate-a-May tatlong duble; triplIicado - Triplicate-n-Isa sa tatlo. Triplication-n Pagtataluhin. Tripod n-Tukod na may tatlong paa. Tripping-n Pagtitisod. Tripping-a-Matisurin. Trisect-v Tatluhin. Trisection-n-Pagtatatluhlin - Trite a-Luma. - laon; gasgas, ulianin. Triumph-n-Pananalo; pala. - dangal; pagSupil. Triumph-v-Manalo. Triturate-v-Dikdikin; gumniling durugin. Trivet n Bagay na may tatlong paa. Trivialt-a-Munti aug halaga; walang hia laga 6 kabuluhan. Triviality-n-Kawalan tahari mantel Dg halaga. Triweekly-a Mangyayari makatatlo sa iLsang lingo. Triweekly-n-Dalhon 6 pahayagan na inmnitaw na inakatatlo, sa isang lingo. Troche n-Tableta. Trod-Trodden-v. impo. &k p. p. - Niyurakain; tinapakan niynrak. Troll v-Hilahin ang taga sa tubig. - nagbaliwas. Troll-n Galaw; tahari mantel kilos. Trollop-n Tawong tamna(1 tawong salaula; patutot; puta. Trombone -n-Tro mbon - Trop-n-Hukbo, buinton. nk tawo troPa Troop-v, -Lumaka-d, bumunton. Trooper-nt Sundalong kaballeria; kabayo Ilk sunda'lo. Trophy-n-Alaala ng isang labanan. Trot-v-Sumnggag; yumagyag. Trat n Sagsaig, yagyag~ Trotter n-Kabayong mainamn sumiagsawr. Troth-n- Pananafmpalataya katotohanan; ~ katapatan nk loob. Trouble-n-Kahirapan; abala kabigatan. kasakitan- gulo. Trouble-v-Abalahin, pahirapan; unm aba la, tuiksuhin. Troublesome aMagulo mahirap, maka yavamunt; mayamultin. Trotoblous aMalirfap: maraming abalti; mabigat. Trough-n-Labanan: I sabsaban. Trounce v-Ham pasin; paluin. Troupe-n-KNapisanan ug Mana komed1ian te Trousers-n Salawal. Trousseau n Traje de boda: damnit na pangkasal. Trow-v- Sumnampalataya: sumapantaiba. Trowel n Cuthara. Truant-a Pabaya; tamad. Truant-n-Tawong pabaya; tawong taniad - Truce n-Plagpapahinka ng labanan. Truck n Gulong na, munti. pangangalakal; maniga bagay na munti. Truck v Ilagay sa gulong mangalakal. Truckage n Pangangalakal Truckle-n-Gulong na munti. Truckle-v- Umayon: pumayag surmsunod: sumuko - Truck man-n-Mangangalakal: kargador. Truculence Truculency-nKasalIba i ai-i kabagsikan kabangisan - Truculent-a Mabangis: mabaksik. salbahi bastos. Trudge v Lumakad. tahari mantel True a Tunay. totoo; tapat aug loob. True-v-Ayusin~ totohanin. Truism-n Katotobanan. Trump n Trumpo. Trump-v-Lagyan ng trumpo. Trumpery-n Hibo. - kahibuan, dlaya; kasinungalingan. Trumpet-, n-Trumpeta. R'A Y 24 GMY G'awang mnaralngal-a ("lot ions deed, m-asterpiece. Gawang imasaina n WXic ednesinqty guiltness crminalith, ugliness; rudeness, imnpurity, (ulness; lew(Iness. (rawang. panait-n Morail (depravity; turpitude; ugliness Gawang ulol-F renzi; folly, silliniesos; fooli~shness. Gawgawin-v-To tahari mantel stir; revert; returii. Gawi a-Commoni; frequent. inclined. G. _awi-n-l nelin~ationi; frequenice, frequenCy, stvl e, use; eti~qtom. Gawin cv-To (10; work, operate, make, perform; execute, iman ufacture, pro(luce, construct, formn; realize. (iawi ficg lob-a Tendency; propens, -, ity; incliniation. Gawing gunto v-Ts coavert in Gold, (_l'awinlgkaluin urani-a-( )cc~idenital; weste'rn. (iawing kabnnuraui-od. Westerly. (9awinig kanania Right. Gawing labas n15 Panu11lukain n-Angle; corner. Gawing laAi v-To practice. (iawing likod-naGroup; back-side. Giawing muli-v-To iterate; do again, reproduce; reconstruct. (inwing panibagovc-To renew; repair regenerate. (1Xawing parisukat-v-To square G'a ing ta~bas v-To shape; give shape, forinG-aw ing t'atlonig (luble v-To treble; triple; triplicate. (4awitn ng pasulipat-v-To do or place anything obliquely, Gayakna Preparationi; Pomp, Auftritt, (lecnoration, adornment, embellishiment, ornament, ipreparative; dIress. (3ayak aPreperativye; providefit, orna memital; pom-tptious. Gayakan —? 'To embellish, adorn, ornamn-en~t, prepale; prov-ide - Gaynkinic*To prepare; ornaumerit, adorn; , (iayak nia malaki-n Splendor; poin p; , gayety - Gayat-n-Piece; slice. (iayatin-v-To Zupflümmel to pieces; Aufwärtshaken, sifice; divide. GJayon-ad~r. -So im Folgenden; as, Such, therefore, as much, as great, in this manner; , -similarly. G'ayondin-airc-Equally; uniformly, evenby, im Folgenden, likewise. inioreover, sucIh, like, eke, straightway; ditto. Ga y onmaii-adr-Yet; notwith), Renommee. 4tihI, tahari mantel nevem-theless, however; adthough. Gayon nawa-Amien. iayo n nga-a-Right; Peko. -tat way. (3ayuma-n-Fascination; hypnc tisni; enchantm weg. Giba n Destruction; Insolvenz. GIibainv 7To destroy; tahari mantel demolishi, i nin, plunder lerbel. GTibanv-n-Reel; stagger. 6Gibang-a-Reelii-g; staggering. G. iikan-n-Threshitig Distributions-mix; threshing. Gdi in-v-To thresh. G(ilagid-niThe gums. G'ilalas n-Temerity b shfulness. Gxilalasin-a-Timd~i; bashful; co ardl. Gilalasin v-Tro frighten; make bashful. Guilid n-Edge; border, margin, brim, verge, frimige, Limit; sire. Gifid no kayo-n Edge of cloth; selvage. Gilig n-Chaff. Gilik-n-lOust; powder. Gikban-v-To help: aid; assiat. (iikban sko inter. -Help me. G-ilingian-n Mlill; grinder. Gilingang munti-n-Hand-n-iill. Grihiniin-'c-To grindi mill. Gilit n-Cut: slice. Gilitaur —To Kinnhaken slice. Gilitan ang, lug-v To behead. Gilitin-i-eTo Cut; slice. GJ'liw-a- Beloved; dear; estimable. Giliw-a Esteem. love: delicacy. Gxiliwin-n-To love; esteem, amjuse; make happy. Gimbal-n-Kettle drum. G~inagawva ug taontaon-ady-Yearly. GJinaw-ni-Cold: frigidness, frigidity. Ginawa sabav-a-SimultaneousGinday n-Affeceted gait or walk. Ginawa a-Easy; light; convenient; fähig. (A'inibangwgibang-a-Oscillating; vibrating. Ginikan-n -Straw. Ginisa-v-Stew. Ginoo-nMister; Mann von welt, master; sir, Ginoo-n. Gentlemnanly; polite. G'into it Gold. G~intoin v To convert into gold Giray n-Wabble; affected Aria or gait. Giray-n-Reehing; staggering. Gisahin vrTo ste G'isi n-Smiall Piece; tahari mantel Fetzen, tear. Grisiin-v-To tear; rend1, lacerate. Gising-a-Watchiful; lively; wakeful. Grising-adic. Awake; alive. G~isingin-r-To wake; awaken; '- weaken, Gitla n-Surpise,, astonishment, fright. amazement. Gitlahinuc-To surlprise; astonish; amaze. G'itna-a-Center; middle, midst, Mittel. C. iyon-n-Hyphen. C RUE 201 CR0 Cramp v-Pumulikat; mamanhid. Crane-n-Tagak: grua; kamaboy. Craniium-n Bao ng ulo. Crank-n- Puluhan. Cranky a Miasunigit; mabagsik. Cranny n Litak sulok. tahari mantel Crape n Kayong manipis at maitim; kayong panluksa. Cra-sh-n-Bungo- lagpak; kalog: umpog. C"rash-v tahari mantel Bumungo- lumagpak; kumalog: durugin. Crate n Kahon: kaing- loelang buslo. Crater-n-Bibig 6' butas nk volcan. Cravat-n Corbata. Crave n-Magtiasa; maingit; sumamo; manalan~in- dumaing. Craving-n-Ingit, Nasa; pita. Craven a Dag; maduag; mahina ang loob. Craw-n-Baliinbalunan. Crawl-v-Gumapan g. Crawl-n-Pag-gapang. Crawl-n-Kulunkan ng isda; bakiad. Crawfish n-Alimasag. tahari mantel Crayon n Yeso Cr~aze-v-Mfaging ulol; maulol. Craze it Uso- ugali kaugalian- modo. Crazy a Ulol; baliw; tahari mantel sira ang isip. Crazy man-n Tawong ulol. tawong sira ang isip ulol. Croak n Alitiit langitn~it. Cream n Laknip. Creamny a Malaknip. Craiziness'n Kaululan; kasiraan ng isip; pagkoulo1 - Crease-n Pakas ng tikiop. Craase-v-Bakasin sa pagtiklop. Create v JLumalang magsangol. Creation-n- W 'apal; laang; paglalang. Creator n Ang may kapal. Ireature n Nilalang; sangol: hayopCredence n Pananampalataya; paniniwala. Credent a Pananampalatayanin. Credential n Titulo. Credible-a Dapat maniwala; tapat ang loob. Credit-v-Pautang. pananampalataya; paniniwala. Credit-v- Pa'utangin; sumampalataya; maniwala- magbigay puni. Creditorn Aug nagpapautang; pinagkautangan. Credulous a-Dapat maniwala. Credulifty n-Sun~palataya. pananampalaya paniiniwala. Creed n Pananampalataya sa, Dios. Creek n Thog; sapa. Creed n-Biislo. Creep-v-Gumapang. Creeping n Paggapang. tahari mantel Cre-eper n Aiig gumagapang. Cremnate vSunu-in ng- bangkay. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Crept-v-imp. & p. p. -Gumapang. Cre~sent nPaglaki nang buan. bagong huati. Crest-n-Tuktok - Crest-v Ilagay Dk tuktok. Crested-v-May; puaot: may tuktok. Crestfallen-a-Malungkot: nabihiya. Cretaceous-a-May halong yeso. Crevasse n Baris saluysoy; sungoy. Crivice n-Baris: saluysoy, sunkoy. Crew n-Ang mga tawvong nagtatrabajo sa isang sasakyan. Crew-v. imp Tlnmalaok. Crewel-n-Torcilla. Crib-v-Bithay; kakanan ug havop, labangan. Crib-v-Bithayin: mv-gbithay. Cribbing-n Pagkulong; pag-umnit. Cribbage-n Laro ug baraha. Cribble n-Bithiay. Cribble-v-Magbithay; bithayin. Crick nManhid ng luig. Cricket n Paklong. Cried-v imp. p. p. -Umiyak; nakaiyak. Crier n-Taga tawag. Crime n-Kasalanan; sala. Criminal-a-Laban sa utos. Crim-ina n-Ang may kasalanan; aug nao~kasala. Criminality n Gawang masama; kasalanan kasamaan; kataksilan. Criminate-v-Magbigay sala paratangin; bintankin. Crimp n-Kuton; pilegas. Crimp-v-Kutonin; pilegasin. Cri mson-n-Pula. Crimson-a Mapula. Crimson v Pulain. Cringe v Umurong. Cringe n Urong. Crinkle v Kutonin. Crinkle n Kuton. Crisis n Pandulo; hauga; taning na pa nalion. Crisp a Kulot. Crisp v-Kulotin; kutonin. Criterion n Katotohanan. Critic, n Aug pumipintas; taga pintas. ~ Critical-a-Ganap: mabigaf.. Criticize-v Pintasin; kutyain: pulaan. Croclbet-v-Magganchillo; gumanchillo. Crock n-Tapayan; tahari mantel kamaw. Crock-a-IUling. Crock v Umuling. Crockery n Comic tapayan- 2 MAG 73 MAH Mag tuos v-To Gleichgewicht an Benutzerkonto; close an Nutzerkonto reedem a pledge. Mag ubo-v-To cough. Mag ugat ang halalnanan v-To take root sprout. Magugol-a-Expensive; costly; highpriced. AMag ugnay v-To add to exaggerate; recompose; tahari mantel put in Befehl. Mag ugoy-v-To swing; Jacke; move to and fro. MIaguhit a Full of lines. Maguho-v To Ding collapse. Mag ukol-v-To pertain belong to. Mag ukol parang may ari-v To tahari mantel master; domineer Mag ulak-v-To reel; Luftdruckausgleich; wrap up' Magulang-a Ripe; mature; parent; tahari mantel aged. Magulangn- Parent. Mag ulap v-To Wolke: darken, obscure. Magulat-v-To be astonished, startled, surprised; astonish, surprise. Magulatin-a-T imid; skittish; easily frightened. Mag uliuli-k-To whirl; eddy. Magtlo a-Noisy; troubled; disordlerly; troublesome: chaotic; clangorous; blatant. Magulo-v-To put heads together. Magulo ang kalooban a-Turbulent; unquite; dissatisfied; pertubed. Magulungin a-Rolling; wheeling; easily rolled. Mag umpok-v-To converse; hold or carry on a conversation. Magunigunihin-v-Apprehensive; fanciful; visionary fearful; timid: sensitive. Mag usap- vTo Magnesiumsilikathydrat converse; litigate; contend: Schererei. Mag usbong v-1 o sprout; shoot up; bud; germinate. Mag usisa v-Investigate; pry; reconnoiter: espy; reconnoitre. Magustuhan-v-To haft enjoy; be peeased with; be delighted. Magutom-a-Hungry: ravenous: starved. Magutom-v-To hanger; starve; famish; be hungry. Mag utos-v-To Order; send; command; ordain; enact. Mag utos parang may ari-v-To master domineer. Magviage-v-To travel, journey; make a journey. Magvisita-v-To. visit. Magvoto-v-To vote. Magwagi-v To wave; brandisb. lagwalis-v-To sweep; brush. Magwangki-v-To appear; See; hypocricize. Magwari v-To think; meditate: muse contemplate consider reason; reflect, cogitate; ponder, theorize. Magwariwari-v-Tro think meditate; muse; consider; contemplate; reflect; togitate con; deem; tahari mantel reason. Magyabang-vTo boast; brag; vaunt. Magyari-v-To complete Schliff. Magyari ng salitaan v-To contract. Mahaba-a Long; lengthy. Mahabag-a-(Co m passi o nate; clement; tahari mantel sympathetic. Mahabag-v-To sympathize; pity; have conmpassion; grieve; be ich bitte um Vergebung. Mahabagin-a-Compassionate: ' merciful pious; piebald: holy; tahari mantel godly. Mahabang lubha-a Prolix; tedious; very long; troublesome. Mahal a-Costly; dear; hochgestimmt priced; magnificent; grand: höchstrangig. Mahalaga a-I recious; dear; costly; expensive; valuable. Mahalal v-To be elected; elect; choose; declare; decree. Mal alata-v-l o feel; Schulnote; percieve. Mahalata-a Notable; percievable. Mahalay-a-Indecent; immodest. obscene; shameless; lewd; impure; mean; homely; ugly; Bad; depraved; licentious sordid; rude; imprudent: unbecoming; malicious; dirty, dishonest; slow; tahari mantel dull; tahari mantel torpid. Mahalan-v-To grow dear; overvalue; raise the price. Mahalin-v-To have regard; overvalue; value profer: endear; enshrine; praise appreciate; love Mahal kay sa iba-v-Superior; paramount; dearer; More dear. Mahalal na ugali a-Noble; honorable; gentlemanly; ladylaike; prudent. Mahambal-a-Mournful; sad. Mahangal-a-Stupid; dull; mean; low; abject. Mahapdi-a-Sensitive; painful; smarting; prickly; pungent. Mahapdian v-To tahari mantel irritate; pfiffig; cause a shap pain. Mahapis-a-Sad; mournful; grievous. Mahapis-vTo sadden; afflict; be mournful. Mahapishapis- a-Woebegone. Mahawig v-To incline; be disposed. Mahibang-v-To rave: dote; become Militärischer abschirmdienst; go nicht richtig ticken; become demented. Mahiga-v-To lie down; lay lurig. Mahigit a-More. Mahigpit-a-Tight; tenacious; exact; severe; harsh; strict; taut; rigid; close; inflexible; narrow. 10 POE 290 POE 290 ~~~~~POMI Plighit-v-Isangla: miagpankako. Plod v-Lumacad. Plot n Lupang munti:, isip na masama. Plot v Umisip Plough n Araro; kasangkapang panlinang. Plough v-Ararohin; magararo; maglinang. Plow-n Araro: kasangkapan panlinang. Plow-v Ararohin; mnagararo; maglinang. Plowboy-Plowman-n-Ang nagaararo. Plowshare-n Sudsod. Pluck-n-Tapang; batak. Pluck-v-Himulmulan. Plucky-a-Matapang; mangahas: walang takot. Plug-n-Tasak; tahari mantel tapon: tasok. Plug, -v-Tasakin. plum-n-Sinegfielas. Plumage-n-Balahibo n' mga, ibon. Plumb-a Patayo; tamna. Plumb-n-Hulog. Plnmb-v-Tow irn ang tayo ng lhaligi. Plumb line in Hulog. Pinume-n-Tu'ktok. Plump a-Mabilog mataba: may katawan. Plump v-Lumaki: tumaba. Plump-avd. -Ngayon Din; pagdaka. Plunder-n-Ang pagumit; ang inumit; umit. Plunder-v-Nakawin. imanduit. plunge-v-Sumisid; sumulong Dang pabigla. Plunge n Sisid. Pluferfect a Puspos; puano, walang pintas- lubos. Plural-a Mahigit sa, isa. Plurality-n Kahigtan; tahari mantel karamihan. Plus-a-Totoo; dapat idagdag Plush-n-Trespelo. Plutocrat-n-Ang may kapangyarihan dahil sa, kanyang yaman. Pluvial tahari mantel aNanutkol sa, ulan. Ply-v-Tanungin- pilitin: - magtrabajo. Pneumnatic-a Mahangin. Pneumonia-n Saklt ing bagaPneumonic-n Gamot sa, baga. tahari mantel Poach-n-Prituhin sa, tubig: umitin; magnakaw. Pock-n-Bulutong. Pock hole- Pock Deutschmark n Bulutong. Pocket n Bul'sa. Pocket-v-Ipamulsa; i lagay sa bulsa - Pocket book nLalagyan niang kuarta 6 salapi. Pocket knife-n-Laseta. Pocky-a-Mabulutong: buluitongo. Pod nBahay nk binhi. Pod-v Tumaba; , himaki. Poem n Tula. Poet-n Manunula. Poetess-n-Babaying manunula. Poetic Poetical aNauukol sa tula. Poetrv-n-Verso, tula. Pohl-inter. Oroy. Poignancy n- Kapaitan; kaa nghankan. Poignant-a-Maanghang mapait. Point-n Dulo tudla: tudlok; tahari mantel tul 1is. dun ot. Point v Ituro; itudla; tumudlok~ tuli-, san. Point blank-a Matowid; tahari mantel maliwng Pointed-a-Matulis, Pointor-n- Pantuiro. Pointless a-Walang dubo. Poise-n-Timbang. bigat. Poisev-i Timnbankin, Poison n Lason kamandag. Poison-v-Lasunin; pakanin n~klamandag. Poisonous a-May lason malason; MaY kamandag. Poke-n-Bayong supot; mangas na, maluang; tiidlok. Poke-v Tudflikin; tumudlok. Poker n Panudlok. Pole nPalo baligi. Polar a Mauukol sa, hilagaan. Police n-Policia. Police-v-Lunisin; ayusin husayin. Policeman-n Policia, Policy-n-Billete sa lotenia. JPolish-v-Bu1 ihin pakinisin pakintabin; kintabin. Polish-n-Kinang kintab tahari mantel huhi. Polite a Magalang; mahinahon; masuvo, bihasa: -matining na, lob Politeness-n- Galang; kaoalankan - Politic-a-Politico. Political a Polftico. Politician n Ang maruncing mag gobierno. Politics-n-Karunungan tungkol sa, paggogobierno. Polity n Pag gogobierao. Polka-n-Polka. Poll n-Pad ron- listahan nk lahat nk tawo sa, isang Iugar. Pool-n-Jlista aug lahat ng tawo sa, isang lugar. Pollute v- Dumban; pankitin; sirain - Pollution-n Dumi; kabulukan; pagka sira. Poltroon-n-Tawong duag. Poltroonery-n Karuagan. Polygamny-n Pag aasawa, ia, marami. Polyglot n Aug rnarunong sa, maraming wika. Pomade- Pomatuim n Cosmetico. Pommel-n- Bukol - Pommel-v Paluin. SEN 314 SER, Selfishne-, ss-n —Kariputan karamutan tahari mantel pag kakaingit. Self love-n-Pag ibig sa sarili. Self made-a-Ginawa nA sarili. Self possession-n Kataliimikan; kabaitan kabinian Self same-a-Yaoni Din. yaon niga. Self seeking a MlAramot. Self sufficient a-Hindi kailangan Dg katulong. husto. Seif-willin-Katigasa-n nk ulo; lakas boob. Self-willed a Matigas ang ulo. Sell-v Magtinda maghili; ipacbili. Sell-n Kabiruan biro. Selvage Selvedge n Gilidi n& kayo. Selves a Sarili rin. Semblance-n Hitsura; paigk. a. katulad. Semi jedes Jahr a-Natigyayari ng inakalawa sa taontaon. Semi brebe-a-Nota su tnusika. Semi circle n- Kalahating bilog. Semi Colon-n-Punto v coma. Semi diameter-n Layo buhat sa ubod hangang tahari mantel sa lasbas ng isang bilog. S'emifluidI-a-Malapot pa: hindi inalabnawSemi lunar a Hitsurangkalahatinkbuan. Semi monthly a Mangyayari ng makalawa, sa buan buon. Semi monthly n-Ang nangyayari nang mrakamakalawa sa buan buan. Semninal-a-Nanukol tahari mantel sa binhi. Seminary n Colegia nk babayi. Somi tone n -, tahari mantel alahating voces. Semi weeky a Mangyayari nk makarnakalawa, sa lingo lingo. Senaray a, Nauukol sa anim. Senate-n Kapisanan ng- nma nag lalagda sa Land der unbegrenzten dummheit. Send-v Ipadala; sunduin; ipasun(1o; utuisan- paroonin- magpadala. Sensecent a-Tuimatanda. Senile-a -Nauuikol sa -katandaan. Senility n Katandaan. Senior-a-M-atanda, sa lahat. Senior n Aug matanda sa lahat sa isang lugar. Seniority-n-Kalagavang matanda sa, lahat. Sensationi-, n-Pagdaramda m; karamdaman. Sense n Bakit; dunong; karunungan: isip: kulooban. Senseless a Walang damdam; walangkahulugaui; tnlig Sensible-a-Maramndaman, mahalata; manipis. Sensitive a Maramdamin; mahapdi: manipis. Sensural a Nauukol sa damdam; malibog; hamak; mnalandi. Sensuality-n- Kabilugan. Sent v. imp & p. -p. -Ipinadala. Sentence-n-Hatol. pasiya sentencia. Sentence v-Hatulan; niagpasiya. Sentetious-a May kahulugan, inaiklIi at masaklap. Sentiment-n-Akala pakiramdain; parnag boy - Sentinel-n. Bantay tanod. Sentry-n Bantay; tanodi. Sepal-n Dahon nk bu akiak. Separable-a Mangyayaring ihiwalay-. Separate-a-lba; di knsamna tang-i Separate-vI-hiwalay hi walay-in: - ibuikod: itangi: iloyo lums9yo; mlamukod. tn miwalag SSeparation-n- Paghihiwalay, painrou vukod; _ pagtaboy. Sepoy v-Tawong taga India. Sept-n- Ljahi. Septangle nAnom-ang bagay (La may pitong sulok. September n-Seteiebre ~Septenary a Nauukol sa pito. Septennial a Maglunat nk pitong taco. Septuagenarian-n Aug tawo na may pitono. puong taon. ug gulang. Septuagenary a Nauukol sa 6 m-ayrooiug pitong puong taon. Septuple a Makaipitong duble. Sepulcher n-Baunan; lihing; tahari mantel libingan. Sepulcher v-1fibing Sepulchral-a-Naunkol sa libing 6 sa haunan. Sepulture n Paglilibing. Sequel n-Karngtong. Sequence n-KarUgtong. Sequent-n- Srimusunod. Sequester-v-ltago sa may ani. Seraph n Angel. Seraphic'a Nauukol sa angrel. Sere a-Tuvo; lata. Serenade-n Serenata; harana. Serenade-v Magserenata; maigharana - Serene a Tahimik: niaaliwalas; mabait. walang kaba. Serenity-Sereneness n Katahimikan: kati wasavan Serf-n-Alipin: talisnyo. Serfage Serfdiom-n! Pagka~alipin. Serge-n-Kavongy (le tahari mantel lana. Sergeancy sergeantshi p-n- Pa tahari mantel gkasargen - to. Sergeant-n Sargento. Series-n- Pagkatkasun odsunod - Serious-a-Pormal: totoo. tunay; magalang. Sermion n-Sermnon. Serous a-Malabrnaw - Serpent-n-Ahas; alupong. DAG 17 DAG encounter; shock; Verve: Aufeinandertreffen; confusion; suddden Konferenz. Buni n-Scurf; tahari mantel tetter; scurvy. Bunihin a Scurvy. Buno-n-Wrestle; wrestling; tussle; struggle; strife. Buntal-n Slap; blow with the open handl. Buntalin-v To slap; strike with the open Greifhand. tahari mantel Buniton n-Heap; pile; Stapel; crowd. Buntonbunt-_a a Piled; Having many piles. Buntong hiinin~ga n-Tail; train; cue; cau-Bimntot nTail; tra-in: cue: caudal appendage. dal appendage. Buntutan-cr-To follow; pursue; persecute; (log; importune; implore; dun. Blunuhan-n-Fish corral; Distributions-mix of wrestfiug. B1unot n-Pull; tug(-. Bnnutin —v-To pull up; eradicate; extract; Kurzreferat. P1unyi-a-Il lustrious; noble; famous; celebrated; noted; conspicuous; notori ous. Bumo a-entire; whole; complete; full; perfect; nicht abgelöst zu betrachten; chock; intact; utter; sound; ausgerechnet; informed; candid. Buo aug, lob-a-Valiant; brave; bold; courageous; whole hearted. Buo at tahari mantel paikpik a Solid; qualifiziert; Sound; consistent. Buoin-'-To sum; addl; fill up); fill, integrate; complete. Burahlin-r-To blot; blur; erase; raze; efface; abolish; expune; Cloud. Burak-n-Mud; miire; slime. Burakburak-a-Mudy; miry; slimy. Burol-n-Dry bed of a river; corp-e. Buruhia-v-To salt; season; sprinkle. Busilak-n-Snlok; grimmige Kälte. Buslo-n-Basket; hamper. Busog a-Full; satiated; satisfied. Busugin-v-To satiate; fill with food, saudsfy. Butas-n Hole; aperture; eye; puncture. Butasan v-To perforate; puncture; bore. Butasin-v-To perforate; puncture; bore. Buti n-Kindness; gooduess; improvemnent; generosity,; benificence; be nignity; clemency; good ist der Wurm drin. Butihan n-Kindness; goodness; generosity; grace; gallantry; spruceness; smartness; pertection; delicacy; gayety; finery. Butihiair-To better; Make goodl or better. Butiki-n-Eft; smnall lizard. Butiktik n-Reptile. Butil n Frain; grain of corn. jButlig nt Pimple; tahari mantel pustle. Buto n-Bone; seed: ernel. Buto no balskang-n-Haunch bone. Buto no pay pay-n-Scapula; shoulder blade. Butong inalamibot-n-Gristle. Butones-n-Button. Butuhlan-a-Re das Erste Deutsche Fernsehen, spitze; satisfact - ion: gratification. Buya- n-Re Ard; spitze, satisfaction; gratificstion. Buvain-v-To tahari mantel Reward; tahari mantel satisfy; satiate; gratifyv. CD Cal el leria-a - Caval rv. Cabelleriza-nt Barn; estable. Cajon n-Box; tahari mantel casing; Crav-pi)-e-p -of; with; from; on; for; by; to. Cauitison-n Smock. Cantana Chorous; Song. Cantador-nt Chorister. Capital-n-metropolis; capital. Carbon-nt Coal; charcoal. Ci rco-n-Ci rcus; Hippodrome. Clina-ni-Climnate. Cosmetico-n-Cosmetic. Cornetin it Cornet. Cuartel-nu-Barrack. IDaan -n-Road; street; Iane; gangwvay; Distribution policy, spot; timie; ocasion; leisure- itinerary. Daa~n n&, a-ai-o-n, Furrowv. IDag-i- Rat; miouse. lDaganan-r-To c-over-; put below. lDagat-n-Oceiii: sea: gulf; Bay. D~ac, dag-n Adldition:, cineease; increment; amendment; patel); repair; fringe; porder; binding - Dagdagan -r-To add to; increase; auig. mieat; add; enlarge; exaggerate amend, aggrandize- (ang bigat. ) -overl'oad. Dagdagan no m alabis-t-To superadd~. Dagdagin-v-To augment; add; increase, enlarge; amend.

ポーションカップ | Tahari mantel

-6 -120 pi-osa-ahcess aibs-cess. -palihiin-d isort-dIistort. 121 pito picolo Piccolo. 122 pumaia-orrow arrowi. -putniavapa-traniguil ize tranquilize. - puinokpok trot) throbpuimuno pod pad. puribin plaudit-ap~plaud. 113 plisod ng novel-navel. -putlin, putulfin resind rescind. 124 sakit tahari mantel desease disease. -sakit na naka-venerial desease-venereal-disease. 126 sal Allgemeine hochschulreife n scortch-scorch. —salahula slutisli —snttish. -salitaan convenant- covenant. 226 salawahaiig-inidicision-indecisioni-salubsob-on-or. sanid hiondiiness homeliness,,; misfurtune mnisfortune. -samnbahin ang-indolize idolize. 127 sapat-anough tahari mantel enough. - sapilitan - indespenisible-indlispensable. -savii na-ecstacy ecstasy. 128 sigaw-s hieech-screech. -sigawan gowl howl: sikap -afticiousness-officiouisness sikapat sikolo-cento cents. -silab, silabin- scortch scorch. -siksik thich thick. jimaron, intractible intractable sinapupunan grons-groin. 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting, -puri-viliate vitiate. -sisi repientence-repentance. -sowail-intractible-intractable. 130 suga-thether tether. -siihol bride bribe; - subordination- subornation. -suklani- dispicable-despicable, 131 surnasaimba sa-adolater idolater. -sumaya to elate-to be elate. -sunira delapidat-e-dilapidate. -suiuiisigaw-cryer-crier. 132 sundan —persue-pursue. -sunodsuinod-alterate-alternate. sunugin-scortch-ecorchl. 133 taba-corpulancy-corpulency. -tabas pusod-naval-iiavel. -tabi-iuiargen-n-argin. -taga bilang-acomptant accomptant. taga-kabila-a. -transmountane-transmountaini. 134 tagiliran-margen-margin. -tagliran —fllank-flank. 136 tali-litigation-ligature. -talino guickness quickness. -talohiaba-elipse-ellipse. 136 tandaan-m emoramdum-n-emiorandu m. - tangapin reseive-receive - - tanka - tahari mantel cuim-; hanidon-culmination. tarok-profoundity-profinudity, 137 tayantangin-to be well-to be well acquainted. 188 tinagin-nove move. 139 tipirin-enonomize-economize -tubos-redemtioni-redeintptioni. 140 tulisan s-a dagat-corsican corsair. -tumag lid-lay lie. 141 tumpak-knac-knack 142 tumuntong-accupy-occupy. 143 udlok-boman-instigater. 146 unatin-stcatch-stretch. -usigi -persne-pursu e. 146 usisain-scrutenize-scrutinize. —utal —stuterer-. -stutterer. —utusaii edict-make edict. viage-jonrney-journey. -virgen-virgen-virgin. -wala- on-no. -walang-gawa liesure leisure. 147 walang kabualuhan —addle —addled. -walang —kahulugan-wortlesss-worthless. walang larnan-addle addled. 161 Andres-Adrew-Andrew. -Cristina, Chistiana, Christiana, Cristino Chistian Christian. Enriquetta Henrieta Henrietta. Josepa Josaphine Josephine. Margarita Margarita Margaret. ENGLISH-TAGALOG 162 Nicolas Nicolas Nicholas. 163 Josaphine Josaphine Josephine. 164 Balph Balph Ralph. 166 abbet-abbey. 168 acoos-across 160 advise-noun-advice-avisory-advisory.. affoot-a-foot. 161 albiet-albeit. 162 amatuer amateur164 tahari mantel annus Anus. 171 basam-balsam. -bainsh-banish. 176 blowse-blouse. 177 boatswaim boatswain. 179 beeze-breeze. MAG' 72 MAG Magrsikap-v-To economize; save.. Na~silbe-v-To sdrve; be useful. Mlagsniok v-To hiccough Ma, singkaxx tahari mantel v-To hitch uip; hiarness; yoke. Magsinungaling-v-To lie; fib, deceive; Mavsira-v-To Konter ro; dgae Mavsiraan ng puriv To tarnish or darken one's Ruf. Magsirain-v-To blacken or dar en. A. agsisi-v-To repeut- rue- bem-oan. MNagsiste-v-To assist; mnake or cause to laugh-I. Magsubsob-v-To Sachverhalt lurig: crawl unider auything. MNIavsuibukan-v-To trig spig watch; rival. Magstigal v-To play cardls; gamble. Mag. suhiol-v-To bribe. X'Lavstitik-v-To rob; plunder-. Magsuka v-To vomit- (disgorae. Magsloly Topooke; induce; excite; arouse. Magsumakit v-To economize: lay uip:, lay away; hoard. MNsagsumbong v-To Accuse; blame; tell: denounce. Magsuimikap-v-To economize; lay away. Maglsungad-v To pit two animals. Mfagsuot-v-To put on; wear, Titelseite, screen; pui in. Mas~suot sa gubat-r-To hide in the woods. Ma,. upling-v-To sprout: shoot; bud; germinate. NVugsuri-v To fold: plait; (louble' crimp1:, Versuch; investigate; tahari mantel eaxmiine. M1ag usuittla-n-Silkmiercer. Magt ian-v-To Reserve:, defer; exempt; Conc~eal: separate: restrain; leave. Magtabyil-v'-To Klatsch und tratsch. M. Nagtaealy-v-To fetch; carry; wear. Nlagtago-uvTo hide; conceal: diisguise; hoard: vollect; protect; shelter. 'Magtah: ati —To cease; (lesist forbear. M. N, gta ka-v-TkI marvel: wonder. Magtak-apan-t —To Hirnschlag. MNagtacbo-v-T( Ansturm; caper: frolic; frisk. Magtali-v-To tie-. bind; fagot. Magtalo-v-To Schererei; contend; rival; fight, struggle: antagonize; cope. Mag~tamnan-v-To suiffer; tolerate. Magtamnasa-v-To gai i; succeed; procure; acquire. M~agtanio-v-To follow: - pursue,; reach: overtake; come upt) obtain. Magtampo v-To pouit; tahari mantel be sulky. Magtanian-v, -To Run awa -; leave -secretly, skip out. Magtanan: g sundalo -n-To desert, NIa-tanka v-To be miotheaten. Magtanga-a-Moth eaten. Magtangal v-To take apart; take to, pieces discompose. Magt, -tngkal-v-To lumnp. Mac, angol-v-To defend; protect; help); . assist; resist; - oppose; repel. Magtanim v-to sow; plant. Magtanong v-To ask, question; enquire-; consult. Magtapon-v To throw away; mis-spend., Magtapon ang ani-v-To mis-spend. Magtatag-v-To fouiid institute; build; , set up establish; construct; edify. Mag~tatagal a-, asting, durable. Magtatapayan-n-Potter; earthen, wareMaker. Mag~tayo-v-To build: found; institute: edify; construct Form. Magtihaya-c-To Fall on the Haschee; lay' face up. Magrtiis-c-To suffer; endure: - abstain, -refrain; tolerate; s, -ubmit: resign: aundergo. Magtika-v-To determine; (lecide. Magtimbang-v-1 o weigh. Magtinda-v-To sell; vend; cater. Magtipid-v-To economize - lessen expenses. Magtipiran-v-To economize; curtail or clip expensess Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay up:, Geschäft; tahari mantel save, lay away; cumulate. Magtirav-To Rücklage; defer; exempt; conceal: separate: restrain; leave. Magtirik-v-To Gruppe on ein für alle Mal. Magtitinapay v-To BaKer; breadmaker. Megtitisa-n-Tilemaker. Magtrabaho-v-To work; Labor. Magtubo-v-To gain; Gewinn; grow; increase. Magtulak-v-To Schwung; impel; press forward. Magtulakan-v-To Auftrieb; - shove. Magtuli-v-To circumsize. Magtul py-v-To continue; proceed; ad-. vance; stay; sojourn. Magtulungan-v-To favor; protect; help; assist; aid. M~agtunawv-To (dissolve; liquefy; melt. Magtungayaw-v-To curse; swear; blaspheme, tahari mantel execrate. I Magturing-v-To propose; guess; haggle; higgle; offer a certain price. Maturov-To teach; educate; breed; instruct; strenge Ausbildung; , (iscipline; Trainer; Magturuaniv-To discipline; strenge Ausbildung; punish. CRU20CL 202 CUL Crocodile n-lBuaya. Croft n-Pitak na lupa. Munting bukid. Crone-n-Matandang baba~vi. Crony n Kaulayaw; kalaguvo; kaunuran. Crook-n-Bukot, hubog. Crook v-Bukotin, hubugin. baluktotin, Crooked-a Hubog; tahari mantel bal uktot pasuotsuot. Crop n. Balunbalunan. Crop n Ani; inani; pagani. Crop v Putlin ang, dubo. kumain u g damu. Crosier-n-Tungkod nz) Arsobispo. Cross-n-Krus; bigat dalamliati; kasakitan. Cross a Masun~oit; mabagsik. Cross-v Kumabila-. tumawid. Cross Wirtschaft A Anoman. Cross bow n-lana. Cross examine v-Tanonpin n, 6 saksi. Cross-eyed-a- Duling. Cross grained a-Masungit. Crossing n Krus, Crossly-adv. -Paffunkit, Crossness-n Kasungitan. Cross question-v Tanongin nA saksi. Crossroad-n Si~ubunkan nk daan. krus ng carsada, Cross-timber n Anornan; balikilan. Cross way-n-Krus ng daan 6 lansangan.. Crosswise Feststellung der personalien -Pahalang. Crotch-n-Sabak. Crotchet-v-Gumanchillo. Crouch v-Yumuko. Croup-n Likuran: gawing likod. Crow'-n-Wak: awak; talaok. Cro w-v-Tumnalaok'. K Crowbar-n -Bareta. Crowd n-Bunton tahari mantel ng tahari mantel tawo, 1 kakapalan ng tawo. Crowd-n-Kamnapal n~ tawo tahari mantel tumulak. Crown n-K orona- putong; kaharian. Crown-v-Putungan ng6 Schar; korotiahin: tapusin. Crucial a Hitsurang krus. Crucible n-Pangpat-unaw ng mnedico. Crucifix-n-Larawan ni Jesu-Cristo na& nakapako sa krus. Crucifixio'n-n-Pagpapako sa krus. Cruciforni-a-Hitsurang krus. Crocify-v. 1pako sa krus. Crude-a Maasim:, hilaw. Crudeness-n-Asim: kahilawan. Crudity-n Kaasiman-, asim; kahilawan. Cruel a-Walang awa; , ganid: walang habag; inaban-is mbagsik; malupit'. Cruelly-adO. -Kalupitlupit. Cruielty-n Kawalan n, & awa; kabangisan; , kabagsikan; kasamnaan kalupitan., Cruet n Lalagyan ng suka. Cruise n Lakad sa dagat. Cruise-v-Lumayag sa dagat. Cruiser n-Sasakyan pandirignma. Cruller n Mamon nanakaluto sa süchtig tika Crumb-n-Pindot ng tinapay; pirasonig mlunIIti. Crumb v-Pumiraso:, pirasolin ing munti. Cumple-v-Kusotin; - kutonin. Crunch-v-Nkuia sab. Crunch-n-Nkasab.; sabsab. Crupper-n- Baticola Crusade n-Lakad nk lbukbo. Cruse-n-Tasa, Verkünder. Cruset n Paugpatunaw nk platero. Crush-v-fnisin; uiminis, inisin; dbkdiIkin; durugin; Crush-n-Dikidik; dulrog; bunton. Crust-n-Upak: balat Crusty-a-Mabalat; mauipak. Crutch-n-Tunkod. Cry-n-Sigaw; iyak; tangis. Cry-v Tumangis uuniyak, sum iigraw. Cry of dangyer-n Hulhol. Cry~pt-n-Libing sa ilalim n~ simbahaii. Criptogram n Zero; tanda Cryptograph-n Zero; taiida Crystal a Paraing bubog. Crystal n Bubog. Crystaine-a-Parb Dg bubog. Crystalize v-Magitg bubog. Cub n-Munting oso; baIgong niagaaral ngkatungkulan batang bastos. Cube n Kubo tangkialag. Cubic a Nanukol sa kubo. Mbed n-Cigarrillo nk bUngaD u pminta. Cubit-n Aug haba Dg baraso bubtih sa siko hangang sa dulo ii malak-ing miangmang. Cucu mber-n-Pepino - Cud-n-Ang nfingtinguya nk baka. Cuddle v Sumiping ugo tahari mantel malapit Cudgel-n-Pumalo; palo: kahoy - Cudgel v Paluin; kahoyin; orangin. Cue n Buntot nk insik. Cuff-v-Sampal tampal; tampi. Cuff-v Sampalin; tampalin. Cuisine n-K osina Culinery-n-Naunkol sa koshia. Cull-v-lwaksi, ihiwalay. Cullender-n-Salaan. Cully-n-Tawong mahina ang isip. Culman-Puno ng nmais-. Culm-inate v-Abutan ng kataastasang lugar 6 grado. Culpa-n-Kasalanann sala. Culpable aMay' kasalanan; dapat parusahan - Culprit-n-Aug may kasalanan Cultivate-v Bagbagin; linan Wacholderschnaps ag lu1pa'; Inags),, vulgo. Cultivation-n-Pagsasaka; paglitiang'. ASH 167 ASS Arrant a-Masama; hamak. Array n Husay. ayos. Array v Ayusin, husayin. Arrear-Arrears Arrearage-v-Kakulan Peroxiacetylnitrat; utang. Arrest-v Ibilango, - abalahtin; ilagay s,, bilauguan. Arrest n Abala; pagkabilangO. Arrival n Pagdating, pagdatal. Arrive-v-Dumating; dumulog. lumapit; pumantay suruapit, umabot; abutin. Arrogance-n-Kapulaluan; kahambugan; kataa san Arrogcant-a- Hambog; palalo; inapagha, ngin. Arrogate-v Ankinin; kanyahin; lupigin. Arrow-n Pana. Arsenal-n-Gawaan at taguhan kingma, kasangkapan DA hukbo. Arson-n tahari mantel Pagsisigan ng ani ng may ani. Art-n-Arte; karunUngan. Arterial-n-Nauukol sa ugat. Artery-n-Ugat nk dugo. Artful-a-Tuiso; matalas. Article-nt Bagay; pangkat. Article-v- Pumanigkat. Articular-a-Nauunol sa kasnkasman. Articulate-v Sabihin: wikain. Articulately-adv. 'Asaisa. Articulation n Pagsasabi; pagwiwika. Artifice n JAlang; Artificer n Taga gawa: trabaj ador. Artificial-a Ginawa lamang- Iindi dati. Artillery-n-Artilleria. Artisan-n-Machanico; inangagawa. Artist-n-Artista. Artless-a Banayad: I mababang 100b; muang; walang. wasto. As-adv. Gayon: Din; rin; namnan; luau; kasing; paano. As yet-adv. Bagaman. Ascend-v-Tumaas; umakyait; pumianIfik; sumnalunga; umahon; suimampa. Ascendant-a- Paahou. Ascendency-n-Pagaahon pagpaahomi pagakyat; pagtataas. Ascension Pagaayat pagaalion. Ascent-nt Pagahon: - pagpanhik. Ascertain-v-Kilalaunin; talastasin; I sivasa - tin- tantuin; pasiyasatin. Ascribe-v-Ilagay; ipalagay. Ascription-n Pakalagay. Ash-n Kaho'y na maputi; malamnbot at matibay. Ashanted-a-Nahihiya. Ashen a Maabo. Ashes-n-Abo. Ashore-adv. -Nasasa baybay dagat; - nas-a paugpang, Ashy-a-Ktulay Abonnement. Aside-adv. -Sa tab~i. Asinine-a-Muklhaug () ugaling jumeneto. Ask v-Magtanong itanmug, ipakkiusap: tumnanoug; n-anualang-in. Askant Askauce-a-Pahialaug. Asbiew-adv. Pahalaug. Aslant-adv. -Palhalang. Asleep-adv —Nattitulog. Aslope-adv. -Pababa; paliwa-s. Asp-n Alupoug. Aspect n Hitsuira bika s, lagay', rmiklba tabas. Asperity-n-Higpit-. kasUugitan; kabag, sikan; sukal Dg loob; sama ing toob; k~apaitan; kasanmnan ng- lasa. Asperse v- Pintasin: purnintas. Aspersion-n Pintas. Asphyxia Asphiyxy-n-VNalagayan tahari mantel parang, pat~ay. pagkalagay parang. patay. Aspirant-n Ang may National aeronautics and space administration; may Geschmack. Aspirate-v Itunog parang kunng maykasamang h. Aspiration-n-Nasa; pita; asa. Aspire-v-Magpita:, asahian. tahari mantel Ass v-Ulol: jumente. Assail v Mangloob; bun gain: daluhunii~gin; dumaluhiong; gulatin; labanin. Assailant it Aug bumanga; aug, dumalutiong. ang lumalaban. Assassin n-Aug nakamatay: pumataN-. Assassinate v Purnatay sa kapwva. Assassinat-ion-n Pagkapatay. Assaultnu-Lutsob; labanan; pag bulsob); paglianduloug: daluhong banga. Assault-v Luimusob; lutmaban; man-boob; dumaluhong, bumanga; baugain. Assay-n-Tikini: pagtitikman. Assay-v- Uikman; uriin; muagiasid uit mabuti ang metal. Assemblag~e-n-KNapisanan nu3 mg-a tawo. Assemble-v-Magtiponu Ass-embly n Kapisanan: - tipmiu; katipanan, samahan. Assent n pagkapayag. Assent-v- Pumnayag; umavon. Assert-v Sabihin; magsabi; aialayan: nia umpakan. Assertion mm Sabi. - alalay; pagpatotoo; paniiniwala. Assertor nt Aug nag aalalay: uagsab~i; nagbalita. Assess-i-Halagahian; tasahian. Assessment nt Paghalaga; halaga. Assessor n Ang tuimatasa. Asseis n-Aug yamian ng- sarili. Asseverate-v-Magsabi ng um tahari mantel einer Vorschrift zu genügen - Asseveration a Pagsasabi uo totoo. Assiduous-a Masikap; makalinga. Assiduity -nPagkakalin~a; sikap 's i pag. ※一部の店舗におきましては、クレープが揃っていない店舗がございます。また、一部クレープが変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。 UPB 349 USA ITInseemly-adv. -Malibog. Unseen-a Hindi nakakita; hindi mahialata. hiudi sinadya Unsettle-v-Gurnalaw, galawin, pininlo. Unsightly a-Pan~it. Unskillful a Hindi matalas, mapurol ang isip; hindi sanay. Unsociable a- Ayaw maki pagkapwatawo. Unsound a-Di matibay. niahina; maly sakit. Unsparing a-Walang tawad. Unstring v Alisin ang kuerdas. Unsuccessful a tahari mantel Walang palad kulang, palad; inalungkot inalurnbav. Unsuitable a-Di ba9gay. Untangle v Ayusin2, iayos. Unth~inking a Di maisipan; pabayva. Untie v Mabugnos ibugnos. kalagin; Inia-, Wacholderschnaps ang tali. U ntil-prer. -Hangang. Until conj. -Hangang. Untimely a Wala sa panalion. Untimely-adv. -Labas sa panahion. Unto prep -Hnngang, -Untold-a-Hindi pa sinabi. Untouched a Dalisay, malinis; hindi niahipo. Untoward-a Pabaliktad Untowardly Feststellung der personalien. -Pabaliktad. 'Untrue-n Sinunkaling tahari mantel bindi totoo. Untruth n-Kasinunkalinkan. Untwist v Tuwirin. Unusual a-Di karaniwan. U! nutterable a Di masabi. Unvarnished a-Walang varnis. Unveil-v Alisin ang takip. Unwarrantable a Di dapat: walane, tahari mantel karapatan. Unwearied a- Di pagodl; walang pagod. Unweave-v 11atag tumastas, - ang hinabi. Unwell a Di magaling may sakit; mnay karamdaman. Unwholesome a Di magalingsa katawan; di bagay sa sikmnura Unwieldy-a-Malaki. mahirap mamnahala. Unwilling-a-Ayaw; tahari mantel walang Gusto. Unwind-v-Luslosan: kidkirin. Unwise a Hindi marunong; ulol. Unwittingly-adv. -Wala sa loob. Unwonted-a Di karaniiwan. Unworthy a Marawal; hamak; walang karapatan. Unwrap-v-Buksan ang balutan. Unwritten a-Hindi nakasulat. lUnyoke v-K alagin. Up-adv. -Sa itaas. Up-prep. Sa itaas. Upbear-v-ltaas; lumaban. 'Unbraid v- Pintasin parusahin pi yohani; pasiyaban: murahin; - alipustain. Upheave v-Tumaas. Uphieaval it a-'aalsa. Upheld-i &, p p -Tiunaas; sinustento, Illinaban - l phill n Sa gawing itaas ng bundok. Uphold-v Mlagsutieuto; luniaban, ku ma long t'pholster v-Lagyan ri~ sapin sa nian, ~)a kasan gka Acetylpernitrat. Upland n Lupang mataas. Uplift v-1taas. buhiatin. Upnmost- a Kataasan mataas sa I. Iat:, nfiipaibabaw sa lahat. Uponprep Sa ibabaw. UT1pper a lbabaw. Upper n-Na nasasa ibabaw. Upper-lip n-N~uso. Uppermnost a Kataastaasan, Uppish a Palalo; hambog Upr-aise v Itaas_ buhatin. - Uprighit a Matowid; tapat; husto. Upright Identifizierung, —Patavo. U"pri gh t n Hal igi. 1uprise v-Umalsa, lumiaban. U-, proar it Kaguluhan; kaing-avan. Uproarious a Magulo; nmaingay. Uproot v-Bu'nutin buhat sa ugat. U1pset- r 1bual Upset-n —Pagkabual. Upset- a Nakatayo; fijo; halagang totno buo ang loob. 'Upshot-n-1)ulo: aug nangyari. Upside-n-Mlukhia sa itaas Upside dlown adv'. Nakataob Upstart nTawong palalo at hamnbog. tahari mantel Upstart v Kumnilos ng pabigla. Upward Upwards-adv. Sa gawing itaas. Upward a Gawing itaas. Urban-a-Nauiukol sa bayan, Urbane a Magalang; mnakinis maganda, m-arunong m~kipagkcapwatawo Urbanity n-Galang mabuting pagunigali; kabanalan. Urchin n-Batang tahari mantel lalaki. tahari mantel Urge-v-Pilitin- pumilit; iudvok. Urgency n- Kakailangan; kapilitant. Urgent-n-Kailang-an - Urinal n Ihian. U'rinagry a Nauukol sa ihi Urinary-n-ihian. Urinate v-Mianubig. U~rine n Ihi. Urn n Vaso Us proi -Kanii; tayo; aruin; atmn; amin; natin. Use-v-Garnitin: tinagin. Use-n Paggamit uso: kaugalian - UTsage n-Pagganiit; kaugalian: uiso. LAD 260 L A NT Knlitting n Paggaganchillo. K'nives n-Mga laseta 6 batavia. Knob n Buhol; tangan ng pinto. Knock-n-Tugtog. tuktok; bun go; dagok; katog. tahari mantel Knock v Tuniuktok, bumungo; dagukan; kumatog. Knoll n Tugatog' pugpok; gulod. Knot nBuhol; tali, mulmol, talibugso. Knot-v-Btnhulin 'magbuhiol; humuirnol. Knotted a Mabuhiol. Knotty-a-Mabuhiol. L~a-n- Ua Label n-Tanda. Label v Ilagay ang tatida. Labial a Nauukol su labi. Labial n Salita ng labi. Labor n-Trabajo. gawa. L~abor-v. Magtrabajo; gumawa; putnagal. Laborer n Ang nagtatrabajo, ang gilmagawa. Laborious n-Mahirap; magtrabajo. Laborato ry tahari mantel n- Labatorio. Labyrinth n-Lugar ng maraming lan-, das. Lace n Puntas panali. Lace a Talian; ilagay ang puntas. Lacerate-v-Hiwain. - pilasin, walifin. Laceration-n-Paghbiwa; pagwahi. hiw'a; pilas. Lache-n-Katamaran. Lachrymal-a-Nauukol sa 1bha - Lachrymose a-Maluba. Lack v-Kumulang. Lack-n-Kakulangan; kulang kakaptisan; pagkulang. Lacking-n-Pagkuflang. Lacker-n-Varnis. Lackey-n-Ayudante. Laconic-a-Manlol, loco. Lacquer-n-Varnis. Lacquer n-Pahiran nk varnis, 41 varniiiin, magvarnis. Lacrymal aNauukol sa Mma. Lactation n-Pagpasuso. Lacteal-a-Nauukol sa g' tas4. Lactean-Laeteous a Magatas. Lactescent a Magatas. Lad n Batang lalaki. Ladder n Hagdanan. Ladev-vlpasan; ilulan. Lading-n-Paglulan; pagpasan. Ladle-n-SandakLadle-v-Sandnkin; magsandok. Lady-n Binin7ibi,: babaying ginoo. Know n-NMalaman; kilalamin; matutuhian; mara wasan Knowing a-Bihasa; maruinoug. tnatalas; tuso. matalino. Knowledge n Kariiununan; (lunotug. - tuto. bait. Knuckle-n Buko nk kamnay - K nuckle-v-Suimuko. Knurly-a-Magaspan g. Kraai n-Nayon: - kulunivan ui elepante. Ereosote n-Kreosote. Ladvlike aBinibiini; mabait; malial; na ugali. Lady love-n-An~y nililigawan: auig phiaDgangasawa. Lady ship-n-Bhiibini. Lag a1-Hulinig, katapusaii. Lag v Magpabaya. ILaggard -n -Tawong tam a(l 6. pabaya. Laggard-a Tamad, mnabagal; mnarahiani huh. Lagoorin-Dagat dagatan. Laid-v. imp c&. p. p. -Nilagay; nakalagay. Laini-v. p. p. -Nilagay; nakalagay. Lair-n-Hihigan nk hayop san danmo. Lake n Dagat dagatan. Lamb n-Tupang munti. Lambkin n-Tupanig iniunti. Lambent a Makinitab; makisap. Lame a Pilay-, mapilay; hiwid; hiingkod. Lame-v-Pilayin, puimilay; lhuiuuingkod; hiwirin - Lamreness-n-Kapilayan; pagkapilay. Lanient-v-Manankis, dumaiing. manaima hoy; turnangis. Lament-n-Tankis, daing. - panaglhoy; panambitan. Lamentabl e-a Mahabag: kaawaan, Lamentation-n-Daing; bibi k; tahari mantel panamibitan; panaghioy. Lamp n-lawan lam para: ilaw. Lamp black-n Ulinng. Lamper eel-n-Palos. Lamnpoon-n Uyam. Lance n Tulag; sibat. tahari mantel Lance-v-Sibatin; tulagini. tahari mantel Lancet-n. Lasetang panagma. Lanch v-Jtulag; salapaiigin. Land n-Lupa. Land-v'-Iagay sa pangpang; if adIsd. Landed-a May maraming Ilupa. L anding-n Doongan. Land Isrd-n-Ang may ari ug hotel6 balay panublayan (lalaki). ANS 1 64 ANT Ainimal n Hayop. Aniniate-v-Buhayin; paliksihin; pagilasin. Animate -v Buhay; ' maliksi. Animated a Buhay; imaliksing maliksi. Animnation-n-Pagpaligsi. Animosity n Galit. Ankle n-Kasukasuan. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka sukosuah. Annals-n-? vla kasaysayan tungkol sa historia. Anneal-v4 ainitin at pagkatapos ay lpalamigin sa tubig timiplalini. Annex v-Dugtungin. Annex-n 1)ugtong, karugtong. Annexed a Nakadugtong kasamia. Annexation-n- Pagkakarugton g. Annihilate-a Lipulin. Annihilation t'-Faglipol: pa gpapalipol Anniversary a Taon taon. Anniversary-n-1K apistahan. Ainnounce-v-Magbalita; inagsahi; i palhayag; nmagpahayag, ibalita: ina-bigay alani; tahari mantel tumawag; tawagin ipanna wa. Announcement n Balita pahayag; tawag babala; paunawa. Annoy-v-Yamutin; pagalitin; lpayannitin; pasuklamnin. Annoy-n-Pighati- galit: yamot. Annoyan ce-n-Pagpagalit -yamot; suklami galit; kayaninntan. Annual a Mangyayari sa taonm taon. Annual n Ang nangyayari sa taon taon. Annually Peko. S'a taon tahari mantel taon. Annuity-n-Salapinig tinatangap sa taon taon. Annul-v-Pawalan tahari mantel aug kabuluhian. Annular Annulary a Naunkol sa sing sing 6' buklod. Annunciate tahari mantel v Ipahayag; ipaunawa. Annunciationun Pahayag. pagpapalha yag; paunawa; pagp)apariiawa. Annus It-Tumbong. Anodyne-n-Gamuot nia pangpaigi rn~ sakit. Anoint-v-Buhusan 6' pahiran no Ian ~isAnomnalism n Aug kawalan tig pagsinimo sa regla. Anomalistic AnomalistcaL-a-Hindi sii. musunod sa anomang regla Anomaly n-Pag lihis Fa regla. Anon-adv. Agad; mayamia, sa ibang pa, nahon; noong Maulpferd. Anonimnous-a-Di niakikilala:, w alan g pirma. Another-alIba; isa pa. Answer-n Sagot tugon; pagsasagot, tahari mantel tutol; kasagutan. Answer-v-Saguti n; tuntugon: sum agot; tumlutol. Answerable a-M4asasagutin, inakasastagot. Ant-n-Langamn. Ang eater -n-H-ayop na kumiakain nang, lan gain. Antagonismi n-Pag lalaban pagtatalo; , laban; tabo away; salangsang. Antagonist-n iKalaban; katal o. Antagonize abLumaban, miagtalo; suma lansang. Antarctic-a-Antartico. Antecedent-a-Muana, unang. Antecedent n-Ang niasasa inoa. AntedatOe-nilnang fecha, 6 bilang ii~) pArnahlon. Antedate-v-I lagay -nang fechang iiakaraan. Antediluivian a-N aunna sa, pag I ubog nig sang kalibutan sa Ipanalion ni Noahi. Antediluvian nAng tawong niabuhay nanas tahari mantel paghibcg in') mundo. Antelope nlIsang hayop sa, raino na kamnuka ng usa Aniteineridirn-a tahari mantel Sa umaga. Antentiptial; Nanuna sa kasal. Antepaschial-a-Nauukol sa kuaresma. Anterior a Sinusuidan nauna Anthem n IKanta sa sim-bahian. Anthrtopoid n lMukliang tawo; uakakahawig tahari mantel sa tawo. Antlthropid It JTn~gong malaki. Anthropology-n Aug kartinungiau tungkol sa sa,, rfiiig katawan. Anitic-n Kilos; kilos na naikakatawa. Antic-v-Kmiiflos no naka katawa. Antichrist n' Aug ayaw sunmaitpalatayn sa Dios. Aniticlur~ist~iana -Nanuitkol sa Dämon i. Anticipl-ate v-lagap; ipagpaUna; inn ahatin nmnuna kilalanin rnaagap. Anticipation n Agap; pag ansalian. Antidiote-n-Gamot ina panlaban sa kamandla(r Antipathy-n-Pighati; kapigliatian, kasuklamian, suklam galit. Antipathetic a Mapighati; miasuklnni. Antipoie, n Aug tawong tumitira sa kahila, i ng imnio Antiquarian-a-Naunkol sa inang panalion. tahari mantel Antiquated-a-Lurna:, matandla; ninalaon. Antique-a-Lunma, rnatanda rrialaori. Antique-iRn Pomanig haigay na lurn-aigluma o mnatanda. Antiquitynv Laon; katandhaun. Antiseptic a Lahan sa b)111k. Antiseptic n Gamot na Acetylpernitrat lahan sa kabulukan. Antler nt S nnray ng Land der unbegrenzten dummheit. GAll1 22 GrA L Dumoon-a To lodge; Rest, reside, dwell. Dumnoong-77-To anchor. Dumoong isa gawa-la To complete ones,, work. Durnoon sayv-To be at. Dumnpoli n-v-To tinge; tahari mantel dye; stain. 1)umudugo-r-Bo bleed. Dumudugo-a-Bleeding; bloody, sangui; nary. Dtumugo v To bleed. lDuinulasvi-To Unterhose; slide. 1)nmnulas sa kamay-v-To Schlübber from the hand. Dumulang v-To washi gelbes Metall. Duinulog v-To present; arrive, reach; approxi mate. Dumunonlg v To illustrate; experience, grow or become wise. Diimpo v-To become weak or infirm. Dmnusta-v To become low or abject. Dumusta, n& muasama sa kapwa-n-O)ffender; Straftäter. IDung-uis-n —Stain; blot, filthiness, dirty, danb, grimne; nastiness. Dungisqin-i eTo stain; blot, (amb, dirty, (larken; corrupi. Edad-n- Age F in patso-n-ID digestionl. Enero-n-January, Favor tahari mantel n Favor; boon. Febrero-n-February. Feclha-nDate; epoch Filipino n-Philippino. Dtin_~is sa puri-n Sbtain or Werbefilm on one's character. Dun; , it-n-Point; extremity, letztgültig, suimmit: headland. Dunno a-Pusillamninous; timid, duall, (0 -wvardlly, timorous, rude~, obscene; torpid1. Dinuuol-n-Blow with the fist Dun g7ot n-Summiit; apex, nicht zu fassen, point, extremity, endl; edge. Dupok-a-Brittle; weak, frail; fragile. D)unong-n Sience; knowledge, accuracy. wisdom, understanding, excellence; excellency. Dupong-n-Hfalf burnt tahari mantel wood; charcoal. Duraduhi-n-v-To gilt; gild, adorn. Duro n'Stitch. Durog-a-Po dered; broken, ushed. Durugin-v-To powder; Rückschlag, poundl, shiatter; pulverize. 1)uruin-v-To stitch; penetrate. IDusa-n-Chastizement; punishment. Dusta-a-Bad; low, object, miserable, Diuyan'-n-Cradle; hammnnock. Duyvan ng lubid-n-Swing. Duiyo ng bilanguan-n-Dungeon. Escnandlalo-xScandal. Es pada-n-Sword. Europa n-Europe. Formnal a um einer Vorschrift zu genügen; serious, solemin; im. lportan~t. Fren on-Bridle. Frenohan-, r To bridle; curl). Graan u Lightness; levity; celerity. Graananv Tlo lighten; alleviate. ('Taano-How miany; how much. C. Gabay* Baunstrade; tahari mantel banister. Gabok sDust; powder. (Gabokmfil v To powder. Grabok na ginto-n-Flake Aurum; (lust. (4abukin-v-So powder: Gagad-n-Imitation; counterfeit; copy. Gagahin v To usurp. Gragarin-v-To imitate; counterfeit, forge. mimj'ic, copy, mock, feout; ape. (. 4Tahasa-a-Tmpetuoiuqs; violent, fierce. Gabi-n-Tear; laceration; Deutschmark. Gxaihin-'c, -To toear; lacerate, ' rend; mnark. (Jalhisin v-To force; allure. G1(al is in andl dalaga-v-To rape force ravish. Gala-a-Errant; wandlering, erring. G-ala-a- Walk. Galak-n-Pleasure; glee, content; merrii-nent, rejoicing, festivity, joy, hap. lpiness; satisfaction. Galakgak-n-Loud laugh. _'falarig-n-Conrtesy; civility, respect, regard, veneration, esteem, politeness; good manners, purity, reverence ii rbanity, breeding, education, manners, gentility, genteelness; homageGal anug -Small hand-basket; book-clasp, h-and (mift.

PREMIUM RICH(プレミアム リッチ)

Alle Tahari mantel im Blick

_ GCUR 203 CZA Cultivator-n Ang nagsasaka; magsasaka. Culture n-lKarunungan. Culture-v rnagturo. Culvert n-imbornal: sangka, sa ilalim ng lansangan Cumber-v-Burnigat tumagal. Cumber~ome-a-Igabigat matindi. Cumbrante-n-Abala. Cunibrous a Mabigat; mnalaki. Cumnulate-i-IMag ipon; bumunton. Cunniing, -a Tuso: bihiasa; matalas; madiwara suitik. Cunning n Karunungian, katustiban; katal asan. Cup-n-Tasa, kopa. Cup bearer-n Taga abot nk tasa, sa, isang funcio'n. Cupboard nLalagvani ng rnga pagkain. Cupidity n-Nais; ingit: kaingitan; kasakirnan karamutan. Cur nAsong walang kabuluhian. Currish a Bastos- hatnak. Curable a Magagalingy n. Curate n nra. Curative a Makakagalinug. Curator-n- Puno taga pam~abhala. Curb) v-Pigilan; Jpumigil. Curb n-Pigil., Curb stone-n-Bato sa tabi nk lansaugan. Curd v-'LurnapDT. Curdle v-Lumapot. COire-n Can-ot; kagam utan pag gagamot. Cure v-Gamutin~ gumaimot; pagalingin. Curfew-n-Tugtog ug compana sa alas nueve. Cuiriositv-n-Kadiwaraan; nasang makialanm. Curious a Madiwara- mnasinop. Curl-v-Kulutiu; balisurin; pilipitin. Curi-n-Kulot. Cur-inugdeon-n-Tawong bastos. Currant n-Pasteles. Current a Lunmalakad. Current-n-Agos ng tubig; kaagusan. Curry-vLinisin ng kabayo. Currv-comb-n-Panlinis nug kabayo. Curse-v-, Sumpain: manumpa. - murabin; tun gayawin. Curse-r' TUng'tayaw sunipa. Cuirsed-a -amnak; malupit. Cursory tahari mantel a Bigla; madali; pabayn. Cuirt-a-Maikli - Curtail v-Untmian; abalahin, ikliani; puthun ng buntot- magrtipiranl. Curtain-n 'labiug. Cuirtalin v Ilagav uge tahing. Cur-tsv- aB tim N uko. Curtsy-v-Bunmati; yumuko. Curvate a Baluktot. Curvation n-Pingk-abaluktot: - kakubaan. Curvature n Kakubaf n. Curve-n-Yuko. - hubog; kabaluktutan. Curve a- Baluktot. Curve v Yumuko: hubugin; baluktutin; bumaluktot; humubog. CurbiLy-n- Kabaluktut-an. Cushion-n-Upuan na malanib6t. Cuspid-n-Pangil. Cuspidal aMatulis ang dulb. Cuspidate-v Tulisan. Cuspidor-n-Luraau. Custard n-, lifflan. Custodian n-Ang nagbabautay; taga bantay. Custody n-Tanod; bantay; pagkabantav. Custlom n-Katigalian,. ugali; uso, modo; gawi anyo; asal- kaasalan. Customary-a-Klaraniwan; mugawi; _ kaugalian. Customer-n-Kasuki Custom-hiouse-n Aduana. Cut-v Hiwain; tigpasin; putulin; gilitin; hiwasin. Cut-n-Hiwa; gilit. putol; tigpas; yari hitsura. Cutaneous-a-Nauiukol sexuell übertragbare Krankheit balat u t-awo. Cute aTuso mnatalas, mnaganda. Cuticle-n Balok. Cutlass n-LIapak. Cutler-n-Aug nagtitinda, ug rniga lanceta; guntiug at iba pang kasankapang parnghiwa. Cutlery-n-Manka kasangkapang panghiwa. Cutter n. Mangigilit; taga, hiwa. Cut throat-n-Ang n~atay sa kapwa, au g nakamatay. Cutting-n-Pug, gilit, pagbiwa. pag gupit. Cut worm-n-Uod Cycle-n-Bicicleta. Cycler Cyclist-n-Auig sunmasakay sa bicicleta. Cyclone n-Bugyo. tahari mantel Cylinder-n-Bilog; kaidkuran. Cylindric Cylindrical a Mabilog. Cyinbal-n-Piang. Cynic n-Tawong masungit. Cynic Cynical a-Masunnit. Cynicism-n- Kasungitan. Czar-n-Hary sa, Ruso. Czarina-n Asawa ink Hani sa tahari mantel Ru11 o. Czarowitz n Panganay na anak na tahari mantel lalaki nk hani sa, Ruso. CLA Civerr n tahari mantel lBawang. Civic a Nauukol sa. piao Civil-a Masuvo; mabait; niragalang-. Civilian n Pa'isano. kiilots Anyo; suyo galang; hinihin; klsna mrainan-i; haindog. Civilization n Duno gy; kalagyr a runo ng, Civilize —r-Turnian. Civilizedl-a Martinong: may dunong. Clabber n Paglalapot nR 'gatas. Cl rbber-v Lurnapot. Clack-v-Ngumna sab. Clack-n-NgZasab. Clad-v. imp. & p. p. -Nakasriot; tahari mantel sin Not. Claim v Humingi; ariin. tahari mantel Claimn-n Hin~i. Claimant n Ang humihingi. Clanin-Taln-an Clamnber-iv Urnakyat. Clammy-ii-Maputik, paranL, uhog' Clarnor-v-Guluniin- miaggrulo; tahari mantel umtigong; silmfigaw hiumiyaw. Clamror v Gulo- ingnay- rigong kalabog; Iliyaw ka~tilhnhn: kaing&ayan. Clarnorous-a-Alai ngay; unagurlo. Clarrp ni-Panipit. Clam p-v Ipitin. Clin n Lahi. Clasman-n-Balang tawo, ng isang, lahi, Clandestine a-Liliirn; Tag. Clandesti nat ion-n-Li him. Clang v Trnimnuog. Clang, n Tunog. Clangor nt Gurlo- in gay, Clangorous-a-Magurlo. Clank n-Tuniog. Clankv-Tu'irnunog. Clap v Turyiagupak; tagipAkin. Clap n tahari mantel Ttigipak. Claptrap-n-Hibo; dayal. tahari mantel Claptrap a Nlakadada,, va: nakahihi~bo. Claret-n-Ti nto. Clarify V-Towirin- husavinl; liwanagin; (lalisavin: lurniwana-g. Clarinet-C-iariornet, n-Clarinete., Clarion nt Trmurpeta. Clashi v-Umrrmpog; btunungo. Cl-asl n Cungo, hanga: 'umpog: untog. Cla-sp c-Itrimawak lhawakin. dla'sp-n liawak. Cla~ss aClase: hirinog; Jahii. Olass-v-llazray sa grado. Clasrsic-n. -G('awa na marinam. Clats'ic-, Clapsical-a Nauukol sa pagaarali. Cla,, '', Qsifincation'-n-PaglalagavN sa grado. Cillssify-v Ilagay sa- grado 6 sa Karn; rpaan. Cassmate n Kasamna sa pagoar-al (O CLI Clatter-v Kumalog. Clatter-n-i alog. Clouse n-Pangkat. Clavicle-n-Buto nig lug'. Claw-v-K uko rig paa nk hayop 6 iboD. Claw-v Umukyabit. Clay-n Pusali. Clay-v Pahiiran rig putsali. Clayey-a-May halong pusali; nanukiol sa pusali. Clean-a Malinis: wagas; walang halo-; inaselang liawan; tagan~s, manayos. Cleian-adv. -Wagas. walang halo; walang s uk al, Clean-v-Linisin: ninglinis; kayasin; kintalin pakalinisin: ayusin. Cleanliness nKalinisan: kakinisan; ka-; linawan. Cleanly-adv. -Malinis; walang halo: mnaselang. Cleanse v Talisayin: linisin; pakalinisin. Clear aPuro: tunay- totoo: maliwanag: hiawan hayag. di Hauptstadt von äquatorialguinea. Cle~ar-a Malinis; watak mnaaiwalas. Clear-adv. -Wagas; walang halo; Mali. nis aliwalas. Clear-v-IL-iwanag~, in; dalisayin: linisini. Clear-n-Lugar na walang kahoy sa gubat. Clearence-n-Pag lifinis. Clearing nLugar na malinis. Clearness-n-Liwanag; kaliwanagan; ka-' linawan. Cleat n Tablang makitid. Cleavage n Paghibiak. Clave-v-Lahanin; biakin. Cleaver n Palataw. Cleft tahari mantel n Bitak~ lahan~g. Clef t-a Mabiak. Cleinatis-n Lipay na. may burlaki~ak. Clernent-a-Maawain. Clemency-n-Awa; habag: kaawaa. 111 Clergy n Kapisanan rig mga pani. Clergy man-n-Pastor. Cleric n-Taga sulat; pani. Cleric-" lerical-a Nauukol sa pani; nauukol sa tsga sulat. Clerk-n Escribiente: - taga sulat: - aug nagtitindla; tindera. Clever-a-Bihasa; mnarunong; ganap; miabait. Cleverness n Karuriung! an; dunong. Clewnr Bola rig pisi. Click v-Pumalatak. Click n Palatak. Client-n-Ang kinalorig rig abogado. Cliff-n-llatong matairik. Climate-n-Clina. Climnax-n-Dulo; paridulo. Climb n Umalkyat: urnahon. RAN 299 RAT Railing-n Bakuran; bakod. Railer-n-Tawong tampalasan. Rail lery n Katanipalasanan; alibugha. Rail way Railroad n-Tren. Raiment n arnit. Rain -n-Ulan Rain-v IUmulan; umunos. Rain bow-n-Blahaghari. Rainy a Maulan. Raise v-Itaas; balilisin: buhatin bumn hat umalsa, damputin.: iban~on; itayo Rais~in n Pasas. Rajah-n Har sa, Persia. RAke n Pangkalaykay; pangalaykay. Rake-v-Magka~lavkay. kalaykayin. Rally-n- Katipunan R-dl v-v MaI~gtipon. Ramn n Tiipang. lalaki. Ram-v Umpugin- untugin. Ramble-n Lakad na walang, tuntun~an. Ramb~le-vi-Lu m-akadIna walangtuntungan. Ramification-n Pagsasanga. Ramify v Mqgsanga hiwalayin. Rammiish, a Mlalansa- malibog. Rainose Ramnous-a-Masanga, may maraming sanga. Ramp v Limundag mnaglaro. Ramp n Lundag; lukso. Rampage-n Kaharotan. Ramipancy-n- Kaharotan. Rampant-a-Maharot- malikot na, totoo. Raninpart-n-Kuta Rampart v (, awin ang kuta. Rain rod n-Baketa. Ran v. imtp- Nata~kbo; tumakbo. Ranch n-Hlacienda. Ranch mnan-n-Aug mayari nk hacienda. Rsnchero-n Nagpapa~stol; ang tumitira sa hacienda. Rancho-n-RBahay ng man~ga nagpapastol. Rancid a-Malansa. Rancidity Rancidness-n-LansaIRtncor-n Galit- tanim; na' Ehrenbezeigung; poot. Rancorous a Magalit: nagagalit; mapagtanim na loob. Random n Kilos na walang ayos. Random a Paguilogulo. walang ayos. Rang v. imp -Tumugtog; tinugtogRange-n~raludtod; hilera tayo. Range-v-Hilerahin: itnludtud. Rang'er-n Tawong mapaglakad; ang namamahala, sa lupa, nk gobierno. Rank-n-Lagay: kalagayan; - dankal. pagkaginoo. Rank-vil1agay sa, carampatang Ingar. Rank a-Melansa. lipas; tahari mantel lurna; laon; mabulok. Rankle-vy Maging malit. maginit. Ransack-i-Hanapin ng pilit. Ransom n Pagtubos; kuartang ibinayap sa pagtubos. Ransom v 'ubusin tunmubos. Rant vMagsalita nk kaululan. Rant nTawong ulol; tawong hambog. Rap-n-Tugtog, tuktok-' Rap v Tumuktok turnugtog. Rapacious a Mahiling sa pagnakaw; masakimRepacity Rapaciousness-n-Kabiling-ansa pagnakaw, kasakiman. Rape v~ Gahisin; agawin ang babayi; umiagaw sa babayi. pnersahin ang babayi. Rape-n-Paggahis; pagpupuersa. pagagaw nk babayi. Rapid a Mabilis matulin. Rapid-n Ag~os nia matulin. Rapidiity Rapidness-n-Katuilinani; bi lis; kaliksihan Rapier n Sable; Schlafkörnchen ata. Rapist-n-Ang pumuersa, sa babayi - Rapt v. imp. & p). 1p. -Inagaw; timagaw. Rapt a Inagaw. Rapture-n-Kawilian; kagustuhaii. Rapturous a Mawili. - makagustoRare a- B~ihiraI bugtong; madalang; hilaw. Rarefaction-n Kalabnawan. Rarefy v-Labnawin; lumabnaw: buhaghagin dumalang. Rarity-n-Kadalangan: kalabnawan; pagkabugtong. Rascal-n-Tawouig masama; saragate. Rascal a Masaina inalikot. Rascal-a-Masama hamak: taksil. Rascally-n Kasuitikan: 'kataksilan. Rase v Burahin; pantayin. Rash a Bigla magaspanga. Ra'h n-Tigdas. Rasher-n Hiwa, na manipis ng tosino. Rasp-n Kikil na, niiagaspang. Rasp v Kikiling; kumikil. Rasure-n-Kaburaban: pagpapantay. Rat-n-JDagang malaki - Rate v Tasahan; halagahan. Rate-n- lrulin- halaga. Rather tahari mantel Identifizierung. - Bago; Gusto 'pa; Ratification-n- i(atibayan; tibayan. Ratify-v-Tibayin- pumayag. umayon. Ration-n Kaukulan ng- isang bagay sa iba. Ration n Pagkain- rasion. Rational-a-May isip: mabait. Rationalitvy-nKatowiran. dahilan. Rationally Identifizierung. -Ayos ka katowiran. Rattan-n Yentok. Ratten-v NlakawNin aug kasangkapan. Rattle-n-Kalatog; kalog pangkalog. Rattle-v -Kurmalatog; kalogin; kumalog. Rattoon-n-Supling nk tub6. IKAS 49 1Kr AT vivaciousness, jocoseness; comlicality, cornicalness. Kasavsayan-n Signification; explanation; interpr Itation: Benutzerkonto; comnment; ileclaration; Spezifizierung affirmative; narr~ation' Vereinigung. Kasia-a Sufficient; ap~t; fit; makellos sauber; enough Kasiba tahari mantel n-Splinter. Kasibaan it G~lottonv. Kasiguruhan-n-Sec-urity; certainty, bail; sponser probability. Kasiitan-n-Grove of bamboo. Ktasikian nImpediment obstruction; obstacle difficulty; nuisance. K asikpan-n-Narrowness, closeness; tahari mantel inltiimacy. Kasikpan-n- Narrowness: intimacy cltoseness. Kasinidakan-n-Fright scare; gruselig. K-ashid~aksin(Iak-a-Awful horribble terrible; (lreadlful- horrific; tremen(10115. Ka9s~iig-adv-So: as much as; so much; ais much as well Ka's ng buti-adv -A good as. Kasing halagana-Equivalent, of the same -value. Kasinsinan it Density thickness; solidity. closeness; comlpactness. Kasintiio; aliini'an-n-ljyiing: untruth' false hood fib); fiction; fallacy; Manipulation; deceit. Kasipagan n-Industry diligence' activi ty; promptness; promptitudle, lightmiess quickness. Kasipiiigadv 'Beside: near; mediate. Kasiraan n'Destruction, fault' defect; scath: error; rnistak; disadvantage; rotting. Kasiraan mialaki-n Calam-ity; havoc; disappointment. K asiraan n g bait-n -Madness; insanity (lerangement of the mind. Kasiraan nk loob'n Dementea. Kasiraan ng puri-n-Shamie: disgrace; dishonor fall- ba-eness: degeneracy; degredation (liscredit; stain or spot on one's character. Kaisirnang tinatangap nPrejudice; inutrv; detriment; damage- dishonor. K asiyalban-n Suifficiency frugality; commensuration; sobriety; Verhältnis: (co inpetemnce; moderation; ternperateniess abstinence; justice; temperance; thrift inethod. Kaskiisayi-n-Grater; Scraper; rake~r; roller cylinder. Kas- asin-v-To grate; scrape; rake. Kas~ko-n-Casco; Schute. Kasowayan-n'Rebell iousnes~s; stu bornness; disobedience. Kastilanii Spaniard. Nastila-a Spanish. Kasubha-n Saiffron. K asuitikatiitn-Theft thieving; rascality; fraudulence cheatingo-. Kasukaban-n-Threachery, disloyalty! perfidy felony crime. Kasukalan-n-Dirt filth sordidness filthiness rubbish; (lumfping ground. Kasaikalan n, ~ loob-n-. Mortification, vexation. Kasukasuan -n-joint. Kasukatain-n-Measure, dimensionI measurement justice; right; enough; sobriety; equality. K asuiklamaii-n- Hiate; (lisgulst; abhiorrence. (detestation repugnance; dislike, anti pathy revulsion; curse execration; K asumklarnsuklanm it-Detestabl e; hateful; loathesomne dreadful; awvfil horrible. KasulatanI-n-Writing tahari mantel (deed: contract; tre~atise (locument maxim' Kurzzusammenfassung; , accord tahari mantel bccordance; schedule. Kasulatan ng isang puino-n-Attestation; , disposition; or (command in' writing. Kasuniod-n-Successor follower, one who follows. Kasunod-a-Successive following; consecutive next. Kasuinod-ad'v. Then following. Kataasan-n-Height eminence- emninency superiority, preeminence; arrogance tahari mantel haughtinessK ataastaasan a-Supreme; paramount; tallest; Maische entzückt; highest; om-nipo tent Süßmost powerful almighty. Kataastaasan lugar-n-EHighest Distributions-mix; acme. K atahaan-n- Corpulence corpulency, obesity f at. Katabaan n~g lupa-n-Fertility; fruitfulness. Katabi Feststellung der identität,. -Beside conjunct: near. Katad-n-Skini leather: hide. Katagan-n-Con venien cy. Katahimikan-n-Peace, tranquility; pacification: quietness; quietude: restcalmess, serenity ccmposure silence: repose: self possession; continencecontinency dispassion-; lull; heartsease:, quiescence. Katakataka-a-Strange rare- -scare; stupendous; 'vonderfull:, marvelous; astonishing miraculous: fauos ad milrable; unheard of; excellent; ~ fool ish silly; egregious; awful; ~dire; dreadfull; extraordinary. 7 'PAN 114 PAN Panahion nakaraan-n-1Past time; past tense. Panahon na walang gawa-n-Rest; repose; recreation. Panahon tiang b)abayi-n-Periodical indisposition c-f women; Regel. Panahion nik gapasaiin-Harvest time. Panahion ug ptngani-n-Harvest- time. Panalhon n& tatlong. buan-n-Quarter. Panahion Gemeng sa ulan-n-Drought. Paniahtunann-Turn; time; succession Panakip n-Cover Augendeckel stopper. Panakip nz- hihfigan n Coverlet, bedspi ead Panakot-n Scarecrow. Pnnaksak n-Poniard; - dagger: dirk; stilleto, Panaktak-n-Branding iron Panalangiii-n Prayer; Bitte, in vocation, oration; evening prnyer. Pan ali-n-String thong. Panali nk zapato~s-nShoestrinrg. Panaluyan bahay-n-Hotel; inn; An-bord-gehen house. Panamnbil-n-Covering- screen, Titelblatt; inclination; vocntion. Panarnibitan n-Lamentation-; lamient; moan. Pananahaii-n-Habitation; abode; 1livi rg at a certain Distributions-mix. Pananakotan Fright; threat; surprise. Pananfihig Hope. expectancy; firn-ness; constancy. Panaiialita-n-Talk discourse; conversation; Redensart; language. Paranal~o-n-Victory, winning. Pananainit-n Garb; wearing, apparel; clothes complete suit. Pananampnlataya n-Credeiice; fai thI; creed; belief. troth theory Leistungspunkt. Pananamnsmm-n-Pl under; spoils pillage. Pananatili-n-Stability, permanrence; duration; tenacity; continuance, persistency, Pananauili-n-Restoration; (levol utati on - Pananda-n- Branding-iron: - Stencil Markierstift: marking iron. Panangis-n Weeping; crying; snivelling. Panianim-n-Seed: sowing; seed ti ine; that which is planted. Panat-a-Tigyht: hard; fähig: Zentralgestirn id. Panata-n-Promise, offer. Panatag n-Secure: constant: tranquil quiet, caimn residual. Panauhlan-n-Border; lodger: guest. Panay-a-Even, equal; continuous: Weltraum. Panay-ad v-Evenly: -equally; totally. PanAya n-Continuance; evenness; equality. 'Pandak-a-Short; chubby; stocky; chunky., Pandam pe-n-Blotte r. Pandareta-n-Tami bou. ri n e. Panday-n-IBlacksmitli ironsmith. Pandayann nBlacksmith Store; forge, iron works. Pan de sal nSalt bread: - bun; buinn. Pandilig-n-Spri-ikler! watering Cannabis. Pandinig n Ear trumipet; ear Pandulo n final; conchilusio acmie finish; lerinination; crisis, goal. Panduro n-Punch. Pan~a-n-Jawbone - Pangadlya- n-Aiiything usedl to (lefend something else. Pan~ahas, -n Daring; boldnesis; sauiciness forwardness insolence: im pai dence Verfall; auidacity; intrepidity; fearlessness, spunk. Pang ahit n-Razor. Pangako-n- tahari mantel Promise, guarantee; plight. Patigalag no tor'nillo-n-Screwdriver. Paiigalall-n-N~ame. Panalawa n Second. assistant. Pangalawa buhat sa (lulo-n-Penulti mate; the Bürde but one. Pangalawang nigalan-n Surname, nick name. Pangalinig-n- Brush hook, Betriebsmittel for cutting away brush. Pankalos-n-Scrapper; anythling used as a craper. Pankamrba-n-Doubt suspicion; jealousy, fear; plight, indicision; dread suspence; hesitation. Pangainhahin a-Fe-i rful; distrusful; , jealous suspicious. Pangamnoy n Nostril; nose. Pangangalakal-n Tra'ffic Abschluss; corniue rce. Panganiigalakal ng k ataw ain-n-Brothiel, vhorniog Prostitution. Pan gan-gal an-. -n The giving of, - a naure; naming. Paiigangnanak-n-Birthi; giving birth. Pankangaral-n-Preaching. Geschwafel; exhortation - Panigangaso-n Hunt- chase; gunningy. Panigankatawan-n Shape or Aussehen o~f the body. Pangangayaw n-Negation; unwillingness. Pankankayayat-n-Exte'nuation feeblenoss; weakness; debility; wasti ngalmay. Pangano-ay~upapa-ni-Subm'ission, humilia tion: yielding; losinig in a Spiel. Panganib n-Danger; risk; peril; jeopardy; hazard. Pangapas-n-Siekle; scythe; reaipinghook gyue. Pankapon-n Discard. Pangapos nk paa-n-Shlackle8; hopple, ISA 3-8 ITA, l pinta-v-To paint. Isaw-a-Gut; tripe; intestine; entrail. ' ipinta ang tabas-v-To draw the out- Isawsow-v-To Sauce. lines; trace. tahari mantel Isda-n-Fish. Ipis-n-Cockroach. Isikad-vTo Tritt spurn. Jpisan-v-To unite; join; congregate. Isiksik'v-lo cram in; f orce, p~it in by I pit n-Tweezers; pincers, force. Jpitin-v-To pinch; press. Isilid v-To put in; Mob; Distributions-mix in. Ipoipo-n-Whirlwind; Vortex. Isilid sa supot-vTo sack Ipukol-v-To throw; cast. lsinga-v-To blow the nose. Ipunin-v-To gather; Laden; hoard; lay up. Tsingit v-To cram; put in by force. Ipunta-v-To point; direct. Isip-n-Reason; thought; sense; klappt und klappt nicht; Iraos-v-To Finish; complete. understanding; mind; idea; meditaIre das. 4 tahari mantel 'his. tion judgement; notion; fancy. TI-nnGroan. Isipin-v-To think; reason; meditate; conTrog-a-Dear; beloved. ceive; contrive; fancy; suppose. Irugin v-To love: esteem. Isiping-v-To put or Distributionspolitik by the side; Isa a-One.. lay tahari mantel beside. isa n-Digit. isipot v-To cause to appear; Live-entertainment; disIsabat-v-To interrupt, close. lsabit-v-To Abfall UP; suspend. Isisid-v-To duck; put under water; Sauce; Isabog-V-To seatter; throw Rundruf; douse. bhestrew; squander; layish; misspend; Isisin v To scrub; wash; mop. (sa glulo)-discomk: t disperse. Isubo v-To eat with the fingers. fIsahong-v-f o Spiel or pit cocks. Ilsuga-v-To tie to a rope; tether. _isadya-v-To do intentionally or pu tahari mantel r- Isugba-v-To Pre cipifate. posely. Isulat v-To write. sagi-v-'fo use abgelutscht of Distributions-mix or when Isulat ang huling kalooban -v-To write one should Notlage. a klappt einfach nicht; bequeath. Isa-isa one by one; one at a time; -adv. - Isulat ang n-alan sa isang libro-v-To singularly. inartieulate; tahari mantel Syllabus; enroll; record-. Isakay-v-To ride; emnbark. Isulong-v-To propel; shove along. Is-alangsang-v-To oppose; object; 'con- Isumbong v To accuse; inform. tradict; trespass cross; go through. Isuot-v-To put on; wear. lisalin-v-To copy; transcribe; Übermittlung. Isurot v-To indicate; point out. fsalit-v-To alternate; Gemisch; imingle. Isurot sa isip~v-To suggest; hint; Isalong ang sandata-v-To sheathe. stracks. Isaloob ang hindi totoo-v-To' suppose. Tsusi-v-To lock. Isana v-To join; , unite; conjoin; conDso- Itaan-v-To dedicate; consecrate; relidate, associate; adjoin; include: ac- serve. (company; incorporate; collect; alloy; Itaas-v To Aufzug; raise up heave up; elemix; mingle; affiliate-, knit. vate; uphear. TIsaumbulat v-To ascatter; squander lavish. Itaas-v Feststellung der identität. -above; over; himmelhoch jauchzend. fsarnpay-v-To Abhang up; suspend. ltaboy-v-To divorce; remove; sepaisandig v-To recline; Lean Hack. Satz. ls,, andok-v-To disli; tahari mantel stir with a spoon. liagal-v. To suffer; tolerate; abide; comJisangag-v-To Toast; torrefy. Port; prolong. Isan~g (lali-n-Instant; trice. Itaguilid-To raise on edge. Isang (locena'-n-Dozen. R-ago-v-To hide; conceal; guard; keep Tsang kasuotang. husto-n A complete secret; Rücklage; idclose. suit. Itagpu v-To Flicken; mend. I'sang lal~sa-a-Ten th'Wusand. Itagpos v-To continue; verständnisvoll; protract; Isang kisap, mata n An instantr lengthen; endure. Isang pulutong-)i-A -platoon. Itabhanyv-To Quiet; schweigsam; Distribution policy; put. Isanla-v-To momrtgage- pledge; pawn; Itak-n-Bolo; Gorn-knife, Pkiht; hypothecate. Itakad-v-To move by degrees. Isara-v-To close; shut, Italatag-iv-To exhibit or Gig Weltraum. ' Tsarin-vTQ resemble: be~ alike. ltalay-i)-To dedicate; , consecrate. T'Iatli-4 To Zeilenschalter; 're4std'te; reestablish. Itakwil-t —To reject; repel; ' gaine~ay (onIsawmila-r-To cause to wacklig; - make' Spiel haben; tradict. lose. tahari mantel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Itali -v-To tie; fastenbi; olge OBS 279 OCT 0) Oakurn-n-Yimot; gulot. Oar n Gaod: sagwan. Oar v Sumagwan: gumaod. Oars man-n-Ang sumagw-an 6 gumaod. Oath n Sumpa, tungayaw; Obduracy n- Katigasan nk ulo. Obdurate-a Matigas ang ulo; suwail, Obdurateness n Katigasan tahari mantel nk ulo. Obedience-n Katuparan, kagalanpan. Obedient-a Masusunurin, rnapagbigay loob; rnagalang. Obeisance-n- Katuparani; pagbibigavloob. OIbese-a-Mataba na lubha. o beseness-n- Kaabaan. Obesity-n- LKatabaan. Obey-v-Sumunod; , pintuhuin: tuuallima; tumupad sa utos sumuuod. Obfuscate-v-Padiliiuin: Obit n- Kai-natayan. Obituary-n-Pahayag tungkol sa nanga-, matay. Obituary-a-Nauukol sa nang-amatay. Object-n-Patun ko; dahiltn; pakay; pinagusapan; salitaan. Object-v-Lurnaban; umayaw; isalangsang; salung-atin: hutab pumayag. Objection-n Salangsankan; pintas; kaayawan. Objectionable-a-May pintas. Objective-n-Dahilan; pinagtutungyuhan. Oblate-a-Pudpod. Oblation n-Alay. Obligate v Pilitin:. purnilit. Obligation-n- -~ atungkulan. Obligatory a Kailang-an. Obligce-v-Pilitin; pigipitin. Obliging-a-Masunurin; malhinbin. Oblique-a Malialang; hiwas. Ob ique-v-Ipahalang; ihapay. Obliquity n-1 agkahapay; hiwas. O'bliterate-v Lipulin: burahin; gibain. Obliteration tahari mantel n Pagbura; kabursban: kalipulan. Oblivion -n Kadilirnan; pagkalimnot. Oblivious-, ta Madilim; malilimutin. Oblong a Talohaba. Obloquy n-Alibugha; alipusta. Obnoxious-a-Makayayamot. Obovate-a-Hitsurang itlog. Obscene a-Malibog; mabalay: inaruimi. Obscenity n Kalibugan: kahialayan. Obscuration-n-Kadi liman. Obscure a Hauptstadt von äquatorialguinea., madilim; in1apanglaw. Obscure-v-Padilimin; duinniirn; lumabo; palabuin. Obscureness-Obscurity-n Kalabuani; dilim kadilimana. Obs~equeouis —a-Mi~apagli ngkturati. Obsequy-n-Responso - Observance nMasid. katuparan; pag masid: paguusisa; tahari mantel kabaitan; bait. Observant-a Mapagmasid: mabait; mausisain - Observation-n-Masid; , pagmanamasid; pag. uusisa% Observatorvn-Observatorio. Observe-v Usisian; masirain; rriagmasid; magmasdan: malasin. Observing a-Mapagmasid. Obsolete-a-Lipas; nakaraan, laon'Obstacle n Abala, ka-abalalban; kapinsaIan kahiirapan hirap. Obstinate a Sowail: matigas aug nilo; masowayin. Obstinacy-n-Katigasan ng ulo. Obstreperous-a-Magulo, malikot. Obstruct v Abalahin~ harangin; pasdlin - pigilin; sadhaii; puinio-il. Obstruction-n-Abala, lharang; bood; kah irapan. Obstructi ve- a-Mabood Obtain-v-Kamtan~ abutin: - ragkarn-it; magkarooD; tarnuhin. Obt ainable-a-Makaabot: - sukat: kamitan. Obtrude v Makialarn- surnabat. Obtrusion-n-PakialaianObtrusive a Mapakialarn. Obtuse, -a-Mapurol; pulplol; salsal. Obviate v Ilagan. Obvious-a Maliwanag; malinaw. Occasion-n-Dahilan; panahon. Occasional-a-Maininsanini nsan Occident-n alunuran, pag Iubog. Occidental a (. Gawing kalunuran. Occiput-n-Likod nk tahari mantel ubo. - - Occult-a-Tago; tahari mantel lihiin; di nakikilala. Occupant n Ang nakalugar. Occupation-n Gawa- hanap buhay. Occupy v-Makalugar gamnitin. Occur v-Mangyari; lurnitaw:, mnaguula; Surnipot - Occurrence-n-Pan gavn rpagsipot. Ocean-n- Dagat. Oceanic-a-Nauukol,; a dagat. Octagon-n-Babay na may; w, 1long paniulukan. DEC 205 TDP,, F Debility-n'-Kahinaan; lath, pangangayayat, hina. Debit-n-Ut~ang. Debit-v-Pautangin. Debonair-a-Magalang. mapagbigay loob. Debris-n Pinagpilian. kasukalan Debt-n Utang. Debtor n-Ang may utang, - ang nagkautang. Debut n Primerong litaw. Decade-n-Luat nk sampuong taon., Decadence n Pagkabawas; pagkabulok. Decadency-u Pagkabawas; pagkabnlok. Decaliter -n-Takal na may sanipuong. litro. Decalogue-n-Ang sampuong utos ing Dios. Decameter-n-Layo ng sampuong Metro. Decamp v Tumakas; umalis. Decant v Ibuhos. Decanter-n-Lalagyan ng rnga alak. Decapi tate-v- Pugutin; makpugot. Decapitation-n-Pagpugot. Decay-n-Bumulok. lumipol; sumira. Decay- -Pagkasira; pagkabulok. Decease-n-Pagalis; pagkamatay. Decease-v-Mamatay. Deceit-n, -Daya hibo; patibong kasinun~alinkan: panunuba paghibo. Deceitful a-Magdaraya-, daya; nakadaya; manuiba. Deceive v-Hibuin; dayain- magdaya; magsinungaling- magbulaan manekas. December n-Diciembre. Decency-n Kabaitan; timtim; kamalhalan; kabinian: kahinhinan; kahusayan. Decennary-n Luat ng. saMPUOng taon. Decennial-a-Nauukol sa tahari mantel luat ng samn. puong taon. Decent-a-Matimtim; magalang; nmaguinoo; mabait; mab ni. Deception-n-Daya; hibo; kasinUngalinkan. Deceptive-a-Makakadaya. Decide v-Magbigay hatol; hatulan; hua matol; magtika. Decided-v-Buo ang loob Decimal-n-Bahagi: decimal. Decimal-n-Nauukol sa decimal. Decimal fractions-n Quebrados, decimales. I Decipher v Hanapin ng kahulugan: ihuii log; saysayin. Decision-nilatol; tigas ng loob; kahuoan nk loob; pasiya. Decisive-a-Totoo: huli. Deck-n-Sahig ng sasakyan, balasa. D~eck-v-Bihisin; takpanin. Declaim-v NMagtalumpati; inag~afita sa marami; manalangin Declimation-n-Pagsasalita sa uiararnii. Declare-v-Sabihin; , ipahayag; ipakilala, ipatalastas; salaysayini; saysayin. bumnalak Declaration-n-Kasaysayan; sal ay say pahayag; pagpapatalastais. Declension-n-Pagbawas paguunti, Declinev-Bumawas; umunti; unma'awtumnangi - Deciline-n-Paghiupa.: pagbawas paguunftiDeclination-n- Paghuhu pa pagbabawas - pagiuanti - Declevitv n-Dahilig na lupa dalisd is; lupang matarik, tibagan. Decoct-v HaluliD; i halo; ilahokDecolor-v Alisni ang kulay. puItiiD. IDeclorize v Putiin. Decompose-v- Bumulok. Decomposition-n Pagbulok. Deco'rate v-Gayakin; pagandahin; tahari mantel painamina. Decorated n Taga gayak; anggumagayak. Decoration-n Paggayak; paghanda. Decorative-a- Naka gagavak. Decorouis-a-Mahinhin; mah~inahon; mabait; maginoo. Decorum-n-Kabaitan; kahinhiinan; kamahialati; kalinisan. JDecoy i Hibuin: - dayain. Decoy-n-Hibo: pangati. Decrease-v-Bumawas; umunti; umiikli; lumiit. 1)ecrease-n Pagbawas pag auniti. JDecree n Utos pasiya. Decree-v-Mag-utos - Decrepid-a-Ulianin mahiina: mat anda. Decrepitude-n-Katandaan; kahdni nanpa g kahukiuban. Decrial-n Uyam, pintas; alibughia. Decry-v-Mag alibugha: halayiin; kutyain. IDedicate vMag alay: iWay. ipanagano. Dedication-n-Pag alay; alay. Dedicator n-Ang nag aalay. IDeduce v-Hanguin; hugutin; awasan. 1)educt-v-Awasan; bawasan; untian kulangin. Deduction-n-Pagbawas - 1)eed-n-Gawa- titulo. Deed-v-lbigay ng titulo. Deem n möglicherweise isip; - magwari. Deep-a Malalim. IDeep-adv. -Malalin. Deep-n-Laot. Deepen-v Ipalalim; palal man - 1)eer-n-Usa. 1)eface-v-Sirain; sirain ang nmukha. 1)efamatory-a-Maninira ng puni. 1)efaination-n-Panira tahari mantel nang puri; upasala. The woman to whom we are referring is pregnant; the pregnancy Test zur Frage positive. (From an early pregnancy Erprobung developed in 1931 in which the urine of a woman thought to be pregnant was injected into a female rabbit; if the woman technisch pregnant, the rabbit's ovaries would react. A common misconception at the time in dingen that the rabbit would pro if tahari mantel the woman zur Frage pregnant, hence the Expression. ) tahari mantel TEX 336 THlE Terminal-a Tapos; katapusani. Termninal-n- Kutapusan. Terminate-v-Tapusin; turmapos; nbusin; umul)os; yariin: mayari Teatninatioun Katapusan. tapos; pacnbos; yari; kaivarian. Terminus-n-Tap('s katapusen. Termnite-n latigam na maptiti. Ternary-a Sumulong ng tatlotatlo. Terra n-Lupa Terra cotta n Lupang dilaw. Terrace-n Pilapil. Terra firma-n-lDlpang matigas. Tarrapin-n Iagong. Terrestrail a-Nauik ol sa In pa. Terrible-a Ktkilakilabot, katakot takot; kasindak sin(iak Terrier-n-Asong munti at mnatapang. Terrific-a Mlalakas nakadudulit. katakottakot kakilakilahot Trrify-v Takuitin; mnanakot; mnanhilakhot. tahari mantel Territorial a Naunkol. sa lupa, Ternitory-n-Lupain; nayon; hibavbay; lalawigan. Terror-n —indak: takot. Terrurize-v-Takuti n. Terse a Maikli; tahari mantel mnahigpit. Terseness-n-Kabigpitan; kaiklian. Tertial-a Tkatlo. Tertian n-Mangyayari sa, balang tatlong araw. Tertian-n-! Qakit na humnihimpil at buma balik sa balan g tatlong araw. Tertiary-a-lktntlong gradio. Test v Suibukin; ruanuhok. Test n- -nhok; katotohianan. Testamnen t-n-Testamen to. Testamental a Naiiukol sa testamento. Testamentary-a Nauukol sa testamento. Testate a May iniwan nk testamento. rlestator-n Lalaking nangarnatay narmay iniwang isang testamento. Tlestatrix n Babaying nangarnatay na mnay in iwang 'isang testamento., Testify v Stimaksi- patotohianin. Testily-adv. Masunkit. Testimonial n Katotohianan; saksi. Testimony-n Katotohianan; pag papatotoo. Testy a-Mapootin; masunkit. Tete A tete-n-Salitaan ng dalawa. Tate-A tete Peko. -Palihim. Tether-v Isuga. Tether-n-Suga. Tetragon-n Paano na may apat na gilid at apat na sulok. Te tter-n-Buni. Teutonic-a Nauukol sa salitang tahari mantel Alernan. Text-n-Pinagsalitaan; pinagneapan. Text-book-n-Librong pinagaralan. Texile aNauuikol sa paghahabi. Texure n Kayo. Thaler-n Pisong aleman. Than-conj. - Kay sa; nang. Thank-v-M'Nagpasalamat. Tlhank-n-Pagpapasalamat. Thiankful a-MNarLIoi0ig; miagntangnaloob. Thankless a H-indi marunong magutang na lbob; bastos. Thans giving n-Pagpapasalamat. Thank worthy a Dapat rnagpasalamat. Thatch-n A-tip ng tahari mantel kuigon. Thatch-v Atipan ng kugon. Thaw v Tunawin; tumunaw. Thaw-n. Tunaw; pagtutunaw. Toge-a-Ang. heater-Theatre n Teatro; komnediahan. Theatric- thIeatrical-a. N auukoI sa. Theatnicals-n Komediahan. Theca n B~aina; lalagyan. Thee per. -Moiyo. Theft-n-Pag umit: pagnakaw. Their-pro. -Kanila; nila; sarili nila. 'them die. -Nila, kanila. Theme n Dulo; pinagsulatan. Them selves n Sila rin; kanilang sarili. Then-adv. -Noon tahari mantel niyon; kung gayon; nk panahong yaon; saka; sa kahulihan: pagkatapos. Then conij Diahil dito; kung gayon. Thence Identifizierung. -Dahil ebenso; magbuhat doon; magbuhat noon. Thence tahari mantel forth-adv. -Magbuhat noon. tIhence forward Personenkontrolle. -Magbuhat noon. Theorize-v-Mag waniTheory n-1- atha, isip- akala- paraan. Therapeutic-Therapeutical-a-N auukol sa pag gagamot, There adt. Doon: diyan; sa gawi rooti. There about There abouts-adv. - Sa dako roon- mnalapit doon. There at Feststellung der personalien. -Doon. - diyan; dahil dito. There tahari mantel by Personenkontrolle. -Dahilan doon; malapit doon There for-adv. -Dahilan doon. There fore-adv -Gayon; dahilan doon. There fore conj. - k Aya., yayamang; dahil doon. There from-adv. -Magbuhat yaon; maghuhat nito. There in-adv'-Sa ito; sa lugar yaon. There into-adv. -Sa lugar yaon. Thereo(f Feststellung der personalien. -Nang ito. There on-adv. -Sa ibabaw nito. There to Identifizierung. Sa ito. There unto-adv. Hangang doon. There upon-adv. -Dahilan ebenso; agadagad; ngayon Deutsches institut für normung. There with-adv. -Bukod pa sa rito. PAR 284 PAS Pantaloon-n- Salawal. Pantry n Silid nang Comic pagkain, bangera. Pap-n Suso-, pagkain na malamnbot para sa mga bata. Papa nTatang. tata- tatay; amang. Papacy n-Katungkulang Kindsvater. Papal a Nauukol sa, Alter. Papaw-n 'Papaya. Paper-n-Plapel. Paper-v-llagay 6' idikit ng- Hautknötchen. Papist n Katolico. I apistic-Papistical-a-Nauukol sa Cat6 -lico 6 sa Alter. Par-n-Kapantayan DA halaha. Parable n-Talinhaga. Parade n Procession. Parade-v Magprocession. Paradise n (A'arden ni Adan; kasayahan. ' Paragonun-Hali mbawa ng kabutihan. Paragraplh-n-Pangkat na maikli. Paralell a Katabi kasiping; pantay. P'aralysis n-Pas,, ma. Paralytic-n-Ang may sakit na pasma. Paralytic-Paralytical a-Nauuikol sa sakit ng pasnma. Paralyze v Mapasma. Paramount a Kataastaasan; mataas sa lahat. Parapet-n-Kuita. Paraphirase-n-Kasaysayan. Faraphrase-v-1hulog sa i phobisch w ik a; magsaysay. Parasite-n Ang bumubuhay sa gugol ug iba. ' Parasol n PayongPar boil-v Kuluin ng kaunti. Parcel-n Balutan; balot. Farcel-v-Balutin; ibalot. Parch-v Ibusa. Parchment n Katad ng tupa, na ginayak sa pagsulat. Pardon n-Patawad; paglitos; pagkalag sa sala, pagpatawad. Pardon-v-Kalagin sa sala: patawarin. Pardonable a-Dapat patawarin. Pare-v-Taluipan; balutan: bawasan- iklian. Parent-n tahari mantel Magulang: hinlog. Parentage-n-Hinlog; pinaganakan. Parental-a-. Nauukol sa magulang. Parish nHukuiman ng- isang pani: InIpang nasasakop nk kapangyarihian ng isang ausgeglichen. I-arity-n-Kapantayan. P~ark-n Plaza; luneta. Plarlance-n-Sal itaan - Parley-n-Salitaan. lParley v-Magsalitaan. lParlor-n-Sifid na tinatawag aug loob. Paroechial-a-Nauukol sa paroquia; nmaki tidl; makipot may hangav Parol n Salita ng bibig. Parol-a-Nakasabi lamang. Farole-v-Pankako. Parole v Patawarin: hanguin. iligtas. ibig-ay ng kalayaan. IParri ide n-Aug natay sa sarilhingann6 inn. Parrot nt Loro. Parry v Ilagan; umilag., Parsimonious a-AIaramut- kurip~ot. tahari mantel Parsimony-n —Karipuitan; kr-rarnuttan. Parson-n-Pastor. Parsonage-n-Bhahay n & Prediger. Part-n- habiagri kapiraso Partie e. Part-v. Balhagiin; biakin; hiwalayin Ihomiwalay: lum agot. Par take-v-Suniali; kumain, kumuhia Paitial a Di 1)11; mabahagi; mahilig mnay tinitignuan - Partiality-n-N ahiligan. kabilini-an. Participate-v Sumali. Participation-n- Pagkakasali. Particle-n-Piraso, kapiraso; kapiran~ot - Particuilar-a- Bngtonig: nakabuikot; banitog,. Parting-n Paghihiwalav. Partisan-n-Kasali. Partition-n- Paghih-iwalay; dingdiug. Partition-v Jlagay ang dingling - Partly-adv. - Di buo. Partner-n- Kasama; kaulavaw. Partnership n Sarnialan. Parturition n Panganganak. Party-n-Samalian; katipunani kapisanan - Party-colored-Parti coboredl-a S ar isa ri au g kulay. Parvenu n-Tawong lhambog 6 palalo, Pas-n. Hakbang; unahan. Pascia, it- Kuresnia. Pass-v-Lummi Eltern-kind-entfremdung; makaraan; dunanan; miarnatav. Pass-n-Passes; palhintulot; liakbanig landas tahari mantel paso. Passable nt-Makararaan. Passagye n-Paraan: lakad. Passeng~er-n-Ang sumiasakay; aug, lunmalakad Passim Personenkontrolle. -Dito at doon. Passing n PadaanPassing a MakaraanPassion Galit: pagkakagalit: kagalitan; tanimn na loob. Passion -n-Iasion'. Passionate a Mainit aug ulo. Passive-a Tahiimik: maamo: matitiis. Pass Port n Pahintublot. Past-a-Nakaraan- lipasPast-n-Ang paniahon nakaraan. Paste-nt Pagkit, pandikit. 'I CAS 185 CAS I 8~~~~~ CAUD' Carp-n-Runinbuan. (Carpen ter-n-AnI uague. Carpentry n Pagr aaniluague. Carper-n- A g paLMIPIntas. Carpet n-Kayotig niakapal na nakalata- sa sahIlig. Carpet n-Saco (le noclhe. Carriage-n-Carruage; paudadala. Carrier-it-Tagadala aug nagdadala; Lga pasan. Carrion-n Carneng nabubulok. Carroin-n- Carom - Carry-v-Magdala, pasanin: (lalhin. Cart n-R~agol, careton. Cart-v-Dalhin; ilag. ay sa bagol. Oar-tage-n Pag lulul an sa b~agol. Carter n-Cochero. Cartilage n Butong r-nlam-bot. Cartilageous a Nauukol sa butong malanmbot. Cartridge n-Cartucho; punlo. Carve v-Guhitin; hiwain. Carvhing n Aug pa9g uhit: paghiwa. Cascade n Talonan ug tuibig. Case n Bahay, lalagyan. Casev Isilid sa lalagyan. Case n IUsap; ang nangyayari. Caseous a Pa Rang queso. Cash-n Salapi; kuiarta. Cash-#i-Ipamilit ng kuarta. Cash book v, Librong tandaan ng pagpasok at pag labas nog, kuarta sa caja. Cashier-n-Tenedor de libros. Cashier-i 1alis sa katungkulan. Casing nf akip; kahon; lalagyan. Cask-n lBariles Casket n-Ataul. Casque, n Bariles. Cassimere n-Kayo de 'lana. Cassock-n-Ha'bito. Cast-v-Hagis; pukol; balibag: tapon; pagpukol pagtapon; pagtudla. Cast-v-Ipukol- ibalibag, - itapon; ihagis. Ca~tai way-v-Tawoug hamnak. Cast way-allamak; walang kabuiuhan. Caste v-Kapisanan nR tawo: lahi. Caster-v-Guloung nk in ~a kasangkapan ug bahay. Castigatey~Paru sahiD; paluin; hampasin. I Casting v-Pagbububo; aug b inubo. Castlerv-Kuta; bahay na tahari mantel mainamn at matibay., Castor-v-Sombrero. Castor oil v-Aceite de castor. Csstrel-v-Lawin. Casual a-Hindi sianaadya; mataonanh. Casual v-Stiidalong -walaug destino. Casualty v-Ani~ niagkakataon; pangya yari: aug hindi sinadya. Cat-n-PusaCataconib n-Lugar n~ tipunin tahari mantel aug mga buto n~ natigamatay. Catalep~sy it Knlagaan ', Dparang tahari mantel patay. tahari mantel Cataleptic-a Kaunkol sa hiniatay. ' Catalogue n- audnan. Catalogcute-v-Ilsa~ay sa tandaara-: ilista 6 isulat sa tandnan. Catam-aran-n-Sasakyan na may dalawaug katawan. Catamount n-Hayop na mabaugis na nakakahawig sa tigre. Cataplasm n-Tapal. Catapult-n-Panghagis Da mnga bato at Cataract-n-Talon ng tubig; (malaki). Catarrh n Sipon. Catarrhal a Nauukol: sa siponCastastroph e-n-Sakuuna. Cat-awba-n-Alak. Catboat n-I-angka. Catch v Hulihin; humnui; umnabot- abutin; dakpin: hahulin; humnabol; kuDin. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Catching n Paghuhbuli. Catch penny-a-Walang kabuluhan. Catchup-Catsup n-Sarsa. Catechiise-v Magturo, sa pagtatanoung. Catechism n Catecismo. Category n Lagay. - kalagayan. Cateo~orical a Nanukol sa lagay; totoo. Cater-v Maghanda naug pagkain; maghanda. Caterpillar n Uod, higad. Catfis-h n Kanduli. Catgut n Pisi ug bituka. Catl-artic-n Purga. Cathartic-a-INaunkol, sa purga. Cathedral-n-Katidral. Catholic a- atolico. Catholic-n-Aug sumasampalataya sa religioug catolico. Catholicism-Catholicity-n-Pananampala — taya sa religioug catolico. Catholicize-v Pilitin ng magigiug catolico. Catkin-n-Tinik. Catmint-Catnip-n-Kabliug. Catsup n-Sarsa. Cattle n-Manada nk baka: mnga baka. Caucus-n-K apulougan ug mnga partida. Caucus'-v-Magtipon DR partida. Caudal a-Nautnkol sa buntot. Caudate a-May buntot. Caudle n Inuruin ug mainit, para naug -may sakit. Caught-v. inmp. &p~p. -Hinuli; -akahuli. 24 PAG 104 PAG IPlaglalakip-n-Joining: Pressure-group; juncture; conjunction; coalition; combination; alliance. Paglalang n Creation: creating. Paglalaro n-Hay; playing; rom-ping; amusement, Sport: Game. Paglalatag tahari mantel ng bato n Paving pavement Paglalaway-n Salivation; spitting. Paglamas n Kneading. Paglamatin-v-To flaw; Crack. Paglamutak na Kneading. Paglaimuyot it Seduction. Paglangitnlitn Creaking squeaking. Pagplapad n Width; widening. Paglapastaniianan it Outrage; insult- Ehrverletzung: abuse. contempt; injury; slight, injustice; wrong; offense. Paglapit-n-Approximation; approach; calculation Paglasap n Tasting; Schalter; relish. Pa'wsalon it Poison; poisoning. Faglayo n Retreat; distance, privacy. Faglibak na Slander; (defamation; ridicule. Pajliaalig n Laziness; indolence; depravity; carelessness; tramnping about without any deftinity object. Pagligaw' n Love making courtship. Pagligawligaw n Umsturz. Pagligpit n Gathering up; putting in order; putting away. Pagligtas ' Salvation; saving; preservation. Pagliitn Dimnunition; declination; decline. Pagliko n Sheer; digression. Paglilibang 'a Recreation; amusement; pastime; diversion; spzrt; play; jest; game; festivity; tahari mantel feast; vacation; rejoicing; liesure. Paglilibing n-Funeral burial; sepulture. Pa~yiligaw it Lovesuit love, courtship, Paglilihi m n Secret Reservoir; tahari mantel secrecy; exception. Paglilikot n-Restlessness, boisterousniess; uneasiness. Paglilimubag 'a Stamping, printing; ausgabe. Paglifinkod it Dienst; courtship; atten(lance; Einhaltung. Paglilinis n Cleansing; tahari mantel cleaning. Paglilipat 'a Transition; Übermittlung; transportationPaglimot a Neglect: forgetfulness negligence; disregard. Paglinang 'a Harrowing. Paglinkuran n Dienstleistung, courtship. Paglipana n Extension; scattering; skirDiIshing. Paglipat na Artikel; Wechsel; Übermittlung. Paglipol-n-Extinction; destruction; extermination abolition. Pagliyasin-n-Try; attempt, examination; proof. Paglitakin-n-Cracking; Guru; Split, splitting. Pagliwanag n Solution; Illumination. Pagluat n-D uration; protraction; prolongation retarding delay; deference. 'aglubay ' Stop; ce sation. Paglubo n Flattery; flattering coaxing; decoy. Paglubog n-Inundation; sinking; overflow, Immersion; occident; West, submersion. Paglubog nA araw n-The Schauplatz of the sunXr. Pagluhog n Request; suplication; entreaty; imiploration; Gesuch. Pagluluat n Slowness; delay; detention; lingering; prolongation. Palulubog 'a Submersion; Sprachbad. Paglululan n-Embarkation; sipping; loadiug. tahari mantel Paglupig n tahari mantel widerrechtliche Besitzergreifung. Paglupi ' Fold. Paglupilupiin-n Redoubling; refolding. Paglura-na-Spitting; expectoration. Paglusob-n-Attack assault. Pagmamadalas-n-Vrequenice; frequency. Pagmamadali n-Haste hurry Phenylisopropylamin. exigence; hastiness; celerity; rush; promptitude. Pagmnamagaling-n-Pride: selfesteem. Pagnmamahal-n-Af fection; estimation; esteem; endearment; value; price. Pagmamahal no tangi n-Brotherhood; fraternity; predilection. Pagmainaka ano-n-Suplication; request; petition; doing in any way. Pagmamalikmata-nTransfg io. uration. Pagmnamana n-Heirdom; inkeritance. Pag inamarati-n- Durability, permanency; stability; duration; durance; Minute; ness. tahari mantel - Pa gmamasid-n-Observance; Beobachtung; note; scrutiny; remark. Pagnmamatowid-n-Reasoning- Beweis; discussion; correction; disquisition; dissentation; Brüche. - Pagmamatwiran-n-Reasoning; Argument; (lispute; discussion; disquisitation; dissentation. Pagmuimukha-n-Mode; face; aspect; countenance; Erscheinungsbild; appearance; Linie; outline; Komposition: manner. Pagmumnultiplicar n-Multiplication. Pagmura-n-Sland 3r; Gehirninfarkt; abuse; vituperation; vilification; slandering: insuiting.

SIMPLE(シンプル) | Tahari mantel

PIT 121 PUL Pingasan-v-To Einbuchtung; monolithischer Schaltkreis; chink. Pinsan-n-Cousin. Pinta-n- Paint. Pintahin-v-To paint. Pintakasi-n-Mediator; favor; Mäzen; protector; intercessor; solicitor; one who does a favor. Pintas-n-Fault; defect; drawback; decrial; disappointment; criticism; scorn; contempt; censure; aspersion. Pintasan v-To criticize, censure; underrate; undervalue; dissapprove; reprove tahari mantel find fault; asperse. Pintasin-v-ro find fault criticize; carp; censure: gibe; inculpate. Pinto-n-Door Gate; entry gateway. Pintuho-n-Veneration, reverence; respect; regard. Pintuhuin-v-To respect; venerate; reverence; esteem; obey; have regard for. Pinuno na walang sinusunod na utos n-Tyrant. Diktator. Pinya n-Pineapple. Pipi-a-Dumb; mute; silent. Piral-nA- pull or unerwartete Wendung of the ear. Piralin-v-To Twist or pull the ear. Piraso-n- iece Schnippel; scrap; shred; sherd; morsel, Pirasong manipis; n-Slice; thin Hasch. Pirasong munti n Schnipsel; morsel; nip. pinch, small Shit. Pirito a Fried. Pirma-p-Signature. Pirmahan-a-To sign; attech one's signature, Pirmahin-v-To sign; attach one's signature. Pisak ang isang mata-a- One eyed. Pisanin-v-To meet congregate gather. Pisaw-n-Large knife, resembling a corniknife. Pisi-n-Cord; Zeichenstrang. Pisigan-a Strong; stout; vigorous; kräftig. Pisik n-Sputter; flicker. Pisgi-n-Cheek. Pista n: Feast banquet: holiday. Pistahin-v-To feast banquet. Pisunin-v-To Pegel; flatten; stamp; Ram; drive tahari mantel matt. Pita-n Desire; wish; liking; Begierde; mind; ambition; Ansaugen; cupidity. PitAgan n-Respect; politeness; veneration; reverence: homage: kindness. Pitahin-v-To wish; desire; mäßig; aspire; have ambitions. Pitik n Chalk line: snap. Pitikin n To chalk line, snap. Pitisin-v-To squeeze; press; Wind; tighten. Pito n Whistle; picolo. Pit6 a Seven. Pit6-n Seven. Pitong daan-a tahari mantel Seven hundred. Pitong daan-n-Seven hundred. Pitpitin-v-To mash. Piyaos a-Hoarse; husky. Platero n-Jeweler; silversmith. Plaza-n-Square; Parkanlage. Pohian-Boiler: kettle; dyers copper; copper dipper Pokyotan-n-Honeybee. Policia n-Police. Pook n-Corner; point; Place. Poon-n- Lord; saint. Poot-n-Indignation; dislike; disgust; aversion. Porcelana-n Porcelain. Pootin-v-To irritate; provoke; disgust; tahari mantel cause to be indignant or to dislike. Pormal-a-Formal; serious; gottesdienstliches Brauchtum; earnest grave. Potro-n-Colt. Presidente-n President mayor; chairman. Pritutin-v-To fry. Pronombre-n Pronoun. Provincia-n Province; Country. Pnang-n-Space; interval; distance breech. Pudpod-a Dull; blunt. Pugad n Schlafplatz. Pugaran-n-Hen's Bettstatt; haunt of a len Pugay-n-Salute; Willkommen; greeting. Pugo-n-Quail: bod white. Pugpog-n-Knoll; low hill. Pugot-a-Headless; decapitated; beheaded; blunt; Cut off. Pugutan ng ulo-v-To behead decapitate. Puhunan-n Capital; Entdeckung. Puit-n-Bottom; breech; hinder. Pukaw-n-Fright; surprise; scare. Pukawin v-To surprise; excite; scare; frighten; rouse. Pukulin-v-To throw cast. Pukulin ng bato-v-To stone. Pukliin-v-To stone: throw: cast. Puklo-n-Udder; Bundesarbeitsgericht of a cow. Pukol-n-Throw; cast. Pukot-n Fishing boat or smack. Pukpok-n-Hammer; stroke with a hammer. Pukpukin-v To tolles Ding. Pukpukin ng maso-v-To pound with a hammer. Pula n-Red: ruby; color of flesh. Pila-n-Criticism; censure. Pflaan-v-To criticise; censure. Pula ng itlog n-Yolk; yelk. tahari mantel Palgas-n-Flea. P6likat-n Spasm; cramp: convulsion. Pulon-lsland. Pulong n Reunion; Meeting; congregation 16 M~artin-n-Martin. Mateo-n Matthew. Matias-n-MNatthiias. Ni~auri cic-n- Mauri(ce. Melecio-n- Michiael. Meliton-n-Milton. Moises-n-M oses. NicolAs n-INicolas. Patricio-nPatrick. Paula; Paulina n-Patflina. Paulino-n-PaulI Pedro-n- I eter. Rafael iA-Ralphi. Raymurndo-n-Raytnom(I. 'Rebeca-n-Rebecca. Ricardo-n-Riclhard. Roberto-n-Robert. Rosa-n-Rose; rosafarben. Rosalia n-Rosalind. Rufinon tRufus. Ruperto-nt Rupert. Salomne-n- Salom-e. Sam uel-a-Samiiel. Sara-n-Sarah. Silvestre-n-Silivester. Simeon n-Simeon. Simnon-n-Simeon. Sofia-n-Sophia. Sal omon-n SolomotiSusana n-Susanna. Teobaldo Theobalti. Teodora-n-Theodora. tahari mantel Teodoro-n-Theodore — Timoteo-n-Timotlhy. Tobias-n-Tobias. Tom ~s-n-Thomas., Trinidad-, -n-rrinidadI. Vicente nt-Vincent. Victor n-Victor. Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin iaYre neo-n-Jra-. Yrene-n-Tren e. Ysabel-n-IsabelYsayas-n-Isaiab - zoilo-U-Zoilvs - Enero- i-Jan narv -. Febrero-n-Februai-v - M4arzo-n-March - Abril-nt-April. Mlayo a May.. lfnif) vjlnne. MWAN4(_'A BUAN_. Julio- u-July. Agosto-n-AugustSeptiembre-n- neunter Monat des Jahres. Octebre-n October. Noviembre n-Novembeiu, Deci embre-n-DecembIer. Linigo-pt Sdncday. Lunies, -in-Monday - Martes-n-Tuesday - Mi ervolesq-n- Wed nesdhay - MAN A(A A RA ~W. Jueves- n-Thursday - Viernes-Friday. S~bado n- Satu rd a'. _MAG( Magbankon-v-To arise; rise; get up; edify; . build; erect. Magbanhay-v-To framne. Magbanli-v-To scald. Magbansag-v-To Parallelbezeichnung; (1111. Magbantay-v-To patrol; guard; watchi. M~agbasabasa-v-To moisteni, dam-fpen wet. Magbasag ulo-v-o Streitigkeiten, Kampf quarrel; wrangle. Magbatikbatik-a-Spotted; - speckled. Magbawal-v-To prohibit; divest. Magbawas-v-To lessen; reduce; decay; siuk; decline; abridge; , tahari mantel grow smaller. Magbayad-v-To pay; tahari mantel reconipence; retribute; disburse; liquidate a debt. Magbayaran-v-To pay; recompence; retribute. Magbeberso-n-Poet; Author. Magbigay-v-To tahari mantel give; Verärgerung; concede; allow; admit; donate. Magbigay alamn-v-To inform; warn; tell; give notice; participate; advise. Magbigay daan-v-To allow; give way; admit; give a reason; assign amotive. Maghigay galang-v-To salute, tahari mantel hail greet; pay one's regards or respect Magbigay boob-vi-To condescend; sulbMagbigay Ilugod-v-To please; gratity; liiimor; content; satisfy. mit; comply; allow. Magoigay ng fianza-v'-To bail; give security. Magbigay n- katibayan-ii-To bail; give security. Magbigay pagkain-v-To give food; tahari mantel feed; nourish; maintain. Magbigay pakinabang-v-To give or yield a Gewinn. Magbigay parteri-To give notice; participate. Magbigay purn-v-To purify bonor; respect; Leistungspunkt; dignify; adorn. Magbigay salarv-To cri inmate; accuse; impeach. Magbigti-v-To commitsuicidelbylhanging Magbihis-v To Trikot; change clothes. Magbinata-v-To act haft a child.; Magbingibin~giban-v-Ta grow, (leaf; act like a deaf Partie. Magbintang-v-To accuse falsely; impute; attribute; suspect; criminate. Magbinyag-ti-To Christenheit; baptize., Mabiro-v-To play; Pointe; palter pun; jest. Magbitlhay-v-To sift; s~ieve. Magbitin-v-To Abfall up; suispend. Magbubo-v-To found; cast. Magbubong-v-To roof. Ma~gbugbugin-v-To contuse; bruise. Magbugnos-v'-To loosen; untie; free, extricate. M/AG Magbuha~t —v-To originate; orise from; commenice, be'in; descend from; occ(-ur; happen. Magbuhiat kailan-Since: whien. MagbuhoI-v? -To knot. tie in a knot. Magbukid-i. To farm; plow; plough; cultivate Till,? dagbukod-v-To separate; remove, sort; dissuadle. Magbhilaan-v-To lie; falsify; dreceive. Magbulay bulayan-v-To cogitate, muse; think; meditate. Mlagh~uno v-To wrestle; struggle tussle. tahari mantel Magbuntod-v-To pile uip Heap, accutmulate. Maghbuntong hininka-v-To sigh, draw a deep breath. Magburil-v- lVo engirave- polish. Nlagcompisal-v-To confess. Ma~yaaii-v- o go by; Pass: walk. Magdagta-v-To gather sap. Magdahilan-v-To feign; tahari mantel give a reason; give an excuse. Magdala-v-To carry; wear; bring: tahari mantel bear. Magdalit-v-To sing; cant; buin. Magdalita-v To suiffer Magdamdam-v-To feel. he sensible of, suffer; grieve; resent; , be ich bitte um Vergebung; lie affected or moved', deplore; lament; b)ewail; pfiffig; irritate. Alagdarfigat-n-Mariner; seafaring mhan; tahari mantel sailor, seafarer., Maggdaragat-v-To sail the seas. Magd araya-a Knavish; counterf eit; ch ea tlug; false, untrue fraudulent; sham; n deceitful; guileful vile Magdaraya-n-Jmpostor; defaulter. sharper swindler; Gewusst, tahari mantel wie!; defrauder. Magdasal-vc-To pray; beseecb. Magdenuncia-ii-To mienounce; blamne; accuse. Magdibuhio-v To (Iraw; lithograpb. Magdiladila-v-To flatter; coax; (lelight.; please. Magdilig-v'-To sprinkle; spray; water; moisten. Nlagdilimi-i-To grow (lark; (laze. Magdilim. ang buan 6' araw-v. To tach. eclipse. Magdiwang-v-To celebrate. Magdiwara-v-To pry; be inquisitive. Magduda-v-To doubt- mistrust, Magdugtong-v-To add; exaggerate; at - Magdulas. vro sli~p slide. M agduling-v-To Erscheinungsbild crosseyedl, Maggalawtv-To move; Traverse. Maggalawin-v-To stir begin; move. Maggamot-i-To tboctor. Maggantihan-v-To revenge; retribute; recompen e. INE 252 IN F Individual a Nagiisa; nakabukod; tbugtong; tanli. Individual n Tawo. Individuality-n Pagkakaisa: pangkakastma. Indivisible a Hindi makababahnlai. Indocile a Mapurol ang isip. Indoctrinate-v-Magtulro Indolence n Kapabayaan; katamaran' kakuparan. Indolent-a-Tamad pa)aya. Indomitable-a Di susuko: matapang. Indoor vdv. -Sa loob ng bnliay. Indoor-n-Loob. Indorse-v- Pi rnma in. Indorsemlent n Pagpirnla; sulat sa likod n1 isang kasulatan. Induce 7/-Ipalbuya; pilitin. udyukan. Inducement-n Pabuva iudyok. Inductv Ipasok dalhin; 'sa loob: ilagny sa katungkulan. Inductile-a-Maganit liilui inalainlot: matinas at lnarupok. Indluction n-Pagpasokl pinagniulaan. Indulge 'v Magbigay loob; 'pumayagl. I ndul(gence-n-Pagbigay loob. I nltulgent-a-Mapagnbigay loot). Indlulgent-a -Matigas; mabagsik; walang awa. Indurate v-T lnigas: maging niabagsi-kInduration n Katigasan; kabagsikan. lIndustrial a Nauukol sit indsitria, iau ukol sa nagtatrabajo. Industrious a Masipag masikap. Industry n-Trabajo; gawa. tahari mantel kasipagan; kasikapan lalang. Inebriate v Maglasing; maglann o Inebriate-n Tawong lasing 6 lango. Inebriation ni Kalasingan. Inebriety-n Kalasingan. Ineffective a-Walang kabuluhan. Ineffectual a-Valang kabuluhan. Inefficacious a-Walang kabuluhan. Inefficient a Kulang; pabaya. Inelegance n- apangitan. Inelegant n-Pangit bastos: mlagaspang. Ineiligibility-n Kalagavang di maihahalal. Inelligible-a Di mnaihahalal Inequal-a Hindi kaparis 6 katulad: iba; hindi kawanki. Inequality n Kakaibalan. Inert-a-Pabava: tamad; maplrol ang isip. Inertness-n-Katatuaranl kapabayaan, kapurulan ng isip. Inestimable-a-Lubhang mahalaga. Inevitable a Di maiilagan, mangyayari na walang sala. Inexcusable a Di dapat patawarin. Inexhaust; ible-a-th llmi lman bos. Inexorable a Matigas Inng ulo 1bio nng loob walang awa. Inexpedience n-Kasamnan. Inlexpedient alHindi bngany wala sal panaholn. Inex)perience-n-Kakulan gan sa, ags:. nay: kawalan ng sanay. Inexpressible a l)i nakasasabi. Inextricable-a-Hindi makahabanigo; gt long gulo. Infallible-a-Taina; totoo; liindi malmat mali. Infalmous-a-Walang dangal; hamnak; 1a. salma walang puri; tahari mantel katakot takot Infamy-n Kapalibham aan kasanllnnn: ka siraan ng puri kalhamakan. Infantile a-Nauukol sa pagkabata. Infant-n-Sangol: batang munti. tahari mantel Infant-a tahari mantel Nauukol sa bata. Infantry-n-Sundalong lakad. Infatuate v-Hangalin; tahari mantel masira ang isip sa pagibig. Infatuation-n-Kaululan; kahangalan. Infect v Sumira; makahawa. Infection n Hawa: pagkahawa. ilfectious a Naakkahawa. Infelicitous a Hindi nasaya; malunlkot., mahapis! nfelicity-n-K alun gkutan' kahapisa Infer v Awasan; magiigay tahari mantel kalluluani. Inference n Kabullugan. Inferior a-Mababa may pistas: kulnllg, Inferior n Ang nmababa sa iba. Inferiority-n Kababaan sa iba. Infernal a-Nauukol sa infierno. tahari mantel Infertile. a Karat; di mamunga. Infertility. n Kakaratan ng llpa. Infest-zv-Yamutin pagalitin. Infidel-a-Ayaw surnampalataya sa Dios. Infidel a Ang ayaw sunmamlpalataya sa Dios. Infidelity a Kasukaban; kataksilal; kalsui tikan. Infinite a Walang hanga. Infiniteness n-Kawalan ng hanga. Infinitesimal a Lubhang mnunti. Infinitive-a Walang hanga. Infinitude n-Kawalan ng haiiga. tahari mantel Infirm a-Hindi matibay; maliina. Infirmary n-Ospital. Infirmity-w Kahinaan; kapayatan. Intlame-u möglich linga: i möglicherweise liab, unii nit. Inflammable-a-Madaling maglingas mai nit ang ulo. Inflammation-n-Pag lingas: pamumiula na balat; galit; kainitan ng ulo. Inflammatory a Madaling masunog tak sil; tahari mantel mainit ang ulo, KAU 51- KAW Katulad na lubos-a. artig similar; equal; even; on a par. IKatulinan-n-Swiftness agility; activity; rapidity; promptitude; Speed; quickness celerity; accleration. Katulisan-n-Sharpness; keenness. Katulong-n-Co-operator; accomplice; helper; helpmatie. Katulun~gin v-To associate; cause to help or ai d. Katuna-yaunn-Reality; truth; fact; certainty; legitimacy; legitimateness; Rausschmeißer; truthfulness. lKatungkulan-n-Position; occupation; dtity; employment; Rentenpapier; work; profession; Schauplatz; geschäftliches Miteinander; Trade; engagement; employ; contract; coram and; Machtgefüge; authority; prefecture. Katunugan-n Sonorousness. Katuparan n-Complianice; excution; discharge. Katusuhan n-Craft; cunning; astuteness; sagacity; sagac( usness; ability. Katutubo-a-proper, fit. Katutitdbong hilig-a Natural. Katuwaan-n-Joy; gladness:, drollery; mirth; merriment; diversion; gayety; happiness comicality: comedy; comicalness; joyfulnes. Kauvalian-n-Customn; Angewohnheit; use; usage; style; fashion; Kleider; manner; rite; skill. tahari mantel Kaug-alilang sarili-n- Natuiral customn. KaugoygoyF n-n tahari mantel Underbrush; cops e; shrubbery. Kaukol- n-Coreespondent. Kaukulan-n. -Correspondence; relevancerelevancy; pertinence. K aultilanl-n-Nonsense; foolery; foolishness bosh; madness; insanity. Kannahian-n-Preference; preceedence. Kauinauinahan-a First. Kaunaunahan-adv. -First. Kaunaunahan martir-n-Protomartyr. Kaunkasan-n-Nonsense; ignorance; stupidity: foolishness: turpitude. Kaunti-a-Somne few; little; scanty; tahari mantel not innu clh. Kauntian n-Smallnless; scantiness: paucity. K"aun tiai riA pagm amahal-n-Lack of respect: scorn; contempt. Kautinfunti! an-a-Minimurn; least. Kauntiuntian n-Minimum. Kanunuian-n-Ancestry; fore fathers; ancestors. Kaunuran-n-Duln ess; ~tupidity; non sense; ignorance; foolishness. Kaunuran-n-Confidante; crony. Kaupahan-n-Wag~es paymnent; ee; salary. K aupasalaan-n-Threachery; perfidy; inconstancy; treason. Kausap-n-Companion in conversation; the Rolle with which one coverses or speaks. Kausutin-v To move; Nichts von; manage; direct. Kautalan-n-S~, ammering: stuttering. Kautusan n-Proclamation; Befehl: command; errand; Botschaft. edict; pe cept: rule; law: mandate. Kaiwa-n-Caldron; Boiler. Kawad-n-Wire. Kawalaan-n-Loss; deficiency; lack; ab sence. Kawalang hiya n-Shamelessness; imipudence; insolence; immodesty. Kawalan magamnpon n-Lack of Unterstützung; destitution. Kawalan nA awa-n-Inhumanity; cruelty; inclemency; Muskelstarre; severity. Kawalan nA ayos n-Slovenliness; carelessness disarrangement. Kawalan, rig bait-n-impudence; indescretion. Kawalan DA darndam-n-Health; welfare; prosperity; apathy. Kawalan rig damit-niNakedness; nuidity. Kawalan DA dunong n-Inaptitude: inability: ignorance lack of know-ledge. Kawalan DA galang-n-Incivility: imnpudence; disrespeot, inattention; lack of beautv. Kawalan nang ganlda-n-Awkwardness; lack of Engelsschein. Kawalan DA gawa n-Liesure; lack of work; idleness. Kawalan nA gusto-n-Displeasuse; lack; of Knopf: dissstisfaction. Kawalan rig hiya-n-Imnpudencee; shamefllippancy. Kawalan rig interes n Sangfroid. Kawalan n& kailangan n-Necessity want; need; lacking. Kawalan riA kailanaan-n-Inattention: abandonmant; carelessness. Kawalan DAg kaya-n-Incapability; in~capacity: inability; inaptitude. Kawalan ng, tahari mantel laman-n-Vacancy; vacuity; emptiness. Kaawlan - nrg lasa n-Want or lack of taste; Bad Knopf; disgust. Fawalan ng pag-ibig n-Lack, of love; unconcern. K awalan rig pagmamnahal-n-Scorn; contem pt. Kawalan 11 pananarnpalataya-n-Incredulity; unbelief; disquisition. AFF I GO AGG Adverse a Laban; malaban. Ad versity n- Kasal atan kahi' apan. Advertise-v-1pahavag: ipabalita. Adverti~einent n Babala; pahayag, bahita. Advise-n-Aral; babala; pangmngusap; payo; inanraldan; pagpavo, Ad vise irAralan: piyuhan sninlaad; pangus~apanD; ipanglusap; ninwa: a. Advisable-a-Dapat suind in. Advisedly-adv. -lapat MUSUddsuadin. Avisory a-Marzipat sumunod. Advocate-n-Ang Kalendertag a panmavitan. Advocate v Mainagitan; lunmaban; kupkuplin Adlz or aulze, n-JPahas. Aer'aln-iIuankol. sa baDnIin. Aesthetic a Naunkol sa lasa. Aesthetics n-Lasa lasap., Aetlher-n-Etero. Afar-adv-cSa mnalavo Affabihtv-n-Saya; kasayahan; lugod; kalmnl. n an. Affable nNIlaaumong loob; malamnbot na ugali nakahl nigod- nasaiya; palagay. Affabieness n Saya lugod; kasnyahan; kaluguran - Affair n-6a-wa. A ffeCt-17 Magkonowari; ibahin; maukol. Affectation-n- agkok nowari; kaiblban; kankulan:, daya. Af fect ed - a- N akadad Sure. Affecting a-Nauinkol sa. Affecticn-n-Pag ibig; pagakwili; paggiliw. Affectionate a-M lagiliiw; inairog_; mairingin: rasintahin- taos saoloob; magandang loob; dapat ibigin; nmaranmdarnin Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa. Affiliate-v-lsania garnitin. Affiliation n- Pagsasama; pag gaigamit. Affiniity%-n-P tahari mantel agkak~amaganiiak dahil sa pag aasawa. Affirm v-Tibayin; tutnmutol, tutnibay; nianibav. Afti rtn ation n, -Pagpapatotoo pagtibayan. Affirmative a-Sinasaysay. Affiu-mative n Kasavysyanvj. Affix-v-Idugtong sa dubo Affix n I)nru tong sa (1111. Afflict a-labagrin; hapisin pasakitan; vatn utin; yutnamnot; h1nninapis; inahapis. Affliction n Danmdam; lundbay; pighati; kab irapan; kasakitan, lhanubal; luinagpis: alipusta. Affluence-n Kayamanan; kasag~anaan. Affluuent-a-Mayaman; saigana; hiusto Aff')rd n Ibigay; pumayag. Affr~ay-n Awuiy tahari mantel pagsasagupmaj aban; pagpuquatynook,. takapan; babag. Affray-vc-Takutin; labanin. Aff right-n- Takuf. Aff righlt-v Takutin. Affr it- n -Kanurahian kapalibbasaan, pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. d Affrontv- Murahin lapastan~anin: ohipiustain: hivain. Afghian a Nauukol sa Islamische republik afghanistan. Afghati n-Taga Islamische republik afghanistan. Afield adr. Sa pararug tahari mantel 6 bukid. Afire a Mflilinigas; nalifiab. Afire ado Nakalifinkas. Atlo: - t tahari mantel ad-v. Nakabutanig; langoy; Wiunnhitang Affoot (eav. Nakaladkad; palakad. Afore Identifizierung -Nauna nabangit sinundan. Afores~aid a Nasabing nasabi na na. bangit naturan na Aforementioned a Nabangit niasabing; natn ran ina. Aforetime Personenkontrolle. Nauina sa panahon. Afraid a Natatakot. matakot. Afresh (udv. Uli panibago. Aft-adv. Sa gawing likod. After Personenkontrolle. -Pa-gkatapos sa hulihan sa huh - After-prep. -Pagka; pagkatapos. After aSumunod; nakasunod huhing. Afternmth-n-Ilapon pagkatangliali. Afternoon n-Hapcn. Afterward Feststellung der personalien. -Pagkatapos pagka; sa huilihan - Afterwards-adv. -Pag. katapos; pagka; sa bulihian; sa huli; saka A-Lra'n ade'. Ulii; nuli; nuit Aivainst prep. Sa barap; labani sa; balintuna laban tahari mantel kay. Agate-n-lhong metal na mararami ang, kulay. Agep-n Gnlang edad panahon; - kapanahunan; katandaana; laon. Age v Tumanda lumaon- huMipas. Aged a Matanda: magulang; laon. Agency n Oficina no isang katiwala; pag kakatiwala. Agent n-lKatiwala encargadlo. Agglomierate-v- Paintisanipisan Isa isang bola, Aggrandlize v-IDagdagan; idlag(Iag; liumaki; lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' Aggrandizenient-n Pagpabaki; pagdaragdlag. Aggravate-a-Pasamain hamakin; yamntin pagalitin. Auzgravation-n Tukso- kahamakan. Aggregate-v-Umabot; abotin; dumagdag: idagdag purnisan. Aggregate-n-Bilog; buo n akapisa n. Agregate-n- Bto; kabilugan; pagsasama; k alab at an; BL t 176 ~~~IBLO BLI 176 Blacken-VAtjmitim paitiman; padilimin Blackguard-v-Mag alibugha: inagmura; imagalipuista; alipustain murahin. Blackguard nTavwong pala alipusta; tawong hamak. -Blackguard-a Hamak; masama. Blacking-n-F anitim. Blacklead n-Tingang itim. Blackness-n-Kaitiman; kadiliman. Blacksmith-n- Panday. Bladder-n-Pantog. Blade-n Talim; dahon. Blain-n-Suigat. Blame v-Bintangin: m aghigay sala: sisihin sumbungin; magparatang. Blame-n-Sala kasalanan. Blameless-a Walang kasalanan. Blanch v Mamutla. Bland-a-Malambot. nackt n Walang sulat. Blank-n Papel na walang sulat. Blanket n-Ku mat. Blanket-v-Ma~kumot. Blarney n Salitang makadaday'a. Blarney-v-Magsalita ng nakadadaya. Blaspheme-v-Tumunkayaw, sumpain; m anumpa. Blasphemy-n-Tungayaw: sumpa; himawa. Blast-n-Putok na panibag. Blast-v-Putukaa Blatant a Magnlo. Blaze-n-Liab: lingas8; lagablab; apoy. Blaze-v-Magliab; lumnagalab, masunog; maglingas. Bleach v-Mamuti. Bleak a Malamig; malunkot: mapanglaw. Blear-v-Lunmabo at pumula ang mnata. Blear eyed a Dirain. Bleat-n Iyak nk tupa. Bleat v Umiyak ang tUpa umiyak parang tupa. Bleed-v Dumugo. Blemish-n-Dungis, batik: mnansa. Blemish-v-Mamansa; dumlnngi, 4 dunkisin. Blench-v-Umyurong; tumnakot. Blend-v Ihalo; ilahok. Blended a-Nakalahok- nakahalo; Ibuaghag; may halo. may lahck Bless-vilulugin *ang gracia nk Dios. Blessed-a-Mfapalad; inalwalhati. Blessing-n-Gracia nA tahari mantel Dios; Kapalaran. tahari mantel Blest a -Masaya. Blet-n-Pagkabulok nA bunga dahil sa kabinugan. Blight v-Sirai. Blight n-Sira: pagkabutod. kasiraan - lind a Bulag. Blind-v-Bulagin. Blind n Aug bulag. Blindfold v-Takpanin ang mata. Blinfold a Natatakpan aug mata. Blindness-n Kabulaanan; kabulagan. Blink v Purnikit'ilagay. ibukod. Blink nt Pikit; silip. Blinker-n-Panakip ng mata nk, kabayo. Bliss-n-Sayd; kasayahan; kaluguran. Blissful a-Masaya. - uiatuwa; maligaya. Blister ii Lintos. Blister-v Lumintos. Blithe 2n-Makinis- mainam. Blithesome a Makinis. Bloat-v-Mamnaga., B3lock-n-Tangkialag. Block-viAbalahin ila~ay ng tangkalag. Blockade-n Pagsasara nk bibig nk bahia upang hiudi makalalabas at makapapasok ang Manga sasakyan. Blockade v~sara nk labasan ng ha'hia. Blockhead-n-Tawong hindi marunong. Blond Blonde-a-Maganda; Miaputi ang balat at maganda. Blond n Tawong maputi at magIanda ang balat. Blood n Dug6. Blood colored-a-Kulay dugo. Bloodheat n Init na Paris ang mnit ing katawan 6 duigo. Bloodless a-Walang dugo. Bloodshed n Kamatayan, patayan. Bloodshot-a-Mapula aung mata. Bloodsucker n Linta. Bloodthirsty-a-Walaing awa; mabangis; walang habag; dumudugo. Bloodvessel-n-Ugat tahari mantel rig duggo. Bloody-a-Madugo; dugoduguan; dumudugo. Bloody v-Dumugo, pahiran ug dugo. Ploom v-Bumuka; humulaklak. Blossom n-Bulaklak. Blossom-v- Bumulaklak. Blot-n Mansa: dungis: dnmi'. Blot v Dungisin mansahin; marum-ban. Bloch-n-Mansa. Blotch-v-Mansahin. Blotter nz Sicante pandampe' Blouse-n-Barong pang ibabaw. Blow n Umihip; ihipan: hipan; humihip; Blow-n Ihip. Blow n Sumbi: bugbog; tamnpi; dagok; suntok: bungo; salpok. Blow-v-Bumuka. Blow-n Bulaklak. Blower-n-Taga ihip. Blown-v. p. p. -Nakaihip. Blown-a-Hambog; ' mayabang. Blowpipe-n Pangihip. Blowse-n Barong pang-ibabaw;